Відділ національної бібліографії

Відділ національної бібліографії створено 1991 року в рамках нової концепції розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) як загальнонаціональної інституції, загальнодержавного комплексного бібліотечно-інформаційного та науково-дослідного центру на базі відділу наукової бібліографії.

Відділ є науково-дослідним підрозділом Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, в якому досліджуються проблеми бібліографознавства, вирішуються питання розробки методики та організації створення національної ретроспективної бібліографії України. Відділ бере участь у створенні національного банку даних друкованої україніки.

Напрями діяльності:
  • розробка теоретичних питань бібліографознавства;
  • створення міжнародного зведеного каталогу-репертуару української книги;
  • створення ретроспективних бібліографічних покажчиків національної бібліографії;
  • організаційно-методичне забезпечення бібліографічної діяльності бібліотек та координація їх зусиль у справі реалізації програм зі створення національної ретроспективної бібліографії України;
  • бібліографічна шевченкіана;
  • біобібліографія.

Одним з головних пріоритетів Бібліотеки є створення повної національної бібліографії рукописних та друкованих документів на всіх видах носіїв інформації, як першочергове завдання розглядається створення українського бібліографічного репертуару.

Відділом напрацьовано сучасну цілісну концепцію наукової національної бібліографії, її методологічні основи. Значною мірою реалізовано спробу об’єднання вітчизняного і зарубіжного досвіду, увагу сконцентровано на принципово новому значенні і напрямі розвитку бібліографії державно-національного змісту.

Фахівцями відділу розроблено комплекс заходів по формуванню репертуару української книги, запропоновано та здійснено програму підготовки бібліографічного дослідження «Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України, 1798–1923» (К., 2003) Т. 1: 1798-1911, Т. 2: 1912-1923, Т. 3: Науково-допоміжний апарат як першого етапу реалізації державного проекту створення національної бібліографії України. Продовженням став «Зведений каталог-репертуар української книги, 1798–1923» та «Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798–1923», в яких міститься інформація про україномовні видання, що вийшли друком в Україні та світі, наведено дані про їх наявність у фондах вітчизняних та зарубіжних бібліотек.

З 1996 р. виходять випуски бібліографічного видання «Книга в Україні, 1861–1917: матеріали до репертуару української книги», в якому зібрані бібліографічні відомості про видання українською та російською мовами, здійснені на території сучасної України протягом цього періоду. Станом на 2014 рік вийшли друком 17 випусків (літери «А»–«У»).

Окремим напрямом роботи відділу є бібліографічна шевченкіана, якою Бібліотека займається від часу свого створення. У 2014 році вийшов бібліографічний покажчик «Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів, 1840–2014» (К., 2014) та підготовлено бібліографічне дослідження Л.В. Бєляєвої та І.Д. Войченко «Кобзар» Т.Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», присвячені 200-літньому ювілею з дня народження поета.

В контексті реалізації основних напрямків серії «Національна бібліографія» відділ працює над проектом наукової спадщини Національної академії наук України, зокрема, вийшли друком «Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 1998–2003» (К., 2003), «Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 2003–2008» (К., 2008), створено розділ «Бібліографія найважливіших видань про Національну академію наук України та її видатних учених» у виданні «Національна академія наук України, 1918–2008» (К., 2008).

Підготовлено фундаментальне науково-бібліографічне видання «Українська революція і державність, 1917–1920 рр.» (К., 2001), що є першою спробою в національній бібліографії зібрати та узагальнити численні друковані матеріали, бібліографічними засобами представити доробок з теми. Його мета – донести до дослідників, усіх, хто займається вивченням історії України, необхідну історіографічну й джерелознавчу інформацію. У виданні представлено публікації, депоновані рукописи за 1917–2000 рр. українською й російською мовами незалежно від місця їх видання, в основу схеми покладено сучасні наукові розробки з історії України.

Одним з головних напрямів діяльності відділу залишається створення біобібліографічних покажчиків, присвячених видатним ученим. Серед них: «В.І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин. Праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського» (К., 2003), «Біобібліографія президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона» (К., 2008), «Бібліографія праць В.І. Вернадського. Література про життя та діяльність» (К., 2012).

Фахівці відділу активно співпрацювали з авторським колективом десятитомного видання «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського» (К., 2011–2012): підготовлено заключний, 10-ий том «Бібліографія праць В.І. Вернадського. Література про життя та діяльність» (К., 2012), за участю науковців відділу створено інші томи: «Володимир Іванович Вернадський і Україна» (Т. 1 ; кн. 1; Т. 1 ; кн. 2, К., 2011); «Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими» (Т. 2 ; Кн. 1 : Листування : А-Г; Т. 2 ; Кн. 2 : Листування : Д-Я. ч. 1 : Д-Н; Т. 2 ; Кн. 2 : Листування : Д-Я, ч. 2 : О-Я, К., 2011); «Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917–1921)» (Т. 9, К., 2011).

Важливими є низка наукових покажчиків, що розкривають діяльність НБУВ за 1918–2003 роки: «Центральна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського Академії наук України, 1918–1993 : бібліографічний покажчик» (К., 1993), «Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (1993–2003 рр.): науково-бібліографічний покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність» (К., 2005).

Активну участь бере відділ у проекті «Международный сводный каталог русской книги, 1918–1926», координатором якого виступає Російська національна бібліотека (вийшло 5 томів, літери «А»–«Д»). Співпраця у створенні каталогу є одночасно роботою по опрацюванню російськомовного зрізу національної ретроспективної бібліографії України, а база даних «Международный сводный каталог русской книги, 1918–1926» доповнює підготовлені фахівцями відділу видання – «Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798–1923» та «Книга в Україні, 1861–1917: матеріали до репертуару української книги».

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського розглядає стратегію свого розвитку в гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів. Вона полягає в реалізації нової моделі бібліотеки з використанням інтелектуальних комп'ютерних технологій, забезпеченням доступу до електронних ресурсів, входження електронної продукції як повноцінного структурного елементу в національну бібліографію. У зв’язку з цим, на сайті бібліотеки представлено частину видань відділу в електронній формі та бібліографічні бази даних: «Т.Г. Шевченко. Бібліографія видань творів, 1840–2014» та «В.І. Вернадський. Бібліографія, 1885–2012», які планується постійно поповнювати.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 210.
+38 (044) 524-26-97