"Наукове Товариство імені Шевченка (НТШ) у формуванні та розвитку української науки". Книжкова виставка

Поділитися: 

У відділі зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відкрито книжкову виставку «Роль Наукового Товариства імені Шевченка (НТШ) у формуванні та розвитку української науки».

Наукове Товариство імені Шевченка – відоме у науковому, освітянському і культурологічному світі як перша українська національна академія наук. Створене НТШ 13 грудня 1873 року у Львові, як Літературне товариство ім. Т. Шевченка, з ініціативи відомих українських діячів М. Драгоманова О. Кониського, О. Огоновського. В. Шухевича І. Пулюя та інших науковців Східної і Західної України. Очолив Товариство громадсько-культурний діяч з Галичини, один з керівників народовців Кирило Сушкевич. Метою Товариства, в умовах, коли в Російській імперії набули чинності Валуєвський циркуляр (1863 р.) та Емський указ (1876 р.), було відродити і розвивати українську літературу та мову, особливо на східноукраїнських землях.

Особливий науковий та організаційний поступ здійснено Товариством під головуванням Михайла Грушевського (1897–1913). У цей період великого розмаху набрав випуск численних серійних і монографічних видань, придбано декілька великих будинків, розпочато створення музеїв, бібліотеки та архіву. Товариство забезпечило становлення провідних загальнонаціональних часописів: щоденної газети «Діло» (з 1880 р.), двотижневика «Зоря» (1885–1897) та «Літературно-наукового вістника» (1898–1913). Головним серійним виданням НТШ упродовж усіх періодів його діяльності стали «Записки НТШ», засновані  1892 року. Особливо велику увагу їх виданню надавав Михайло Грушевський. Під редакцією М. Грушевського вийшло 107 томів ЗНТШ. Крім ЗНТШ, за головування М. Грушевського, також розпочато цілий ряд інших серійних видань. У 1895 р. започатковано серійний збірник «Джерела до історії України-Руси» (усього 22 томи), «Пам’ятки українсько-руської мови і літератури» (8 томів), «Етнографічний збірник» (40 томів), «Матеріали до українсько-руської етнології» (22 томи), «Студії з поля суспільних наук та статистики», «Часопись правнича і економічна». Крім того виходили «Збірник Історично-філософської секції», «Збірник Філологічної секції», «Збірник Математично-природописно-лікарської секції», «Лікарський збірник» та інші серійні видання.

Наукове товариство імені Шевченка поза межами України перебувало спочатку у Мюнхені, а після Другої світової війни діячі НТШ, що опинилися в еміграції, на своєму з’їзді в Баварії у 1947 році відновили діяльність НТШ. У зв’язку з міграцією переміщених осіб у різні країни вільного світу в діаспорі утворилося чотири краєві центри НТШ: в США (з 1947 р.), Канаді (1949) та Австралії (1950); західноєвропейський осередок НТШ переселився в Сарсель під Парижем.

Пріоритетним напрямом діяльності і в новітніх умовах НТШ є українознавство, як гарант збереження історичної пам’яті та етнокультурних цінностей українства, проведення досліджень з української мови, літератури інших культурних надбань українського народу, розбудови широкого спектра суспільних наук. НТШ бачить себе в ролі каталізатора націо- та державотворчих змін в українській науці та суспільстві, інституції, що утверджує націотворчу активність у суспільстві.

Наукові товариства ім. Шевченка за межами України, як і в минулому, залишаються духовними об’єднавчими центрами української діаспори. У нових умовах, коли відбувається становлення Української держави, вони сприяють утвердженню позитивного іміджу та суб’єктності України у світі.  Організаційний зв’язок НТШ в Україні та діаспорі є запорукою успішного розвитку і процвітання світового українства.

На виставці представлені видання як самого НТШ, так  і про нього, що зберігаються у фонді відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Серед книжок, виданих у діаспорі, що розкривають діяльність НТШ та його роль у формуванні і розвитку української науки, й представлених на книжковій виставці, треба відзначити, перш за все, видання «Записок НТШ»:

 • Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Том CLVІІ. Праці Історико-Філософічної Секції. – Мюнхен : Заграва, 1948. – 230 с. [2].
 • Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Том CLXІ. Збірник Філологічної Секції. – т. 24. – Нью Йорк – Париж, 1953. – 204 с. [2].
 • Записки Наукового Товариства імени Шевченка. – Том CLХІІІ (163). Праці Історично-філософічної секції / Літератур. редактор Леонід Полтава. –Париж – Нью-Йорк : Перша Українська Друкарня у Франції, 1954. – 109 с. [6].
 • Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Том CLXV. Збірник філологічної Секції, т. 26 / редактор: д-р Кость Кисілевський. – Нью-Йорк – Париж, 1956. – 134 с. [3].[ У виданні НТШ ЗДА, книжка 3].
 • Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Т. CLXXXVІІ. – Нью Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1976. – 287 с.

