Правила користування послугами відділу міжбібліотечного абонемента та електронної доставки документів

 Правила користування послугами ВМБА

  1. Загальні положення

Дані правила встановлюють порядок користування послугами відділу міжбібліотечного абонемента.

1.1. Відділ міжбібліотечного абонемента (ВМБА) здійснює міжбібліотечне та персональне обслуговування абонентів-науковців згідно із “Загальними правилами користування НБУВ” та даними правилами.

1.2. Основним  завданням ВМБА є  забезпечення  наукових та інформаційних потреб віддалених користувачів на основі міського, міжміського, міжнародного міжбібліотечних абонементів та користувачів НБУВ (персональних абонентів-науковців).

1.3. Міжбібліотечний  абонемент (МБА) є однією з форм  колективного обслуговування користувачів(бібліотек різного відомчого підпорядкування) бібліотечними  документами, що видаються на визначений термін для користування поза межами НБУВ.

1.4. Обслуговування користувачів НБУВ (персональних абонентів-науковців) здійснюється документами з фонду основного зберігання  НБУВ, із спеціалізованого фонду наукових видань ВМБА, сформованого згідно з інформаційними потребами науковців, та документами, що  надходять за замовленнями користувачів за  МБА  від  інших  бібліотек.

1.5. Надання споживачам інформації (користувачам НБУВ) бібліотечних  послуг за допомогою використання служби електронної доставки документів (ЕДД).

1.6. Особи, які тимчасово зареєстровані у місті Києві, мають право користуватися послугами ВМБА за міським МБА через бібліотечні  установи.

1.7. При оформленні користування послугами ВМБА фізичні особи (суб’єкти персональних даних) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010 № 2297-VI  надають згоду на обробку своїх персональних даних.

1.8. За систематичне порушення даних правил користувачі НБУВ позбавляються права користування послугами ВМБА.

2. Порядок  обслуговування  за  міським  МБА

2.1. Право  користування  міським  МБА  надається  бібліотекам  організацій, установ, підприємств  та вищих  навчальних закладів (ВНЗ) Києва  незалежно від їхнього  виду, призначення  та  відомчого   підпорядкування.

2.2. Для  оформлення  міського  МБА  відповідальна  особа – штатний  працівник бібліотеки-абонента – подає:

– реєстраційну  картку  встановленого  зразка  за  підписами керівника, головного бухгалтера та  завідувача бібліотеки  і завірену  печаткою установи;

– паспорт та фотокартку (розміром 3х 4 см).

2.3. Для  установ, організацій, підприємств  та  ВНЗ недержавних  форм власності та інших, що не мають бібліотеки або відділів НТІ, користування  міським МБА  здійснюється  на  платній  основі  та  оформлюється  на  підставі   таких  документів:

 – листа-клопотання на ім'я генерального директора HБУВ;

 – свідоцтва про юридичну реєстрацію організації (установи, підприємства, закладу тощо);

– довідки Держкомстату України” Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”;

– паспорта та фотокартки ( розміром 3х4 см) відповідальної за МБА особи, копії платіжного доручення.

2.4. Користувачі міського МБА для одержання бібліотечних документів заповнюють бланки-замовлення встановленого зразка. Для одержання документів із спеціалізованого фонду наукових видань ВМБА  –  бланки-замовлення  заповнюються  у  двох  примірниках.

2.4.1. Одноразово приймається не більше 10 замовлень від одного користувача.

2.5. Одночасно у користуванні бібліотеки-абонента може бути не більше 20 виданих  документів.

2.6. Документи, що  зберігаються  в НБУВ  в одному примірнику,  за МБА не видаються

2.7. Встановлений термін користування документами   на прохання бібліотеки-абонента може  бути  продовжений за умови відсутності на них замовлень від інших користувачів.

2.7.1. Для продовження терміну користування документами необхідно пред’явити черговому бібліотекарю видані  документи.

2.8. У разі заборгованості  бібліотеки-абонента замовлення  на документи не виконуються.

2.9. Документи, одержані за міським МБА, додому замовникам не видаються.

 

3. Порядок обслуговування  за  міжміським  МБА

3.1. Користувачем   міжміського МБА  може  бути   будь-яка  бібліотечно-інформаційна установа України.

3.2. Міжміський МБА оформлюється на підставі заповненого бланка-замовлення встановленого зразка, підписаного відповідальною за МБА особою та завіреного печаткою бібліотеки-абонента, що надсилається поштою, факсом, е-mail. 

3.3. Виконання замовлень за міжміським  МБА здійснюється протягом двох  тижнів і надсилається  за  рахунок  НБУВ.

3.4. Термін користування  документами становить 10 30 днів.

3.5.  Замовлення  бібліотек, що  порушили  терміни користування надісланими документами, не  приймаються на виконання   та  повертаються  замовнику.

3.6. Копії з бібліотечних документів виготовляються за рахунок замовника згідно з  “Переліком платних послуг, які надаються НБУВ ( “Перелік платних послуг”)”.

3.6.1. Hе виготовляються копії з рукописів, стародруків, цінних та рідкісних видань, документів із колекцій , дисертацій   або матеріалів, що  мають  високу  художню  цінність.

3.7. Документи, що відсутні в фондах  НБУВ та бібліотеках Києва, можуть замовлятися   з  інших  бібліотек  України.

3.7.1. Замовлення  на  документи, які  зберігаються  в бібліотеках  Києва не приймаються.

3.8. Для  замовлення    документів  за МБА користувачеві необхідно:

– заповнити бланк-замовлення встановленого зразка із зазначенням повних бібліографічних даних  документа, що   замовляється та джерела інформації, де вміщено відомості про документ;                                                                                                                                                                                                                                                           

–  заповнити  реєстраційну  картку  абонента  МБА.

   3.9. Не надсилаються за МБА:

       –  рукописи, стародруки, цінні, рідкісні  видання, колекційні матеріали;

           –  дисертації, архівні примірники видань творів друку України, відомча

               література;

           –  документи, що мають високу художню цінність;

           –  альбоми, карти, атласи, дисертації, документи на CD-ROM, касети;

           –  словники, довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання;

           –  газети, вітчизняні та  зарубіжні  періодичні  та  продовжувані  видання;

           –  документи  для  службового користування;

           –  документи  з  інших спеціалізованих  фондів НБУВ.

 

4. Порядок обслуговування  за  міжнародним  МБА

4.1. Користувачем  міжнародного МБА (ММБА) може бути будь-яка зарубіжна бібліотечно-інформаційна установа.

4.2.  ММБА  оформлюється  на  підставі  бланка-замовлення встановленого зразка, що надсилається поштою, факсом  або  е-mail.

4.3. Виконання  замовлень за  ММБА  платне.

4.3.1. Термін виконання  до двох тижнів.  

4.3.2. Надсилання   абоненту - замовнику здійснюється  за  рахунок НБУВ.

4.4. Термін користування документами становить 10 – 30 днів.

4.5. Документи, що відсутні у  фондах НБУВ, користувачі можуть замовити  з   інших зарубіжних бібліотек.

4.6. Для замовлення  документа  користувачеві необхідно заповнити  бланк-замовлення  встановленого   зразка,   де   зазначити  його місцезнаходження. 

4.6.1. Замовляння платне, згідно  з “ Переліком платних послуг”.

4.7. Hе приймаються  для замовляння  за   ММБА:

– замовлення  на  документи  з  небібліотечних фондів; 

– тематичні замовлення.

 4.8. Не надсилаються за ММБА:

  • рукописи, стародруки, цінні, рідкісні  видання,  колекційні  матеріали;  
  • дисертації, архівні примірники видань творів друку України, відомча
  • література;
  • документи, що мають високу художню цінність;
  • альбоми, карти, атласи, дисертації, документи на CD-ROM, касети, дискети;
  • словники, довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання;
  • газети, вітчизняні та зарубіжні   періодичні та  продовжувані  видання;
  • документи  для  службового користування;
  • документи  з інших спеціалізованих  фондів НБУВ.

 

 5. Порядок обслуговування  персональних абонентів-науковців

 

5.1. Право  користування персональним  абонементом надається:

– академікам і членам-кореспондентам  Національної  академії наук України та галузевих академій;

– особам з науковим  ступенем.

5.2. Для  оформлення  читацького  квитка  персонального абонемента  необхідно:

– пред’явити  паспорт  з  відміткою про постійну  реєстрацію (постійне проживання) в Києві, фотокартку  (розміром  3х4  см),  диплом  про науковий  ступінь  або  звання;

– ознайомитись з  даними  правилами, заповнити  читацький  формуляр  встановленого   зразка  та  своїм  підписом  на  зворотньому  боці формуляру  засвідчити зобов'язання  щодо  дотримання  даних правил.

5.3. Квиток дійсний протягом одного календарного року, з обов'язковою подальшою перереєстрацією.

5.3.1. Користувачі, що є боржниками НБУВ, не обслуговуються.

5.4. Для отримання бібліотечних  документів  абоненти-науковці оформлюють бланки-замовлення встановленого зразка:

5.4.1. На документи  з  фонду основного зберігання  НБУВ та спеціалізованого фонду наукових видань ВМБА оформлюється окремий бланк - замовлення;

5.4.2 . На кожну назву документа, річний комплект або номер журналу оформлюється окремий бланк - замовлення.

5.5. Одноразово абонент-науковець може одержати не більше  п’яти  документів.

5.6. Документи, замовлені з фонду основного зберігання   НБУВ, бронюються за номером  абонента  протягом 7 днів.

5.7. Термін  користування документами становить:

– для  монографій,  брошур  –   до 30 днів;

– для періодичних видань     –   до 10 днів.

5.8. Встановлений  термін користування  документами на прохання абонента-науковця може бути продовжений за умови відсутності на них замовлень від інших користувачів.

5.8.1.Для продовження терміну користування видані додому документи необхідно пред’явити черговому бібліотекарю.

5.9. За персональним абонементом  не  видаються:

 –  документи, що зберігаються в НБУВ в єдиному примірнику;

 –  рукописи, стародруки, цінні, рідкісні  видання, колекційні  матеріали; 

 –  дисертації, архівні примірники видань творів друку України, відомча

    література;   

 –  документи, що мають високу художню цінність;

 –  альбоми, карти, атласи, дисертації, документи на CD-ROM, касети,   дискети;

 –  словники, довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання;

 –  газети, вітчизняні та  зарубіжні  періодичні  та  продовжувані  видання;

 –  документи  для  службового користування;

 –  документи  з інших спеціалізованих  фондів НБУВ.

 

6. Електронна доставка документів

6.1. Правила користування послугами служби  ЕДД – Додаток 1 до цих Правил.

 

7. Права користувачів

Користувачі мають право:

7.1. Отримувати документи  із спеціалізованого фонду наукових видань ВМБА, фонду основного  зберігання   НБУВ,  за  МБА.

7.2. Одержувати документи для опрацювання  поза межами НБУВ, на термін, визначений даними правилами.

7.3. Замовляти документи або  копії документів за міжміським та міжнародним МБА.

7.4. Працювати у читальних залах  НБУВ з документами,  отриманими за МБА та ММБА.

7.5. Користуватися довідково-бібліографічним апаратом ВМБА.

7.6. Отримувати консультації та довідки за профілем роботи ВМБА.

7.7. Отримувати додаткові платні послуги згідно з “ Переліком платних послуг ”.

 

8.Обов’язки користувачів

Користувачі зобов’язані:

8.1. Пред’явити квиток абонента черговому бібліотекарю  ВМБА при замовленні та отриманні документів.

8.2. Перевірити фізичний стан бібліотечних документів, отриманих  у  користування. 

8.2.1. У разі виявлення пошкоджень у них, повідомити про це чергового бібліотекаря ВМБА.

8.2.2. Нести відповідальність за отримані бібліотечні документи та своєчасне повернення їх до НБУВ.

8.2.3. За несвоєчасне повернення документів  сплатити грошове відшкодування  згідно з ”Переліком платних послуг”. 

8.3. У разі втрати документа відшкодувати збитки. За домовленістю з НБУВ замінити документ ідентичним, рівноцінним або сплатити його ринкову  вартість.

8.4. Здійснювати перереєстрацію у терміни, визначені ВМБА.

8.5. У разі зміни місця реєстрації (місця проживання), абонент повинен повідомити про це   чергового бібліотекаря ВМБА.

8.6. У разі втрати квитка абонента, користувач повинен написати заяву на ім’я завідувача ВМБА та в установлений термін отримати його  дублікат.

8.7. Дбайливо ставитися  до роботи із довідково-бібліографічним апаратом ВМБА: не виймати картки з  каталогів і картотек, не робити на них позначки.

