ВИСТАВКА З НАГОДИ ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Шановні користувачі! Фонд Президентів України (кім. 307) пропонує електронну книжкову виставку з нагоди Дня Збройних Сил України.

1. Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації [Текст] : матеріали "круглого столу" / [за заг. ред. О. В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2011. - 63 с.

У збірнику друкується Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється», проект якої обговорювався на засіданні «круглого столу» з теми «Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації», що відбувся 16 грудня 2010 року в Національному інституті стратегічних досліджень, а також виступи учасників «круглого столу». В оприлюдненому проекті Стратегії враховано зауваження та пропозиції, висловлені учасниками обговорення.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 743740

2. Даник, Юрій Григорович. Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям [Текст] : монографія / Ю. Г. Даник, Ю. І. Катков, М. Ф. Пічугін ; Нац. акад. оборони України, Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки ім. С. П. Корольова. - Житомир : Рута, 2006. - 386, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 377-387.

У монографії розглядаються основи вирішення проблеми пошуку, своєчасного виявлення і нейтралізації передумов виникнення критичних ситуацій у системі забезпечення національної безпеки держави. Значну увагу приділено розробці механізмів забезпечення національної безпеки несиловими методами. При цьому система забезпечення національної безпеки держави розглядається як організаційна система із критичною інфраструктурою.

Для фахівців із проблем національної безпеки та системного аналізу складних систем.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2891

3. Клименко, Олександр Петрович. Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття [Текст] : [фотоальбом] / Олександр Клименко. - К. : Неопалима купина, 2004. - 221 с. : фотогр.

Фотоальбом – яскрава, високохудожня фоторозповідь про участь Збройних Сил України у миротворчих операціях ООН. Книга творить привабливий імідж Збройних Сил України, як держави, що постійно й наполегливо відстоює мир на планеті, вносить відчутний вклад у боротьбу з міжнародним тероризмом. Фотоальбом О. Клименка «Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття» зацікавить не лише вітчизняного читача, -- він матиме попит і на міжнародному книжковому ринку, як своєрідна візитна картка України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2636

4. Гончар, Анатолій Г. Вінничани - воїни-інтернаціоналісти, воїни-миротворці [Текст] : кн.-фотолітопис про ветеранів афган. війни, військ. конфліктів в інших країнах та воїнах-миротворцях / Анатолій Гончар. - Вінниця : Книга-Вега, 2008. - 216 с. : фотогр.

Художньо-документальна книга-фотолітопис «Вінничани – воїни-інтернаціоналісти, воїни-миротворці» -- це яскрава розповідь про учасників бойових дій в Афганістані, військових конфліктів в інших країнах та участі в миротворчих операціях особового складу Збройних сил України. Книга «Вінничани – воїни-інтернаціоналісти, воїни-миротворці» - по своїй суті унікальне видання. Є тверда упевненість в тому, що вона користуватиметься попитом у читачів з найрізноманітнішими смаками.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2079

5. Нещадим, Микола Іванович. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / М. І. Нещадим ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - (Військова освіта / Міністерство оборони України). - К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2003. - 852 с. - Бібліогр.: с. 805-848.

У монографії розкривається роль та місце військової освіти у широкому соціальному та культурному середовищі, на тлі національного та світового досвіду. Викладаються теоретико-концептуальні, методологічні основи проектування та дослідження системи військової освіти, нормативно-правові, управлінські, організаційні та науково-методичні засади її функціонування, тенденції та перспективи розвитку.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 37948

6. Одеський інститут сухопутних військ [Текст] / [Троц А. С. та ін.]. - (Сила. Відвага. Честь). - О. : Друк, 1999. - [14] с. : фотогр.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р121937

7. Данілов, Володимир Віталійович. Імідж Збройних Сил України: політологічний аналіз [Текст] : автореф. дис. канд. політ. наук : 23.00.02 / Данілов Володимир Віталійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2012. - 16 с.

Світовий досвід засвідчує, що використання іміджевих технологій відіграє важливу роль при вирішенні комплексу внутрішніх державотворчих завдань: гармонізації військово-цивільних відносин; підвищенні рівня військово- патріотичного виховання та обізнаності суспільства про завдання і діяльність збройних сил; формуванні стійкого морально-психологічного стану особового складу; зміцненні військової дисципліни тощо. Комплекс питань щодо забезпечення позитивного іміджу Збройних Сил України (ЗСУ) є актуальним ще й тому, що однією із цілей реформування національної військової сфери проголошено створення професійної армії на контрактній основі її комплектування. Однак цей процес ускладнюється низкою чинників об’єктивного та суб’єктивного походження, у тому числі негативним іміджем військової служби, що склався серед певних категорій населення. Отже, проблема формування сприятливих іміджевих характеристик ЗСУ набуває чітко вираженого політичного забарвлення та вагомого суспільного значення.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: РА388194

8. Реформування Збройних Сил України: пріоритети, передумови та перспективи [Текст] : за матеріалами міжнар. семінарів, Київ, 14-15 лютого 2000 р., 22-23 червня 2000 р. / Національний ін-т стратегічних досліджень, Центр міжнародної безпеки та оборонних досліджень Ланкастерського ун-ту ; ред. Н. М. Марченко. - К. : [б.в.], 2001. - 179 с.

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників двох міжнародних семінарів, що відбулися в рамках наукового проекту «Реформування Збройних Сил України: пріоритети, передумови та перспективи». Представлено думки українських та закордонних урядовців, військових фахівців, науковців з проблем розвитку та реформування Збройних

Для фахівців у галузі воєнної науки, слухачів закладів військової освіти та усіх, хто цікавиться питаннями реформування збройних сил.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА613902

9. Брежнєва, Тетяна Вікторівна. Євроатлантична інтеграція України: військово-політичні аспекти [Текст] / Т. В. Брежнєва [и др.] ; ред. В. П. Горбулін. - Д. : Пороги, 2003. - 163 c. - Бібліогр.: с. 88-94.

Монографію присвячено проблемам євроатлантичної інтеграції України в контексті глибокої трансформації Організації Північноатлантичного договору. Розкривається сутність прийнятих на Празькому саміті НАТО зобов’язань щодо вдосконалення потенціалів країн-членів НАТО, створення принципово нових Сил реагування НАТО, затвердження нової структури Альянсу, прийняття нових стратегічних концепцій, поглиблення співпраці та партнерства.

Особливу увагу приділено процедурі вступу до НАТО, базовим критеріям членства. На основі вивчення досвіду приєднання до Альянсу досліджено еволюцію мотивів запрошення нових членів.

Розглянуто стан, досягнення проблеми на перспективи євроатлантичної інтеграції України.

Монографія розрахована на працівників органів державної влади, політиків, науковців, викладачів та ступенів вузів, усіх, хто цікавиться проблемами євроатлантичної інтеграції України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА644613

10. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства [Текст] / О. П. Дергачов [та ін.] ; ред. Г. М. Перепелиця ; Національний ін-т стратегічних досліджень, Фонд ім. Фрідріха Еберта. Представництво в Україні. - К. : Видавничий дім "Стилос", 2004. - 407 с.

У книзі висвітлено цілий спектр проблем, пов’язаних з формуванням та реалізацією одного з найважливіших стратегічних пріоритетів зовнішньої політики України – курсу на євроатлантичну інтеграцію, окреслено нову роль НАТО в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин, викладено концептуальні підходи до формування стратегії дій з набуття Україною членства в НАТО.

Книга розрахована на спеціалістів і службовців, діяльність яких безпосередньо пов'язана з реалізацією курсу євроатлантичної інтеграції України. Вона може бути використана як базовий посібник для навчальних курсів з євроатлантичної інтеграції.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА652571

11. Актуальні питання реформування та розвитку структур безпеки і оборони України [Текст] : науково-інформ. збірник / заг. ред. В. П. Горбулін ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. - (Серія "Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України" ; вип. 22). - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 176 с. - Бібліогр.: с. 163-165.

