Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що відбулось 21 грудня, схвалено до друку ряд рукописів, які репрезентують результати наукових досліджень фахівців Інституту бібліотекознавства, Інституту біографічних досліджень, Інституту книгознавства та Інституту рукопису НБУВ.

МОНОГРАФІЇ:

Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / Василенко О.М., Добко Т.В., Зайченко Н.Я., Каліберда Н.Ю., Кириленко О.Г., Клименко О.З., Коваль Т.М., Литвинова Л.А., Лобузіна К.В., Самохіна Н.Ф. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 457 с.

Монографію присвячено дослідженню сучасних тенденцій, інновацій та перспектив в інформаційно-комунікаційній діяльності наукових бібліотек в умовах розвитку інформаційного суспільства та формування суспільства знань.

Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек, розглянуто зарубіжний і вітчизняний досвід інтенсифікації процесів інтеграції наукових бібліотек із закладами науки, освіти і культури в науково-комунікаційному просторі України, розроблено пріоритетні напрями формування національних наукових ресурсів та надання інтелектуального доступу до інформації та знань – важливого чинника забезпечення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам.

Система комплектування та обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: створення електронного інтегрованого ресурсу / І.С. Корчемна ; відп. ред. Л.А. Дубровіна : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 225 с.

У монографії вперше на основі дослідження історії формування комплексу науково-методичної та облікової документації архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з’ясована специфіка сучасного правового і нормативного забезпечення комплектування та державного обліку рукописних фондів, охарактеризовані основні облікові документи, що створюються в процесі їх опрацювання та комплектування, а також репрезентовано інформаційний інтегрований ресурс – база даних «Електронна справа рукописного фонду», досвід підготовки якої синтезує діяльність рукописного підрозділу НБУВ щодо організації фондів та оперативного контролю за їх станом.

Видання орієнтоване на широке коло архівознавців, документознавців, бібліотечних працівників, істориків, фахівців у галузі соціальних комунікацій, викладачів та студентів культурологічних вишів.

Горбач Т.С. Inter pacem et bellum: Польща і Німецький орден у XIIIXV ст. / Тимур Горбач ; відп. ред. Л.А. Дубровіна : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 204 с.

Пропоноване видання є першим україномовним синтетичним дослідженням з історії військово-дипломатичних відносин Польщі і Німецького ордену в XIII – на початку XV ст. У монографії на основі широкого комплексу наративних та актових джерел послідовно розкриті причини та передумови, що призвели до польсько-орденьского політичного та збройного протистояння в XIII – першому десятилітті XV ст., з’ясовані його наслідки для подальшого розвитку обох держав.

Особливу увагу приділено вивченню характеру та форм співпраці польських князів з Орденом на початковому етапі його перебування в Пруссії, а також участі польського рицарства у пруських походах європейської знаті. Розглянуто, в який спосіб відбувалось розв’язання двосторонніх конфліктів Польського королівства з державою Німецького ордену в Пруссії. Спростовано поширене твердження про винятково антагоністичну модель польсько-орденського співіснування.

Видання розраховане на широке коло дослідників та всіх, хто цікавиться історією європейського середньовіччя.

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ:

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору : зб. наукових праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України ; ред. колегія:  О.С. Онищенко (гол.) та ін. – Київ, 2016. – Вип. 45.

Збірник підготовлений за результатами виконання наукової теми «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору» (2014–2016 рр.), висвітлює широке коло питань, пов’язаних з організацією ресурсів, інформує про теоретичні та практичні аспекти бібліотечної діяльності, визначальними чинниками яких стали комп’ютерні технології.

Наукові статті представлені українськими та зарубіжними фахівцями, презентують окремі напрями сучасного бібліотекознавства, висвітлюють нові форми співробітництва та взаємодії бібліотек в контексті переходу до інформаційного суспільства та суспільства знань.

Чільне місце у збірнику статей займають праці з організації ресурсів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та в бібліотеках наукових установ НАН України. Інформативними та важливими в плані співробітництва та взаємодії бібліотек з іншими науковими установами є наукові статті фахівців Національної історичної бібліотеки України, Книжкової палати України ім. Івана Федорова та Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Корисним для фахівців вітчизняних бібліотек буде й досвід роботи бібліотек, презентований у наукових статтях спеціалістів з Великої Британії та  США.

Видання адресовано працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол.: В.І. Попик (гол. ред.) та ін. – Київ, 2016. – Вип. 14.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

Видання розраховано на вчених, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, працівників музейних, архівних і бібліотечних установ, краєзнавців.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ВИДАННЯ:

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2015 році : інформ.-аналіт. огляд / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; авт. : О.В. Полякова, О.Л. Сокур, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2016. – Вип. 21.

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в … р.», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 94 наукових установ НАН України. Вміщено також нові законодавчі й нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності, список нових надходжень до читального залу бібліотекознавства НБУВ.

Враховуючи запити працівників бібліотек наукових установ, подано положення про роботу з дарами, консультації з питань списання бібліотечних фондів та пошукових можливостей реферативної бази даних «Україніка наукова».

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційних підрозділів наукових установ НАН України, фахівцям бібліотечної галузі.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ:

Українська канадіана : анотований покажчик видань з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (до 125-річчя першого поселення українців у Канаді) / Н.Г. Солонська, Г.О. Борисович ; наук. ред. Г.І. Ковальчук ; відп. за вип. Т.Д. Антонюк ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Інститут книгознавства. – Київ, 2016. – 261 с.

До бібліографічного покажчика увійшли книжки українською та англійською мовами з історії поселення українців у Канаді.

Покажчик призначено для істориків, політологів, етнологів, бібліографів, культурологів, емігрантознавців, дослідників української культури, працівників інформаційно-бібліотечних і видавничих структур, широкого кола читачів, для яких становить інтерес історія України, зокрема, історія української діаспори.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ:

Каталоги Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; автори-уклад.: Ю.Л. Фіх, Л.В. Коновал, О.П. Ткаченко ; науковий редактор Т.П. Павлуша ; відп. ред. Т.В. Добко. – Київ, 2016. – 87 с.

Путівник характеризує систему карткових каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Подано інформацію про друковані каталоги НБУВ (карткові каталоги загального користування, службові карткові каталоги, архівний каталог видань України, каталоги спеціалізованих підрозділів і читальних залів, каталоги колекційних зібрань бібліотеки) та електронні й цифрові імідж-каталоги.

Путівник спрямований на популяризацію та використання фондів НБУВ і призначений для співробітників та користувачів бібліотеки.

ПЕРЕКЛАДИ:

Новий Завіт : переклад П.С. Морачевсткого (1864) / підготували до видання Г.П. Арполенко, Л.А. Гнатенко, Т.І. Котенко ; дослідження В.А. Єсипова, Л.А. Гнатенко, Т.І. Котенко ; наук. ред. В.В. Німчук ; Національна академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Інститут української мови. – Київ, 2017. – 614 с.

У видання вперше публікується текст Нового Завіту в перекладі українською літературною мовою П.С. Морачевського.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)