ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Українське козацтво було провідною суспільною силою в боротьбі за національне визволення України. Діяльність козаків торкалася всіх сфер життя українського народу: вони боронили українські землі, освоювали південні степи, підтримували українську культуру і православну церкву, брали участь в антифеодальних виступах, зробили головний внесок у визволення України з-під влади Речі Посполитої. Козаки створили Запорозьку Січ, яка стала важливим етапом у формуванні української державності.

З нагоди відзначення Дня українського козацтва, Фонд Президентів України (кім. 307) пропонує електронну виставку «Видатні особистості Козацької доби», на якій представлено книги, які розповідають про історію України, про козацьку епоху, яка надзвичайно багата подіями і героями.

1. Україна - козацька держава [Текст] : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / авт.-упоряд., керівник проекту, худож., фото, ілюстр. В. В. Недяк ; наук. ред. В. О. Щербак, О. К. Федорук. - К. : ЕММА, 2004. - 1215 с.: іл. - Альтернативна назва : Ucraina - Terra Cosacorum. - Бібліогр.: с. 1214-1215.

З дарчим підписом Фонду Президентів України від Президента України В. А. Ющенка.

Історія та культура українського козацтва у фото світлинах з оригіналів документів, мап, стародруків, рукописів, клейнодів, зброї та одягу, з творів графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, історичних ландшафтів, з пам’яток архітектури та інших українських козацьких старожитностей.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 1412

2. Історія українського козацтва [Текст] : нариси : у 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2000    . - ISBN 966-518-348-6 (У 2 т.).

     Т. 1 / В. А. Брехуненко [та ін.]. - 2006. - 800 с.: іл. - Бібліогр.: с. 690-781.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів та матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVII століття.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В 349289/1

3. Історія українського козацтва [Текст] : нариси : у 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2000 . - ISBN 966-518-348-6 (У 2 т.).

     Т. 2 / А. М. Авраменко [та ін.]. - 2007. - 724 с.: іл. - Бібліогр.: с. 590-700.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів та матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти українського козацтва, козацьке право та судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відображенню козацтва у сучасній Українській державі.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В 349289/2

4. Шевчук, Валерій. Козацька держава [Текст] : етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. - К. : Абрис, 1995. - 392 с.:іл

Книга відомого сучасного українського письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 567074

5. Шевчук, Валерій Олександрович Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. [Текст] : у 2 кн. / В. О. Шевчук. - К. : Грамота, 2007. Кн. 1. - К. : [б.в.], 2007. - 720 с.

Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В 350396/1

6. Запорозька Січ і українське козацтво [Текст] : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [редкол. : Кривошея В. В. та ін.]. - К. : Пріоритети, 2012. - 207 с. : табл.

У збірнику містяться статі науковців – учасників конференції «Запорозька Січ і українське козацтво», присвяченої 360-річчю заснування Чортомлицької Запорозької Січі та вшануванню пам’яті кошового отамана Івана (Запоріжжя, 18 жовтня 2012 року). Розглядаються проблеми історії українського козацтва, Запорозької Січі та їхнього місця у національній пам’яті.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями національної пам’яті. У збірнику публікуються статі, які містять нові теоретичні та практичні здобутки у галузі історичної науки.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 762179

7. Реєнт, Олександр Петрович. Усі гетьмани України [Текст] : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. - (Серія "Історичне досьє"). - Х. : Фоліо, 2007. - 415 с. - Бібліогр.: с. 413.

Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в життя вони присвятили все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах.

Дмитро Вишневецький прагнув звільнити південні українські степи від панування ханських орд, знищити турецькі фортеці в пониззях Дніпра, а згодом і оволодіти Чорноморським узбережжям. Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа належали до тих постатей, чиїми іменами називають епохи. Окремі нариси в книжці присвячені Івану Виговському, Петру Дорошенку, Пилипу Орлику – видатним державним й політичним діячам, талановитим дипломатам.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА692769

8. Кривошея, Володимир Володимирович. Козацька еліта Гетьманщини [Текст] : [монографія] / В. В. Кривошея ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2008. - 452 с. - Бібліогр.: с. 353-451.

