Інститут архівознавства

Створений 6 березня 1968 р. як Центральний науковий архів Академії наук УРСР, 4 січня 1984 р. перетворений на Відділ архівних фондів, з 30 вересня 1992 р. - Інститут архівознавства.

Основні функції та завдання Інституту

документи

Основні функції та завдання Інституту визначені Законом України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", "Положенням про Архівний фонд Національної академії наук України", "Положенням про Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського" та "Положенням про Інститут архівознавства НБУВ".

Інститут архівознавства (ІА) НБУВ є головним архівним підрозділом в системі НАН України з питань формування, зберігання, обліку й використання документів Архівного фонду (АФ) НАН України.

Інститут надає науково-методичну, консультаційну та практичну допомогу установам НАН України з питань документування їх діяльності, формування архівних фондів та роботи діловодних і архівних підрозділів; надає можливість користування фондами Інституту та задовольняє соціально-правові запити користувачів.

Документальною базою комплектування Інституту є архівні фонди Президії та Відділень НАН України, її установ, організацій-попередників НАН України та їх установ, громадських організацій при установах НАН України, документи особового походження видатних вчених НАН України.

У 1993 р. Інститутом започатковане багатотомне видання джерел з історії української Академії наук – збірники документів і матеріалів "Історія Національної академії наук України". Вийшли друком 12 книг, що охоплюють період 1918–1955 рр.

На базі ІА діє Експертно-перевірна комісія НАН України, яка розглядає питання складу та формування АФ НАН України, результати експертизи наукової та історико-культурної цінності його документів.

Напрями діяльності

    Науково-дослідна робота:

  • пов'язана з розробкою теоретичних питань архівознавства, документознавства та інших допоміжних історичних дисциплін (археографія, джерелознавство тощо) і спрямована на наукове дослідження структури, процесів формування, реконструкції та оптимізації складу АФ НАН України;
  • джерелознавче дослідження інформаційних ресурсів АФ з метою документального відтворення історії розвитку та діяльності НАН України та її установ;
  • публікація архівних документів з метою введення їх до наукового обігу, що дає можливість комплексного вивчення документальної наукової спадщини України та використання її в контексті світової культури.

    Науково-методична робота:

  • спрямована на методичне забезпечення організації документів у діловодстві установ НАН України; проведення наукової експертизи документів з відбору їх до складу АФ НАН України, процесів зберігання, обліку та вдосконалення науково-довідкового апарату до документів та їх всебічного використання;
  • розробка методик формування джерельної бази з історії та діяльності наукових установ НАН України.

    Науково-організаційна та практична робота:

  • зосереджена на забезпеченні процесів комплектування, науково-технічного опрацювання, зберігання, обліку та використання архівних фондів, що відклалися в Інституті;
  • впровадженні результатів наукових досліджень та їх популяризації.
     

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)