У виданнях «Записок НТШ» опубліковані ґрунтовні дослідження з історичних, філологічних, філософських проблем. Окремі томи містять доповіді на ювілейних наукових конгресах (відзначення сторіччя НТШ).

Праці, представлені на виставці, розкривають історію і діяльність НТШ в цілому та окремих діаспорних осередків. У них осмислюється значення науки для відродження нації і держави. Документи вводять в читацький обіг відомості про видатних діячів української науки в еміграції, знайомлять з науковою літературою, виданнями, їх авторами, видавництвами в закордонних центрах світу, доносять до сучасників об’єктивну і цілісну історію України, перспективи розвитку НТШ у новому тисячолітті. Зокрема, це такі книги, як:

 • Історія Наукового Товариства ім. Шевченка. З нагоди 75-річчя його заснування 1873–1948. – Нью-Йорк – Мюнхен : Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка, 1949 :– 51 с. [3].
 • Дорошенко В. Огнище української науки / Володимир Дорошенко. – Нью-Йорк – Філядельфія : Наукове Товариство імени Т. Шевченка, 1951. – 116 с. [2].
 • Лев В. Сто років праці для науки й нації / Василь Лев : коротка історія Наукового Товариства ім. Шевченка. – Нью-Йорк : Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗДА, 1972. – 55 с. [До сторіччя НТШ].
 • Кубійович В. Наукове Товариство ім. Шевченка у 1939–1952 рр. / Володимир Кубійович : відбитка з «Українського Історика». – 1973. – Ч. 1–2. – 35 с. [Детально подає історію НТШ до 1952 р.].
 • Наукове Товариство ім. Шевченка. 130 років праці для України. – Львів, 2003. – 40 с.

У фонді зберігаються цінні видання, які висвітлюють окремі галузі знання нашої культури, історії. Зокрема, на виставці, представлені:

 • Історія українського війська : друге доповнене видання / редакція Мирона Левицького. – Вінніпег : Видавець Іван Тиктор, 1953. – 832 с. [ІV] [10].
 • Кубійович В. Географія українських і сумежних земель : друге видання / Володимир Кубійович. – Краків – Львів :  Українське видавництво, 1943. – 517 с. [3].
 • Велика історія України. Ч. 1 : книжка. – Winnipeg of Toronto press: Видання Івана Тиктора, [б. р.]. – 64 с. [2].

Цінним виданням, яке зберігається у фонді, є Бюлетень НТШ.

 • Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка. Ч. 1 (4). – Торонто – Канада : Гомін України, 1953. – 163 с. [1].
 • Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка. –Ч. 9/25. – Нью-Йорк, 1998.
 • Бюлетень НТШ в Америці. – 2012. – Число 33 (99).

Бюлетені містять матеріали наукових конференцій НТШ у крайових осередках, тексти виступів президентів крайових НТШ з нагоди ювілейних дат, важливі повідомлення з видавничої діяльності чи підготовки важливих наукових проектів. Наприклад, у Бюлетені за 1998 р., Ч. 9/25/весна, Леонід Рудницький, Президент НТШ у США повідомляє: «нині триває робота над найбільшим проектом НТШ – Енциклопедією Української Діяспори, один том вже побачив світ». Подають Бюлетені і звітну інформацію.

У фонді зберігається чимало видань, які висвітлюють діяльність діячів НТШ, дійсних членів, членів-кореспондентів, звичайних членів, сприяючих Товариству.

 • Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка 1892 – 1930 / Любомир Винар. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1970. – 110 с. [2].
 • Будівничі Наукового Товариства ім. Шевченка й Енциклопедії Української Діаспори: Володимир Кубійович (1900–1985), Атанас Фіголь (1908–1993) : науковий збірник / упорядник проф. Василь Маркусь. – Київ – Нью-Йорк – Чікаго : Редакція «Енциклопедії Української Діаспори». Бібліотека Української діаспори, кн. 4, 1998. – 252 с.

Книги присвячені винятковим постатям – фундаторові НТШ, видатному історикові М. Грушевському, видатному вченому, географові й енциклопедистові В. Кубійовичу та неперевершеному організаторові наукової і видавничої справи А.  Фіголеві.

У  фонді зберігаються також видання карт В. Кубійовича:

 • Кубійович В. Етнічні групи Південнозахідної України (Галичини) на 1.1.1939 р. : етнографічна карта / Володимир Кубійович / Праці Історично-філософічної секції. – Том CLX. – Лондон – Мюнхен – Нью-Йорк – Париж, 1953.
 • Кубійович В. Етнічні групи Південнозахідної України (Галичини) на 1.1.1939 : національна статистика і етнографічна карта. – Wisbaden, 1983. – 175 с.