В монографії досліджується процес формування і функціонування козацької еліти Гетьманщини протягом 1648-1782 рр. Книга розрахована для науковців, краєзнавців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА710741

9. Вечерський, Віктор Васильович. Гетьманські столиці України [Текст] / В. В. Вечерський. - (Невідома Україна). - К. : Інформаційно-аналітична агенція "Наш час", 2008. - 320 c.: іл. - Бібліогр.: с. 307-315.

Книжка присвячена малодослідженому феномену української історії та культури – тим містам, які виконували столичні функції протягом існування української держави у специфічній формі гетьманату – так званої Гетьманщини з 1654 р. до 1782 р. Це автономне державне утворення, що постало в горнилі національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, відіграло провідну роль у формуванні української національної ідентичності. Адміністративними центрами гетьманської України в ті часи були послідовно міста Чигирин, Батурин, Глухів. Сьогодні вони є основними «віхами національної історії», в них створені національні історико-культурні заповідники. Розповідь про ці міста дозволить спростувати чимало задавнених стереотипів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 706412

10. Єремєєв, Ігор Семенович. Герби гетьманів України [Текст] / І. С. Єремєєв. - (Геральдика України). - К. : УЦІММ-ПРЕС, 1998. - 55 с.

Історія закарбувала славетні імена людей, що створювали й плекали козаччину як вагому військову та політичну силу, підмурок незалежної Української держави, джерело національної самосвідомості. Книга знайомить з гербами та життєвим шляхом нобілітованих українських гетьманів, від початків козаччини й до останнього гетьмана України П. Скоропадського. Також подані витоки геральдики та деякі її правила й традиції. Книга розрахована на читачів, зацікавлених історією України та українською геральдикою.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО 23806

11. Сергійчук, Володимир Іванович. Дмитро Вишневецький [Текст] / В. І. Сергійчук. - (Українські державники). - К. : Україна, 2003. - 192 с.

Наукова розвідка про легендарного козацького ватажка Дмитра Вишневецького (Байду), засновника Запорозької Січі – суспільно-політичної та військово-адміністративної організації козацтва, що стала наріжним каменем відродження української державності.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 645285

12. Коляда, Ігор Анатолійович. Отаман Іван Сірко [Текст] / І. Коляда, Є. Биба. - (Знамениті українці). - Х. : Фоліо, 2012. - 126 с.

Іван Сірко (1605 (1610) – 1680) – один з найвидатніших політичних діячів і полководців України. Своєю ініціативою, енергією і воєнною вдачею Сірко здобув на Запоріжжі небувалу шану. Вісім разів Запорозька Січ обирала його кошовим отаманом. Відчайдушно, із усім козацьким заповзяттям протистояв він татарсько-турецьким нападам, що загрожували геноцидом українському народові. Узявши участь у 55 битвах, Сірко майже завжди виходив із них переможцем, що й уславило його серед нащадків навіки.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: АО 270593

13. Коляда, І. А. Богдан Хмельницький [Текст] / І. А. Коляда, В. І. Милько. - К. : Укрвидавполіграфія, 2013. - 120, [2] с. - Бібліогр.: с. 119-121.

Богдан Хмельницький був не першим, хто розпочав боротьбу за свободу України. Але саме йому вдалося створити боєздатну армію, сформувати систему гетьманської влади і почати розбудовувати державу. Завдяки діяльності Хмельницького майже все українство, незважаючи на станові інтереси, виступило єдиною як ніколи силою в боротьбі за національне визволення. І хоча Великому Гетьманові не все вдалося зробити для збереження державності, його діяльність не тільки визначила долю самої України, а й відчутно вплинула на тогочасне європейське політичне життя.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: АО 271784

14. Смолій, Валерій Андрійович. Богдан Хмельницький [Текст] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - (Серія "Особистість і доба"). - К. : Видавничий Дім "Альтернативи", 2003. - 400 с.

У книзі на широкому фактологічному матеріалі, із залученням численних і маловідомих рукописних джерел, відтворено цілісний портрет одного з найвидатніших державних діячів, політиків, полководців і дипломатів української та європейської історії XVII ст. гетьмана Богдана Хмельницького.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 636979

15. Смолій, Валерій Андрійович. Богдан Хмельницький [Текст] : соц.-політ. портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - 2. вид., доп., перероб. - К. : Либідь, 1995. - 624 с.

На строго документальній базі автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, які зумовили формування його світоглядних настанов, вплинули на політичний вибір. Богдан Хмельницький – гетьман, політичний діяч, полководець, дипломат, просто людина – всі ці його іпостасі знайшли висвітлення в книзі.

Постать Б.Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де живуть і мислять десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею гетьмана.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 566067

16. Костомаров, Николай Иванович. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий и его преемники [Текст] : [сб. очерков] / Н. И. Костомаров ; [сост. А. А. Олейников]. - (Серия "Уроки истории"). - К. : Русское слово, 2011. - 204 с. : ил.

У збірнику нарисів відомого українського і російського вченого Миколи Івановича Костомарова розповідається про гетьманів України другої половину XVII - початку XVIII ст.

Для вчителів історії, учнів середніх шкіл і широкого кола читачів.

Друкується за виданням: М. І. Костомаров. Російська історія в життєписах її найголовніших діячів. Т. II, - С.-Петербург, 1895.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 750957

17. Савчук, Юрій Костянтинович. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошуки, знахідки, атрибуції) [Текст] / Ю. К. Савчук ; Держ. служба контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України, Нац. музей історії України, Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України Нац. акад. наук України, 2006. - 96 с.: фотогр.

Вперше, на широкому джерельному матеріалі із залученням унікальних пам’яток низки вітчизняних та зарубіжних музеїв Польщі, Росії, Швеції та України автор простежує історичну долю національних реліквій – гетьманських клейнодів та особистих речей Богдана Хмельницького.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 1923

18. Липа, Катерина Анатоліївна. Військо Богдана Хмельницького [Текст] / К. Липа, О. Руденко. - (Українська мілітарна історія). - К. : Наш час, 2011. - 64 с. : фотогр. кольор.

Як виглядало військо Богдана Хмельницького? Чим були озброєні вояки, як одягнені, що їли і де відпочивали? Чим гралися козацькі діти і які плаття носили дружини козаків? Книга дає наочні відповіді на всі ці питання. За фотографіями доробку учасників військово-історичного руху та музейних експонатів читач має змогу уявити життя наших предків.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 52233

19. Пріцак, Лариса. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. [Текст] / Л. Пріцак ; відп. ред. О. Мишанич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Х. : Акта, 2003. - 493 с.

У книзі на підставі маловідомих джерел досліджуються основні міжнародні договори Богдана Хмельницького – з Іслам Ґіреєм III у березні 1648 р., Зборівський договір 1649 р., з султаном Османської імперії Мегмедом IV у 1650-1651 рр., Чигиринсько-Московський (т. зв. Переяславський) договір 1654 р. Широко висвітлюється зміст формули «під високу руку» як вияв української ментальності середини XVII ст. Вперше в історіографії чітко розрізнюється церемоніальний і юридичний аспекти договору 1654 р. Останній договір за життя Великого Гетьмана – це шведсько-козацький, який був підписаний Іваном Виговським. Обґрунтовуються нові погляди на зв’язки держави Богдана Хмельницького з Кримським ханством, Османською імперією, Польщею, Московським царством, Швецією.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 652566

20. Пріцак, Лариса. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. [Текст] : статті і матеріали / Л. Пріцак ; відп. ред. О. Мишанич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Х. : Акта, 2003. - 278 с.

