Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки.

МОНОГРАФІЇ:

Іванова О.А. Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-кодикологічне дослідження : альбом філіграней / О.А. Іванова; відп. ред. Л.А. Дубровіна. – Київ, 2016. – 226 с.

У монографії розглянуто репертуар рукописних книг на тлі історико-культурних обставин розвитку кириличної рукописної книжності XVI ст., проаналізовано комплекс питань, пов’язаних з атрибуцією рукописів, встановленням міста виробництва паперу з характерними філігранями, його використанням для написання рукописів у тій чи іншій країні, датуванням рукописних пам’яток тощо. Досліджено зовнішнє оформлення рукописів та їх художнє оздоблення, розглянуто характеристики записів та їх роль як історичного джерела.

У довідковому альбомі подано філіграні датованих рукописів XVI ст. із фондів Інституту рукопису НБУВ.

Видання розраховане на кодикологів, істориків, літературознавців, бібліотечних та архівних працівників, викладачів і студентів гуманітарних факультетів.

Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності  / [В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, В. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 240 с.

У монографії розглянуто актуальні питання інформаційної сфери розвитку українського суспільства, що мають стати основою взаєморозуміння і толерантності, сприятимуть поверненню територій Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України та консолідації українців.

Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації та широкий загал читачів, які цікавляться означеною проблемою.

Лобузін І. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекції : монографія / Іван Лобузін ; відп. ред. В.А. Широков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016.

У монографії розглянуто широке коло питань, пов’язаних з реалізацією бібліотечних цифрових проектів оцифрування історико-культурного та наукового надбання, організацією бібліотечних цифрових технологічних комплексів. Узагальнено міжнародний досвід реалізації масштабних проектів оцифрування полідокументних бібліотечних фондів та організації цифрових колекцій. Розглянуто особливості організації наукових цифрових бібліотек, їх пошукового інтерфейсу та доступу до національної спадщини у цифровому форматі. Висвітлено досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у напрямі реалізації цифрових бібліотечних проектів.

Видання орієнтоване на широке коло фахівців у галузі бібліотечно-інформаційних технологій та соціальних комунікацій, а також на усіх, хто цікавиться технологією оцифрування бібліотечних фондів, формуванням цифрових ресурсів наукових бібліотек та дослідженнями в цій сфері.

Лобузіна К. Корпоративна бібліотечна база знань : науковий посібник / Катерина Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016.

У науковому посібнику розглянуто коло питань, пов’язаних із організацією управління знаннями у бібліотеках, створенням корпоративних баз знань та накопиченням інтелектуального капіталу у наукових бібліотеках. Узагальнено міжнародний досвід технологій управління знаннями та створення проблемно-орієнтованих корпоративних баз знань, визначено їх основні компоненти (електронна бібліотека, інституційний репозиторій, професійні веб-ресурси, науковий довідковий апарат, он-лайнові методичні сервіси). Розглянуто особливості створення бібліотечних баз знань. Висвітлено досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у напрямі формування професійних бібліотекознавчих ресурсів.

Видання розраховане на широке коло фахівців у галузі бібліотечно-інформаційних технологій та соціальних комунікацій, когнітологів, системних аналітиків, а також на усіх, хто цікавиться технологіями організації корпоративних баз знань та дослідженнями в цій сфері.

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні : [монографія] / [В. Попик (кер. проекту), О. Онищенко, В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 255 с.

У монографії розглянуто проблеми розвитку національного консенсусу в Україні в контексті входження її в інформаційне суспільство, трансформації, національного інформаційного простору, зростаючого впливу цього чинника на внутрішньо українські та міжнародні інформаційні обміни. Серед інших проаналізовано такі питання: інформаційна основа національного консенсусу і вплив на неї зарубіжної інформаційної інтервенції; інформаційна ситуація на окупованих територіях Донбасу і Криму; соціокультурні процеси в інформаційному просторі як чинник само інтеграції національної спільноти; основні тенденції російсько-українського інформаційного протистояння тощо.

Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації та широкий загал читачів, які цікавляться означеною проблемою.

ЗБІРНИКИ:

Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / редкол.: В.І. Попик, О.С. Онищенко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2016. – Вип. 20.

