Людина науки у вітчизняній біографіці

Поділитися: 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Інститут біографічних досліджень

 Людина науки у вітчизняній біографіці

ХІХ Біографічні читання,
присвячені пам’яті засновника і першого директора
Інституту біографічних досліджень НБУВ
доктора історичних наук, професора
Віталія Сергійовича Чишка 

(1951–2003)

Шановні колеги!

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського запрошує до участі в роботі ХІХ Біографічних читань, які відбудуться 7 червня 2023 року о 10.00.

Читання присвячені розгляду сучасних моделей дослідження й репрезентації життєвого і творчого шляху, здобутків і спадщини діячів науки, реконструкції колективних портретів представників наукових колективів та шкіл, громадських організацій учених.

До участі в роботі Читань запрошуються вчені наукових установ, закладів вищої освіти та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв.

Передбачається зосередити увагу на обговоренні таких проблем:

  • Людина науки в сучасній українській біографіці: специфіка дослідницьких дискурсів та інтерпретацій;
  • Наукове товариство імені Шевченка як перший загальнонаціональний науковий центр і осередок інтелектуальної співпраці представників усіх українських земель (до 150-річчя НТШ);
  • Вивчення персоналій українських учених: традиційні підходи і нове прочитання (зокрема – біографія-реконструкція, біографія-інтерв’ю, біографія-фікшн, візуалізована біографія, колективна біографія);
  • Постаті українських учених у контексті європейської та світової науки;
  • Міжособистісні взаємини науковців: співпраця, впливи, антагонізм наукових поглядів, формування наукових шкіл;
  • Просопографічні дослідження поколінь діячів української науки в просторі сучасної біографіки: потенціал, методологія, перспективи;
  • Діячі української науки у вітчизняному і зарубіжному мемуарії та епістолярії;
  • «Місця пам’яті» діячів науки: архіви, бібліотеки, енциклопедії, словники, довідники, електронні ресурси.

Читання проходитимуть у змішаному форматі, інформацію про організаційні та технічні аспекти їх проведення буде повідомлено додатково.

Тексти доповідей і повідомлень учасників передбачається опублікувати в електронному науковому збірнику Інституту біографічних досліджень «Biography. Біографіка. Біографістика», а відеозаписи виступів оприлюднити на однойменному ютуб-каналі інституту.

Участь у роботі Читань.

Для участі в Читаннях необхідно подати тези доповідей / повідомлень (вимоги щодо оформлення подано нижче).

Термін подання заявок для доповідей – до 20 травня 2023 р.,

                                              рукописів тез – до 1 червня 2023 р.

Робочі мови: українська, англійська, польська.

Регламент виступів: доповіді – до 10 хв., повідомлення – до 5 хв.

Організаційний внесок не передбачено.

 

Контакти:

Учений секретар Інституту біографічних досліджень Плющик Оксана Валентинівна, к.філол.н., старша наукова співробітниця:

e-mail: pliushchyk@nbuv.gov.ua; ibd.nbuv@gmail.com;

Тел.: (096) 499-20-79

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися, оформлені відповідно до вимог, наведених у додатку. Тези наукової доповіді: обсяг до 5 сторінок, анотації українською та англійською мовами – 200 знаків з пробілами, ключові слова – 5–8 слів, список використаних джерел – не більше 8 позицій.

 

Матеріали, які не відповідають вимогам і проблематиці Читань, до розгляду не приймаються.

Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на Читання відповідно до оголошеної тематики та за якісними критеріями.

Автори зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів.

Відповідальність за зміст матеріалів тез доповідей несуть автори.

У разі відхилення надісланих матеріалів автору буде про це повідомлено електронною поштою впродовж 5 робочих днів із дня отримання тез. Матеріали мають бути ретельно підготовлені, вони не рецензуються, не повертаються, не підлягають додатковому редагуванню.

Оргкомітет

 

Вимоги до оформлення тез

1. Обсяг тез наукової доповіді – до 5 сторінок формату А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія – не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати примусові переноси та зайві пробіли.

2. Структура тез наукової доповіді та параметри форматування основних її складових.

вирівнювання – ліворуч, без абзацного відступу:

 

УДК: стиль шрифту – звичайний (Normal)

прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів), стиль шрифту – жирний;

ORCID;

науковий ступінь, учене звання;

посада;

місце роботи (повністю) (сектор, відділ, інститут);

установа;

місто, держава;

е-mail:

через один рядок

вирівнювання – по центру, без абзацного відступу:

НАЗВА ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ –

ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ,

стиль шрифту – жирний;

через один рядок

вирівнювання – по ширині, без абзацного відступу:

анотація (до 200 знаків);

ключові слова (5–8);

назва «Ключові слова» – курсивом; через один рядок

основний текст тез наукової доповіді: стиль шрифту – звичайний (Normal); відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см;

текст тез повинен містити: постановку проблеми, виклад основних матеріалів дослідження, висновки; за потреби – список використаної літератури.

через один рядок

вирівнювання – ліворуч, без абзацного відступу:

 

Для зарубіжних баз даних англійською мовою:

УДК: стиль шрифту – звичайний (Normal), без абзацного відступу;

ім’я, прізвище автора, (співавторів) стиль шрифту – жирний;

ORCID;

науковий ступінь, учене звання;

посада;

місце роботи (повністю) (сектор, відділ, інститут);

установа (повністю);

місто, держава;

е-mail:

вирівнювання – по центру, без абзацного відступу:

НАЗВА ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ –

ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ,

стиль шрифту – жирний;

вирівнювання – ліворуч, без абзацного відступу:

анотація (до 200 знаків);

ключові слова 5–8; назва «Keywords» – курсивом.