Стратегія НБУВ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

(2022–2025)

 
Загальні положення

 

Стратегія розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у 2022–2025 рр. визначає пріоритети, завдання, основні дії у бібліотечній і науковій діяльності НБУВ з урахуванням змін у політичних, соціально-економічних, соціокультурних та фінансових умовах розвитку держави, у ситуації викликів воєнного стану та відповідно до планування повоєнної відбудови України. Стратегія враховує світові тенденції визначення напрямів діяльності передових національних бібліотек і міжнародних  організацій у галузі освіти, науки та культури. Ми розглядаємо НБУВ як органічний сегмент світового бібліотечного співтовариства.

Специфічні умови діяльності НБУВ визначаються сучасним воєнним станом України, зменшенням бюджетного фінансування, небезпекою для збереженості бібліотечних фондів. У цих складних умовах існує гостра необхідність оптимізувати основну діяльність Бібліотеки, що передбачає  особливий підхід щодо вибору її пріоритетних напрямів,  удосконалення методів прогнозування і планування.

Унікальність НБУВ визначається тим, що вона є найбільшою в Україні державною бібліотекою національного статусу, провідним науково-інформаційним та соціокультурним центром держави, а також науково-дослідним інститутом Національної академії наук (НАН) України. Водночас Національна бібліотека як унікальний соціальний організм є публічним надбанням людства і місцем пам’яті, а її діяльність має світоглядну цінність для кожного члена суспільства, для становлення особистості та реалізації її соціального призначення  і тому має бути загальнодоступною.

Як найбільша бібліотечна установа України НБУВ зосереджує у своїх фондах потужні масиви знань та нараховує близько 17 млн одиниць зберігання. Фонди НБУВ зареєстровані державою як національне культурне надбання в їхній цілісності.  

З них понад 4 млн одиниць зберігання становить унікальна документальна пам’ять України, значна частина історико-культурної спадщини  держави з найдавніших часів і до сучасності, яка свідчить про її складний і величний історичний шлях та визначну роль українського народу у розвитку світової культури. Світоглядну цінність для кожного члена суспільства  мають меморіальні колекції рукописної спадщини – рукописних книг та історичних документів, історичних зібрань культурних та освітніх установ, особових архівних  фондів видатних осіб; стародруків та рідкісних видань, історичних бібліотек установ та видатних осіб, нотних видань, книжково-альбомних та образотворчих видань, газетних комплектів, картографічних документів тощо.  НБУВ зберігає архівний фонд НАН України та колекції документів видатних вчених, архівний примірник колекції друку України, має архівно-музейну колекцію Фонду Президентів України.  Основні завдання полягають у тому, щоб зберегти цю спадщину, яка є надбанням багатьох поколінь  українського  народу, як у фізичному вигляді, так і в цифровому форматі, зробити доступною для користувачів усіх категорій, здійснити інтеграцію у сучасні світові інформаційні мережі.

Разом з меморіальними фондами НБУВ володіє фондами універсальної наукової та суспільно значущої літератури з різних галузей розвитку науки, культури, освіти, які постійно поповнюються, є депозитарієм міжнародних організацій, зберігачем окремих колекцій літератури різних зарубіжних країн. Бібліотека створює цифрові колекції сучасної наукової періодики України та наукових видань, універсальні за змістом електронні ресурси та власні інформаційні продукти, пов’язані з розвитком інфраструктури науки, духовно-ціннісними орієнтирами українського суспільства, створенням позитивного образу України в глобальних цифрових комунікаціях.

Як науково-дослідна установа НБУВ розвиває взаємопов’язаний комплекс бібліотечних наук, які також мають свою місію. Мова про розвиток бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, інформології, бібліометрії, наукометрії та інших суміжних наук, які забезпечують  розкриття  потенціалу бібліотечних фондів та їх використання як скарбниці знань. Це створює можливості для  усебічного наукового представлення інформації, що зосереджена у фондах Бібліотеки, для її суспільного використання, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку науки, освіти та  культури. Таку роботу провадять наукові інститути та інформаційно-аналітичні служби, створені в структурі НБУВ для інформаційного забезпечення інноваційного розвитку українського суспільства та євроінтеграційних процесів в Україні.

 

Мета  Стратегії
 

Метою Стратегії розвитку НБУВ на період до 2025 року є визначення основних пріоритетів діяльності НБУВ, якими є передусім збереження й розвиток цілісного фонду Бібліотеки та його історико-культурної складової, створення інтегрованих електронних ресурсів і сервісів, прискорення формування цифрових ресурсів як духовного та інтелектуального капіталу української і  світової науки та культури з урахуванням нових здобутків технологій знання і  цифрового суспільства. Важливим є формування та збереження документальної пам’яті для майбутніх поколінь дослідників і  забезпечення відкритого доступу до джерел наукової, культурологічної і суспільно значущої інформації у мережевому науковому та соціокультурному середовищі, створення комфортних умов для читачів у самій бібліотеці, так і дистанційно, та надання додаткових бібліотечних послуг користувачам з особливими потребами.

 
Пріоритетні завдання НБУВ на 2022–2025 рр.

 

1. Удосконалення  механізму комплектування, організації та зберігання  бібліотечних фондів, формування консолідованих бібліотечних ресурсів ретроспективної та сучасної інформації за рахунок баз даних та інтернет-ресурсів, альтернативних джерел комплектування, створення цифрових колекцій, комплектування електронними виданнями, з урахуванням готовності до несприятливих умов  надзвичайних ситуацій та для забезпечення максимальної повноти, достовірності та  доступності інформації. Домагатися  прийняття нової редакції Закону про обов’язковий примірник, де передбачити  безкоштовну передачу від видавництв і редакцій України на депозитарне зберігання електронних видань та електронного примірника друкованих видань до НБУВ та інших національних бібліотек з урахуванням прав інтелектуальної власності та авторського права. Організувати архівування та належне зберігання ресурсів Бібліотеки.

2. Розвиток дослідницької інфраструктури та цифрової наукової комунікації, підтримки діяльності вчених та наукових інститутів, обслуговування різних категорій користувачів не лише бібліотечними документами, а й ресурсами мережевих наукових систем повнотекстової та реферативної інформації. Впровадження ефективних інформаційних сервісів доступу до документів і  джерел наукової інформації: довідкових, бібліографічних, біографічних та забезпечення змістовим розкриттям бібліотечних документів відповідно до сучасних міжнародних стандартів наукової комунікації шляхом поєднання традиційного і дистанційного бібліотечно-інформаційного обслуговування, забезпечення наукометричного моніторингу стану та розвитку досліджень в Україні.

3. Розбудова Бібліотечного порталу та Репозитарію наукових праць НАН України, підтримка інноваційних проєктів НБУВ: цифрової платформи  підтримки наукових досліджень, порталу «Наука України: доступ до знань», порталу НАН України «LibNAS UA», електронних цифрових бібліотек «Україніка» та  «Цифрові колекції історико-культурної спадщини». Це передбачає включення до інформаційного соціокультурного простору найціннішої частини історико-культурних джерел та забезпечення збереження й організацію інтелектуального доступу до ресурсів міжнародних систем наукової інформації та цифрових бібліотек, сприяння входженню до системи європейської відкритої науки наукового доробку вчених України, інтеграцію до європейської та світової дослідницької інфраструктури, прискорення процесів комунікації.

4. Продовжити науково-дослідну роботу, багатоаспектні дослідження фондів, мережевих інформаційних ресурсів з актуальних питань розвитку науки, освіти та культури, систематично публікувати результати науково-дослідної роботи як на порталах НБУВ і НАН України, так і у вигляді друкованих оглядових, аналітичних, бібліографічних видань, монографій та збірників наукових праць, журналів, методичних документів, каталогів, довідників та інших видів науково-видавничої продукції НБУВ, оперативно оприлюднювати у відкритому доступі в Репозитарії НБУВ eVerLib результати наукової діяльності НБУВ.

