Електронна виставка нових надходжень до Фонду Президентів України

Шановні користувачі! Фонд Президентів України пропонує електронну книжкову виставку нових надходжень до Колекції книг з дарчими написами ФПУ.

1. Білошицький, Павло Васильович. Сходження. Прапор України на вершинах світу [Текст]: [докум. наук.-попул. повість] / П. В. Білошицький. - Київ: Сучасність, 2013. - 398, [48] с. : іл.

Сходження… до Небесних гір, до висот Незалежності, до вершин Духовності… на зламі тисячоліть – на грані можливого – межі життя …

Перед Вами – документальна науково-популярна повість, вистраждана спостережливою, національно свідомою людиною: її думки, переживання, надії; в ній погляд на Землю з захмарних висот із сьогодення у майбуття …

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3052

2. Євромайдан: хроніка відчуттів [Текст]: [колекція есе] / [Тарас] Прохасько [та ін.]; [упоряд. Карп'юк В.]. - Брустурів: Дискурсус, 2014. - 151, [1] с.: фот.

Подія Євромайдану й окремі дії в період його тривання матимуть повно інтерпретацій із поглядів історичного, суспільного, культурного. Уже зараз звучить чимало думок й оцінок. Але на все свій час.

Тарас Прохасько, Іван Ципердюк, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрій Винничук як літописці Євромайдану не фіксують події, а реагують на них так, як може відгукуватись кожен українець. І роблять це вони у власній письменницькій манері.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 778237

3. Загребельний, Ігор. Майдан. Хроніки недореволюції [Текст] / Ігор Загребельний. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2014. - 94, [1] с.

Книга являє собою різноаспектне висвітлення питань, пов’язаних із революційними подіями 2013 – 2014 рр. Автор не обмежується поверхневою політичною аналітикою і розглядає ці проблеми під кутом зору філософії, етнопсихології, історії ідей, геополітики. Аналіз здійснюється з націоналістичних і консервативних (фактично традиціоналістичних) позицій, альтернативних звичному для України неоколоніальному дискурсу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 789824

4. Національна ідентичність і громадянське суспільство [Текст]: [монографія] / Є. Бистрицький [та ін.]; [відп. ред. Є. К. Бистрицький]. - Київ: Дух і літера, 2015. - 450, [1] с.

Що таке національно-культурна ідентичність? Як вона співвідноситься з громадянським суспільством та формуванням політичної нації? В яких поняттях сучасна філософія здатна відповісти на найактуальніші питання нашої доби – найновітніші рухи національно-політичного самовизначення спільнот? Разом з класичними мислителями та новою генерацією авторитетних філософів автори намагаються визначити поняття ідентичності, громадянського суспільства, зрозуміти логіку взаємовідношення між інтенцією буттєвого уособлен­ня спільнот, навіть ціною великих жертв, та універсальними цінностями і структурами світу. Розуміючи певну нестачу в сьогоднішній філософії концептуальних засобів, необхідних для аналізу впливу національно-культурних засад на політичне життя, автори пропонують онтологічний підхід до розуміння феномену ідентичності. Аналітичні екскурси в історичну генезу усталених європейських уявлень про засади громадянської ідентичності та відповідних політичних ідеологій надають можливість порівняти теорію й наявний стан розвитку громадянського суспільства. Критика викривленої логіки розуміння публічного й приватного в національному дискурсі, а також начерк основних позицій у суперечці «панславістів» і «європейців» щодо української ідентичності, суперечці, що сьогодні використовується як пропагандистський інструмент геополітичного насильства, прив'язує філософський аналіз складних тем до українського контексту.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 789399

5. Базалук, Олег. Война в Украине. Репортаж из горящего Киева. Два кровавых февральских дня [Текст] / Олег Базалук. - Киев: МФКО, 2014. - 23 с. : фот.

Книга складена з семи репортажів, які автор писав в ході кровавих подій 19-21 лютого 2014 р., що Києва (Украйна) ї розміщував на російськомовних ї англомовних літературних сайтах.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р 125759

6. Кельзен, Ганс Про сутність і цінність демократії [Текст] / Ганс Кельзен; з нім. пер. Олександр Мокровольський. - [Львів]: ВНТЛ-Класика, 2013. - 139 с.

Це видання є першим українським перекладом праці видатного представника теорії критичного юридичного позитивізму, засновника концепції конституційної юстиції, фундатора першого в світовій практиці конституційного суду Г. Кельзена «Про сутність і цінність демократії». Після видання твору німецькою мовою 1920 року, ця праця неодноразово перекладалася на різні мови світу. Адже в країнах Європи, Великобританії та США теоретична спадщина Г. Кельзена була і досі залишається об'єктом ретельного наукового аналізу.

Звернення до теоретико-правової спадщини Г. Кельзена в умовах сучасного державотворення і реформування правової системи є надзвичайно актуальним. Це пояснюється важливістю вироблення принципово нових методологічних підходів до змісту і сутності праворозуміння, подальшого розвитку загальної теорії права та державознавства, сучасної вітчизняної філософсько-правової думки, теорій конституціоналізму та парламентаризму, формування позитивної правосвідомості та правової культури і окремих громадян, і суспільства загалом.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 781369

7. Теорія держави і права. Академічний курс [Текст]: підручник / [Зайчук О. В. та ін. ; за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко]. - Київ: Юрінком Інтер, 2006. - 685 с. - Бібліогр.: с. 648-661.

Академічний курс підготовлений провідними вченими в галузі теорії держави і права відповідно до типової програми на основі узагальнень та застосування новітнього емпіричного матеріалу. В підручнику розглядаються найважливіші проблеми теорії держави та права. Особливу увагу приділено наукознавчим проблемам теорії держави і права, теорії держави та теорії права. Досліджуються проблеми сутності та призначення держави, співвідношення держави та особи. Акцентовано увагу на понятті та загальній характеристиці елементів форми держави, охарактеризовано механізм та апарат держави.

