Інформаційне суспільство потребує комплексного й аналітичного підходу в комунікаціях та бібліотечних послугах

Поділитися: 
Дата події: 
21-11-2023

21 листопада під головуванням генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Любові Андріївни Дубровіної відбулося засідання Вченої ради НБУВ.  Воно проходило в режимі як безпосередньої участі членів ради в засіданні, так і спілкування онлайн через Zoom.

Було розглянуто звіти аспірантів першого, другого, третього та четвертого років навчання, а також докторанта. Л.А. Дубровіна повідомила про внесені Міністерством освіти і науки України зміни щодо питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів, зокрема термінів підготовки та захисту дисертацій. З урахуванням цих змін члени Вченої ради обговорили роботу кожного молодого науковця,висловили свої пропозиції й побажання та затвердили їхні звіти.

Заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи Валерій Микитович Горовий поінформував про висунення Зінаїди Андріївни Потіхи, молодшого наукового співробітника відділу оперативної обробки інформації Служби інформаційно-аналітичного забезпечення, претендентом на здобуття стипендії Національної академії наук України для молодих учених. Кандидатуру З.А. Потіхи було одностайно підтримано.

Ґрунтовно проаналізував проблеми української біографіки у новітніх напрацюваннях Інституту біографічних досліджень (ІБД) Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського директор ІБД Володимир Іванович Попик. Він, зокрема, наголосив, що інтерес наших співвітчизників до біографічного знання, а отже – до біографічного читання, до електронних біографічних ресурсів завжди високий, а особливо нині, коли війна зробила питання самоідентифікації буквально життєвою необхідністю для кожного, він зріс ще більше. У наш час і в нинішніх реаліях постав феномен інтенсивного духовного діалогу поколінь. Українська біографіка духом своїм спрямована в майбутнє, і наш інститут, акцентував доповідач, намагається у своїх напрацюваннях особливо наголошувати на цьому. Завданням української біографіки є освоїти й передати нашим співвітчизникам ту духовну спадщину, той досвід, ті традиції, які акцентують національну ідентичність, допомагають позбутися комплексу меншовартості, що тривалий час нав’язувався колоніальною ідеологією, зберегти своє «я», культивувати моральні, гуманістичні цінності Українського духовного світу, допомагати будувати нове життя і протистояти жорстким випробуванням.

Упродовж останнього десятиліття нове бачення біографічної проблематики втілено у монографіях ІБД «Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування і використання» (2016), «Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи» (2019), «Біографіка: феномен культури і науки, інформаційний ресурс суспільства» (1921),  «Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм» (2021).

Дослідженнями інституту, відзначив В.І. Попик,  наголошено на тому, що біографіка відчутно вийшла вже за межі науки – історичної, літературознавчої, наукознавчої, інших дисциплін, і перетворилася на багатогранний феномен інтелектуальної й духовної культури, що охоплює разом і наукові дослідження, і різноманітні спрямування позанаукової літературної й аматорської біографічної та автобіографічної творчості, видавничої та інформаційної роботи, а також біографічний складник соціальних комунікацій, культурно-мистецького життя, простір поширення біографічних знань.

У працях інституту обґрунтоване самостійне значення напрямів, які знаходяться поза межами власне наукових праць, – інтелектуальної біографіки, літератури non fiction, біографічної романістики, публіцистики та есеїстики, політичної біографіки, біографічної літератури для дітей і юнацтва, біографіки у медіа,   мемуаристики, так званих «бесід-інтерв´ю»  з відомими інтелектуалами, а також «масових» спогадів та інтерв´ю наших сучасників, біографіки у блогах та соціальних мережах. Дослідження засвідчують поширення використання у біографіці візуальних засобів – і в книговиданні, і в організації місць пам’яті у міському просторі, що набуває особливого значення в умовах війни.

