Фонд Інституту архівознавства

історичні документи

Архівний фонд Інституту архівознавства НБУВ містить інформацію з усіх аспектів діяльності Національної академії наук України від часу її створення як провідної наукової установи України до сьогодення. Документи фондів ІА НБУВ відтворюють розвиток української науки  упродовж ХХ – початку ХХІ століття та особистий внесок видатних вчених НАН України, широкі міжнародні наукові зв'язки, містять документи з історії України колекційного характеру тощо. Фонд почав формуватися у 1969–1970 рр. з документів особового походження видатних вчених України. Станом на 1 січня 2014 р. в ІА НБУВ нараховується 428 фонди, з яких – 408 фондів особового походження, 4 колекції документів та 16 фондів установ загальною кількістю 62 811одиниць зберігання, які хронологічно охоплюють період 1718–2011 рр.

Документальний масив архівних фондів ІА НБУВ складається з двох частин – документи академічних установ та документи особового походження вчених НАН України, які становлять сьогодні основу джерельної бази ІА НБУВ. Комплекс документів установ НАН України формується в Інституті з 1990 р. і зараз нараховує 16 фондів загальною кількістю 21629 справ за 1911–2011 рр. Серед них представлена науково-дослідна та науково-організаційна документація діючих установ – Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, Інституту електродинаміки, Інституту математики, Відділення історії, філософії та права НАН України та весь спектр документів, в тому числі особового походження, ліквідованих установ – Львівського відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, Інституту Росії, Інституту нових фізичних та прикладних проблем, Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн, Об'єднаного інституту економіки, Ради з вивчення продуктивних сил України та інших. Науково-організаційна та управлінська документація установ НАН України представлена документами з питань їх створення та діяльності – положення та статути установ; накази директорів з організації і проведення наукових досліджень і листування з цих питань з органами державної влади та іншими науковими інституціями; інформації, довідки, аналітичні огляди з історії і діяльності установи; протоколи засідань вчених, спеціалізованих, наукових рад, комітетів, комісій і структурних наукових підрозділів; документи з проведення наукових досліджень (їх обгрунтування, плани, протоколи приймання тощо); річні звіти про науково-організаційну і дослідну роботу; документи про міжнародне наукове співробітництво (плани, програми, звіти приймання закордонних вчених, договори про співпрацю, звіти про наукові закордонні відрядження); роботу аспірантури; кадрове і фінансове забезпечення; діяльність профспілкових комітетів та ін. Первинна та підсумкова науково-дослідна документація установ представлена звітами по завершених наукових темах, дисертаціями, науковими статтями та доповідями, журналами проведення лабораторних експериментів та дослідів, документами з патентно-ліцензійної діяльності (заявки та авторські свідоцтва на винаходи, патенти) та ін. Серед документів особового походження – особові справи академіків і членів-кореспондентів, які працювали в установі та ін.

історичні документиДокументами особових архівних фондів вчених НАН України представлено понад 20 наукових напрямів, декілька наукових школ, історія створення та діяльності Національної академії наук України. Особливо цінними з цього погляду є документи фонду першого Президента ВУАН В.І. Вернадського та фондів перших академіків. Серед документів В.І. Вернадського представлено його спогади, виписки про історію Академії наук (1919), листування з А.Ю. Кримським та Д.І. Багалієм. У фонді академіка М.Ф. Кащенка зберігаються доповідь "О необходимости учреждения при Украинской Академии наук Акклиматизационного сада" (1918) та огляд діяльності саду до 1923 р., зауваження про завдання Лабораторії дослідної зоології при УАН (1918), документи про організацію Зоологічного музею УАН (1919), листування з академіком М.П. Василенком про участь у організації Української академії наук. Також серед зібраних матеріалів у цьому фонді зберігається записка С.П. Тимошенка "К вопросу об организации разряда прикладного естествознания при Физико-математическом отделении Академии наук" (1918). У фондах академіків О.В. Фоміна - зауваження до стуктури Інституту ботаніки [1920-ті], листування з В.І. Вернадським, В.І. Липським, Є.І. Бордзиловським; М.В. Птухи - документи про діяльність Інституту демографії [1920-30-ті], реорганізацію ВУАН у 1925-1928 рр., огляд діяльності Соціально-економічного відділу ВУАН за перші 10 років існування (1928); Й.Й. Косоногова - "Сборник трудов Комиссии по выработке законопроекта об учреждении Украинской академии наук в г. Киеве" (серед зібраних фондоутворювачем матеріалів). У Колекції документів вчених України, репресованих у 30-50 роки ХХ ст., представлені документи академіків А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова, зокрема щоденникові записи періоду 1923-1929 рр. та широке листування з налагодження видавничої діяльності Академії, зовнішніх наукових зв'язків, зі співробітниками ВУАН - В.М. Гнатюком, В.М. Перетцом, М.В. Слабченком, В.П. Дем'янчуком та ін.