Важливі та спірні проблеми розглядаються в розділі «Теорія права». Звернено увагу на проблеми праворозуміння, функції права, джерела права. Розглянуто поняття та закономірності соціального регулювання. Аналізуються чинники функціонування та ефективності правової системи. Окрема увага приділена процесу правотворчості та законотворчості, систематизації законодавства, правовим відносинам як особливому виду суспільних відносин.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2860

8. Івченко, Олексій Григорович. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан [Текст] / Олексій Івченко ; Укр. акад. наук нац. прогресу. - Київ: РІЦ УАННП, 1997. - 686, [1] с. - Бібліогр.: с. 657-[687].

У книжці академіка Української академії наук національного прогресу Олексія Івченко тією або іншою мірою знайшли відображення синкретичні явища сучасності, які прямо або посередньо зачіпають інтереси України. Автор, досліджуючи на основі обширної історіографічної і джерельної бази діяльність України на міжнародній арені в 1944-1996 рр., розкриває проблеми і робить спробу накреслення перспектив розвитку України в кінці XX – на початку XXI ст.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2833

9. Гулиев, Ариф Джамиль оглу. Институт президентства в противодействии международному терроризму: сравнительно-правовой анализ законодательств Украины и Азербайджанской Республики [Текст] : монография / А. Д. Гулиев ; Ин-т законодательства Верховной Рады Украины, Нац. авиац. ун-т. - Киев : НАУ, 2012. - 438 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню механізмів міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом та інституту президентства, розкриттю національних особливостей та характерних рис моделей активізації інституту президентства в боротьбі з тероризмом, визначенню напрямів діяльності з реалізації міжнародних анти терористичних норм в національному законодавстві. В роботі визначено загальне та різне у змісті, формах і методах безпосереднього та опосередкованого впливу інституту президентства в Україні й Азербайджанській Республіці на боротьбу з тероризмом Великої уваги приділено визначенню інституційних елементів взаємодії інституту президентства з усіма гілками й органами влади всередині країни в контексті боротьби з тероризмом.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3001

10. Даник, Юрій Григорович. Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям [Текст] : монографія / Ю. Г. Даник, Ю. І. Катков, М. Ф. Пічугін ; Нац. акад. оборони України, Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки ім. С. П. Корольова. - Житомир : Рута, 2006. - 386, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 377-387.

Розглядаються основи вирішення проблеми пошуку, своєчасного виявлення і нейтралізації передумов виникнення критичних ситуацій у системі забезпечення національної безпеки держави. Значну увагу приділено розробці механізмів забезпечення національної безпеки несиловими методами. При цьому система забезпечення національної безпеки держави розглядається як організаційна система із критичною інфраструктурою.

Для фахівців із проблем національної безпеки та системного аналізу складних систем.

Може бути корисною науковим, науково-педагогічним працівникам, слухачам, курсантам і студентам вищих навчальних закладів, де вивчаються зазначені питання.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2891

11. Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України [Текст] : монографія / [Власюк О. С. та ін. ; відп. ред. Б. О. Парахонський] ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. - Київ : Фоліант, 2008. - 589 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 548-563.

Колективна монографія, підготовлена співробітниками НІПМБ у співпраці з Київським інститутом міжнародних відносин та Одеським філіалом НІСД, містить аналіз регіону Близького Сходу як вагомого чинника впливу на процеси міжнародної безпеки. У книзі розглянуто питання розвитку міжнародних відносин на Близькому Сході під кутом зору перспективних можливостей реалізації національних інтересів України. Висвітлено роль та місце регіону в сучасній системі міжнародних відносин, інтереси основних світових гравців щодо нього, регіональні конфлікти та питання регіональної безпеки, проблеми міжнародного тероризму. Особливу увагу приділено перспективним напрямам економічної, військово-технічної та енергетичної співпраці України з країнами Близького Сходу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3014

12. Ющенко, Віктор Андрійович. Недержавні таємниці: нотатки на берегах пам'яті [Текст] / Віктор Ющенко ; літ. запис і упоряд. Олександра Зінченка. - Харків : Фоліо, 2014. - 511, [64] с. : фот.

«Недержавні таємниці» — це щира розмова третього Президента України Віктора Ющенка про приватні сторінки біографії: про кохання і кар'єрні повороти, життя і смерть найдорожчих людей. У книжці він оповідає, як перетнулися долі батьків — Андрія і Варвари, про диво віщих снів і гіркий полиновий хліб дитинства.

Чому бандити не сидять у тюрмах? Чому президент Ющенко відмовився повертати у дію Конституцію 1996 року? Чи планувала Юлія Тимошенко державний переворот у вересні 2005 року? Що зруйнувало таємний союз БЮТ та Партії регіонів улітку 2009 року? Чому насправді розпалася помаранчева команда? Що відбувалося за лаштунками Майдану? Хто і чому отруїв опозиційного кандидата в президенти у вересні 2004 року? Як подолати найбільшу в історії повоєнної Європи гіперінфляцію? — Відповіді на ці та багато інших гострих і болючих запитань ви знайдете у книжці Віктора Ющенка.

«Недержавні таємниці» — не тільки колекція призабутих уже фактів новітньої історії, але й захоплююча оповідь про подолання тягаря радянського минулого, про те, як і чому змінювалася Україна протягом останніх 60 років.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3014

13. Гаврилишин, Богдан Дмитрович. Залишаюсь українцем [Текст] : спогади / Богдан Гаврилишин. - Київ : ПУЛЬСАРИ, 2011. - 286 с. : фот.

Професор Богдан Гаврилишин — один із відомих у світі вчених, радників і консуль­тантів з питань управління та міжнародних відносин. До його думки дослухаються по­літики й економісти багатьох країн. Він змінив кілька професій, набувши багатого практичного досвіду з функціонування різноманітних організацій, а також з аналізу ефективності суспільств. Серед найяскравіших прогнозів розвитку різних націй-дер-жав — його передбачення про розпад СРСР більш ніж за 10 років до події.

