Обговорено та затверджено плани роботи Бібліотеки

Поділитися: 
Дата події: 
16-01-2023

16 січня відбулося засідання Вченої ради НБУВ в дистанційному режимі.

Про підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2022 році доповіла генеральний директор НБУВ, член-кореспондент НАН України Л. А. Дубровіна.

Вона наголосила, що протягом 2022 року колектив Бібліотеки здійснював дослідження за 12 науково-дослідними темами (10 за відомчою тематикою, 2 за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України, з них 5 фундаментальних, 7 прикладних; 4 наукових проекти завершено).

Зокрема, завершилося виконання першого етапу науково-дослідного проєкту, що дістав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень – «Інноваційні бібліотечні наукові ресурси та сервіси  у розвитку дослідницької інфраструктури» (керівник – член-кореспондент НАНУ Л. А. Дубровіна). Розвивався ресурсний, довідковий та пошуковий потенціал порталу «Наука України: доступ до знань» та Бібліотечного порталу НАН України LibNAS UA. Для порталу LibNAS UA було розроблено інформаційну архітектуру, інтегровано бібліометричну інформацію, яка постійно актуалізовувалася, передбачено реалізацію Репозитарію НАН України,  що збере в єдиному вікні доступу всі наукові публікації Академії. Відбувалося поповнення найбільшої в Україні повнотекстової бази даних фахових видань «Наукова періодика України», електронної бібліотеки «Україніка», розпочато формування е-колекцій «Шевченкіана», «Сковородіана», «Репресована література», «Літературно-художні журнали доби українізації (20–30-і роки XX століття)». У контексті реалізації проблемно-орієнтованих баз даних було започатковано інформаційно-аналітичний ресурс «Біженці та вимушено переміщені особи», який здійснює акумуляцію найбільш актуальної та важливої інформації, що стосується життя й діяльності внутрішньо переміщених осіб в Україні та за її межами. За результатами виконання наукового проєкту  підготовлено та розміщено в репозитарії НБУВ у відкритому доступі матеріали тез міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг».

У 2022 році завершено виконання індивідуального проєкту науково-дослідних робіт молодих учених НАН України «Бібліотеки у розвитку е-інфраструктури управління науковою інформацією» (керівник відділу наукового формування національних реферативних ресурсів С. С. Гарагуля).  У межах проєкту «Бібліотечні портали знань» співробітники Інституту інформаційних технологій  (директор Інституту К. В. Лобузіна) розвивали систему інформаційного пошуку та електронного бібліотечно-інформаційного обслуговування, нових форм цифрової наукової комунікації, зорієнтованої на науковий сегмент користувачів бібліотечних веб-ресурсів.

Головні завдання науково-дослідної роботи Інституту архівознавства (академік  НАН України О. С. Онищенко, директор Інституту архівознавства Л. М. Яременко) зосереджувались на дослідженні процесів формування, складу та використання інформаційних ресурсів документів  Архівного фонду НАН України як однієї з найцінніших частин Національного архівного фонду з питань розвитку української науки та як суб’єктів формування історичної пам’яті про українську науку.

В Інституті рукопису НБУВ (директор Інституту О. П. Степченко) здійснено ґрунтовні та багатоаспектні дослідження в галузі науково-дослідної, науково-методичної, науково-практичної та науково-інформаційної роботи з рукописними фондами. Продовжено розробку теоретичних питань місця та ролі рукописної спадщини в духовній культурі України й системі соціальних комунікацій.

В Інституті книгознавства (директор Інституту Г. І. Ковальчук) значна увага в 2022 році приділялась дослідженню й популяризації діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК, 1922–1936) – сторіччю першої в Україні спеціалізованої книгознавчої установи, особам книгознавців 1920-х років, які там працювали чи співпрацювали з установою.

Співробітники Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (заступник генерального директора В. М. Горовий) та Фонду президентів України  (директор В. М. Удовик) у межах науково-дослідної роботи вивчали вплив електронних технологій на оптимізацію процесу забезпечення інформаційними ресурсами органів державної влади та інших учасників загальносуспільних інформаційних обмінів.

