Як підготувати й презентувати дослідницький проєкт

Поділитися: 
Дата події: 
23-05-2023

23 травня 2023 року  відбувся вебінар «Підготовка дослідницького проєкту та презентація результатів наукових досліджень», у якому взяли участь 50 учасників: фахівці, аспіранти Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН УкраїниІнституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України,  викладачі, аспіранти, студенти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського міжнародного університету, Київського національного університету культури і мистецтв, Національного університету харчових технологій.

Відкрила вебінар О. Г. Яковенко – заввідділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розширену, ілюстровану доповідь «Підготовка дослідницького проєкту та презентація результатів наукових досліджень» представила провідний науковий співробітник НБУВ, в. о. завідувача кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор наук із соціальних комунікацій, професор В. В. Добровольська

Доповідачка насамперед наголосила на актуальності теми, зробила  огляд нормативно-правової бази, керівних документів, які регламентують науково-дослідну діяльність.

Акцентувала вона увагу також на підготовці здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти та наукових установах. Зауважила, що підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми закладу вищої освіти (наукової установи),  формує у аспірантів відповідно до Національної рамки кваліфікацій відповідні компетентності. Доповідачка відзначила, що освітньо-наукова програма дає змогу досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1435.

В. В. Добровольська наголосила, що досягнуті нові наукові результати й положення, сформульовані здобувачем, необхідно гідно презентувати шляхом виступів із тезами й доповідями на наукових конференціях, публікацією наукових статей з викладом положень дисертації у наукових фахових періодичних виданнях, наукових збірниках і монографіях.

Вона розкрила основні вимоги до публікацій у наукових фахових виданнях і наголосила, що особлива увага також надається проблемі академічного плагіату, дотриманню здобувачем академічної доброчесності. Зауважила, що головним іспитом здобувача є презентація наукових результатів дослідження під час публічного захисту дисертації. Захист дисертації є завершальним етапом дослідницького проєкту, головною презентацією здобувачем власних наукових здобутків і надскладним випробовуванням на гідність присвоєння наукового ступеня доктора філософії або доктора наук.

Наприкінці доповідачка відповіла на запитання учасників вебінару.