 

9. Обов’язки ВМБА  з обслуговування користувачів

9.1. Відділ міжбібліотечного абонемента зобов’язаний забезпечити:

9.1.1. Права користувачів, встановлені даними правилами;

9.1.2.Оперативність та якість задоволення запитів  користувачів;

9.1.3.Оперативне інформування про надання послуг згідно з  прийнятою  номенклатурою;

9.1.4.Оперативною інформацією  про зміни режиму роботи та в порядку обслуговування  ВМБА;

9.2. Вивчення запитів користувачів з метою удосконалення бібліотечно-бібліографічного та науково-інформаційного обслуговування.

 

10. Режим  роботи ВМБА

10.1. Обслуговування користувачів персонального абонемента здійснюється з  понеділка по  п’ятницю з 10.00 до 19. 00.  В суботу – з 10. 00 до 17. 45.

10.2. Обслуговування користувачів  за міським МБА, міжміським МБА та ММБА

 здійснюється щоденно  з 10. 00 до 18. 00 (крім суботи).

10.3. Замовлення на документи з фонду основного зберігання НБУВ  виконуються  протягом дня   за графіком.

10.3.1. За  міжміським МБА  –  до 16. 00.

10.4.  Видача документів зі спеціалізованого  фонду наукових видань ВМБА  припиняється за  30 хв. до  його  закриття.

 

Завідувач відділу МБА                                                                Т.М. Серьогіна

 

Погоджено:

Начальник відділу правового

забезпечення діяльності НБУВ                                                     Ю.С. Калініна-Симончук

 

 

Правила користування послугами служби ЕДД

1.Загальні положення

1.1. Електронна доставка документів (далі ЕДД) – бібліотечна служба з надання віддаленим користувачам сканованих копій документів з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського( далі НБУВ) згідно законодавства України про авторське право і суміжні права.

1.2. Замовлення на виготовлення електронної копії за допомогою сканування/ фотографування документа приймаються від віддалених користувачів НБУВ: юридичних (бібліотек, установ, організацій) та фізичних (персональних) користувачів (далі замовники) лише на документи, наявні у фондах НБУВ. Можливість виконання замовлення визначається фахівцями НБУВ у кожному  конкретному випадку.

1.3. Термін виконання замовлення від 1 до 3 робочих днів з моменту  отримання замовлення.

1.4. Пошук необхідних джерел здійснюють замовники за електронним каталогом (далі ЕК) та іншими каталогами, розташованими на Веб-порталі НБУВ. Приймаються також замовлення лише з бібліографічними даними про необхідний документ (автор, назва, джерело публікації), якщо замовнику не вдалося знайти документ за електронними ресурсами. Працівники відділу міжбібліотечного абонемента (далі  ВМБА) здійснюють пошук з метою уточнення даних, проставляють реквізити запитуваного документа (шифр зберігання НБУВ) та направляють на виконання до відповідних фондів.

1.5. За умови відсутності запитуваного документа у фондах НБУВ, працівники ВМБА за допомогою пошукових систем Інтернет визначають наявність документа в бібліотеках України або бібліотеках інших держав та пересилають до них електронною або звичайною поштою запит замовника на виконання (за умови його згоди сплатити за послуги).

 

2. Організація роботи служби  ЕДД

2.1. Для користування цією послугою, бібліотечній установі/організації  необхідно заключити договір з інформаційно-бібліотечного обслуговування за ЕДД.

2.2. Юридичним та фізичним особам надаються електронні копії з документів, на які минув строк виключного авторського права (авторів).

2.3. Обсяг сканованої копії, яка одноразово виготовляється за замовленням користувача, не повинна перевищувати 2/3 від запитуваного документа (25% від загального обсягу друкованого тексту).

2.4. У повному обсязі виготовляються скановані копії невеликих документів (до 20 сторінок) та окремих статей, опублікованих у збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях.

2.5. Копіювання сторінок друкованих документів, розмір яких перевищує формат А3, здійснюється шляхом сканування/фотографування.

2.6. Копіювання газет, нот, естампів та репродукцій, документів, підготовлених до оправи/реставрації, які мають незадовільний фізичний стан, не розгортаються на 180 градусів, з ламким папером  та з товщиною корінця більше ніж 4см., незалежно від року видання, здійснюється тільки шляхом фотографування.

2.7. Сканування документів здійснюється із роздільною здатністю 72 – 600 dpі.

 

3.Порядок і умови виконання замовлень

3.1. Замовлення на виготовлення копії замовники надсилають електронною поштою за адресою: mba@nbuv.gov.ua та mba_nbuv@ukr.net.

