Інститут рукопису

Основні функції та завдання Інституту

Основні функції та завдання Інституту рукопису визначені Законом України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", "Положенням про Архівний фонд Національної академії наук України", "Положенням про Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського" та "Положенням про Інститут рукопису НБУВ".

Відповідно до Положення Інститут здійснює збирання, зберігання та введення до наукового і культурного обігу найцінніших рукописних пам'яток та рукописної спадщини українського народу та народів, що проживають у межах України, а також колекційних рукописних матеріалів інших країн та народів, що належать світовій культурі.

Інститут надає науково-методичну, консультаційну та практичну допомогу архівним, бібліотечним та музейним установам України з питань кодикологічного та кодикографічного описування наративних джерел, писаних кирилицею; надає можливість користування фондами Інституту.

Напрями діяльності ІР

Як національне сховище рукописів ІР сьогодні здійснює збирання, наукове опрацювання, зберігання та залучення до наукового та культурного обігу найцінніших рукописних пам'яток та рукописної спадщини українського народу, а також рукописних матеріалів інших країн та народів, що мають історико-культурну цінність і належать світовій культурі. Як науковий інститут ІР проводить дослідження в галузі спеціальних історичних та філологічних дисциплін, складу та змісту рукописних фондів. Рукописне сховище ІР є багатоаспектним джерелом для проведення досліджень у галузі рукописної україніки, історії писемності, історії колекцій та зібрань, біографічних досліджень видатних діячів української науки та культури.

Головною метою ІР в галузі наукової роботи є розвиток досліджень у галузі науково-дослідної, науково-методичної, науково-практичної та науково-інформаційної роботи з фондами рукописів, а також розробка проблем історії писемного джерела у всіх його формах, проявах і властивостях, вивчення основних закономірностей розвитку рукописно-книжної культури та документальної спадщини як історико-культурного феномену.

Науково-дослідна робота пов’язана із розробкою актуальних питань спеціальних історичних та філологічних дисциплін, об’єктом яких є рукописні книги та документи (кодикологія та кодикографія, джерелознавство, археографія, палеографія, дипломатика, архівознавство, документознавство, філігранологія тощо), що дає можливість комплексного вивчення писемної рукописно-книжної та документальної спадщини в Україні.

У центрі уваги – вивчення рукописних книг та історичних документів, їх походження, історії та побутування, типології та класифікації, функцій, створення різноаспектних інформаційних видань для поглибленого вивчення їх ролі у розвитку наукових знань та духовного розвитку суспільства – все це складає засади для дослідження історії рукописно-книжної традиції та історії книги й документа, рукописних колекцій та зібрань. Історіографічний аспект профілю досліджень стосується вивчення наукового внеску видатних учених, які працювали у галузі писемної культури, рукописно-книжної та документальної спадщини.

За період існування Інституту станом на 01.01.2015 р. захистили кандидатські та докторські дисертації у галузі історичних та філологічних дисциплін 21 співробітник та 22 здобувачі з інших установ, які були прикріплені до НБУВ.

  • Науково-методична робота присвячена розробці питань комплектування, археографічної обробки рукописів та документів, обліку та зберігання фондів, форм та методів залучення їх до наукового обігу, впровадженню методичних розробок ІР у діяльність Бібліотеки та споріднених установ. Це коло положень, інструкцій, науково-методичних рекомендацій, що регламентують діяльність ІР. Дорадчим органом колегіального розгляду основних питань науково-методичної діяльності ІР є науково-методична рада ІР.

  • Науково-організаційна та практична діяльність концентрується на збиранні, формуванні, науковому опрацюванні фондів, організації рукописних фондів та довідково-пошукового апарату на рукописні документи, проведенні архівного обліку рукописів, створенні та організації відповідних умов для зберігання, проведенні контролю за фізичним станом фондів, формування страхового фонду копій рукописних матеріалів, створенні цифрового ресурсу тощо.

Рукописні фонди ІР комплектуються рукописними книгами, архівними документами особового походження, документальними колекціями та зібраннями, що є частиною Національного архівного фонду України. Статус фондів ІР як національного культурного надбання передбачає проведення постійних взємопов’язаних практичних заходів, що гарантують відповідне забезпечення збереженості та умов використання фондів.

  • Науково-інформаційна робота ІР реалізується як шляхом підготовки низки інформаційних видань (каталогів, довідників, покажчиків, оглядів фондів тощо), тематичних довідок про склад фондів, науково-консультаційної діяльності, так і безпосереднього надання інформації про рукописи та історичні документи в читальному залі, організації інформації для читачів у науково-довідковому апараті ІР, карткових каталогах та архівних описах, створюються електронні ресурси та бази даних на рукописні фонди, що надаються у відкритий доступ.

Пропаганда рукописної та документальної спадщини України здійснюється шляхом організації виставок, екскурсій, радіо- та телепередач. Понад 10 тис. документів щорічно надається для популяризації фондів рукописної спадщини.

  • Видавнича діяльність спрямована на впровадження у науковий обіг результатів наукових досліджень ІР, спеціальна видавнича група проводить науково- редакційну підготовку видань ІР до публікації, що здійснюється на базі редакційно-видавничого центру НБУВ.

З 1993 року ІР видає збірник наукових праць "Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів"

Збірник занесений до переліку фахових видань ВАК України з історичних наук та соціальних комунікацій.