Визначено нові завдання Бібліотеки

Поділитися: 
Дата події: 
8-09-2022

Чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені Вернадського відбулося 8 вересня. У зв'язку з продовженням на всій території України  воєнного стану воно проходило в дистанційному режимі.

Доповідь «Репозитарій НБУВ: підсумки роботи та використання в наукових дослідженнях» зробила директор Інституту інформаційних технологій К.В. Лобузіна. Вона зазначила, що репозитарій Бібліотеки акумулює в електронному фонді широкий спектр наукових публікацій. Його матеріали вже містять понад чотири тисячі повних текстів наукових публікацій НБУВ. Репозитарій має паралельний англомовний інтерфейс, який подає міжнародній науковій аудиторії науковий доробок учених Бібліотеки.

Окреслюючи етапи становлення цієї незамінної частини функціонування успішної сучасної наукової установи, доповідачка зазначила, що з 2020 року реалізована можливість створення окремих тематичних колекцій в репозитарії  НБУВ, а в 2021-2022 роках були проведені роботи, пов’язані зі зміною структури наукових підрозділів НБУВ. Зокрема,  підготовлений ієрархічний довідник підрозділів з цифровими кодами для організації матеріалів репозитарія, здійснена актуалізація назв підрозділів відповідно до нової структури НБУВ. До репозитарія були введені окремі записи для кожного підрозділу з унікальними цифровими ідентифікаторами, що надасть можливість: інтегрувати сторінки в репозитарії із сторінками на основному сайті Бібліотеки; зберігати консолідований комплекс публікацій для кожного підрозділу незалежно від зміни назви; автоматично формувати бібліографічні списки публікацій.

К.В. Лобузіна підкреслила, що репозитарій НБУВ – eVerLib став тестовим майданчиком для реалізації корпоративного проєкту репозитарія НАНУ, що безумовно сприятиме створенню позитивного іміджу наукових установ і вчених НАН України в наукових цифрових комунікаціях.

Вчена рада заслухала та схвалила звіти стипендіатів НАН України: молодшої наукової співробітниці відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформаційних технологій О. І. Вощенко, наукової співробітниці відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень Н.П. Філіппової,  молодшого наукового співробітника відділу науково-бібліографічної інформації П.М. Штиха  та стипендіата Президента України для молодих учених завідувачки відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства О.І. Дзири.

Члени Вченої ради розглянули кандидатури на здобуття стипендії НАН України  для молодих учених і  рекомендували стипендіатами від НБУВ молодшого наукового співробітника відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів Інституту інформаційних технологій О.М. Мартинюка та наукового співробітника відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ І.В. Стичинського.

Директор Інституту біографічних досліджень, член-кореспондент НАН України В.І. Попик доповів про започаткування нового електронного видання - електронного продовжуваного наукового збірника «Biography. Біографіка. Біографістика». Як зазначив доповідач, напрацьований інститутом досвід свідчить, що заснування такого збірника на доповнення публікаційної активності, яка здійснюється завдяки виданню збірника наукових праць «Українська біографістика = Biographіstica Ukrainica» і розміщенню статей та археографічних документальних публікацій дослідників-біографістів у інших фахових виданнях, особливо на часі. Збірник «Biography. Біографіка. Біографістика» покликаний збагатити науково-видавничу й комунікативну діяльність НБУВ новими оригінальними формами та методами роботи.

На думку промовця, протистояння російській агресії засвідчило необхідність примноження зусиль вчених-соціогуманітаріїв, зокрема й біографістів, спрямованих на актуалізацію дослідницької проблематики і активізацію впровадження результатів наукових розробок не лише у відносно вузькому науково-інформаційному просторі, обмеженому фаховим науковим співтовариством, а й у широку суспільну практику, в процеси піднесення інтелектуального  життя суспільства, зміцнення патріотичної згуртованості в умовах  воєнних випробувань. В.І. Попик проінформував про концепцію нового видання, а також про те, що започаткування  нового збірника вимагатиме створення окремого веб-сайту видання на порталі НБУВ.

Заслухавши та обговоривши його доповідь, Вчена рада Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського підтримала пропозицію Інституту біографічних досліджень, визнала доцільним започаткування випуску електронного продовжуваного наукового збірника «Biography. Біографіка. Біографістика» та ухвалила склад редакційної колегії електронного продовжуваного наукового збірника «Biography. Біографіка. Біографістика».

Начальник відділу правового забезпечення діяльності НБУВ Ю.С. Калініна-Симончук  поінформувала про  необхідність затвердження нової редакції статуту НБУВ. Пропоновану нову редакцію було затверджено.

Учасники засідання розглянули й рекомендували до друку рукопис видання: Biography. Біографіка. Біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. В. І. Попик (голов. ред.) та ін. Електронне видання. Київ : НБУВ, 2022. Вип. 1. 233 с.