У цій книжці Богдан Гаврилишин розповідає про свій цікавий і надзвичайно насичений життєвий шлях, перед читачем постають впливові особистості й важливі події, активним учасником яких був автор.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3103

14. Сербин, Роман. За яку спадщину? : [зб. ст.] / Роман Сербин. - Київ : [б. в.], 2002. - 144 с.

Видання містить статті попередньо друковані в газетах та журналах України й української діаспори та присвячені різним аспектам сучасної української спадщини. Особливу увагу присвячено мітові «Великої вітчизняної війни», ролі українських політичних традицій в розбудові української держави, місцеві Голодомору в колективній пам'яті ук­раїнців, стану сучасної української мови.

Ціль видання цієї збірки є додати ще один голос до дискусій, які ведуться на ці важливі теми.

Збірка розрахована на широке коло читачів, а особливо на молодь, яка цікавиться своєю спадщиною.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2886

15. Антонович, Мирослав Між двома світовими війнами : спогади : [у 2 ч.] / Мирослав Антонович ; упоряд. Олег Долгий ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Поліграфіст, 2003.

Ч. 1. - 2003. - 323 с. : фот.

Ч. 2 : На чужині. - 2003. - С. 325-538

У книзі, йдеться про відомого у країнах Європи та Америки а тепер вже і в Україні диригента, композитора і музиколога Мирослава Антоновича, якого лихоліття Другої світової війни закинуло на чужину, але ця вольова, енергійна людина не втратила свого природного потягу до музичного мистецтва. Зі спогадів Мирослава Антоновича «Між двома світовими війнами» читач дізнається про його життєвий та творчий шлях. Мирослав Антонович здобув музичну освіту у Відні, працював в оперних театрах Європи і, опинившись у Голландії, здійснив справжній творчий подвиг — створив Утрехтський «Візантійський хор», співаками якого були лише голландці які опанували українську мову і виконували твори українських композиторів-класиків у країнах Європи та Америки, пропагуючи по всьому свічу нашу музичну культуру.

Книга Мирослава Антоновича «Між двома світовими війнами» є результатом його багаторічної роботи над власними спогадами, які зібрав та упорядкував Олег Долгий.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2887 / 1

                                                                               ФПУ № 2887 / 2

16. Памятники истории Восточной Европы. Источники XV - XVII ст. [Текст] / [редкол.: И. Граля и др.] ; Рос. гос. арх. древ. актов [и др.]. - М. ; Варшава : [б. и.], 1994 . - Назва обкл., корінця : Monumenta historica res gestas Europae orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec. // Пам'ятки історії Східної Європи. Джерела XV-XVII ст.

Т. 5 : Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652-1673 рр. / Остроз. акад., Ін-т укр. археографії та джерелознвства ім. М. Грушевського НАН України, Остроз. від-ня ; підгот. до друку Петро Кулаковський. - Острог ; Варшава ; Москва : [б. в.], 1999. - 606, [1] с.

Том вміщує книгу Руської або Волинської метрики – джерела, генетично спорідненого з Коронною метрикою, але, яке в останні два століття має спільну архівну історію з Литовською метрикою. Загальновідомо, що ці метрики є джерельними комплексами, без яких важко собі уявити сучасні дослідження історії Східної та Центрально-Східної Європи початку Нового часу. Вміщена у томі книга віддавна притягувала увагу дослідників; свідченням цінності цього джерела стало його поміщення серед тих томів Литовської метрики, які планувалося видати у рамках міжнародного едиційного проекту, укладеного в 1980 р. між Польською Академією наук та Академією наук СРСР.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2908 / 5

17. Левченко, Лариса Леонідівна. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація [Текст] : монографія / Лариса Левченко. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 1203 с. : іл. - Бібліогр.: с. 1069-1170.

Монографія є комплексним дослідженням історії архівів та організації архівної справи на території США від колоніальних часів до сьогодення. Дос­ліджено зародження архівів у Північній Америці в колоніальний період, діяльність історичних товариств у сфері збирання та зберігання документів, утворення і розвиток архівів штатів і Національного архіву США. Висвітлено історію та основні напрями діяльності товариств архівістів. Проаналізовано розвиток теорії експертизи цінності, методи систематизації архівних колек­цій, правові засади розсекречування документів, програми захисту архівів в умовах техногенних і природних катастроф.

Для науковців, архівістів, аспірантів і студентів спеціальностей «архіво­знавство», «всесвітня історія», «американістика».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 57144

18. Шаров, Ігор Федорович. 100 сучасників: роздуми про Україну [Текст] / Ігор Шаров. - Київ : Преса України, 2002. - 518 с. : фот.

Ця книга містить роздуми сучасних відомих українських політиків, державних діячів, вчених, підприємців, майстрів культури і мистецтва, письменників про Україну, про її сучасне і майбутнє.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 792206

19. Козинцева-Сахарова, Полина Васильевна. Взгляд на жизнь в Украине [Текст] / П. В. Козинцева-Сахарова. - Киев : Основа, 2013. - 87 с. : фот.

У книзі розповідається про культурно-історичне місто Путивль, а також про його святині, пам’ятки, жертв репресій, душевну боротьбу з болем, сумом у медицині у період до перебудови та після неї.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2960

20. Жуковський, Мирослав. Про літочислення м. Нікополя [Текст] / Мирослав Жуковський. - Нікополь ; Київ : Українська Видавнича Спілка, 1996-2000. - 60 с.

У науковий обіг вводяться матеріали дослідження літочислення м. Нікополя, проведеного нікопольським краєзнавцем та істориком М. Жуковським.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2830

21. Сторінки історії Миргородщини : зб. наук. пр., Полтава. – 2001. – Вип. 2. – 280 с.

До другого випуску збірника «Сторінки історії Миргородщини» увійшли нові ґрунтовні дослідження і тематичні довідники працівників Миргородського краєзнавчого музею та краєзнавців міста, написані на рубежі XX—XXI століть. В них порушуються теми, які досі були «білими плямами» в історії краю або досліджувалися неглибоко.

У розділі «Миргородські розсипи» зібрано невеликі за обсягом нариси, звідомлення та розвідки з різних тем історії, побуту й духовного життя Миргородщини минулих віків.

Для істориків, краєзнавців, дослідників, педагогів, для всіх, хто цікавиться Історією та старовиною.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ Ж № 2988 / 2001 /2

22. Король, Виктор Ефимович. Свято-Покровский храм на Приорке в г. Киеве (к 100-летию со дня основания) [Текст] : ист. очерк / Виктор Король ; Укр. Православ. Церковь, Белоцерк. епархия, Церков.-археол. отд. - Изд. 2-е, доп. - Біла Церква : Олександр Пшонківський [вид.], 2010. - 35 с. : фот.

В даному історичному огляді на основі архівних документів здійснено спробу відтворення минулого цього храму та тієї історичної місцевості, де він розташований.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3023

23. Відпочинок, оздоровлення, зцілення в Карпатах та Поділлі [Текст]. - [Івано-Франківськ] : [б. в.], [20--]. - 48 с. : іл.

Карпати та Поділля – Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області. Наш край об’єднують три відпочинкові регіони – Карпати з недоторканою природою, Подністров'я з Дністровським каньйоном та Подільська височина на лівому березі Дністра, яку ще античний географ Страбон відзначав як гори. Сприятливий клімат і родючі землі допомагали людям протягом тисячоліть історії жити і відпочивати. Тут мальовнича природа, чудові місця для оздоровлення, тілесного та духовного зцілення.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3046

24. Замки Карпат Подністров'я, Поділля [Текст] : [путівник]. - [Івано-Франківськ] : [б. в.], [20--]. - 48 с. : іл.

У виданні пам’ятки поділені на збережені замки, цікаві для туристів, замчища – зруйновані середньовічні замки, від яких залишилися фундаменти, нечіткі земляні укріплення або повністю знищені, та городища, тобто земляні укріплення до XIV століття із слідами на місцевості або без них. Детальніше описані укріплення Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької областей, також подані основні пам’ятки України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3044

25. Український Дністер від Карпат до Чорного моря [Текст] : путівник. - [Івано-Франківськ] : [б. в.], [20--]. - 48 с. : іл.

У видані подано основну інформацію про населені пункти, які розташовуються на берегах річки Дністер.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3042

26. Дністровський каньйон [Текст] : путівник. - [Івано-Франківськ] : [б. в.], [20--]. - 32 с. : іл..

Довжина річки Дністер 1352 кілометри, площа її басейну — 72 100 квадратних кілометрів. Річка починається у північної частині Карпат, на висоті 900 метрів. Дністровський каньйон простягається від гирла Золотої Липи до гирла Збруча, однак найпопулярніший маршрут, на якому знаходиться багато пам'яток історії та природи, — від Нижнева (який, власне, і розташований біля гирла Золотої Липи) до Заліщиків. Тут можна оглянути також місцеві храми, ознайомитися з цікавою манерою будування житлових будинків та планування вулиць — будиночки й огорожі охайно змуровані з місцевого каменю різних відтінків, що надає селам романтичного забарвлення.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3038

27. Івано-Франківськ. Станіславів [Текст] : путівник. - [Івано-Франківськ] : [б. в.], [20--]. - 36 с. : іл.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3040

28. Івано-Франківська область [Текст] : путівник. - [Івано-Франківськ] : [б. в.], [20--]. - [48] с. : іл.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3041

29. Київщина [Текст] = Kyiv region : [альб. світлин] / [авт.-упоряд.: Н. Бурець-Струк, О. Матвійчук ; авт. вступ. ст. М. Сікорський ; фот. Л. Добровольський та ін.]. - Київ : Світ Успіху, 2008. - 143, [1] с. : кольор. іл. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. [144].

Київщина – це потужний промисловий регіон: високими темпами розвинулися машинобудівна й металообробна промисловість – виробництво хімічного та електротермічного устаткування (м. Фастів), сільськогосподарських машин (м. Біла Церква), екскаваторів (м. Бородянка), побутових холодильників (м. Васильків), світлотехнічної апаратури (м. Бровари). Потужної сили набув завод порошкової металургії в м. Броварах, комбінат харчової промисловості в м. Борисполі. І водночас Київщина є берегинею унікальних скарбів – національних традицій, морально-етичних засад. Невмирущий код українців збережений саме тут, в осерді України, у правічних надбаннях, ремеслах, піснях, легендах, руїнах замків та залишках оборонних валів.

Київщина – неповторний і мальовничий куточок України. Велич і краса цього краю, омитого могутніми водами Дніпра, безперечно, вражаюча. Смарагд заквітчаних лугів, блакить озер і річок в усі віки вабили погляди славних князів і полководців: Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, сприяли розквіту мистецької сили талановитих творців: архітектора Степана Ковніра, поета, автора Державного гімну Павла Чубинського, художниці Катерини Білокур. майстра слова Івана Драча, всесвітньо відомого співака Івана Козловського, видатної поетеси Ліни Костенко.

Київщина сучасна – це благодатний край туризму й відпочинку, що залюбки відкриває подорожнім свою культурну спадщину, археологічні, етнографічні, історичні, мистецькі, наукові та художні пам'ятки. Мальовнича природа цього краю, трагічна й водночас героїчна його історія, надбання прадавньої культури, приклад незабутніх попередників, безумовно, не можуть не позначитися на духовному світі гостей краю.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2922

30. Лазебник, Валентина Ивановна. Неизвестная Екатеринославщина [Текст] : ист. очерки / Валентина Лазебник. - Д. : Дніпрокнига, 2012. - 446 с. : ил. - (Серія "Пізнавай і шануй свій край"). - Бібліогр.: с. 444-446.

 Історичні нариси В.І. Лазебник переносять нас у найбільш значущий і цікавий момент життєдіяльності Катеринославської губернії – кінець XIX століття. Цей період бурхливого промислового розвитку краю називали «залізною лихоманкою» за аналогією Із золотого «каліфорнійською лихоманкою». Великі справи вершили небайдужі люди – ентузіасти, меценати, патріоти Катеринославської губернії.

Унікальні документальні та Ілюстративні архівні матеріали вперше виходять у світ у форматі книжкового видання. Невеликі за обсягом, різні за тематикою нариси написані образного мовою з легким гумором. Видання буде цікавим широкому колу читачів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО 32074

31. Гегечкорі, Георгій. Царі та суспільні діячі Грузії [Текст] = Цари и общественные деятели Грузии = Kings and public figures of Georgia : кат. робот худож. Георгія Гегечкорі / [Георгій Гегечкорі] ; М-во культури Грузії, Фонд популяризації і розвитку грузин. культури, Мерія м. Тбілісі. - [Тбілісі] : [б. в.], [2000]. - 23 с. : іл.

Альбом-каталог художника Г. Гегечкорі. Художник плідно працює в жанрі портрету. Він виконав чимало групових та індивідуальних портретів. Твори Георгія Гегечкорі знаходяться в різних музеях і закладах, також в приватних колекціях Грузії та за її межами.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО 33708

32. Национальный музей древностей Таджикистана [Текст] = Осорхонаи миллии бостонии Тоҹикистон = Musee national des antiquites du Tadjikistan = National museum of antiquities of Tajikistan : [альбом] / [Р. М. Масов и др.] ; под общ. ред. акад. Р. М. Масова, С. Г. Бобомуллоева, науч. ред. М. А. Бубнова ; [авт.-сост. М. А. Бубнова] ; Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Акад. наук Республики Таджикистан [и др.]. - [Душанбе] : [б. и.], 2005. - 257 с. : цв.ил.

У 1991 р Таджикистан став суверенною державою. Однак, важкий період утвердження незалежності не завадив спорудженню будівлі нового Музею. Музей відчинив свою двері для відвідувачів у 2001 р. Тепер він відомий не тільки в Республіці, але й за кордоном, як «Національний музей старожитностей Таджикистані», де зібрано історичні цінності з усіх районів Таджикистану, що представляють всі історичні епохи історії від первісних общин до пізнього середньовіччя.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО 33706

33. Мосиенко, Андрей. Короли Гаваны [Текст] : [фотоальбом] / Андрей Мосиенко. - К. : [б. и.], 2011. - [268] с. : фот. - Назва обкл. : Habana kings / Andrei Mosienko.

Гавана ... Яка вона? Пристрасна, гармонійна, безневинна та водночас наївна, вона немов жінка, яка прагне подарувати обійми, але при цьому всеодно придивляється до кожного твого руху. Вона ритмічна і безтурботна. Принадна, що кличе, нею не можна наситись ні за тиждень, ні за місяць, ні за рік. Квартали Старої Гавани беруть тебе по-боксерському в клінч, ти знову й знову йдеш туди, нібито в зруйнованих кварталах йде безкінечний фільм. Тобі зрозумілий сценарій, але завжди є безліч варіантів того, з ким ти познайомишся, як зникнуть з твоєї кишені пару песо. Ти вічно віриш у шанс нового знайомства, ти чекаєш ласки, ти отримуєш її, й цього не буває достатньо. Вона скороминуща, як випадкова мелодія, й вічна – як прибій хвилі.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3055

34. Заєць, Іван Іванович. Витоки духовної культури українського народу [Текст] : [монографія] / Іван Заєць. - Київ : Аратта, 2006. - 325, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 272-275.

Монографія відомого археолога, професора Івана Івановича Зайця присвячена пошуку витоків духовної культури українського народу. Автор розглядає численні пам'ятки археології і стародавньої історії України (від палеоліту до Київської Русі) як першоджерела духовної культури нашого народу.

Для археологів, культурологів, істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3127

35. Ющук, Іван Пилипович. Мова наша українська [Текст] : статті, виступи, роздуми / І. П. Ющук. - Київ : Просвіта, 2001. - 144 с.

До книжки увійшли вибрані статті, виступи, роздуми відомого мовознавця, громадського діяча, одного із фундаторів відродженої «Просвіти» про історичні корені, роль та значення української мови в житті сучасної України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2823 з дод. 1, 2

36. Герасимов, Віктор Володимирович. Україно-Світ [Текст] : пісні / Віктор Герасимов. - Київ : Інвамуз, 2004. - 247 с.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3104

37. Гуцало, Євген Пилипович Твори [Текст] : в 5 т. / Євген Гуцало. - Київ : Дніпро, 1996 - 1997.

Т. 1 : Оповідання. Новели / [ред.-упоряд. М. Н. Москаленко ; вступ. слово В. В. Плющ]. - 1996. - 453, [1] с.

Т. 2 : Повісті / [ред.-упоряд. М. Н. Москаленко]. - 1996. - 459, [2] с.

Т. 3 : Повісті. Роман / [ред.-упоряд. М. Н. Москаленко]. - 1997. - 459, [2] с.

Т. 4 : Романи / [ред.-упоряд. М. Н. Москаленко]. - 1997. - 684, [2] с.

Т. 5 : Поезії. Статті / [упоряд. Л. Воронина ; ред. М. Н. Москаленко]. - 1997. - 575, [1] с.

До збірки включено визначні творів визначного українського письменника, лауреата Державної премії України їм. Т. Г. Шевченка, увійшли най­кращі його оповідання та новели з книжок, опублікованих упродовж трьох десятиліть.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2906 /1

                                                                               ФПУ № 2906 /2

                                                                               ФПУ № 2906 /3

                                                                               ФПУ № 2906 /4

                                                                               ФПУ № 2906 /5

38. Нахлік, Євген Казимирович. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель [Текст] : наук. монографія : у 2 т. Т. 2 : Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша, 2007. - 461, [33] с.

Другий том синтетичної монографії про Пантелеймона Куліша (1819-1897) висвітлює його творчий шлях: світогляд, філософські, зокрема історіософські, та релігійні погляди, ідеологію, естетику, визначний внесок у розвиток української прози, поезії, драматургії, художнього перекладу, літературознавства, публіцистики, мемуаристики, політико-філософської думки, культури листування, літературної мови. Видатного майстра слова подано як проникливого мислителя, високоосвічену, універсальну, енциклопедичну постать в історії української культури. Особливу увагу звернуто на його осмислення проблем української державності, шляхів виборення національної волі та соціальної рівноправності, роздуми над загадками й сенсом людського буття. Феноменального інтелектуала показано як предтечу багатьох літературних та ідеологічних явищ кінця ХІХ-ХХ ст., як автора, більшість творів якого зберігає актуальність і сьогодні. Фундаментальний літературний портрет є водночас сконденсованою енциклопедією Кулішевої творчості.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3132 /2

39. Олійник, Борис Ілліч. Основи [Текст] : поезії, поеми / Борис Олійник ; [передм. та упоряд. Михайла Шевченка ; післямова Михайла Кудрявцева], 2005. - 693 с.

До книги увійшли вибрані твори видатного українського поета і громадського діяча, лауреата Шевченківської премії академіка Бориса Ілліча Олійника. Утвердження людської особистості, висоти духу і моралі, протистояння злу і насильству – головні мотиви творчості одного з чільних шістдесятників.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3119

40. Павличко, Дмитро Васильович. Рубаї [Текст] / Дмитро Павличко, 2003. - 167 с.

Рубаї – чотирирядкова форма вірша, започаткована у IX ст. в літературі персів, поширена в ліричній поезії Близького й Середнього Сходу. Найвидатнішим майстром цього вірша вважається Омар Хайям (приблизні дати життя 1048 — 1122).

Дмитро Павличко першим в українській поезії використав цю форму для вислову розмаїтих переживань і думок, що разом складають певну картину світу, спостереження поета за філософською суттю життя. Важлива прикмета цих творів – намагання знайти моральні інстинкти в людській душі, відкрити вічне в тимчасовому, сказати найзаповітнішу правду людини.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3063

41. Сліпушко, Оксана Миколаївна. Код Святої Софії (князі - фундатори Софійського собору: Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах) [Текст] / Оксана Сліпушко, 2007. - 254, [1] с.

Кожна нація має пам'ятки, котрі від давніх часів є символами її культурних звершень і державницьких досягнень. Для української нації це – Софійський собор. 2007 року виповнюється 970 літ від часу освячення храму (найбільш імовірна дата – 1037 рік). Донині він залишається твердинею русько-української державності, її політичним і культурним центром.

Історія Софії Київської – важлива частина історії України-Русі. Минають віки та десятиліття, а таємниця постання собору, віхи його становлення і піднесення все більше цікавлять істориків, філологів, митців. Відкриваються нові факти, робляться нові висновки щодо того, як, за яких обставин і ким було закладено фундамент Святої Софії, як храм став символом України-Русі.

У новій книзі Оксани Сліпушко представлено авторський погляд на історію собору. Розглядаються життєві шляхи трьох великих володарів – Володимира Хрестителя, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, кожен із яких зробив внесок у створення і розбудову собору. Написана на основі історичних фактів, нових археологічних відкриттів, книга містить і художні роздуми авторки про життєві шляхи великих володарів України-Русі, про їхню державну політику.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2855

42. Тютюнник, Григір Михайлович. Твори [Текст]. Кн. 1 : Оповідання / [передм. О. Т. Гончара ; упоряд. А. Я. Шевченка], 1984. - 326, [9] с.

Це саме повне видання літературної спадщини відомого українського письменника, лауреата премії імені Лесі Українки Григора (Григорія) Михайловича Тютюнника (1931 – 1980). В першій книзі зібрано новели, розповіді та казки для дітей.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2841 /кн. 1

43. Хроніка-2000 [Текст] : укр. культуролог. альм. / Фонд сприяння розвитку мистецтв. - Київ : [б. и.], 1992 - .

2001, Р. 10, Вип. 43 : Україна - Грузія / авт. проекту А. Толстоухов. - Київ : ФСРМ, 2001. - 415 с. : іл. (Хроніка-2000 ; 2001, Р. 10, Вип. 43).

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ Ж № 3059 /2001 / 10 / 43

44. Паламарчук, Оксана Романовна. Львовский государственный академический театр оперы и балета им. Ивана Франко [Текст] : фотопутеводитель / Оксана Паламарчук, Василий Пилипюк ; [пер. на англ. А. И. Медведя], 1988. - 227 с.

Львівський театр опери і балету – один з старіших в країні. Будівлю театру побудовано в 1900 році, але й сьогодні вона вражає пишністю та витонченістю форм, заворожує красою та грандіозністю бронзових і кам’яних скульптур, розкішшю вестибюля, парадних мармурових сходів, залу для глядачів. У театрі виступали українські співаки з світовими іменами – С. Крушельницька, А. Мишуга, видатні зарубіжні артисти Маттіа Баттістіні, Джемма Белінчіоні. Путівник розповідає про унікальну архітектуру цього театру, історію створення й розвитку, творчі досягнення колективу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2897

45. Плахов, Андрей. Кинофестивали [Текст] : [худож. публицистика] / Андрей Плахов, 2006. - 311 с.

Ця книга - путівник по світу кінофестивалів, тут зібрані самі яскраві події фестивальної історії, а також самі гарячі точки фестивальної географії. Курйози та скандали, дуелі кінозірок та режисерів-конкурсантів, рок-концерти і вечірки, які деколи затягуються до ранку - все це атрибути безумного, фестивального життя.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2916

46. Мельниченко, Володимир Юхимович. Майстер [Текст] : [Богдан Ступка на зламі тисячоліть] / Володимир Мельниченко, 2005. - 387, [4] с.

У своїй третій книжці про видатного артиста сучасності Богдана Ступку автор висвітлює надзвичайно важливий у житті й творчості героя період, зламу тисячоліть, насичений значною мірою етапними подіями, ролями, роздумами. Книга багато ілюстрована.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3121

47. Матвієнко, Ніна Митрофанівна. Ой виорю нивку широкую [Текст] / Ніна Матвієнко ; [упоряд. текстів, авт. передм. Р. Дідула ; пер. англ., відп. ред. І. Пошивайло], 2003. - 573, [2] с.

Близько шестисот сторінок ілюстрованого видання – це рідкісна можливість для читача зазирнути у потаємні царини душі й таланту символу української народної пісні – Ніни Матвієнко, долучитися до нетлінних скарбів духовної спадщини українців.

У першій частині книги вперше публікуються фрагменти з приватних листів та записів щоденника, літературні нариси та етюди, нотатки з гастролей країнами світу, відгуки шанувальників таланту Ніни Матвієнко, в яких виявляється багатогранність особистості співачки, постають, як на сповіді, її радості й печалі, сокровенні мрії та думки, вболівання за рідний народ, його культуру та історичну долю. Очима Ніни читач зазирне за куліси пісенного парнасу, відчує ту напругу й атмосферу, в яких гартувався не лише голос, а й світогляд «українського соловейка».

У другій частині видання подано багатий пісенно-музичний матеріал з репертуару співачки – понад 250 народних пісень і творів сучасних українських композиторів.

Видання проілюстроване світлинами з родинного архіву Матвієнків-Гончарів, а також репродукціями перлин народного мистецтва із збірки Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2947

48. Терещенко, Алла Константиновна. Анатолий Соловьяненко [Текст] : творч. портр. / Алла Терещенко, 1988. - 213, [2] с.

У книзі висвітлено творчий шлях народного артиста СРСР, лауреата Ленінської премії А. Б. Солов'яненка. Довгі роки наполегливої праці вивели обдарованого учасника донецької художньої самодіяльності до вершин світового оперного мистецтва. У книзі аналізується творчий метод співака, подано розбір всіх партій, які він співав у оперних театрах Москви, Києва, Одеси, Казані, Ташкента, Риги та інших міст Радянського Союзу, а також за кордоном: у Нью-Йорку, Монреалі, Берліні, Софії, Гавані, Празі, Будапешті тощо.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2944

49. Терещенко, Алла Костянтинівна. Анатолій Солов'яненко: Український голос, що розмовляв з усім світом [Текст] : історія життя і творчості талановитого співака родом з Донеччини, видат. сина укр. народу, золотого голоса світу - Анатолія Борисовича Солов'яненка : фотоальбом / [авт. монографії] Алла Терещенко ; [упоряд.: С. Солов'яненко, Л. Клочан], 2002. - 177 с.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2926

50. Золотое сечение [Текст] : выст. работ архитекторов, посвящ. 350-летию Харькова, 2004. - 51, [4] с.

Виставка робіт архітекторів присвячена 350-річчю Харкова.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2936

51. Омелян, Ярослав Максимович. Екслібриси пам'яти (книжкові знаки) [Текст] / Ярослав Омелян; [упоряд. біогр. довідок: Я. Дакура, Б. Головин, С. Федорів]; Терноп. облдержадмін. [та ін.]. - Вид. 8-ме. - Тернопіль: [б. в.], 2007. - 153 с.: іл.

Ікслібрис, або книжковий знак – це мініатюрна графічна робота, на якій розміщено прізвище власника книгозбірні та малюнок, що розкриває його захоплення або професію. Розквіт цього жанру графічного мистецтва припадає на XVI ст. Створенням його займалися великі художники: Альбрехт Дюрер, Лука Кранах і Ганс Гольбейн.

Поступово ці сюжетні книжкові знаки набувають все більшого розвитку, розширюється їхня тематика, а далі створюються і багаті за змістом дитячі екслібриси.

В кінці XIX ст. бібліофіли, вчені, антиквари починають колекціонувати екслібриси, знайомлячись за цими графічними мініатюрами із власниками бібліотек та вивчаючи творчість їх авторів-митців.

Все більше професійних художників звертаються до цього виду мистецтва. Серед них і Ярослав Омелян – член Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України (1983р.), лауреат Всеукраїнської премії ім. братів Лепких (1994), переможець Всеукраїнського конкурсу екслібрисів ім. братів Лепких (м. Тернопіль, 1997р.), Людина 2002 року, з яким і знайомить нас це видання. Багато років плідно працює в цьому жанрі, експонуючи свої книжкові знаки на чисельних персональних, зарубіжних і міжнародних виставках. Особливо слід відзначити розділ цього видання «Екслібриси пам'яті», присвячений видатним людям України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2815

52. Франчук В. Живопис. Цикл «Розгойдані дзвони пам'яті». Пам'яті жертв голодоморів 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр. присвячується [Текст]: [кат. вист.] / Валерій Франчук; Київ. міськдержадмін., Голов. упр. культури, мистецтв та охорони культур. спадщини, Київ. міська галерея мистецтв «Лавра». - Київ: [б. в.], 2005. - 12 с.: кольор. іл. - Назва. обкл.: Розгойдані дзвони пам'яті. Жертвам голодоморів присвячується.

Валерій Франчук народився 10 вересня 1950 року в селі Зелена, Красилівського району, Хмельницької області. Закінчив Київський Державний художній інститут в 1986 році. Художник (живописець, графік), член Національної спілки художників України з 1990 року. Лауреат премії імені Василя Стуса. Нагороджений почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України за досягнення в розвитку культури і мистецтв. Нагороджений почесною грамотою Київського міського голови. 3 1983 року бере участь у художніх виставках (76 персональних, 54 республіканських і групових). 3 1990 року на творчій роботі. У 2001, 2003, 2004, 2005 pp. був номінований на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка. Стиль художника, сформований з особливостей традиції метафорично-поетичного українського світосприймання, дозволяє синтезувати живу образну цілість, конкретику емоцій, реальність часу та історичну пам'ять з умовністю символів та всеосяжністю міту, що робить його полотна багатовимірними, глибоко асоціативними та змістовними.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2938

53. Федорук О.К. Андрій Чебикін – крила щедрої душі [Текст]: [монографія] / Олександр Федорук. - Київ: ЕММА, 2004. - 287 с.: іл. - Рез. англ., нім. - Бібліогр.: с. 286.

Андрій Чебикін – знаний український графік, який разом із своїми колегами-однодумцями формує мистецьку думку України, активно включений в сучасний мистецький процес. Художник динамічної потуги, він є майстром вишуканої художньої форми, високої пластичної культури. Виставки Чебикіна в Україні, в багатьох країнах Європи та на інших континентах є святом для глядача. Його твори ліричні, романтичні, експресивні, наснажують позитивними емоціями.

Книга про Андрія Чебикіна – митця, педагога, Президента Академії мистецтв України, ректора Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури писалася впродовж багатьох років спілкування автора з видатним майстром сучасності. Розрахована на широкі мистецькі та мистецтвознавчі кола, на тих, хто шанує і любить українське мистецтво.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3126

54. Гейтс, Билл. Бизнес со скоростью мысли [Текст]: [как добиться успеха в информ. эру] / Билл Гейтс при участии Коллинза Хемингуэя; [пер. с англ.: И. Кудряшова и др.]. - Изд. 2-е, испр. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 477 с. - Пер. изд.: Business @ The speed of tought. Using a digital nervous system / Bill Gates. - New York, 1999.

Сьогодні для того, щоб зробити свій бізнес процвітаючим, недостатньо мати тільки світлу голову, інтуїцію і везіння. Сучасний бізнес - багатокомпонентна система, ключовим елементом якої є використання передових інформаційних технологій. На думку творця Імперії Microsoft Білла Гейтса, тільки своєчасна реструктуризація фірми і створення в ній власної «електронної нервової системи» дозволять їй впевнено почувати себе на ринку сьогодні і сподіватися на успіхи завтра. Книга адресована всім тим, хто не збирається зупинятися на досягнутому і воліє використовувати передові методи ведення бізнесу та управління персоналом.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2913

55. Футбол Украины [Текст]: очерки, страницы истории, статистика / [гл. ред. и сост. И. Заседа, ред.-сост. А. Башкатов]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Киев: Пресса Украины, 1997. - 319 с.

У цій книзі вперше зібрані по крупицях, етапи футбольної біографії нашої країни. Від перших любительських матчів до професійної ліги - такий шлях українського футболу, шлях, усіяний і трояндами, і шипами. «Зірки», імена яких знала Європа, команди, що показували чудову майстерність і демонстрували волю до перемоги, і нинішній нелегкий період становлення нового футболу незалежної України - ось про що розповідають автори книги.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2881

56. Щербачев В. В. Лобановский [Текст] / Валентин Щербачев. - Київ: Мистецтво, 1998. - 111 с.: фот.

Ім'я Валерія Васильовича Лобановського добре відоме вболівальникам футболу всього світу. Успіхи, що випали на долю очолюваних ним команд, вражають. Та не тільки трояндами встелявся життєвий шлях великого тренера. Були втрати, гіркі прорахунки, прикрі поразки, але він завжди і всюди залишався вірним своїм принципам: чесність, цілеспрямованість, відданість справі. Ці якості і виокремили його як особистість з широкого масиву спортивних функціонерів. У тому, що сьогодні світ сприймає футбольний клуб «Динамо» як візитну картку України — заслуга насамперед його, Лобановського.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2942

57. Ukrainian rhythmic gymnastics. Mother of rhythmic gymnastics [Text] = Украинская художественная гимнастика. Мама художественной гимнастики / [Irina Deriugina et al.]. - [Київ] : Новий друк, [20--]. - [160] p. : fotogr. - Текст англ., рос.

Це фотоальбом-розповідь про життєвий та професійний шлях Альбіни Миколаївни Дерюгіної та про українських гімнасток – вихованок Школи Дерюгіних.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2985

58. Нога О.П. Український баскетбол 1908-2008. Спортивні досягнення, архітектурні об’єкти, амуніція, спорядження, вбрання, нагороди, значки. – Львів: НВФ «Українські технології», 2008. – 225 с.

Історія народження та розвитку баскетболу в світі знайшла належне висвітлення у численних спеціальних спортивних монографіях, статтях, літературі науково-популярного характеру тощо.

Натомість український баскетбол і надалі залишається мало дослідженою територією, не дивлячись на поважну роботу 3. Хромаєва та А. Волошина. Особливо це стосується західноукраїнських земель кінця XIX –першої половини XX століть.

Окрім коротеньких згадок українських та іноземних авторів, практично більше нічого немає. Однак це є підставою досліджувати історію баскетболу у Львові на більш поважному рівні.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2919

59. Самая книга [Текст] : [справочник-энциклопедия] / [авт.-сост.] Сергей Саркисян. - [Ялта] : Junior Star, 2012. - 669 с.

Про що книга? Для всіх і про всіх. Довідник-енциклопедія. Дані у вигляді рейтингів. Складається з семи глав. Систематизація знання. Додатки до Інтернету. Розвиває кругозір. Розвиває ерудицію. Універсальний подарунок.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3054

60.Художественно иллюстрированный альбом Всероссийской выставки 1913 г. в г. Киеве [Текст]. - [Переизд. 1913 г.]. - Київ : Олімпійська література, [20--?]. - 311, LVIII, [19] с. : ил.

Мета видання - зафіксувати на папері в докладних описах та ілюстраціях саму Виставку і видатні її експонати, а також ту підготовчу роботу, яка передувала їй, а також відзначити всі події, приурочені до часу Виставки: з'їзди, Першу Російську Олімпіаду, кінну виставку, виставку тваринництва тощо.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3123

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)