У книзі вміщено статті і матеріали Лариси Пріцак, присвячені дослідженню держави Богдана Хмельницького. На першому плані – висвітлення міжнародної політики Великого Гетьмана, його договори і взаємини з Московською державою, Османською Портою, Кримським ханством, Польщею, Молдавією, Швецією.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 652568

21. Смолій, Валерій А. Українська національна революція ХVII ст. (1648-1676 рр.) [Текст] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 447 с. - Бібліогр.: с. 361-436.

У праці на ґрунтовній джерельній базі та з урахуванням досягнень вітчизняної і світової історичної думки в царині дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представити феномен Української революції XVII ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській і європейській історії.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 720455

22. Коляда, Ігор Анатолійович. Битва під Берестечком, 1651 [Текст] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. - К. : Шанс, 2012. - 124 с. - Бібліогр.: с. 124.

Наймасштабнішою битвою періоду Української національно-визвольної війни 1648 – 1654 років була битва під Берестечком, де в бою зіткнулися, з одного боку, козацько-селянське військо Богдана Хмельницького, його союзники кримські татари та військо Речі Посполитої – з іншого. Ця битва мала неабияке значення для обох сторін: поляки прагнули взяти реванш за поразку у попередніх битвах під Жовтими Водами, Корсунській, Пилявецькій, Зборівській та ін. і врешті-решт розправитися з бунтівниками; натомість козакам необхідно було силою зброї остаточно довести право на існування власного державного утворення – Держави Війська Запорозького.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: АО 270740

23. Бульвінський, Андрій. Конотопська битва 1659 року [Текст] / А. Бульвінський ; Український ін-т національної пам'яті. - К. : [б.в.], 2009. - 64 с.

Книжка присвячена одній із найвидатніших перемог української зброї – розгрому російської армії під Конотопом 28 червня 1659 р. Висвітлюються причини й перебіг українсько-російської війни 1658-1659 рр., героїчна оборона Конотопа козаками, продемонстрована під Конотопом, військова майстерність козаків та їхніх, союзників, наслідки Конотопської битви.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 714455

24. Сорока, Юрій Володимирович. Чигиринські походи, 1677-1678 [Текст] / Ю. Сорока. - К. : Шанс, 2012. - 126 с.

Походи турецької армії та її союзників на Правобережжя і до Чигирина, а також битви, які відбулися в межах тієї операції османського війська, дістали назву Чигиринських походів 1677 – 1678 років.

Турецький султан Магомет IV, вважаючи Правобережну Україну своїм васальним володінням, мав намір закріпитися там і навіть піти далі – на Лівобережжя й з цією метою розпочав, воєнну кампанію. Йому протистояло об'єднане козацько-московське військо гетьмана Івана Самойловича і князя Григорія Ромодановського. Бойові дії тривали упродовж двох років, й хоча Чигирин, зруйнований турками, довелося залишити, українсько-московська армія стримала наступ Оттоманської Порти й зірвала турецькі плани захоплення українських земель.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: АО 270739

25. Журавльов, Денис Володимирович. Мазепа [Текст] : людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. - (Серія "Історичне досьє"). - Х. : Фоліо, 2007. - 384 с. - Бібліогр.: с. 378-381.

Іван Мазепа – одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки.

Мало кому випала така цікава й непроста доля за життя та після смерті. Приятель царя Петра, один із перших кавалерів російського ордену Андрія Первозванного – і борець за інтереси Української козацької держави; будівничий величних соборів – і «Юда», відлучений від церкви, підданий анафемі, що нерідко виголошувалася з амвонів тих самих соборів; зазвичай неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор – і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою, програла найризикованішу й найголовнішу гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів...

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 692767

26. Шевчук, Валерій Олександрович. Просвічений володар [Текст] : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой  / Валерій Шевчук. - К. : Либідь, 2011. - 464 с. - Бібліогр.: с. 435-443.

У цій книзі автор зображує Івана Мазепу в усій неоднозначності та складності його образу, але без політичного передзавзяття. Він – великий гетьман Козацької держави, що творив свою політичну та житейську програму на основі ренесансово-барокової ідеї просвіченого володаря в супротиві до володаря-тирана; він – будівничий автентичної політичної й економічної системи з культурним, духовним наповненням. Не оминули увагою сучасники та нащадки І. Мазепи його літературного образу: він постає у панегіричній та пасквільній традиціях, а також як чи не єдиний з-поміж українців герой світової літератури.

