Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України

ЛоготипЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 07.12.2011 р. № 341

ПОЛОЖЕННЯ
про Інформаційно-бібліотечну раду
Національної академії наук України

 

1. Загальні положення

1.1. Інформаційно-бібліотечна рада (далі — Рада) Національної академії наук України (далі — НАН України, Академія) є дорадчим консультативним органом при НАН України, який визначає стратегію та основні напрями розвитку інформаційного забезпечення наукових досліджень у НАН України.

1.2. Рада в своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом НАН України, постановами та розпорядженнями Президії НАН України, цим Положенням.

1.3. У складі Ради створюється методична комісія, яка забезпечує підготовку проектів документів та матеріалів, що рекомендуються для розгляду та затвердження Радою.

1.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть реалізовуватися шляхом прийняття відповідних рішень Президії НАН України.

2. Завдання і функції Ради

2.1. Основними завданнями Ради є:

 • сприяння реалізації постанов і рішень Президії НАН України, пов'язаних із інформаційним супроводженням наукових досліджень;
 • методичне керівництво інформаційно-бібліотечним обслуговуванням вчених і спеціалістів НАН України з урахуванням прогнозів розвитку вітчизняної та світової науки;
 • організація заходів щодо своєчасного поповнення бібліотек НАН України новими інформаційними ресурсами;
 • надання пропозицій щодо закупівлі зарубіжної наукової літератури, формування списку зарубіжних періодичних видань для централізованої передплати та забезпечення доступу до світових баз даних за рахунок коштів Академії.

2.2. Відповідно до основних завдань Рада:

 • визначає основні напрями та стратегію розвитку системи наукової інформації в галузі суспільних, гуманітарних, природничих і технічних наук;
 • розглядає питання інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових установ НАН України та сприяє прийняттю рішень і рекомендацій щодо його оптимального розвитку;
 • приймає та затверджує інструктивно-методичні документи, спрямовані на розвиток бібліотечно-інформаційної системи НАН України;
 • організує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів установ НАН України;
 • координує роботу бібліотек та інших інформаційних підрозділів наукових установ НАН України з формування бібліотечно-інформаційних ресурсів (друкованих, електронних, мультимедійних тощо);
 • дбає про організацію комплексного (у тому числі дистантного) обслуговування користувачів документами на всіх видах носіїв;
 • розглядає питання збереження, оцифрування та забезпечення доступу користувачів до рукописних фондів, книжкових пам'яток і колекцій, надає допомогу бібліотекам зі створення друкованих каталогів, реєстрів та баз даних;
 • готує та подає до Президії НАН України пропозиції щодо створення в бібліотеках електронних баз даних, організації репозитаріїв праць співробітників установ;
 • формує ефективну систему міжбібліотечних взаємовідносин, спрямовану на корпоратине взаємовикористання інформаційних ресурсів бібліотек усіх відомств;
 • забезпечує розвиток академічного інформаційно-бібліотечного сегмента Національної електронної бібліотеки, входження академічних національних бібліотек (Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника) у міжнародні та світові цифрові бібліотеки;
 • забезпечує удосконалення системи підвищення кваліфікації інформаційно-бібліотечних працівників, спрямованої на зростання професійної компетенції, комплексне оновлення професійних знань, умінь і навичок;
 • координує свою діяльність з інформаційно-бібліотечними радами (комісіями тощо) зарубіжних академій наук;

сприяє:

 • управлінню інноваційними процесами, впровадженню в практику роботи бібліотечно-інформаційних підрозділів науково-дослідних установ НАН України результатів наукових досліджень;
 • прийняттю рішень щодо централізованого придбання бібліотеками наукових установ НАН України програмного забезпечення, впровадження інтелектуальних інформаційних технологій;
 • забезпеченню інформаційно-бібліотечної системи НАН України технічними, кадровими і фінансовими ресурсами з метою її сталого інноваційного розвитку.

2.3. Рада розглядає, узгоджує і подає на затвердження Президії НАН України пропозиції щодо виділення коштів на передплату зарубіжної періодики та доступ до світових баз даних.

2.4. Методична комісія Ради здійснює експертизу та рецензування пропонованих до розгляду Інформаційно-бібліотечною радою НАН України та Вченою радою Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського проектів інструктивно-методичних документів та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань формування, зберігання та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів НАН України.

3. Склад і структура Ради

3.1. Персональний склад Ради і Бюро Ради затверджується Президією НАН України терміном на 5 років. До складу Бюро Ради входять голова Ради, два заступники, члени Бюро і вчений секретар. Членами Ради є провідні вчені наукових установ НАН України, а також фахівці у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, соціальних комунікацій та інформатики.

3.2. Голова Ради:

 • організує роботу Ради, веде її засідання;
 • забезпечує виконання покладених на Раду завдань;
 • щорічно звітує про діяльність Ради;
 • подає Президії НАН України на затвердження склад Ради;
 • виносить на розгляд Президії НАН України питання у межах своєї компетенції.

3.3. Заступники голови Ради:

 • виконують обов'язки голови Ради за його відсутності.

3.4. Учений секретар Ради:

 • складає план засідань Ради;
 • організує підготовку засідань Ради;
 • веде протокольні записи засідань Ради;
 • оформляє рішення Ради;
 • здійснює переписку за рішеннями Ради і контроль за їх виконанням;
 • організує роботу методичної комісії Ради.
4. Організація роботи Ради

4.1. Рада вирішує питання в межах прав, наданих їй цим Положенням.

4.2. Рада проводить засідання регулярно, не рідше ніж двічі на рік, а з невідкладних питань — терміново. Позачергові засідання Ради збираються згідно з рішенням голови Ради або третини її членів.

4.3. Рада на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

4.4. На засідання Ради крім її членів у разі необхідності можуть бути запрошені представники зацікавлених установ і організацій НАН України та інших відомств.

4.5. Робота Ради здійснюється згідно з річними планами.

4.6. Щорічно Рада звітує про свою роботу перед Президією НАН України.

4.7. Рада має право:

 • вимагати і одержувати в установленому порядку від організацій і установ НАН України інформацію та матеріали, які відносяться до компетенції Ради;
 • заслуховувати доповіді представників організацій і установ НАН України про стан та заходи із забезпечення робіт в галузі науково-інформаційної і бібліотечної діяльності;
 • залучати вчених і спеціалістів НАН України до участі у підготовці необхідних матеріалів і обговоренні питань на засіданнях Ради;
 • утворювати з числа членів Ради та методичної комісії Ради робочі групи для розгляду конкретних питань.

4.8.Члени Ради мають право:

 • знайомитись з матеріалами Ради з питань, які обговорюються, а також користуватися зазначеними матеріалами при виконанні її доручень;
 • ініціювати винесення на розгляд Ради питань, пов'язаних із напрямами її діяльності;
 • вносити пропозиції про позачергове скликання Ради.

4.9. Члени Ради зобов'язані:

 • забезпечувати зв'язок Ради з науковими та інформаційними установами, які вони представляють;
 • своєчасно виконувати доручення Ради і подавати відповідні звіти.
5. Забезпечення діяльності Ради

5.1. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського.

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України,
академік НАН України

В. Ф. Мачулін