Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Відділ створено у листопаді 2009 р.

Входить до складу Інституту інформаційних технологій


Завдання
 • Комплексна автоматизація бібліотечних технологій. Централізована програмно-технологічна підтримка бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ.
 • Організація роботи та підтримка працездатності технологічної комп’ютерної мережі НБУВ, автоматизованих робочих місць та мережевих бібліотечно-інформаційних сервісів.
 • Дослідження, розробка та впровадження бібліотечних веб-технологій та програмно-технологічних рішень побудови порталу наукової бібліотеки.
 • Дослідження, розробка та впровадження засобів програмно-технологічного, лінгвістичного та інтелектуального забезпечення інформаційно-бібліотечних систем.
 • Дослідження, аналіз і впровадження технологій оцифрування бібліотечних фондів та формування цифрового фонду НБУВ.
 • Участь у підготовці проектів договорів у сфері інформаційних технологій.
 • Проведення заходів з підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки з питань інформаційно-комунікаційних технологій та програмно-технологічного забезпечення бібліотечних процесів.
 • Співпраця з іншими бібліотеками України, навчальними закладами, науково-дослідними установами, неурядовими установами України та інших держав з питань програмно-технологічного забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності.

Діяльність
 • Науково-дослідна діяльність
  • вивчає і аналізує передовий вітчизняний та закордонний досвід розробки програмних засобів і баз даних, що забезпечують зберігання, наукове опрацювання та обслуговування користувачів електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами;
  • проводить наукові дослідження, розробляє та адаптує технології автоматизації традиційних та електронних форм бібліотечно-інформаційної діяльності;
  • досліджує та розробляє програмно-технологічне та лінгвістичне забезпечення інформаційно-бібліотечних систем;
  • розробляє структуру та архітектуру бібліотечних баз даних та знань, автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологічних комплексів;
  • досліджує та розробляє бібліотечні веб-технології, оптимальні моделі мережевих бібліотечно-інформаційних сервісів;
  • досліджує та організовує системи зберігання та резервування великих обсягів даних;
  • досліджує та розробляє програмно-технологічні рішення оцифрування бібліотечних фондів та формування цифрових бібліотечних ресурсів;
  • збирає, обробляє, аналізує і узагальнює науково-дослідну та науково-технічну інформацію відповідно до тематики діяльності Відділу;
  • готує наукові публікації, довідки, аналітичні матеріали з питань, що входять до компетенції Відділу.
 • Науково-практична діяльність
  • впроваджує в експлуатацію та супроводжує автоматизовані технології обробки бібліотечно-інформаційних ресурсів та електронного обслуговування користувачів НБУВ;
  • адмініструє, забезпечує цілісність та приймає участь у формуванні баз даних, що забезпечують функціонування автоматизованих бібліотечних технологій та онлайнових інформаційних сервісів;
  • забезпечує працездатність комп’ютерної мережі НБУВ, організовує роботу серверів та автоматизованих робочих місць, налаштування та модифікацію програмного забезпечення;
  • забезпечує захист та інформаційну безпеку функціонування комп’ютерної мережі та мережевих бібліотечно-інформаційних сервісів;
  • забезпечує доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів через глобальні інформаційні мережі, підтримує програмну платформу та організовує матеріали порталу НБУВ;
  • здійснює роботи з оцифрування фондів бібліотеки, забезпечує формування цифрових ресурсів бібліотеки та електронних колекцій;
  • здійснює формування електронних проблемно-орієнтованих колекцій та баз даних за профілем діяльності Відділу.
 • Науково-організаційна діяльність
  • готує інструктивно-методичні матеріали для користувачів та співробітників НБУВ з питань організації автоматизованих робочих місць та формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів;
  • створює супровідну документацію, проводить інвентаризацію та статистичний аналіз бібліотечно-іфнормаційних сервісів та баз даних НБУВ;
  • аналізує і впроваджує досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек відповідно до тематики діяльності Відділу, обмінюється досвідом;
  • надає консультативну допомогу співробітникам НДУ НАН України та наукових бібліотек України відповідно до профілю діяльності Відділу;
  • проводить лекції, семінари та практичні заняття з метою підвищення кваліфікації співробітників і користувачів НБУВ з питань інформаційних технологій та програмно-технологічного забезпечення бібліотечних технологій;
  • організовує роботи з інтеграції електронних ресурсів НБУВ до міжнародних бібліотечних проектів;
  • підвищує фаховий рівень співробітників Відділу шляхом використання різних форм і методів навчання (на робочих місцях, курсах, семінарах тощо).