На сторінках книги читач знайде немало нового, незвіданого, досі не осмисленого.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВC 52169

27. Павленко, Сергій Олегович. Іван Мазепа [Текст] / С. О. Павленко. - (Особистість і доба). - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 416 с.: іл.

Книга С. Павленка присвячена одній з найдраматичніших та найзагадковіших постатей в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику – гетьману Іванові Мазепі (1639 – 1709). На основі маловідомих архівних, мемуарних  та епістолярних документів XVIIпоч. XVIII ст. автор по-новому трактує його вчинки, діяльність, спростовує численні історичні фальсифікації, вигадки пов’язані з цією неординарною постаттю.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 643918

28. Боровенский, Василий Афанасьевич. Гетман Мазепа [Текст] : ист. роман / Василий Боровенский. - Алчевск : Алчевская типография, 2010. - 252, [34] с. : фот., табл.

Новий історичний роман письменника Василя Боровенського «Гетьман Мазепа» оповідає про складну, неординарну, суперечливу і в той же час цікаву, епатажну особистість в українській та світовій історії.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2190

29. Скавроник, Віктор. Гетьман Іван Мазепа [Текст] : історична оповідь / В. Скавроник. - Т. : Джура, 2000. - 115 с.

Історична оповідь Віктора Скавроника «Гетьман Іван Мазепа» -- це спроба висвітлити постать славетного гетьмана України з позиції збереження достовірних фактів. Іван Мазепа у творі – талановитий політичний діяч, цікава непересічна людина, щирий вболівальник за долю Вітчизни.

Він пристрасний та вірний у коханні, обережний та виважений у вирішенні державних справ. Загалом – це жива людина з усіма недоліками та чеснотами, котрій ми співпереживаємо і котру шануємо як національного героя.

Автор долучив до книги додаток: поеми Дж.Байрона і В.Гюго «Мазепа» та поему О.Пушкіна «Полтава» в чудових перекладах українською мовою.

Мазепа-романтик майстерно змальований Дж. Байроном та В.Гюго; Мазепа-«юда», «крадій», «хитрий лис», як це подав у поемі «Полтава» О.Пушкін і Мазепа-борець за волю та незалежність України, меценат, сильна особистість, яким його зобразив автор історичної оповіді.

Всі твори доповнюють один одного. Зрештою, порівнюючи, читач сам віднайде істину.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 851

30. Чухліб, Т. В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Т. В. Чухліб. — К.: Наш час, 2008. — 263 с.

Триста років тому відбулося повстання на чолі з гетьманом Іваном Мазепою, а потім – сумнозвісна для України Полтавська битва. На жаль, із різних причин розуміння цих подій донині залишається в полоні народних міфів та ідеологічних нашарувань. А тому на основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобут­ків, новознайдених документів і матеріалів автор висвітлює складні відносини між Українським гетьманатом і Московським царством в останні десятиліття XVII – на початку XVIII ст., тобто в добу правління І. Мазепи.

Автор також описує участь козацької України у «загальноєвропейській» Ве­ликій Північній війні 1700-1721 рр. на першому її етапі, досліджує мотивацію переходу І. Мазепи з-під зверхності царя Петра І до протекторату шведського короля Карла XII Густава, міжнародні й військові аспекти Полтавської битви тощо, простежує діяльність наступника Мазепи – гетьмана Пилипа Орлика.

Крім того, у книзі приділено увагу сучасним проблемам відновлення національної пам’яті про доленосні для України та Росії події далекої давнини.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2871

31. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах [Текст] / Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського ; упоряд. С. Павленко ; відп. ред. І. Ситий. - 2-ге вид. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 1144 с.

