Удосконалювати збереження бібліотечних фондів

Поділитися: 
Дата події: 
8-10-2020

8 жовтня у приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського по вулиці Володимирській, 62, у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» відбувся семінар «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи» (науковий керівник – Людмила Вікторівна Муха, заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ, кандидат історичних наук; учений секретар – Любов Петрівна Затока, науковий співробітник відділу наукових технологій збереження фондів). У роботі семінару традиційно взяли участь як фахівці у галузі консервації документів, так і працівники науково-дослідних установ Національної академії наук (НАН) України, які розробляють новітні технології, що можуть бути також актуальними для бібліотек.

До обговорення на семінарі було подано 12 тем виступів, опубліковано 11 тез доповідей. Відкриваючи роботу семінару, заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ, кандидат історичних наук Л.В. Муха акцентувала увагу присутніх на багатоаспектності побічної консервації як базової складової превентивних заходів для забезпечення збереження документів НБУВ на традиційних та новітніх носіях.

Не залишилось поза увагою присутніх на семінарі широке коло матеріалознавчих питань, пов’язаних з різноманітними аспектами діяльності у галузі збереження бібліотечних документів. На думку учасників засідання, у доповіді т.в.о. завідувача відділу наукових технологій збереження фондів (ВНТЗФ) Л.П. Затоки  предметно розглянуто способи вимірювання змін властивостей різних видів документів, більш детально висвітлено інформацію про комплексність неруйнівних методів дослідження пошкоджених водою бібліотечних документів та результати експериментів з модельними зразками різних видів паперу.

Доповідачкою була оприлюднена ще одна доповідь матеріалознавчого спрямування, підготовлена у співавторстві з молодшим науковим співробітником  НБУВ, кандидатом технічних наук А.А. Остапенко. У цікавій ілюстративній формі  було представлено необхідні прилади для визначення основних  фізико-механічних властивостей паперу для друку під час штучного старіння.

З результатами спільних експериментальних досліджень  НБУВ та Донецького фізико-технічного інституту імені О.О. Галкіна НАН України ознайомив присутніх І.А. Даніленко, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. У доповіді йшлося про  новий композиційний матеріал із посиленою бактерицидною та антигрибковою дією, що може бути запровадженим у бібліотечній практиці. 

У рамках щорічного семінару, як правило, розглядаються різні аспекти мікробіологічної та техногенної безпеки приміщень і фондів, а також профілактики мікологічного пошкодження документів  як  однієї з головних складових комплексного постійно діючого у Бібліотеці екологічного моніторингу. Низка доповідей була присвячена саме цій темі. Зокрема, у співдоповіді  наукового співробітника відділу наукових технологій збереження фондів, кандидата біологічних наук Я.І. Савчука, підготовленій у співавторстві з кандидатом біологічних наук провідним інженером Інституту  мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України Ю.Б. Письменною, наведено результати дослідження найбільш ефективних антифугальних препаратів щодо мікроміцетів-контамінантів бібліотечних приміщень. У доповіді молодшого наукового співробітника  НБУВ Л.М. Куяви було розглянуто ще один аспект біологічних досліджень та профілактики мікологічного пошкодження сховищ і фондів біологічними шкідниками. Наведено комплексі заходи для збереження бібліотечних фондів від уражень ентомологічними шкідниками.

У виступі головного бібліотекаря  НБУВ Т. В. Крікової йшлося про зміни клімату, які спричинені глобальним потеплінням, що впливають на режими зберігання бібліотечних фондів.

Тему превентивних заходів продовжила провідний інженер-хімік НБУВ Л. М. Волосатих, яка детально розповіла про окремі аспекти вхідного контролю різних видів нових надходжень до Бібліотеки. Результати науково-прикладних обстежень фізичного стану примірників видань з відділу «Supplementum ad Bibliothecam» бібліотеки Волинського ліцею в Кременці, що зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ, детально оприлюднила молодший науковий співробітник  Л.М.  Деменко. Ці результати в подальшому можуть стати підґрунтям для планування і здійснення превентивних заходів.  

Про стабілізаційні заходи для забезпечення збереження фондів щодо  документів на таких нетрадиційних для бібліотеки носіях, як фотоматеріали, розповіли у співдоповіді інженер-хімік I категорії НБУВ Н.Б. Баляниця та  молодший науковий співробітник  НБУВ Л.М. Куява.

Майже всі доповіді були подані у вигляді змістовних наукових презентацій. Підсумовуючи семінар, його учасники наголосили, що для розвитку консерваційної діяльності на майбутнє доцільним залишається продовження спільних експериментальних досліджень представників як бібліотеки так і різних галузей науки, дотичних до цієї проблеми. Вони також акцентували на необхідності розширення різних напрямів методичної діяльності, зокрема, проведення різних форм навчань - семінарів-практикумів, круглих столів, науково-практичних  занять, в тому числі e-learning (електронне навчання) з питань збереження оригіналів цінних документів на папері.

 

  Л. В. Муха, керівник семінару,

Л. П.  Затока, учений секретар

Фотоматеріали: