ДЕМОКРАТІЯ - ВІЛЬНИЙ ВИБІР У ВІЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Шановні читачі! Фонд Президентів України пропонує електронну виставку «Демократія – вільний вибір у вільному суспільстві» присвячену Міжнародному дню демократії. На виставці представленні видання у яких розкривається сенс демократії, історія запровадження демократичних моделей управління у країнах світу, стан та перспективи демократичних перетворень в Україні.

1. Кельзен, Ганс (1881 - 1973). Про сутність і цінність демократії [Текст] / Ганс Кельзен ; з нім. пер. Олександр Мокровольський. - [Львів] : ВНТЛ-Класика, 2013. - 139 с.

Це видання є першим українським перекладом праці видатного представника теорії критичного юридично­го позитивізму, засновника концепції конституційної юстиції, фундатора першого в світовій практиці кон­ституційного суду Г. Кельзена «Про сутність і цінність демократії». Після видання твору німецькою мовою 1920 року, ця праця неодноразово перекладалася на різні мови світу. Адже в країнах Європи, Великобрита­нії та США теоретична спадщина Г. Кельзена була і досі залишається об’єктом ретельного наукового аналізу.

Звернення до теоретико-правової спадщини Г. Кель­зена в умовах сучасного державотворення і реформу­вання правової системи є надзвичайно актуальним. Це пояснюється важливістю вироблення принципово нових методологічних підходів до змісту і сутності праворозуміння, подальшого розвитку загальної тео­рії права та державознавства, сучасної вітчизняної філософсько-правової думки, теорій конституціона­лізму та парламентаризму, формування позитивної правосвідомості та правової культури і окремих гро­мадян, і суспільства загалом.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА781369

2. Трипольський, Всеволод Олексійович. Демократія і влада [Текст] / В. О. Трипольський. - К. : Парламентське вид-во, 1999. - 174 с.

У монографії розглядаються проблеми демократії як способу організації та оптимізації суспільної влади. В центрі уваги – питання природи, структури і механізмів влади, відносин влади і самоврядування, демократії та соціальної діяльності, демократії та власності, демократії та культури тощо. Акумулюючи світовий і вітчизняний досвід, сучасні тенденції політичної модернізації суспільства, автор досліджує політико- і державотворчий процеси в Україні, умови утвердження в ній справжньої демократичної, соціально ефективної влади.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА595673

3. ЛеДюк, Лоуренс. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці [Текст] / Л. ЛеДюк ; пер. з англ. Р. Ткачук ; наук. ред. З. Гриценко. - Х. : Центр Освітніх Ініціатив, 2002. - 158 с.

Ця книга належить до серії монографій та збірок статей, призначе­них дати українським студентам, викладачам та науковцям змістов­ний огляд сучасного стану світової наукової літератури з основних питань вивчення демократії. Серія є складовою проекту, покликано­го допомогти українським ученим і освітянам у розробці базового навчального курсу з питань демократії у своїх коледжах та універси­тетах. Проект здійснюється за підтримки Канадського агентства між­народного розвитку, Міністерства освіти і науки України та Універ­ситету Квінз (м. Кінгстон, Онтаріо, Канада).

За кожною з тем, які охоплює ця серія, у світі існує величезний обсяг наукової літератури. Мета даної серії – зробити огляд питань, що порушуються у цій літературі, а також познайомити читачів з дже­релами, що можуть бути використані для поглибленого вивчення.

Протягом трьох останніх десятиріч у більшості розвинених кра­їн спостерігається незадоволення громадян інститутами репрезента­тивної демократії. Це призвело до зростання попиту на референдуми та їх більш широке використання для вирішення важливих держав­них питань. У своєму оригінальному порівняльному дослідженні дванадцяти нещодавно проведених референдумів Лоуренс ЛеДюк розглядає питання, пов’язані з цією формою прямої демократії. Приклади, відібрані для цього дослідження, ілюструють різноманітні Цілі, для яких використовувались референдуми.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА639161

4. Крос, Кетлін. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах: Перспективи конкуренції [Текст] / К. Крос, Р. Гакет ; пер. Р. Ткачук. - К. : Основи, 2000. - 142 с.