Збірник висвітлює актуальні проблеми реформування та розвитку структур безпеки і оборони України у контексті її євроатлантичної інтеграції. Надано проекти нормативно-правових документів щодо стратегічних принципів і механізмів планування та реалізації пріоритетних завдань політики національної безпеки.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА678331

12. Механізми стратегічного програмно-цільового планування розвитку структур безпеки і оборони України [Текст] : наук.-інформ. зб. / А. І. Семенченко [та ін.] ; заг. ред. В. П. Горбулін ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. - (Серія : дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип.23). - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 152 с.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми реалізації завдань реформування та розвитку структур безпеки і оборони України у контексті євроатлантичної інтеграції. Наведено розроблені методологічні засади оптимізації й збалансування економічних витрат для забезпечення обороноздатності та національної безпеки держави. Видання розраховано на працівників органів державної влади, політичних діячів, науковців, викладачів, студентів, журналістів та широке коло громадськості.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА680032

13. Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами [Текст] : науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; підгот. Ю. М. Романов [та ін.] ; заг. ред. В. П. Горбулін. - (Серія "Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України" ; вип. 24). - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 136 с.

У збірнику наведені матеріали, які відображають стан науково-технологічної сфери України та показники наукового і науково-технологічного розвитку країн-членів НАТО та ЄС. Видання має практичне значення для науковців та фахівців, які займаються проблемами формування і реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА683096

14. Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію [Текст] : наук.-інформ. збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; заг. ред. В. П. Горбулін. - (Серія "Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України" ; вип. 25). - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 272 с. - Бібліогр.: с. 177-185.

Збірник містить науково-аналітичні матеріали, які описують сучасний стан науково-технологічного розвитку України: основні показники наукової та інноваційної діяльності; динаміки кадрового потенціалу науково-технічної сфери; фінансової та матеріально-технічної складових наукового та інноваційного потенціалів країни. Окрему увагу приділено порівняльному аналізові законодавства у галузі наукової та інноваційної діяльності в Україні та країнах – членах НАТО, ролі ЄС і НАТО на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України. Видання має практичне значення для науковців та фахівців, які займаються проблемами науково-технічного розвитку та аналізом інтеграційних євроатлантичних процесів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА678340

15. Нормативно-правове забезпечення реалізації Україною стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію [Текст] : наук.-інформ. зб. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції ; заг. ред. В. П. Горбулін. - (Серія : дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип.26, ч.1). - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 328 с.

До збірника увійшли нормативно-правові акти України (закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради) з питань забезпечення національної безпеки у контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА686713

16. Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері [Текст] : наук.-інформ. зб. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; підгот. Ю. М. Романов [та ін.] ; заг. ред. В. П. Горбулін. - (Серія : дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип.27). - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 192 с. - Бібліогр.: с. 187.

У збірнику наведені результати досліджень з питань реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері та аналізу воєнно-політичної обстановки у світі, місця та ролі Збройних сил України у суспільстві. Розглянуто підходи до модернізації воєнної організації нашої держави, питання воєнно-цивільних відносин та контролю над силовою сферою воєнної організації, а також основні напрями розвитку міжнародного воєнно-політичного співробітництва, представлено проект Стратегії оборонної політики України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ:ВА680033

17. Державне управління процесами формування і реалізації оборонної політики України [Текст] : наук.-інформ. зб. / В. М. Бегма [та ін.] ; заг. ред. В. П. Горбулін ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. - (Серія : дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип.28). - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 240 с. - Бібліогр.: с. 235-236.

У збірнику наведені результати досліджень з питань реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері та аналізу військово-політичної обстановки у світі, місця та ролі Збройних сил України у суспільстві. Розглянуто підходи до модернізації військової організації нашої держави, питання військово-цивільних відносин та контролю над силовою сферою військової організації, а також основні напрями розвитку міжнародного військово-політичного співробітництва, представлено проект Стратегії оборонної політики України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА680031

18. Парламентський контроль над збройними силами: досвід європейських країн [Текст] / підгот. Г. М. Перепелиця [та ін.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, Женевський центр демократичного контролю над збройними силами (Швейцарія). - К. : Стилос, 2002. - 552 с.