Видання крайових осередків НТШ, розкривають їх особливості, є цінним надбанням книжкової колекції не тільки відділу зарубіжної україніки, а й усього бібліотечного фонду НБУВ. Ряд книжок, виданих в діаспорі, відкривають нашим сучасникам, науковцям, студентській молоді життя дослідників у вільному світі, їх працю, здобутки, співпрацю з науковцями країн проживання:

 • Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка за час від 9. 4. 1949 – 31. 12. 1953 р. – Ч. 77 / Склав доц. д-з Володимир Янів. Референт зв’язку Виділу НТШ. – Париж – Нью-Йорк – Торонто – Сідней : Накладом Товариства, 1954. – 60 с. [2] (З бібліотеки Анни Фігус-Ралько, Вінніпег, Канада).

У «Хроніці» опубліковані матеріали Загальних Зборів НТШ, йдеться про плани, важливі події з життя Товариства, насамперед повідомлення з наукових праць, виголошених або надісланих до Секцій і Комісій НТШ, звіти з діяльності відділів, окремих проектів, умови і настанови праці, подаються списки опублікованих видань, доповіді членів НТШ, аналізується діяльність Бібліотеки НТШ, фінансовий стан Товариства, подаються огляди праці відділів, діяльність секцій, списки членів НТШ тощо.

Цінним джерелом для дослідження крайових осередків НТШ є збірники матеріалів наукових конференцій, які подають доповіді учасників, висвітлюють організаційні питання діяльності крайових осередків, Товариства в цілому:

 • Збірник матеріалів V-ої наукової конференції НТШ. – Торонто, Онтаріо, Канада : Видавнича Спілка «Гомону України», 1954. – Ч. 1(5). – грудень. – 192 с.
 • Збірник матеріалів наукової конференції НТШ Канади «В обороні української культури і народу». Ч. 7 / за редакцією проф. д-р Євгена Вертипороха, д-ра Богдана Стебельського. – Торонто : Видавнича Спілка «Гомону України», 1966. – 184 с.
 • Збірник наукових праць Канадського НТШ. – Том XXXІІІ / редактор Богдан Стебельський. – Торонто, Онтаріо : Видавнича Спілка «Гомону України», 1993. – 384 с.

Дуже цінні статті про НТШ збереглися в українських енциклопедіях, які також представлені на виставці:

 • Енциклопедія Українознавства. В двох томах : під головною редакцією проф. д-ра Володимира Кубійовича і проф. д-ра Зенона Кузелі. – Том Перший. – Ч. І. – Мюнхен – Нью-Йорк, 1949. – 368 с.
  Том Перший. – Ч. 2. – Мюнхен – Нью-Йорк, 1949. – 800 с.
  Том Перший. – Ч. 3. – Мюнхен – Нью-Йорк, 1949. –1230 с.
 • Англомовна Енциклопедія України : під ред. В. Кубійовича. – Т. 1–5. – Торонто Buffalo London, 1985.

Представлена на виставці і мемуарна література, зокрема, мемуарні видання В. Кубійовича:

 • Кубійович В. Мені 70 / В. Кубійович. – Париж – Мюнхен : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1970. – 135 с.
 • Кубійович В. Мені 85 / В. Кубійович. – Париж – Мюнхен : Молоде життя, 1985. – 308 с.

З проголошенням незалежності України і постанням НТШ у Львові, з’явилися спільні видання НТШ в Україні і закордонних осередків. На виставці представлені:

 • Періодичне видання «Українська діаспора». – Число 1. – Київ :  ІНТЕЛ, 1992. – 127 с. [2].
 • Періодичне видання «Українська діаспора». – Число 2. – Київ : ІНТЕЛ, 1992. – 182 с. [1].
 • Українська книга. – 1980. – № 1. – Київ – Філадельфія. – 36 с.
 • Українська книга. – 1980. – 2. – Київ – Філадельфія. – 69 с.
 • Українська книга. – 1980. – № 3. – Київ – Філадельфія. – 103 с. [1].
 • Українська книга. – 1980. – № 4. – Київ – Філадельфія. – 134 с. [2].

Виставка експонуватиметься у травні – червні 2017 року в читальному залі відділу зарубіжної україніки (вул. Володимирська, 62). Запрошуємо до ознайомлення всіх зацікавлених!

Тетяна Антонюк,
завідувач відділу зарубіжної україніки,
доктор історичних наук, доцент

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
+38 (044) 288-1434
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)

Контактна інформація