Дари НБУВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Лисенко Микола Павлович

Микола Павлович Лисенко подарував Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського свою книгу: Лисенко М. Коріння Шевченкового роду : генеалогія і спогади / Микола Лисенко. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Апріорі, 2015. – 335 с. : іл. У виданні розкрито багато малознаних гілок родоводу великого українського поета Тараса Шевченка, подано життєписи нащадків, які внесли і свою лепту в історію України. Авторові вдалося глибоко розкрити генеалогічне древо Шевченкового роду – понад тисячу осіб, серед яких немало видатних людей: художник Фотій Красицький, письменники Олександр Відоменко, Дмитро Красицький, Людмила Красицька, Даниїл Андреєв, академік Людвіг Боярський та багато інших. Цінність цієї книги підсилюють відшукані автором давні, яким понад 100 років, родинні світлини. Знайти свій родовід, зберігати про нього пам’ять – означає любити Батьківщину. Родина Шевченків викликала і ще довго викликатиме величезну зацікавленість у вітчизняних і зарубіжних істориків. Родовід братів і сестер Т. Г. Шевченка – це наша історія.

Штонда Віктор Миколайович

Віктор Миколайович Штонда, генеральний директор видавництва „Діалектика”, подарував НБУВ понад 300 сучасних іноземних видань, присвячених комп’ютерній тематиці та дослідженню інформаційних технологій. http://shtonda.com

Копайгоренко Василь

Василь Копайгоренко, член Національної спілки художників України, один із фундаторів та голова мистецького об’єднання «Світовид», подарував НБУВ декілька власних видань: 1. Навчальне завдання "Гризайль" для студентів І-го курсу вищих художніх навчальних закладів : метод. реком. / уклад. В. В. Копайгоренко. - К.: НАККіМ, 2011. - 28 с. (2 прим.); 2. Contempo Art Ukraine : a quart. publ. featuring contemporary Ukr. artists/ ed. W. Belanger. - Wash. : [s. n.], 2004. - 64 p.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ більше 30 сучасних видань, а також велику кількість різнопланової навчальної літератури.

Козак Сергій Борисович

Сергій Борисович Козак – відомий літературознавець, публіцист, перший журналіст незалежної України передав до фондів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського кілька власних книг: 1. Козак С. Аргентинські запорожці: з думою про Україну : (Журнал «Пороги»: історія, зміст, автори) / Сергій Козак. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 156 с. – («Часописи української діаспори»). Серед українських еміграційних газет і журналів особливе місце належить літературно-мистецькому часопису «Пороги» (на жаль у нас малознаному), який виходив у повоєнні роки в Аргентині упродовж 1949 – 1957 рр. Майже десятиріччя журнал знайомив своїх читачів з новинками красного письменства. Безспосередню участь у його редагуванні брав відомий поет і літературознавець Ігор Качуровський. Усього на сторінках часопису надруковано поетичні твори (поезії, поеми) 231 автора, зокрема: Олекси Веретенченка, Ігоря Качуровського, Юрія Косача, Яра Славутича та інших письменників. Переважно це ті, хто перебував власне у Аргентині. Видання містить двадцять розділів, які нараховують 810 матеріалів різних жанрів: поезію, прозу, драматургію, гумористичні та сатиричні твори, афоризми тощо. Окремо подано розділ, який присв'ячено перекладам творів письменників світової літератури: Джорджа Гордона Байрона, Роберта Бернса, Оскара Уайльда, Йогана Вольфганга Гете, Вільяма Шекспіра та низки інших представників американської, англійської, іспанської, німецької, французької, польської літератур. Значну увагу в журналі приділено публікаціям недрукованої спадщини українських письменників, зокрема поезій Миколи Зерова, Юрія Клена, Олександра Олеся, Олега Ольжича, Володимира Свідзінського, Павла Филиповича, а також творам класиків української літератури (Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка) та добіркам радянських поетів (Павло Тичина, Максим Рильський). Деякі уривки з поем «Невольник» та «Неофіти», відсутні у радянських виданнях «Кобзаря», були надруковані на сторінках часопису. Пошуковий апарат містить низку покажчиків: хронологічний (1949 – 1957), систематичний (за розділами), алфавітний та покажчик імен. 2. Козак С. «Нові дні» на берегах Онтаріо : бібліогр. покажч. змісту журн. «Нові дні» (1950 – 1997. Канада) / Сергій Козак ; авт. вступ. ст. : М. Слабошпицький, О. Коновал. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 588 с. – («Часописи української діаспори»). Запропонований покажчик містить перелік шедеврів найкращих видатних письменників, літературознавців, журналістів, митців еміграції, які друкувалися на його сторінках з лютого 1950 по листопад-грудень 1997-го року у Канаді. Історія цього видання - це 48 років існування, тисячі публікацій сотень авторів. Зокрема представлена політична публіцистика, культурологія, мистецтвознавство, подорожня проза. Співпраця з видавництвом «Нові дні» багатьох творчих особистостей українського закордоння - таких як Юрій Клен, Володимир Кримський, Юрій Лавриненко та інших відомих діячів сприяла втіленню ідей створення часопису української діаспори. Головне місце в цьому по праву належить журналісту та громадському діячу Петру Волиняку, який був засновником та головним редактором «Нових днів» упродовж 1950 – 1969 років. Покажчик – це плід понад трирічної праці київського письменника-публіциста Сергія Козака. Створене ним видання є новим словом в українській бібліографістиці, джерелознавстві, літературознавстві та історії нашої еміграції. Пошуковий апарат містить список умовних скорочень назв установ, об᾿єднань, періодичних видань та іменний покажчик.