Монографія підготовлена на основі матеріалів Міжнародної конференції «Досвід країн Південно-Східної Європи в парламентському контролі над збройними силами: досягнення та проблеми», яка була проведена в Києві 26-28 вересня 2001 р. Верховною Радою України, Національним інститутом стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, Женевським центром демократичного контролю над збройними силами (Швейцарія). У ній викладений аналіз досвіду впровадження парламентського контролю над збройними силами провідних європейських країн, а також держав-членів НАТО.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА630577

19. Моторний, Володимир Олександрович. Демократизація цивільно-військових відносин в Україні в контексті їх адаптації до європейських норм та стандартів [Текст] : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Моторний Володимир Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2014. - 20 с.

Реформування Збройних сил України упродовж усього періоду існування незалежної Української держави перманентно висуває перед суспільством та армією нові виклики, серед яких, зокрема, потреба формування нового типу воєнної організації, здатної оновити цивільно-військові відносини в контексті демократичних стандартів. Загострення внутрішньополітичної ситуації на фоні зовнішньої загрози суверенітетові та територіальній цілісності України об’єктивно сприяло консолідації населення нашої країни та усвідомленню необхідності повернення армії того місця в суспільстві, яке вона й повинна займати, особливо в умовах діючого позаблокового статусу.

Модернізація системи державного управління сучасної української держави спрямована на впровадження в управлінську діяльність найбільш результативного міжнародного, зокрема європейського, досвіду взаємодії цивільної та військової складових військового управління на основі транспарентності цивільно-військових відносин, демократизації та професіоналізації армії. Необхідність вироблення власної позиції щодо міжнародного досвіду цивільно-військових відносин з урахуванням соціокультурних і ментальних національних особливостей та традицій нашої держави обумовлюють також і євроінтеграційні прагнення України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: РА409093

20. Данілов, Анатолій. Український флот: біля джерел відродження [Текст] / Анатолій Данілов. - К. : Вид-во ім.Олени Теліги, 2000. - 600 с.

У книзі спогадами автора, інших учасників, документами та матеріалами ЗМІ відтворюється хронологічний хід подій у Севастополі, на Чорноморському флоті і в Криму в 1989—1992 роках, що спричинилися до відродження і становлення ВМС України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2506

21. Формування оборонно-промислової політики України в умовах позаблоковості [Текст] : зб. матеріалів "круглого столу" / [Шеховцов В. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. А. І. Шевцова ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філ. в м. Дніпропетровську. - Д. : НІСД, 2011. - 105 с.

В аналітичній доповіді розглянуто коло питань, пов’язаних з незадовільним станом справ в оборонно-промисловому комплексі України та з прогалинами законодавства у цій сфері.

Запропоновано рекомендації, реалізація яких, на думку авторів, має покращити ситуацію в цілому та за окремими напрямами. Наголошується на доцільності створення на рівні вищих органів влади Державної комісії з питань ОПК, на галузевому рівні - Державного агентства з питань ОПК з відповідним узгодженням їх функцій. Розглянуто один з перспективних напрямів залучення приватних капіталів до ОПК – створення державно-приватних інтегрованих структур. Наведено підходи до вирішення питань державного контролю за процесом зміни форми власності оборонних підприємств. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази в оборонно-промисловій сфері.

При підготовці доповіді використані напрацювання авторів, виконані у межах завдань Комісії з питань реформування оборонно-промислового комплексу України, створеної Указом Президента України від 29.06.2010р. №734 -19*.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА749170

22. Завжди перші! Державна прикордонна служба України: 1991-2011 р.р. [Текст] : [докум.-худож. кн.] / [за заг. ред. М. М. Литвина]. - К. : Арт-Технологія, 2011. - 279 с. : фотогр.

Документально-художня книга «Завжди перші! Державна прикордонна служба України: 1991 - 2011 рр.» розповідає про історію та сучасність Державної прикордонної служби України, результати реформування прикордонного відомства незалежної України, законодавче забезпечення та договірно-правове оформлення державного кордону, а також основні напрямки оперативно-службової діяльності ДПСУ.

 Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2332

23. Генерали (адмірали) Збройних Сил України (1991-2011 рр.) [Текст] : енцикл. іст.-біогр. довід. / Жолукевський Володимир [та ін.] ; [під заг. ред. С. В. Трифонова]. - К. : [б. в.], 2011.

         Кн. 1. - 2011. - 407 с. : фотогр. кольор.

У книзі подано біографічні відомості про генералів та адміралів Збройних сил України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2556/1

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)