Монографія К. Крос і Р. Гакета — компактне і змістовне до­слідження політичної комунікації та повинних медіа в демо­кратичних суспільствах у двох загальних конкурентних пер­спективах: ліберального плюралізму, який розглядає медіа як незалежні інституції з переважно позитивними функціями, та “критичної” парадигми, що оцінює новинні медіа як обмежені і підпорядковані могутнім економічним і політичним силам. Для журналістів, політиків, менеджерів медіа-систем.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА602221

5. Демократія. Вибори. ЗМІ [Текст] : [посібник] / Human rights, Всеукр. громад. орг. "Демократична дія", Botschaft der Bubdersrepublik Deutscland (Kiew) ; за заг. ред. канд. політ. наук С. Ф. Джерджа. - Київ : Синопсис, 2012. - 63 с. : іл.

В основу посібника покладений інформаційний матеріал для журналістів, полі­тологів, правників, політиків та представників громадських організацій. Публікація узагальнює практичний досвід, дослідження та висновки українських експертів, а та­кож рекомендації європейських інституцій, що пов’язані з виборчим процесом і реко­мендована для практичного застосування для роботи під час виборчих кампаній до місцевих та державних органів влади.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС59216

6. Токвіль, Алексіс де. Про демократію в Америці [Текст] : пер. з фр. / А. д. Токвіль. - К. : Всесвіт, 1999. - 587 с.

Книжка французького державного діяча, історика та літератора Алексіса де Токвіля (1805 – 1859) – один з найвидатніших творів, написаних європейськими мандрівцями про Аме­рику. Це суміш дорожніх нотаток, дослідження, документа й публіцистики. Токвіль всебічно аналізує об'єктивні умови існування, державно-політичний лад та духовне життя CШA, що обертаються на очах його покоління з «околиці цивілізації», з напівлегендарного Нового Світу на реальний чинник європейської та світової політики.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА591470

7. Создавая социальную демократию [Текст]: сто лет социал-демократической рабочей партии Швеции / пер. А. М. Волков [и др.]; ред. К. Мисгельд [и др.]. - М. : Весь мир, 2001. - 591 с.

Шведський досвід на всьому протязі XX століття привертав до себе пильну увагу світової громадськості і справив значний вплив на формування соціально орієнтованої економіки та внутрішньої політики ряду зарубіжних держав. Однак наші знання про суть підходів шведських соціал-демократів досить поверхневі. Пропонована книга відрізняється тим, що розглядає політику і ідеологію соціал-демократів Швеції не тільки в історичному контексті, а й окремо за всіма найважливішими її напрямками. Видання книги стало результатом великого дослідницького проекту, ініційованого центром «Архів і бібліотека робітничого руху» в Стокгольмі і приуроченого до сторіччя СДРПШ. При перекладі на російську мову текст, опублікований в США, був звірений зі шведським оригіналом.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА608037

8. Химка, Джон-Пол.  Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860-1890) [Текст] / Д. Химка; пер.з англ. С. Левченко; наук.ред. О. С. Жерноклеєв. - К.: Основні цінності, 2002. - 326 с.

Джон-Пол Химка, профе­сор історії Альбертського університету (Едмонтон, Ка­нада) – автор праць з історії Галичини, соціалістичного руху, церкви. Народився 1949 року в м. Детройті (США). У1977 році захистив докторську дисертацію в Мічіганському універ­ситеті під керівництвом про­фесора Романа Шпорлюка.

У працях Д.-П. Химки до­сліджуються процеси зарод­ження української соціал-демократії, умови виникнення робітничих партій, відтворюється суспільно-політичне життя Галичини середини та кінця XIX століття.

За допомогою архівних матеріалів, польської та української преси тих часів, публіцистичних виступів провідних соціалістичних діячів, ви­користовуючи матеріали судових процесів проти молодих українських соціалістів, автор у цій книжці яскраво відтворює дух того часу – пері­оду радикалізацїї та просвіти селянства, виникнення читалень, сільсько­го громадського врядування, активізації міської галицької молоді, появи таємних політичних гуртків в університетах і шко­лах, зміцнення ремісничого руху у соціальній бо­ротьбі з владою за свої права і покращання умов праці, утворення профспілок і гуртків робітничої молоді, активної пропаганди у пресі, цінностей соціалізму і соціал-демократії.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА622046

9. Телегуз, Андрій Володимирович.  Антитоталітарна демократична революція "Солідарності" на тлі суспільно-політичної та економічної кризи комуністичного режиму (1980 - 1990 рр.) [Текст] : [монографія] / Андрій Телегуз ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 194 с. : іл.

У монографії досліджується процес створення, структура, основні напрями та форми боротьби польської незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» проти комуністичного режиму в 1980-1990 роках. Розглядається боротьба протестного громадянського руху проти влади за умов загострення суспільно-політичної та економічної кризи 1980-1981 років. Висвітлено особливості організації і діяльності підпільних структур «Солідарності» протягом грудня 1981-го-лнпня 1983 року. Проаналізовано процес загострення кризи комуністичного режиму в Польщі у 1983-1988 роках, розкрито особливості політичного діалогу керівництва ПНР і «Солідарності» та його наслідки для держави. Відстежено процес переходу влади до демократичної опозиції та її основні кроки в політиці. Здійснено аналіз причин, що призвели до кризи й розпаду об’єднаної під прапором «Солідарності» демократичної влади.

 Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА754133

10. Гур, Виктор Илларионович. Этическая концепция германской социал-демократии (историко-философский анализ: Бад-Годесберг, 1959-Берлин, 1989) [Текст] / В. И. Гур. - К.: Центр социальных исследований им. В. Старосольского, 1997. - 256 с.

Втілення гуманістичних ідеалів і суспільна дійсність вимагає не тільки добрих намірів, а й наукових знань. Благородні цілі потребують адекватних засобів. Поставив у центр теорії і практики гідність особистості кожної людини, німецька соціал-демократія на базі етики конструктивного раціоналізму знайшла дієвий спосіб реалізації загальнолюдських цінностей. У книзі доктора філософських наук професора В.І. Гура показується як соціально-філософська думка Соціал-демократичної партії Німеччини поетапно формувала етичну концепцію власних шляхів розв'язання глобальних проблем людства на основі абсолютних цінностей – свободи, справедливості, солідарності, який запропонований в Берлінській 1989 р принциповій  програмі партії шлях до гуманізації «світу небезпеки і загроз».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА577678

11. Мартинов, Андрій. Соціал-демократична партія у політичній історії Німеччини ХХ століття [Текст] / А. Мартинов. - К.: Основні цінності, 2003. - 352 с.

Монографія присвячена аналізу історії розвитку соціал-демократичної партії від часу створення в середині ХГХ до почат­ку XXI століття. Висвітлено становлення соціал-демократичної ідеї, простежено історію партії від кайзерівських часів, періоду Веймарської республіки, «старої» Федеративної Республіки до сьогодення, показано суспільно-політичні засади функціонування СДПН у німецькому громадянському суспільстві, її роль у ста­новленні та розвитку системи соціального ринкового господар­ства, в об’єднанні Німеччини, визначенні внутрішніх і зовніш­ніх політичних пріоритетів розвитку в контексті європейського інтеграційного процесу. Монографія розрахована на істориків, політологів, студентів, усіх, хто цікавиться новітньою політич­ною історією.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА647480

12. Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., 17-20 жовтня 2000 року / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : [б.в.], 2000. - 405 с.

У жовтні 2000 р. Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України спільно з Японським Фондом проведена міжнародна науково- практична конференція «Європа-Японія-Україна: шляхи демократизації державно-правових систем».

В її роботі взяли участь близько 500 вітчизняних та зарубіжних учасників - провідні вчені, народні депутати, державні та політичні діячі України, Японії, Великобританії, Німеччини, Росії, Польщі, Франції, Республіки Білорусь.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА610921

13. Нетаньяху, Беньямин. Война с терроризмом. Как демократии могут нанести поражение сети международного терроризма [Текст] / Б. Нетаньяху ; пер. с англ. Е. Бучацкая. - М. : Альпина Паблишер, 2002. - 207 с.

Міжнародний тероризм, тісно пов'язаний з ісламським фундаменталізмом, загрожує стати головним фактором нестабільності в XXI столітті. Практично всі держави, пережили терор і знають, яких страждань він несе. У своїй новій книзі екс-прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, людина, яка по праву вважається експертом в питаннях боротьби з тероризмом, аналізує сучасну ситуацію і показує, як можна протистояти цьому злу. Книга заснована на багатому фактичному матеріалі: наводиться інформація про гучні теракти минулого, терористичних організаціях та їхніх лідерів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА638678

14. Скрипнюк, Олександр Васильович. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) [Текст] / О. В. Скрипнюк. - К. : Логос, 2006. - 368 с.