Скаченко Олена Олексіївна

Олена Олексіївна Скаченко, завідувач сектору методичної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ, укладач подарованих видань, і Вероніка Віталіївна Степко, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки КНУКіМ подарували до фондів бібліотеки НБУВ книги: 1. Гусак Раїса Дмитрівна : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О. О. Скаченко ; редкол.: М. М. Поплавський, Ю. І. Горбань, І. Л. Маловська, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 176 с. : іл. – (Серія «Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 2). Покажчик присвячений науковій і творчій діяльності етноорганолога, доцента кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв, заслуженої артистки України Раїси Дмитрівни Гусак. У виданні зібрано та систематизовано відомості про її творчий і науковий доробок за 1978 – 2014 рр., опублікований у збірниках і періодичних виданнях. Посібник складається з 6 частин: «Слово про ювіляра», «Наукова діяльність», «Друковані праці», «Художньо-творча діяльність», «Бібліографія про життя та діяльність», «Вибрані відгуки та рецензії». Матеріали всіх розділів згруповані за хронологією, а у межах року – за алфавітом назв. Допоміжний апарат складають: передмова «Від укладача»; «Іменний покажчик»; «Алфавітний покажчик назв друкованих праць»; «Алфавітний покажчик назв міжнародних, всесоюзних, республіканських конференцій, семінарів, круглих столів, у яких брала участь та виступала з доповідями Р. Д. Гусак». 2. Майстри хорового мистецтва : біобібліогр. покажч. : присвяч. 45-річчю каф. хор. диригування КНУКіМ / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: О. О. Скаченко, Н. М. Кречко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. І. Д. Гамкало. – Київ, 2013. – 122 с. : іл. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 3). У виданні висвітлюється історія кафедри хорового диригування Київського національного університету культури і мистецтв, уміщено відомості про кращих випускників, котрі досягли значних результатів у професійній діяльності. Покажчик складається з шести розділів: «Історія та сьогодення», «Художньо-творча діяльність», «Основні друковані праці викладачів» (1968 – 2013), «Наукова школа», «Дискографія творчих колективів», «Публікації про творчу діяльність кафедри»; додатків; містить автобіографічні довідки. Для зручності користування пропонується довідковий апарат, що включає: передмову, «Алфавітний покажчик осіб, включених до бібліографічного посібника», «Алфавітний покажчик назв окремих видань викладачів кафедри», «Іменний покажчик», список скорочень, зміст. 3. Об’єднані любов’ю до української пісні : біобібліогр. покажч. : присвяч. 40-річчю каф. нар. хор. співу КНУКіМ / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. А. І. Іваницький ; літ. ред. В. В. Сінельнікова. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2013. – 244 с. : іл. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 2). У виданні висвітлюється історія кафедри народного хорового співу та сьогодення кафедри фольклору, народопісенного і хорового мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. Уміщено відомості про кращих випускників, котрі досягли значних результатів у професійній діяльності. До покажчика увійшли описи окремих видань, публікацій у збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях, матеріалів наукових конференцій. Видання складається з семи розділів: «Вітання ювілярам», «Історія та сьогодення», «Художньо-творча діяльність кафедри», «Основні друковані праці викладачів», «Наукова школа кафедри», «Дискографія творчих колективів», «Публікації про творчу діяльність кафедри»; довідкового апарату; додатків. Покажчик налічує 1399 бібліографічних записів. Додатки містять світлини професорсько-викладацького складу кафедри, студентських творчих колективів різних років. Довідковий апарат складають: передмова «Від укладачів», «Алфавітний покажчик осіб, включених до бібліографічного посібника», «Алфавітний покажчик назв окремих видань викладачів кафедри», «Алфавітний покажчик локальних електронних ресурсів», «Іменний покажчик», список скорочень, зміст. Надаються автобіографічні довідки та перелік основних наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 40-річну діяльність (1972 – 2012).

