Схвалено до друку рукописи видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

На засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що відбулося 22 грудня цього року,  схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців Інституту рукопису, Інституту біографічних досліджень НБУВ і наукових бібліотек – членів Міжнародної асоціації академій наук.

Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.]. – К. : НБУВ, 2015.

Дослідження архівних і книжкових фондів представлені статтями, присвяченими вивченню археографічної спадщини видатних учених і публіцистів С.Д. Клечевського, М.А. Шудрі, О.С. Компан, С.А. Таранушенка, П.Т. Тронька та ін. Окремі автори статей аналізують книжкові та архівні колекції й зібрання у фондах НБУВ: рукописних історичних карт, мініатюрних книжок, прижиттєвих примірників творів Ганса Сакса та інших пам’яток XVI–XIX ст., а також українських театральних і кіноплакатів ХХ ст.

Книгознавчі студії присвячені північнопричорноморським євангеліям караманлійського письма XVIII ст., українським латиношрифтним та кириличним виданням доби бароко.

У кодикологічних роботах висвітлено проблеми формування в Україні галузевого тезаурусу, різні аспекти атрибуції української кириличної книги, здійснено класифікацію малярських оправ рукописної книги.

До святкування в 2018 р. 100-річчя НАН України окремий розділ відведено статтям з історії академії, відображеній в архівних фондах НБУВ.

У збірнику представлено також наступну частину листування істориків М.М. Бережкова та К.М. Бестужева-Рюміна, невідома праця О.С. Компан «Український Ренесанс. Роздуми історика над проблемами мистецтвознавства» і повідомлення про інноваційні технології в бібліотечній та архівній справі, що стосуються проблем довговічності паперу бібліотечних документів і питань фондування архівів.

Сохань С.В. Микола Петров: життя серед книг і рукописів : моногр. / С.В. Сохань ; відп. ред. Л.А. Дубровіна. –К. : НБУВ, 2015.

Монографія репрезентує комплексне дослідження наукової діяльності філолога, історика, археографа, книгознавця, професора Київської духовної академії, завідувача Церковно-археологічним музеєм, академіка М.І. Петрова.

Автор розглядає спадщину вченого в контексті проблеми історії писемної та книжкової спадщини України. На широкій джерельній базі розглянуто внесок ученого в розвиток польової, камеральної та едиційної археографії, формування рукописно-книжкових колекцій і зібрань Церковно-археологічного музею, бібліотеки Київської духовної академії, організації власного бібліотечного зібрання та архіву, що зберігаються у фондах НБУВ.

Окрім того в монографії досліджено науково-організаційну роботу М.І. Петрова в Церковно-археологічному товаристві, його участь в археологічних з’їздах, наукових товариствах, архівно-археологічних комісіях.

Монографія розрахована на джерелознавців, істориків, бібліотечних та архівних працівників і усіх, хто цікавиться історією України.

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : моногр. / [В.І. Попик (кер. проекту), Н.І. Любовець, О.М. Яценко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2015.

Колективна монографія узагальнює основні результати досліджень, здійснених Інститутом біографічних досліджень НБУВ упродовж 2013–2015 рр. за плановою темою НДР «Бібліотеки як центи формування ресурсів біографічної інформації».

У монографії проаналізовано окремі етапи історичного розвитку української біографіки, ключові теоретичні та науково-методичні проблеми розвитку новітньої вітчизняної біографіки, питання формування ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації, побутування й функціонування біографічної та біобібліографічної інформації в сучасному суспільстві. Узагальнено досвід роботи вітчизняних бібліотек різного рівня у сфері нагромадження, систематизації й поширення історико-біографічного знання, розкрито важливі аспекти досвіду Інституту біографічних досліджень НБУВ з вирішення методичних і технологічних проблем формування масштабних ресурсів історико-біографічної та біобібліографічної інформації.

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. Б-ка Украины им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. Б-к и информ. центров : редкол.: А.С. Онищенко (пред.) [и др.]. – К., 2015.

До збірника увійшли статті, автори яких розглядають проблеми, що є актуальними для наукових бібліотек України, Білорусі, Латвії, Киргизстану, Росії. Особлива увага приділена, зокрема питанням бібліометричних досліджень, створення фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка», використання науковими бібліотеками соціальних мереж та онлайнового інформаційного сервісу, інноваційним аспектам каталогізації.

Традиційно багато статей з історії бібліотек і бібліотечних зібрань, видавничої та міжнародної діяльності наукових бібліотек.  Ювілейна рубрика присвячена 90-річчю Центральної наукової бібліотеки НАН Білорусі.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)