Гуманітарний напрям досліджень в Академії представлено документами вчених-істориків В.П. Бузескула, І.О. Гуржія, К.Г. Гуслистого, П.В. Клименка, В.І. Клокова, Ю.Ю. Кондуфора, І.Ф. Кураса, М.Н. Петровського, А.Д. Скаби, М.І. Супруненка, С.В. Юшкова. У складі цих фондів є значна кількість документів з різних питань історії України – діяльності цехових утворень ХVІII ст., культурно-економічних зв'язків України і Росії у ХVІ–ХVІІ ст., селянських рухів на Україні у ХVІІ ст, матеріали щодо партизанського руху на території України 1941–1944 рр., проблем формування української державності у різні періоди та інші.

Документи фондів Б.М. Бабія, В.М. Корецького, І.О. Малиновського, В.М. Гордона, П.О. Недбайла широко висвітлюють становлення юридичної науки на теренах України; роботу окремих комітетів, конференцій та семінарів ООН з різних питань міжнародного права та участь у цій роботі українських вчених.

історичні документиІнші гуманітарні науки представлено фондами філологів І.К. Білодіда та Е.Г. Співака; філософів Д.Х. Острянина, В.І. Куценка, В.І. Шинкарука; економістів П.І. Багрія, П.І. Лященка, П.М. Першина, О.Г. Шліхтера, С.М. Ямпольського, Л.М. Яснопольського, І.І. Лукінова та М.В. Птухи, серед документів якого є рідкісні матеріали по статистиці та демографії України 1910-1940 рр.

Серед особових фондів вчених у галузі точних та природничих наук слід відзначити фонди засновників наукових шкіл математиків В.М. Глушкова, М.М. Крилова та С.Н. Бернштейна, фізиків В.І. Данилова, В.Є. Лашкарьова, Н.Д. Моргуліса та А.О. Слуцкіна, фізико-хіміка О.І. Бродського, хіміка А.К. Бабка, ліхенолога А.М. Окснера, мікробіолога М.М. Підоплічка, вчених у галузі медицини М.М. Губергриця, М.М. Амосова, Р.Є. Кавецького, Н.О. Пучківської та ін. Представлено у фондах Інституту також документи вчених - авторів визначних відкриттів, засновників теорій та нових наукових напрямів: В.І. Вернадського, О.Є. Ферсмана, О.В. Фоміна, М.Г. Холодного, В.Г. Дроботька О.З. Петрова, М.Ф. Дейгена, А.О. Яковкіна, М.В. Корноухова, Г.Є. Павленка, Є.О. Патона, В.А. Ройтера, Г.І. Деркача, Є.І. Орлова, Є.О. Шилова. Дослідження геологічної будови України, її корисних копалин та нафто- і газоносних родовищ знайшли відображення у документах геологів Б.І. Чернишова, В.Г. Бондарчука, О.С. В'ялова, Г.Н. Доленка, В.І. Кітика, Є.К. Лазаренка, В.Б. Порфир'єва, С.П. Родіонова, В.І. Лучицького, А.О. Дубянського, геофізиків В.Б. Соллогуба та С.І. Субботіна, гідрогеолога К.І. Макова, петрографа І.С. Усенка.

За останні роки фонди Інституту поповнилися документами цілої плеяди визначних українських хіміків –академіків Ф.С. Бабичева, А.І. Кіпріанова, О.В. Кірсанова, М.С. Полуектова, К.Б. Яцимирського, фізиків та математиків академіка В.І. Трефілова, Н.З. Шора та членів-кореспондентів Ю.Г. Здесенка, В.С. Мельника, океанографа академіка В.І. Бєляєва, вченого в галузі металургії та технології металів академіка Б.І. Медовара.

Практично у всіх фондах представлені наукові праці вчених (монографії, брошури, статті) та робочі матеріали до них, доповіді та виступи на конференціях, симпозіумах, семінарах, рецензії на праці інших осіб чи праці фондоутворювачів, документи біографічного характеру та з діяльності вчених (наукової, науково-організаційної, видавничої, громадської, політичної), фотодокументи та листування, характерною ознакою якого є дуже широке коло адресатів і кореспондентів - науковців з усього світу. Вагоме біобібліографічне та джерелознавче значення мають документи з історії України та розвитку окремих галузей знань, зібрані вченими і представлені у фондах.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62,
Кімнати № 104, 411–418
+38 (044) 288-14-31
загальний, читальний зал
+38 (044) 234-73-60
для установ НАН України