У монографії аналізуються основні аспекти й специфіка теоретичного ро­зуміння демократії, а також проблеми, що постають у ході практичної реалізації де­мократичного ідеалу.

Особлива увага приділяється аналізу основних правових та політичних інсти­тутів демократії, дослідженню їх функціонування та формування в умовах устале­них демократій, в Україні, а також у транзитивних політичних системах. У моно­графії досліджується широка панорама різноманітних науково-теоретичних підходів до тлумачення демократії, включаючи всебічний розгляд критичних аргу­ментів, що висуваються щодо тих чи інших її моделей. Наголошується, що процес демократизації та демократичного розвитку в Україні не може бути розглянутий виключно з позицій «інституційної демократії», оскільки структурно-функціональ­на ефективність демократичних інститутів значною мірою залежить від того сере­довища, в якому вони існують.

Це дослідження також про випробування України демократією і про випробу­вання демократії в Україні.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА673247

15. Building democracies: Ukraine and Japan. Japan's democratization assistance to Ukraine in 2015 [Текст] / ed.: R. Shiratori, M. Rozumny, K. Hashimoto. - Kyiv : NISS : Phoenix, 2016. - VIII, 564 p.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ІВ222545

16. Построение демократий: Украина и Япония. Помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году [Текст] / [Акудзава Тору и др.] ; ред.: Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото. - Киев : Феникс : НИСИ, 2016. - 629 с.

Японська допомога, надана в 2015 році Україні, включала в себе програму підтримки демократизації під загальною назвою «Семінари з обміну знаннями та досвідом з метою відновлення демократії». Програма була спланована і реалізована як єдиний, комплексний пакет співпраці з метою побудови в Україні демократичної державної системи. Вона включала широкий спектр тем від організації виборів і підтримки законодавчого органу до перебудови ЗМІ і боротьби з корупцією на державній службі. У книзі представлені: загальний опис пакета співпраці; зміст лекцій, прочитаних в ході проведених в Японії навчальних курсів; аналіз поточної ситуації в Україні українськими вченими.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС60552

17. Катренко, Андрій Миколайович.  Їх об`єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і ЇЇ народу (Листи І.Л.Шрага М.С.Грушевському) [Текст] / А. М. Катренко, Я. А. Катренко. - К. : [б.в.], 2009. - 64 с.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА714392

18. Провісники свободи, державності і демократії [Текст] : документи і матеріали / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Держ. ком. арх. України, Центр. держ. арх. громад. об'єднань ; упоряд. В. Лозицький [та ін.] ; голова ред. кол. В. Смолій. - К. : [б.в.], 2009. - 454 с.

До збірника увійшли документальні матеріали Народного Руху України і ЦК Компартії України, пов’язані зі створенням і діяльністю наймасовішого громадською об'єднання яке перебувало в епіцентрі державного і суспільно- політичного життя України на зламі 80-90-х років минулого століття. Документальні свідчення, вміщені у виданні, розкривають етапи утворення народної опозиції, яка стала реакцією невдоволення частини суспільства на дії влади, дала поштовх зародженню і становленню багатопартійності, виявилася важливим кроком на шляху демонтажу компартійної системи і повалення тоталітарного режиму.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС48324

19. Десять років демократії (1989-2000). Здобутки і втрати [Текст] : 50 років Европейського Конгресу Українців / упоряд. Л. Довгович. - [Ужгород] : [б.в.], 2002. - 116 с.

В основу збірника покладено матеріали Міжнародної наукової конференції «Десять років демократії 1989-2000 рр. Здобутки і втра­ти», яка відбулася 16-17 червня 2000 р. з нагоди відзначення 50-ліття Європейського Конгресу Українців та в рамках 46-го Свята культури русинів-українців Словаччини у Свиднику. Конференція проведена заходами Європейського Конгресу Українців (ЕКУ) у співпраці з Союзом русинів-українців Словацької Республіки, Асо­ціацією україністів Словаччини, Кафедрою української мови і літе­ратури Пряшівського університету та Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Словаччині.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА647933

20. Конончук, Світлана Г.  Розвиток демократії в Україні: 1999 рік [Текст] / С. Г. Конончук, О. А. Ярош ; Український незалежний центр політичних досліджень. - К. : УНЦПД, 2000. - 256 с.