3.2. Замовлення надсилається за встановленою формою:

- бібліографічний опис документа з даними про автора, назву, місце й рік видання та сторінки. Для замовлення статті – назва періодичного/ продовжуваного документа, де зазначається  рік, серія, том, номер видання, прізвище автора, назва статті та сторінки;

 -  формат електронної копії, бажана роздільна здатність;

 -. назва та електронна адреса бібліотечної установи-замовника;

 - прізвище, ініціали, електронна  адреса замовника, контактні телефони (для фізичних осіб);

 - мета використання замовленої копії (освітня, наукова, виробнича  діяльність, приватна потреба тощо). Відповідно до ст.22, 23  Закону України «Про авторське право і суміжні права».

3.3. На кожний документ оформлюється окреме замовлення. Необхідно пам’ятати, що помилки, допущені при заповненні замовлення, неточні бібліографічні дані  призводять до затримки його виконання і навіть до відмови.

3.4. Замовлення із зазначеними реквізитами ЕК НБУВ (шифром зберігання) працівником ВМБА роздруковується на бланках (аналог читацької вимоги) та надсилається до виконання до фонду основного зберігання НБУВ (далі ФОЗ НБУВ). Після одержання документа, протягом трьох робочих днів (окрім вихідних) замовнику надається інформація щодо можливості виконання замовлення, його вартості та строків виконання.

3.5. Замовник сплачує вартість за одну сторінку сканованої копії відповідного формату (А3, А4), помноженої на кількість виготовлених сторінок та ціну за надання відповідного виду/типу документа згідно цін, затверджених у Переліку платних послуг, які надаються  Н‎БУВ.

Вартість та строки виконання замовлення можуть відрізнятися від орієнтованих в залежності від складності тексту, обраного формату та обсягу замовленого матеріалу на сканування, про що замовнику надсилається повідомлення.

3.7. Після отримання калькуляції замовник має підтвердити необхідність виконання його замовлення або відмовитися. За умови підтвердження замовлення оформлюється квитанція / рахунок на оплату та пересилається замовнику.

3.8. Протягом 10 днів після виставлення рахунку, замовник зобов’язаний підтвердити оплату замовлення, надіславши по електронній пошті скановану копію сплаченої квитанції, або повідомити дату оплати та номер квитанції.

3.9. Замовник сплачує за надані послуги банківським переказом на розрахунковий рахунок НБУВ.

3.10. Виконання замовлення здійснюється після одержання повідомлення щодо оплати наданих послуг  або  після надходження коштів на рахунок НБУВ.

3.11. Виготовлені копії пересилаються на вказану замовником  електронну  адресу.

3.12. Отримані копії забороняється тиражувати, відтворювати  у будь-якій формі, крім законодавчо дозволеної (одноразового роздрукування електронного документа), розташовувати в Інтернеті.

 

4. Права і відповідальність користувачів

4.1. Користувачі  мають право:

- отримувати електронні копії невеликих за обсягом документів, окремих уривків з документів та статей опублікованих у збірниках, газетах та інших періодичних виданнях, захищених авторським правом;

- використовувати, роздруковувати (одноразово), зберігати, цитувати електронні матеріали в оригіналі та перекладі з дослідницькою та навчальною  метою.

4.2. Користувачі несуть відповідальність за:

- несанкціоноване використання об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством;

- несвоєчасну оплату послуги зі сканування/фотографування друкованого тексту та надання документів для копіювання, передбаченою пп.5, 4 Переліку платних послуг;

-  дотримання цих Правил.

 

5. Права і відповідальність НБУВ з надання електронних копій

5.1. НБУВ  має право:

- визначати умови використання бібліотечних фондів та інших інформаційних ресурсів  відповідно до вимог та нормативних актів зі збереження фондів;

- виконувати замовлення користувачів відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права», згідно з Правилами;

-  відмовляти  користувачеві у наданні послуг з ЕДД за умови  відсутності технічної можливості її виконання (документ пошкоджений і не підлягає будь-якому відтворенню, знаходиться в оправі, на реставрації, використовується іншим користувачем тощо);

- вносити пропозиції до Переліку платних послуг, які надаються НБУВ: змінювати ціни на послуги у зв'язку зі змінами законодавства України, з урахуванням росту індексу інфляції та збільшенням собівартості платних послуг.

 

 

Завідувач відділу МБА                                                                         Т.М. Серьогіна

 

Погоджено:

Начальник відділу правового

забезпечення діяльності НБУВ                                                      Ю.С.  Калініна-Симончук