Наукова конференція "Інститут Президента України в системі державної влади України"

Поділитися: 
Дата події: 
17-01-2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

 

Наукова конференція

«Інститут Президента України в системі

державної влади України»

(на виконання пункту 1 плану заходів з підготовки та відзначення
80-річчя від дня народження Л.М. Кравчука,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 3 липня 2013 р. № 591)

 

17 січня 2014 року

 

ОРГКОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Губерський Л.В. – д.філос.н., професор, академік НАН України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Співголови:

Суліма Є.М. - перший заступник Міністра освіти і науки України,

Балюрко В.С. – заступник Міністра культури України.

 

Заступники голови оргкомітету:

Вижва С.А. – д.геол.н., професор, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени оргкомітету:

Базилевич В.Д. – д.е.н., професор, чл.-кор. НАН України, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Боряк Г.В. – д.і.н., професор, член-кор. НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України,

Гриценко І.С. – д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Касьянов Г.В. – д.і.н., професор, зав. відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України,

Конверський А.Є. – д.філос.н., професор, академік НАН України, декан філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Копійка В.В. – д.політ.н., професор, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Максимова О.О. – помічник Першого Президента України,

Марченко А.В. – директор департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями Міністерства науки та освіти України,

Якименко О.В. – директор департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства науки та освіти України.

 

Секретар оргкомітету:

Ігнатюк А.І. – д.е.н., професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 

 1. Інститут Президента в державному управлінні України.
 2. Досвід функціонування Інституту Президента в молодих демократіях.
 3. Інститут Президента в системі визначення та реалізації стратегічних пріоритетів  розвитку трансформаційної економіки України
 4. Правові аспекти функціонування Інституту Президента України.
 5. Інститут Президента та формування конституційного устрою України.

 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез.

Для участі в конференції просимо до 1 грудня 2013 р. надіслати в електронному вигляді на адресу оргкомітету конференції (konf.mon@gmail.com):

1) заявку на участь в конференції (див. форму заявки),

2) тези доповіді (див. вимоги до оформлення тез та зразок оформлення тез доповіді),

У полі «Тема» електронного повідомлення зазначити своє П.І.Б. та ВНЗ, вкладені файли називати із зазначенням прізвища автора (наприклад: Іванов В.П. КНУ ім. Т. Шевченка; вкладенні файли під назвами: zayavka_Ivanov.doc; tezi_Ivanov.doc).

Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 1. Обсяг – не більше 5 стор. друкованого тексту, набраного в редакторі MS Word.
 2. Всі поля - 20 мм. Відступ на абзац – 1,25 мм (не користуватися кнопкою табуляції).
 3. Шрифт: Times New Roman – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 4. Вказати:
 • у верхньому правому кутку, напівжирним шрифтом – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, учене звання, заклад (повністю);
 • на наступному рядку по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом – назву доповіді.
 1. Через 1 інтервал  – тези доповіді.
 2. Посилання даються по тексту у квадратних дужках (наприклад: [4, с. 5]).
 3. У тексті допускаються рисунки, таблиці – не більше 1. Рисунки слід виконувати розміром не менше 60´60 мм і не більше 110´170 мм у форматі *jpg, *bmp.
 4. Бібліографічний  опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з ДСТУ  ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації,  бібліотечної та видавничої справи.  Бібліографічний  запис.  Бібліографічний  опис. Загальні вимоги та правила складання» (див. зразок оформлення тез).

 

Оргкомітет залишає за собою право повертати тези доповідей для доопрацювання у разі їх невідповідності тематиці конференції та визначеним вимогам щодо їх оформлення.

Адреса оргкомітету: 03022, Київ, вул. Васильківська 90а, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, к. 701.

Тел.: (+38 044) 259-71-82

Технічний секретар: к.е.н., асистент Доліновська Оксана Ярославівна.

Тел.: (+38 099) 419-41-94

E-mail: konf.mon@gmail.com

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

17 січня 2014 р.

Зал засідання Вченої Ради Київського національного

 університету імені Тараса Шевченка

 

9.00 – реєстрація учасників конференції

10.00 – 11.30 – пленарне засідання

11.30 – 12.00 – кава-брейк

12.00 – 13.30 – пленарне засідання

13.30 – 14.30 – обідня перерва

14.30 – 16.00 – пленарне засідання

16.00 – підсумки

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд.355

Сподіваємося на Вашу участь у роботі конференції!

З повагою,

Оргкомітет.

ДОДАТКИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище

 

Ім’я

 

По-батькові

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Місце роботи

(повна назва організації)

 

Посада

 

Поштова адреса

 

Телефон / факс

 

E-mail

 

Назва доповіді

 

Планую:

 

 • виступити з доповіддю

 

 • взяти участь як слухач

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Петров Іван Сергійович,

канд. екон. наук, доцент,

КНУ імені Тараса Шевченка

 

ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

В УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ

 

Текст тез доповіді

 

Список використаних джерел

 1. Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України: у 3-x томах / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, А.М. Гуржій, М.С. та Данько; [Геєць В.М., Александрова В.П., Бажал Ю.М., Гуржій А.М., Данько М. С. та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. – Т. 1: Економіка знань – модернізаційний проект України. – К.: Фенікс, 2007. – 544 с.
 2. Фещенко Л.В.. Вдосконалення бюджетного планування і прогнозування [Електронний ресурс] / Л.В.Фещенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_34/11flvtac.pdf. – Назва з екрана.