5. Науково-інформаційну роботу орієнтувати на створення системи традиційних та електронних каталогів і науково-довідкових видань, розширення доступу до інформації та багатосторонньої інформаційної комунікації, прискорення обміну інформацією, що є необхідними умовами для розвитку усіх сфер суспільної діяльності. 

6. Інтенсивне формування нових інформаційно-аналітичних продуктів високого наукоємного рівня, що створюються як на основі фондів Бібліотеки, так і з використанням актуальної інформації мережевого середовища з урахуванням забезпечення інформаційної  безпеки  національного  інформаційного простору й орієнтовані на потреби владних структур, сфер управління, науки, освіти і культури, населення України в цілому. Виконувати свою високу місію захисту інформаційного простору, даючи відсіч суперечливій інформації та дезінформації, яка поширюється в українському  і зарубіжному соціокультурному середовищі, сприяти  формуванню патріотизму, української національної самосвідомості.

7. Зосередження науково-освітньої діяльності на розвитку системи підвищення кваліфікації та інтелектуальному розвитку бібліотечних кадрів, освоєнні фахівцями інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій, а також на підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі НБУВ з метою здобуття ними наукових ступенів докторів філософії та докторів наук із соціальних комунікацій та історичних наук. Важливо організовувати актуальні наукові дослідження для отримання та використання нових знань у відповідних галузях науки, впровадження наукових розробок у практичну діяльність Бібліотеки.

8. Розширення співпраці та партнерських відносин з іншими бібліотеками, архівами, музеями, науковими та освітніми установами, медіа, видавництвами, як в Україні, так і за кордоном, розвиток міжнародного книгообміну та міжнародної комунікації, участь у  міжнародних наукових проєктах і культурних заходах з метою забезпечення розвитку та соціокультурної єдності вітчизняного і світового співтовариства.

9. Підпорядкування соціокультурної діяльності потребам надання громадянам України позитивної інформації, піднесення морального духу суспільства, поширення знань та забезпечення вільного доступу до джерел духовної спадщини і примноження тим самим багатства культурного життя українського народу. Розширення соціокультурного бібліотечного простору, форм організації культурних заходів, спрямованих на популяризацію і розкриття змісту бібліотечного фонду через масмедіа, персональні книжкові й мистецькі виставки, приурочені до відзначення ювілейних і пам’ятних дат, вшанування видатних історичних діячів та сучасних непересічних особистостей, творчі зустрічі та інші заходи для розвитку  української національної культури та культур інших народів.

10. Cприяння оновленню архітектури інтегрованої мережі бібліотек наукових установ НАН України, формуванню цілісного комплексу бібліотечно-інформаційних ресурсів; збереженню фондів, оптимізації використання документів, посиленню координації та корпоративної співпраці; забезпеченню професійного розвитку працівників бібліотечної мережі установ НАН України.

11. Забезпечення методичного керівництва архівами  наукових установ НАН України НБУВ, розширення діяльності з комплектування та наукового використання інформаційних ресурсів Архівного фонду НАН України. Розвиток науково-методичних і нормативних засад функціонування служб документаційного забезпечення діяльності НАН України та її установ; створення електронних інформаційних баз джерельного потенціалу їхніх архівних фондів з метою формування історичної пам’яті суспільства про розвиток української науки, а також удосконалення діяльності щодо забезпечення збереженості документальних фондів архівів установ НАН України, які містять унікальну творчу спадщину української науки і культури.

12. Постійне вдосконалення процесів управління, комунікації і прозорості управління бібліотекою, наукової та бібліотечної звітності, моніторинг і аналіз діяльності бібліотеки, оновлення і визначення  перспектив її інноваційної діяльності, формування в колективі корпоративної солідарності, культури спілкування та розуміння високої місії бібліотеки,  особливо у складні історичні часи.