Ми представляємо читачам четверту книгу із серії розпочатих УНЦТІД політичних звітів, що охоплює події 1999 року. Перші три книги цієї серії відповідали поставленому нами завданню виявити основні тенденції розвитку демократичних засад українського суспільства в напрямку становлення його як правової держави. У даному виданні в продовження традиції проаналізовано тенденції розвитку демократії у таких сферах, як громадянське суспільство, законодавча і виконавча влада, реформування економіки та забезпечення національної безпеки.

Книга побудована на матеріалах преси та інформаційних агентств. Тексти документів, публікацій і виступів, використаних у книзі, процитовано дослівно.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА605330

21. Україна: кам'янистий шлях до демократії [Текст] : зб. ст. / упоряд.-ред. В. І. Андрійко, Г. Курт. - К. : Заповіт, 2002. - 108 с.

Цю публікацію підготовлено у співпраці з Німецьким товариством вивчення Східної Європи.

Книга містить окремі статті, що охоплюють широке коло проблем політичних і економічних трансформацій та питань становлення демократичних інститутів в Україні в період з 1991 року й до цього часу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА641636

22. Бойчук, Микола Андрійович. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в період утвердження незалежності [Текст] / Микола Бойчук. - К.: Генеза, 2012. - 238 с.

Автор аналізує природу та сутність демократії як форми народовладдя, її значення та роль у розбудові правової не­залежної держави. Розвиток демократії автор безпосередньо пов’язує із становленням громадянського суспільства, активі­зацією політичної участі народних мас та формуванням їх по­літичної культури.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА757839

23. Толстенко, Володимир Леонідович. Правова ідеологія і демократизація сучасної України: теоретично-правові аспекти [Текст] : монографія / В. Л. Толстенко. - К. : Логос, 2012. - 283 с.

Монографія присвячена дослідженню процесів розвитку правової ідеології в сучасній Україні, які вивчаються в контексті виявлення теоретико-методологічних основ аналізу правової ідеології у сучасній теорії права, ролі правової ідеології під час правового регулювання суспільних відносин, а також її впливу на демократизацію суспільного і державного розвитку сучасної України, її ста­новлення як демократичної і правової держави. Охарактеризовано поняття правової ідеології, визначено її форми, розкрито значення правових цінностей, доктрин і принципів у становленні правової ідеології, вказано на її основні функції й обґрунтовано їх класифікацію. Особлива увага приділяється дослі­дженню впливу правової ідеології на розвиток правової системи суспільства, а також на механізм правового регулювання суспільних відносин, визначається її роль під час забезпечення режиму законності і правопорядку. На основі уза­гальнення теоретичного матеріалу автор виявляє місце і роль принципів демо­кратичної, правової держави в структурі сучасної правової ідеології, аргументує її вплив на становлення громадянського суспільства в Україні, висвітлює спе­цифіку її трансформацій під час утвердження нового типу правової культури.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА768625

24. Оніщук, Микола Васильович. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики [Текст] : монографія / М. В. Оніщук ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 447 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні основи системи консти­туційного режиму референдної демократії, сформульовано цілісну концепцію цього виду демократії та проаналізовано перспективи його утвердження та подальшого роз­витку в Україні. Визначено поняття, сутність і правові характеристики категорії «референдна демократія» та виявлено особливості методології її наукового дослідження. Значну увагу приділено проблемам теорії та практики співвідношення референдної демократії з іншими конституційними видами народовладдя.

Окремий розділ присвячено генезису та типології референдної демократи в кон­тексті становлення та розвитку світового і, передусім, європейського консти­туціоналізму. Вперше проаналізовано феноменологію референдної демократії ЄС та перспективи запровадження її стандартів в Україні.

Досліджено проблеми класифікації та систематизації рефередної демократії, здійснено юридичну характеристику її основній нидів і обґрунтовано положення що­до законодавчого удосконалення референдумів і референдної демократії в Україні.

Монографія ґрунтується на аналізі актуальних проблем сучасної правотворчої та правозастосовної практики, містить додаток, у якому висвітлено нормопроектні здо­бутки автора у сфері реферндного законодавства.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2584

25. Формування демократичного та ефективного державного управління в Україні [Текст] : матеріали наук.-практ. семінару за міжнар. участю "Досвід стажування державних службовців у США та ЄС і його роль у становленні демократичного державного управління в Україні", 11-12 берез. 2002 р. / Українська Академія держ. управління при Президентові України, Центр досліджень адміністративної реформи, Вища школа держ. служби ім. Р.Вагнера Нью-Йоркського ун-ту, Європейський ін-т держ. управління ; заг. ред. В. І. Луговий, В. М. Князев. - К. : Видавництво УАДУ, 2002. - 351 с.: іл.

