Відділ теорії і методології бібліотечної справи

Створений у 2013 р. на базі відділу бібліотекознавства

Входить до складу Інституту Бібліотекознавства


Завдання
 • здійснення науково-дослідної, науково-методичної, науково-інформаційної та науково-організаційної роботи, спрямованої на розробку теоретико-методологічних і прикладних засад у  бібліотекознавстві і бібліотечній справі
 • розвиток системи бібліотечно-інформаційного обслуговування
 • формування бібліотекознавчих інформаційних ресурсів, забезпечення міжбібліотечної комунікації

Діяльність
 • Науково-дослідна діяльність:
  • визначення й проведення наукових досліджень із пріоритетних напрямів бібліотекознавства та бібліотечної справи в Україні.
  • участь у підготовці проєктів законодавчих і нормативних документів, національних стандартів із бібліотечної та інформаційної діяльності.
  • моніторинг діяльності вітчизняних і зарубіжних бібліотек, вироблення рекомендацій щодо впровадження новацій у практику роботи  НБУВ, наукових бібліотек України.
  • підготовка публікацій, доповідей за результатами наукових досліджень.
  • аналізування, обговорення, рецензування наукових, науково-методичних видань бібліотекознавчої тематики.
 • Науково-організаційна, науково-методична робота:
  • участь у організації конференцій, семінарів та інших заходів у межах підвищення кваліфікації фахівців бібліотек України зі залученням спеціалістів структурних підрозділів НБУВ, вітчизняних бібліотек та культурно-освітніх закладів.
  • розроблення структури, статистичних форм та додатків до звітно-планових документів НБУВ. Координація роботи з підготовки звітів, перспективних, короткострокових планів із бібліотечно-інформаційної діяльності структурних підрозділів НБУВ відповідно до рішень Вченої ради і дирекції. 
  • участь у розробленні, аналізуванні організаційно-управлінських, інструктивно-методичних документів, які регламентують бібліотечно-інформаційну діяльність.
  • вироблення методичних рекомендацій з упровадження результатів науково-прикладних розробок у діяльність НБУВ і наукових бібліотек.
  • участь у обговоренні інструктивно-методичних документів НБУВ у межах науково-методичної ради Інституту.
  • надання методичної допомоги структурним підрозділам НБУВ, науковим бібліотекам за профілем діяльності Відділу.
  • організація й проведення практики студентів за профілем діяльності.
  • підвищення кваліфікації  працівників  відділу.
 • Забезпечення науково-інформаційного супроводу досліджень:
  • організація роботи спеціалізованої читальної зали бібліотекознавчої літератури з обслуговування користувачів документами з фонду та спеціалізованими електронними інформаційними ресурсами.
  • організація фонду й довідково-пошукового апарату бібліотекознавчої літератури, зокрема видань НБУВ, забезпечення його збереження й використання.
  • ведення баз даних за профілем діяльності відділу.
  • інформаційне забезпечення заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців НБУВ і наукових бібліотек України.
  • організація й проведення науково-інформаційних заходів, зокрема в режимі онлайн із популяризації та розкриття спеціалізованих бібліотечно-інформаційних ресурсів.
 • Забезпечення міжбібліотечної взаємодії:
  • співпраця з національними, державними, галузевими бібліотеками, провідними науково-інформаційними центрами України, бібліотечними асоціаціями, міжвідомчими радами з питань проведення й популяризації наукових досліджень та впровадженні їхніх результатів у роботу бібліотек.
  • участь у розробці державних, міждержавних, міжнародних програм і проєктів, підготовці нормативно-методичних документів, довідкових видань бібліотекознавчого спрямування за напрямом діяльності відділу.

 

Завідувач відділу теорії і методології бібліотечної справи Олена Яковенко.

+38 (044) 524-23-14