Збірник продовжує презентацію наукових студій, що розкривають архівну та бібліотечну спадщину України через залучення нових джерельних матеріалів – статей про досі невідомі науці фотографії давньоєгипетського папірусу з фондів Інституту рукопису НБУВ, рукописну книгу XVIII ст. з історії ставропольської кухні, грецький манускрипт із зібрання Київської духовної академії з хронікою подій в Польщі 1766–1767 рр.

Історію книжкових зібрань та колекцій висвітлено в матеріалах з історії бібліотеки Одеського Рішельєвського ліцею та в огляді видань і рукописів з астрономії в книжкових зібраннях України XVIII ст. Аналітичному осмисленню рукописної і книжкової спадщини сприятимуть публікації Літописця Видубицького монастиря початку XVIII ст., документів київських монастирів XVII – XVIII ст., автографів св. Ігнатія Маріупольського. Науково-прикладною статтею репрезентовано засоби захисту документів від руйнівної дії мікроміцетів. У повідомленнях надається інформація про історію та сьогодення славістики.

Збірник розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів та широкий суспільний загал.

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол.: В.І. Попик (гол. ред.) та ін. – Київ, 2016. – Вип. 13.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методологічним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

Видання розраховане на вчених, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, працівників музейних, архівних і бібліотечних установ, краєзнавців.

НАУКОВІ КАТАЛОГИ:

Газети України 1956–1960 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / авт.-уклад.: Н.М. Носкіна (керівник), С.В. Дригайло, Д.Г. Захаров, С.М. Малюк ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; ред. кол. О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2016.

Каталог продовжує серію бібліографічних покажчиків відділу газетних фондів НБУВ. Покажчик містить 6 225 бібліографічних описів, з них: 4 350 – республіканські, обласні, міські, районні, низові газети та 1875 різноманітних додатків – комсомольсько-молодіжних, літературних, технічних сторінок, блискавок, листівок, бюлетенів, спеціальних випусків тощо.

Кожен номер газети є щоденним описом життя країни, що відображає інформацію про державотворення, політику, економіку, міжнародні відносини, сільське господарство, науку, культуру, спорт тощо.

Особливістю каталогу є те, що в ньому вперше описано 2 300 колгоспних багатотиражних газет, які почали масово виходити з 1956 року і стали одним із найдоступніших засобів масової інформації для селян.

Пропонований каталог розрахований на дослідників української преси, журналістів, викладачів і студентів вишів, бібліотекарів і усіх зацікавлених.

Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / редкол.: відп. редактори: Л.В. Івченко, Л.Г. Руденко ; упоряд.: Л.В. Івченко, Л.Г. Руденко, І.В. Савченко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2016. – 780 с.

У науковому каталозі, підготовленому відділом музичних фондів НБУВ,  представлено понад 4 тис. бібліографічних і аналітичних описів музичних творів і народних пісень, пов’язаних з іменем Великого Кобзаря. До нотобібліографії увійшли друковані видання й нотні рукописи.

Каталог складається з 5-ти розділів: «Музичні твори на тексти Т. Шевченка», «Твори за мотивами поезій Т. Шевченка», «Збірки за назвами і авторські збірки на слова Т. Шевченка», «Присвячено Шевченкові», «Улюблені, використані або записані Т. Шевченком народні пісні».

Видання призначено дослідникам української культури, мистецтвознавцям, музикознавцям, музикантам виконавцям, педагогам, історикам, етнографам, фольклористам, бібліографам, бібліотекознавцям, працівникам музеїв і нотних видавництв.

Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / С.В. Галицька, Н.Я. Зайченко, Т.С. Медвідь, Н.В. Орєшина, І.П. Перенесієнко, О.Г. Сандул ; відп. ред. К.В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 570 с.

Рубрикатор НБУВ – робочі таблиці класифікації НБУВ, які використовують у технологічному циклі наукового опрацювання документів в НБУВ в умовах паралельного функціонування традиційних і комп’ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, інформаційного пошуку, а також виконанні інформаційних запитів користувачів НБУВ. Рубрикатор призначений для систематизації документів з усього спектру природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук.

Видання розраховане на бібліотекарів, бібліографів НБУВ. Може бути використано працівниками інших бібліотек, видавництв, інформаційно-аналітичних служб.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)