Іжик Лариса Володимирівна

Лариса Володимирівна Іжик, провідний бібліотекар відділу рідкісної книги Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького, подарувала НБУВ власне видання: Ижик Л. В. Книжные знаки одесских библиофилов : моногр. исследование / Л. В. Ижик. - О. : Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького, 2013. - 131 с.

Качур Ірина Богданівна

Ірина Богданівна Качур, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, подарувала НБУВ видання: Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика : Вип. 20./ відповідальний редактор Віктор Даниленко. - Львів : Растр-7, 2015. - 418 с.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ більше 30 сучасних видань, а також велику кількість різнопланової навчальної та економічної літератури.

Олійник Степан Дмитрович

Степан Дмитрович Олійник (18.07.1930) – відомий український громадський діяч з діаспори, доктор політології, полковник армії США у відставці, енциклопедист, видавець, меценат подарував до фондів бібліотеки НБУВ книги: 1. Погребенник В. Ф. Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рахманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство) : навч. посіб. / В. Ф. Погребенник. – Київ : Ковчег, 2003. – 256 с. Працю присвячено непроминальній спадщині Романа Олійника-Рахманного, лауреата Державної премії ім. Тараса Шевченка. У книзі зібрано, систематизовано й осмислено студії українських фольклору та літератури (від давнини до сучасності) з виданого в Канаді тритомника «Україна атомного віку» й інших видань Р. Олійника-Рахманного – одного з найвидатніших українських публіцистів та есеїстів. Аналізуються мистецькі та ідеологічні концепції української красної словесності, індивідуальні внески провідних літераторів різних епох, оригінальність, глибина й актуальність літературознавчих міркувань доктора філософії Монреальського університету. 2. Soviet Russian : Scientific and Technical Terms : a selective list / The Libr. of Congress. – Washington : Libr. of Congress, 1963. – 668 p. 3. Webster's Dictionary of Synonyms : a dict. of discriminated synonyms with antonyms and analogous and contrasted words. – First ed. – Springfield : G. & C. Merriam Сo., Publ., 1951. – 908 p. 4. A Dictionary of English Synonyms and Synonymous Expressions : designed as a guide to apt and varied diction by Richard Soule / ed. by Alfred Dwight Sheffield, forew. by Edward Weeks, ed. of the Atlantic Monthly. – Boston : Little, Brown and Company, [1966]. – 614 p. 5. Illustrated Reverse Dictionary : find the words on the tip of your tongue / Reader's Digest. – New York : The Reader's Digest Association, Inc. Pleasantville ; Montreal, 1990. – 608 p.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97