У книзі вміщені матеріали науково-практичного семінару за міжнародною участю «Досвід стажування державних службовців у США та ЄС і його роль у становленні демократичного державного управління в Україні», який відбувся в Києві 11-12 березня 2002 р. Розкриваються проблеми розвитку демократії і грома­дянського суспільства в Україні, адміністративної та правової реформи, націона­льної безпеки, соціального захисту, охорони здоров'я і довкілля, свободи преси та доступу громадян до інформації. Проаналізовано американський та європейський досвід у цих сферах.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА631284

26. Політична реформа - гарантія демократичного розвитку українського суспільства [Текст] : наук.-метод. матеріали на допомогу лекторам / В. Д. Бакуменко [та ін.] ; заг. ред. В. І. Луговий, В. М. Князєв ; Українська академія держ. управління при Президентові України. - К. : Видавництво УАДУ, 2003. - 160 с.

У збірнику розглядаються концептуальні засади, шляхи, методи і засоби здійснення політичної реформи в Україні, пропонуються зміни у редакціях відповідних статей Конституції України, аналізуються позитивні та можливі негативні наслідки запровадження двопалатного парламенту, роль партій і громадських організацій у новій моделі політичної системи, кадрове забезпечення політичної реформи та інші питання у зв’язку з об­говоренням проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, запропонованого Президентом України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА647948

27. Саблук, Петро. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє [Текст] : у 3 т. / П. Саблук. - К. : Інститут аграрної економіки, 2001   

         Т.2: Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення. - [Б. м.] : [б.в.], 2001. - 482 с.

У другому томі видання висвітлюються роль і місце аграр­ного виробництва в народногосподарській економіці країни, об­грунтовується невідкладність реформування агропромислового комплексу, розкривається сутність і розвиток відносин власності та форм господарювання, особливості формування економічного змісту виробничої діяльності, напрями удосконалення системи управління АПК, розвитку науково-технічного прогресу та кад­рового забезпечення, досліджуються проблеми соціальних пере­творень на селі, розглядаються наукові засади нової економічної парадигми стратегії національної продовольчої безпеки України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №828/Т. 2

28. Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : [кол. моногр.] / [В. І. Ботніков та ін. ; за заг. ред. В. І. Ботнікова] ; Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі України, 2012. - 655 с.

У монографії висвітлено теоретичні, соціокультурні та практично- політичні аспекти процесу демократичної трансформації на Волині наприкінці XX - на печатку XXI ст. Друга частина книги присвячена аналізу ринкових реформ в економіці області. Видання буде корисним для поглибленого вивчення соціально-політичної історії не лише Волин­ської області, а й України загалом, оскільки події, які відбувалися в цей період на Волині, автори трактують у контексті загальнодержавних суспільно-політичних процесів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС54653

29. Коваль, Володимир Степанович.  П'ять кроків демократії [Текст] : роман-літопис / В. С. Коваль. - Луганськ : Книжковий світ, 2004. - 231 с.

Над романом «П’ять кроків демократії» письменник Володимир Коваль, який живе і тру­диться в м. Антрациті на Луганщині, працював ві­сім років. Твір вийшов складним своєю побудовою, сюжетними вузлами, водночас і цікавим самою образно-словесною тканиною. Фактично тут в одне ціле поєднано два романи: один - серцевинний - роман у віршах, основу якого становлять розро­блені по-своєму міфи і їх авторська інтерпрета­ція, другий - зі вступом і прозовими розділами, на­сиченими психологічно-публіцистичніши роздума­ми над історією людства і поняттям демократії. І те, й друге читається з неослабною увагою. Ро­ман «П'ять кроків демократії» - твір гостро-соціальний, багатоплановий, широкомасштабний у часовому й віковому просторі. Безумовно, він за­воює свого допитливого читача, який буде вдячний письменникові Володимирові Ковалю за своє худо­жнє в історичному аспекті бачення розвитку люд­ства на шляху до справжньої демократії. кр - 4 Луг) 6

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1364

 

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)