У книзі «Доба гетьмана Івана Мазепи в документах» вміщено універсали, накази гетьмана, листи, спогади генеральної старшини, російських високопосадовців, іноземців та інші матеріали, що допоможуть краще відчути епоху, в якій зароджувався вибух-протест проти царизму, Петра І. Уперше подається цілісний масив допитів старшин, козаків, які брали участь у повстанні 1708-1709 рр.

Загалом збірник документів ознайомить читача з 900 документами, які висвітлюють спосіб життя, економічні, політичні інтереси провідної верхівки Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи. Видання буде корисним як для істориків, так і для економістів, правників, дипломатів, літературознавців, культурологів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 46040

32. Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві XX - початку XXI ст. [Текст]  / О. Ковалевська - К.: Темпора, 2013.-420 с.: іл.

Книга репрезентує дослідження іконографії Івана Мазепи, яке здійснене на основі аналізу понад тисячі різноманітних зображень, що дозволило виявити достовірні портрети, автентичні зображення, створені за життя гетьмана, портрети, які спеціально були написані на початку XX ст. з метою формування позитивного образу цієї історичної постаті, як державного діяча, дипломата, мецената. У роботі також простежено яким чином сучасні українські митці використовували іконографічні джерела та ідеї попередників для створення свого власного бачення образу цього історичного діяча. Праця побудована на матеріалах укладеного авторкою докладного ілюстрованого каталогу мистецьких творів XX - початку XXI ст.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 56470

33. Рендюк Т. Г. Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи [Текст]  / Т. Г. Рендюк. - Чер­нівці : Букрек, 2013. - 240 с.: іл.

Двомовний ілюстрований історично-документальний нарис доктора історичних наук, дипломата високого рангу Т. Г. Рендюка, розроблений на основі широкої джерельної бази та власних досліджень, розкриває читачеві маловідомі або зовсім не ідентифіковані аспекти політичних, військових, дипломатичних та культурно-духовних зв’язків гетьмана України Пилипа Орлика з Молдовою, Валахією та Трансільванією у першій половині XVIII століття.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 56346

34. Тома Л.В. Данило Апостол [Текст] / Л.В. Тома - К.: ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», 2012.-96 с.

Данило Апостол (1654-1734), ставши гетьманом Лівобережної України у скрутний для країни час, незважаючи на свій більш ніж поважний вік (73 роки), зумів залишити помітний слід в історії України: саме за його петицією Анна Іоанівна у так званих «Решительных пунктах» підтвердила – хоч і обмежену – козацьку автономію. Не маючи змоги вести самостійну зовнішню політику, Апостол кинув усі сили на піднесення економіки, взявся за викорінення корупції, впорядкування земельних відносин. І, звичайно, старий гетьман постійно зміцнював безпеку України: за часів його правління будується Українська оборонна лінія від Дніпра до Сіверського Дінця, завдяки його сприянню в Україну повертаються запорозькі козаки і засновують Підпільненську Січ.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: АО 270680

35. Гуржій О. Іван Скоропадський. [Текст] / О. Гуржій – К.: Видавничий дім «Альтернативи»,        2004. - 312 с.; іл.

Постать Івана Скоропадського донині залишалася мало дослідженою у вітчизняній та зарубіжній історіографії. В ній переважали здебільшого суб’єктивно-негативні оцінки його суспільно-політичної діяльності. В цій же праці зроблено спробу певної «реабілітації» гетьмана на ґрунті більш глибшого аналізу тогочасних джерел, а також вивчення внутрішньої ситуації в країні крізь призму зовнішніх факторів, що її зумовлювали. Вперше розглянуто питання про формування державної ідеї у свідомості вищої посадової особи в Гетьманщині початку XVIII ст. Показано, якими методами І. Скоропадський прагнув зберегти автономію великого регіону та його територіальну цілісність. Характеризується міжнародна діяльність володаря булави за тяжких тоталітарних умов царату, участь у війнах і походах на чолі козацьких загонів проти військ Польщі, Туреччини, Кримського ханства та Швеції. Висвітлено трагічні сторінки взаємовідносин Петра І, І. Скоропадського та запорожців.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 659766

 

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)