У 2022 році співробітники Національної юридичної бібліотеки (керівник  Ю. М. Половинчак) в умовах воєнного стану зосередили напрями основних досліджень на розробці науково-методичних та науково-організаційних засад формування, використання та популяризації правових ресурсів для задоволення суспільних інформаційних та наукових потреб.

Наукові дослідження співробітників Інституту бібліотекознавства (директор Інституту О. М. Василенко) були спрямовані на розробку теоретичних засад та науково-методичного інструментарію стратегічного розвитку наукової бібліотеки як бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах зміни наукової комунікації.

Головним завданням дослідження Інституту біографічних досліджень НБУВ (директор Інституту член-кореспондент НАН України В. І. Попик) було вивчення нових спрямувань і тенденцій у розвиткові наукової, літературної, медійної біографіки, видавничо-інформаційної справи, комунікацій у розрізі застосування в умовах війни нових форм і методів збирання біографічної інформації.

Метою наукового проєкту з розроблення теоретичних, методичних та прикладних аспектів формування національної бібліографії в контексті вивчення спадщини діячів української науки та культури (керівник відділу національної бібліографії С. С. Кіраль) було системно дослідити періодику українською та іншими мовами, метабібліографію, лесезнавство, шевченкіану та біобібліографію для збереження національної пам’яті.

У межах наукового проєкту «Технологічні та соціально-економічні чинники довговічності особливо цінних бібліотечних фондів, що становлять культурне надбання України» дослідження були зосереджені у площині вивчення моделей систем збереження раритетних бібліотечних документів НБУВ, осучаснення їх складових.

Міжнародна діяльність НБУВ як найбільшої в Україні  національної бібліотеки, інформаційного та технологічного центру з обробки світового  науково-інформаційного потоку знання та обслуговування ним запитів суспільства, стосувалася забезпечення збереженості фондів та їх цифрового копіювання, створення електронних ресурсів. 

Події цього року – воєнні дії, скорочення фінансування, перехід співробітників на неповний робочий тиждень; проблеми з електрикою та інтернетом; відсутність опалення і вибиті вибухом вікна – ускладнили роботу НБУВ. Проте завдання наукових досліджень, інформаційної та комунікативної діяльності, видавничої роботи, визначені планами на 2022 рік, виконані. Колектив Бібліотеки зміг загалом успішно адаптуватися до роботи в умовах війни, актуалізував розроблювану наукову тематику, вніс значні смислові корективи до постановки досліджуваних наукових проблем, підніс практичну значимість здійснюваних розробок.

 Учена рада затвердила звіт про роботу Бібліотеки у 2022 році.

  Учений секретар НБУВ  В. В. Горєва ознайомила учасників засідання з «Тематичним планом наукових досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на 2023 рік». У числі пріоритетної відомчої тематики – формування та актуалізація документної інформації Архівного фонду НАН України як складової історичної пам`яті про українську науку; інформаційно-аналітичні ресурси наукових бібліотек у системі соціальних комунікацій; сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань; історико-культурні дослідження рукописної спадщини України: традиційні форми та цифрові технології; комплексні бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в галузі соціально-правового інформування в умовах інформаційного суспільства; історико-бібліографознавчі дослідження української періодики та формування електронного ресурсу національної бібліографії; українське книгознавство та книжкове пам`яткознавство: історія, теорія, практика тощо.

Тематичний план наукових досліджень НБУВ на 2023 рік було затверджено.

Обговорення та затвердження  планів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2023 рік включило також такі складові: науково-видавничу діяльність, науково-організаційні заходи, засідання Вченої ради. Після обговорень плани НБУВ на 2023 рік було затверджено.

Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів та робочого плану навчання аспірантів на 2023 рік доповіла провідний науковий співробітник Інституту бібліотекознавства В. В. Добровольська. Після обговорення учасники засідання також затвердили теми дисертаційних досліджень аспірантів та робочого плану навчання аспірантів на 2023 рік.