Основні результати виконання в 2014 році відомчих наукових проектів обговорили на засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

Наприкінці 2014 року відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, на якому було представлено заключні та проміжні звіти про виконання відомчих наукових проектів.

Заключний звіт про виконання науково-дослідного проекту «Оптимізація використання традиційних та новітніх технологій в системі збереження бібліотечних фондів» (термін виконання: 2012–2014 рр.) представила науковий керівник – Людмила Муха, заступник генерального директора з наукової роботи, канд. іст. наук. Вона повідомила, що в рамках проекту проведено наукові експериментальні дослідження щодо стабілізації паперової основи документів з урахуванням біологічного фактора задля попередження розповсюдження мікроміцетів та пригнічення їх росту на папері. Окрім того впроваджено регулярний контроль мікробіологічного стану повітря у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди для унеможливлення поширення мікологічного забруднення книгосховищ і документів у НБУВ. Результати наукового дослідження широко представлено в наукових публікаціях, а також на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах-практикумах для мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України та науково-технічних бібліотек України.

Заключний звіт про виконання науково-дослідного проекту «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» (термін виконання: 2012–2014 рр., науковий керівник – Олексій Онищенко, академік НАН України) представила Лідія Яременко, директор Інституту архівознавства НБУВ,  канд. іст. наук. Презентуючи основні результати проекту доповідач відзначила важливість відновлення інформативних лакун Архівного фонду НАН України в документному забезпеченні висвітлення історії Академії наук у 1956–1960 рр., а також повідомила про розроблення методичних рекомендацій щодо наукової реконструкції організаційної побудови та складу Архівного фонду, археографічного описування документів означеного хронологічного періоду. Із результатами дослідження можна буде ознайомитися  у збірнику «Історія Національної академії наук України. 1956–1960" із серії видань «Джерела з історії науки в Україні» (http://www.nbuv.gov.ua/node/540), який заплановано до видання у 2015 р. 

Звіт про виконання в 2014 р. перехідного наукового проекту «Бібліотеки як центри формування ресурсів біографічної інформації» (термін виконання: 2013–2015 рр.). представив науковий керівник – Володимир Попик, генеральний директор НБУВ, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ, д-р іст. наук. Він проаналізував основні підсумки науково-дослідної роботи, серед яких: дослідження ролі та можливостей бібліотек різного масштабу й призначення у формуванні, інтеграції та популяризації ресурсів біографічної інформації про видатних діячів минулого й сучасності; підготовка наукових і науково-інформаційних матеріалів з біобібліографії, біографістики та суміжних з нею дисциплін. Окрім того доповідач повідомив, що результати дослідження висвітлено в: монографії (Марченко Н. Володимир Рутківський: тексти долі : біогр. нарис / Наталя Марченко / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 414, [17] с. : іл.); збірнику наукових праць (Українська біографістика=Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць / НАН України; НБУВ; Ін-т біографічних досліджень. – К., 2014. – Вип. 11. –  456 с.) та підготовлених до друку рукописах («Етнологія, етнографія, фольклористика в іменах: біобібліографічний довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; укладачі: Ляшко С. М., Любовець Н.І., Котлярова Т.В., Яценко О.М. ; відпов. ред. В.І. Попик» та «Бугаєва О. В. Музичне товариство імені М.Д. Леонтовича (1921–1931) : біографічний словник / Олена Бугаєва ; наук. ред. В. І. Попик»).

Звіт про виконання в 2014 р. перехідного наукового проекту «Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини України» (термін виконання: 2013–2015 рр.). представила науковий керівник – Любов Дубровіна, директор Інституту рукопису НБУВ, член-кор. НАН України, д-р іст. наук. Вона відзначила, що в звітному році в рамках проекту було вироблено концептуальні засади формування електронного ресурсу архівної спадщини вчених; розроблено методики наукового описування, каталогізації та класифікації рукописних і книжкових масивів за різними рівнями, видами та специфікою; здійснено формування, облік й організацію рукописного та книжкових фондів за новими технологіями, напрацьовано спеціальні технологічні рішення, забезпечено сумісність інформаційних продуктів тощо. Продовжувалася робота з:

Окрім того Любов Дубровіна повідомила, що напрацювання науковців відображено, зокрема, у монографії (Філіпович М.А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах ХІ –ХVI cтоліть. – К. : НБУВ, 2014. – 204 с.), науковому каталозі (Степченко О.П. Архівна спадщина П.Я. Стебницького у фондах Інститутут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014. – 464 с.), а також  у поданих до друку рукописах («Ковальчук Г.І. Український науковий інститут книгознавства (1922–1936)», «Гнатенко Л.А. Палеографо-орфографічна атрибуція староукраїнської кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.»), «Псалтир. Переклад українською мовою Пилипа Морачевського (1864–1865) / підгот. вид. Л.А. Гнатенко»).

Прес-служба НБУВ
за матеріалами звітів про НДР