Інститут першим в Україні на противагу елітарним тенденціям почав обстоювати і пропагувати ідеї фіксації пам´яті й пропаганди людського досвіду усіх громадян, які заслуговують на це, – на рівні загальнонаціональному, регіональному, місцевому, локальному, родинному. Особлива увага в інституті, наголосив В.І. Попик, приділяється новим формам і методам реконструкції біографій, вдосконаленню творчого арсеналу біографічного письма, вивчається й використовується як вітчизняний досвід, так і досягнення сучасної європейської й світової біографіки. Актуалізація біографіки в нинішніх реаліях ставить перед науковцями нові завдання.

Вчена рада розглянула звіти  про виконання перехідних відомчих науково-дослідних робіт у 2023 році. Так, про роботу над темою «Інформаційно-аналітичні ресурси наукових бібліотек в системі соціальних комунікацій» розповів В.М. Горовий. Він повідомив, що її метою є дослідження  процесу активізації  бібліотечних  установ  в умовах постійно наростаючих темпів інформатизації суспільства. Результати  проведеного  дослідження  засвідчують  зростаючі  можливості  комп’ютеризованих  бібліотечних  установ при  оволодінні  електронними  інформаційними  технологіями в  аналізі процесів  суспільної  діяльності.

Розкриття теми знайшло відображення у двох випусках «Наукових праць НБУВ». Також видано 7 найменувань інформаційно-аналітичних журналів та бюлетенів, загалом протягом звітного року видано 427 випусків.  Опубліковано 1 авторську монографію (Горовий В.М. Інформаційні  фактори  розвитку  постіндустріального  суспільства), крім того, співробітники Служби інформаційно-аналітичного забезпечення та Фонду президентів України (ФПУ) взяли участь у написанні 6 колективних монографій та 1 збірника «Путівник змін у безпековому та правоохоронному законодавстві України: виклики воєнного стану», керівником авторського колективу якого є співробітник ФПУ І.М. Мищак. Виконавцями теми здійснено також 101 наукову публікацію у фахових виданнях і збірниках матеріалів наукових конференцій, зокрема 7, що індексується в базах Scopus та Web of Science. На замовлення користувачів підготовлено 100 інформаційно-аналітичних матеріалів з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань.

Тему «Комплексні бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в галузі соціально-правового інформування в умовах інформаційного суспільства» доповіла  керівник Національної юридичної бібліотеки Юлія Миколаївна Половинчак.

Вона поінформувала, що Національна юридична бібліотека 2023 року продовжувала науково-дослідну діяльність за темою «Комплексні бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в галузі соціально-правового інформування в умовах інформаційного суспільства» в рамках затвердженої планової трирічної науково-дослідної роботи  на 2021–2023 роки. Нинішнього року в межах зазначеної теми згідно з робочим планом розроблялась проблематика «Бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в галузі соціально-правового інформування в умовах інформаційного суспільства».

Дослідження знайшли відображення у наукових статтях співробітників НЮБ у низці видань, результати дослідження були апробовані в ході кількох наукових конференцій. В контексті науково-інформаційної діяльності здійснювалися моніторинг, аналітична обробка, систематизація матеріалів, що розкривають проблематику права та юриспруденції воєнного часу та гуманітарного права, поповнення відповідних електронних ресурсів НБУВ (тематику уточнено відповідно до актуальних суспільних вимог). За звітний період підготовлено також низку аналітичних оглядів.

Колективом здійснювались моніторинг, аналітична обробка, систематизація матеріалів, що розкривають актуальну  проблематику правових процесів вітчизняного та міжнародного простору; підготовка матеріалів за напрямами дослідження громадської думки щодо правотворення (підготовлено 20 випусків бюлетеню «Громадська думка про правотворення», 12 випусків бюлетеню «Конституційний процес»).

 На засіданні розглянуто також звіт «Інтеграція електронного архіву наукових періодичних видань у централізовану інфраструктуру відкритих публікацій» про виконання цільового науково-технічного проєкту НАН України «Створення й впровадження інфраструктури відкритої науки в НАН України (OPENS)», з яким виступила директор Інституту інформаційних технологій Катерина Вілентіївна Лобузіна.

Вона зазначила, що метою дослідження є розробка та створення програмно-технологічних рішень для забезпечення інтеграції наявного в НБУВ масиву наукових періодичних видань НАН України до централізованої інфраструктури відкритих публікацій, оперативного інформування широкої інтернет-аудиторії дослідників щодо відкритих публікацій НАН України. Завдання науково-технічної роботи полягали в забезпечені ефективного входження електронного ресурсу періодичних видань НАН України, наявних в НБУВ, до інфраструктури відкритої науки, популяризації та піднятті престижу досягнень української академічної науки.

К.В. Лобузіна окреслила деякі підсумки цієї роботи на поточний момент:

  • Створено, забезпечено підтримку та актуалізацію окремої бази даних журналів НАН України, яка щотижнево поповнюється після надходження випусків періодичних видань до «Наукової періодики України» НБУВ;
  • Проведено роботи з аналізу, актуалізації, уточнення, доповнення та редагування метаданих журналів (ISSN, сайт видання, англомовна назва, видавнича платформа, наявність DOI) та окремих статей у частині авторів публікацій;
  • Проведено консультації з Центром інтелектуальної власності та трансферу технологій з приводу актуалізації договорів на постачання електронних версій наукових журналів до НБУВ відповідно до вимог відкритої науки;
  • Створено сайт jnas.nbuv.gov.ua для представлення електронних версій наукових журналів НАН України, наявних в НБУВ, сайт забезпечено двомовним інтерфейсом (українським та англійським), поточний стан: 318 - журналів ; 9124 - випусків ; 159987 - повних тексів статей;
  • На сайті jnas.nbuv.gov.ua реалізовано пошук журналів за алфавітом, ключовими словами, відділеннями, окремими установами та тематикою (на основі спеціальностей ДАК України), забезпечено подання інформації про індексування журналів НАН України системами наукової інформації Scopus, Web of Science, DOAJ, подано інформацію про категорію журналів відповідно до Реєстру наукових фахових видань України (МОН України);
  • Розроблено шаблон подання інформації про окрему наукову статтю українською та англійською мовами, за умов відсутності англомовних метаданих – у транслітерованому вигляді, забезпечено автоматичне формування бібліографічного посилання на статтю відповідно до ДСТУ (українською мовою) та у форматі APA (англійською мовою);
  • Налаштовано роботу репозитарію на платформі Drupal з підтримкою протоколу обміну науковими метаданими OAI-PMH тощо.

Члени Вченої ради затвердили оголошені звіти про виконання науково-дослідних робіт.

Низку рукописів видань було рекомендовано до друку. Це зокрема:

Базові складові сучасної системи збереження особливо цінних бібліотечних та архівних фондів, що становлять культурне надбання України: монографія / відповід. ред.: Ю. С. Ковтанюк; Т. І. Власюк, Л. П. Затока, Ю. С. Ковтанюк, Т. В. Крікова, Л. М. Куява, Я. І. Савчук, Л. А. Сорокіна НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2023.

Історія Національної академії наук України. 1961–1965 : Частина 2. Додатки / автори та упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, О. І. Вербіцька, К. А. Папакіна ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2023. (Джерела з історії науки в Україні).

Документні та інформаційно-довідкові комплекси архівів НАН України : створення та інтегрування до системи історичних знань про українську науку : монографія / авт. кол.: О. І. Ємчук, Г. В. Індиченко, І. Г. Кіржаєва, М. С. Коломієць, А. А. Майстренко, О. С. Онищенко, О. В. Січова, А. І. Шаповал, Л. М. Яременко ; відп. ред. О. С. Онищенко, Л. М. Яременко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2023.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Ю. Половинчак (голов. ред.), С. Закірова, Т. Дубас [та ін.] ; відп. ред. О. Василенко, наук. ред. О. Клименко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2023. – Вип. 68 Наукові бібліотеки в умовах воєнного стану.

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред-кол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін. – Київ, 2023. – Вип. 24.

 

Учений  секретар НБУВ Вікторія Володимирівна Горєва  оголосила, що на адресу Інституту архівознавства Бібліотеки від установ Національної академії наук України надійшло кілька подяк  за співпрацю й надану науково-методичну допомогу. Подяки отримала директор Інституту архівознавства Лідія Миколаївна Яременко.

 

Фотоматеріали: