Конституція України - гарант волі і незалежності народу

28 червня 1996 було прийнято першу Конституцію незалежної держави Україна. Цей день назавжди ввійшов видатною подією в сучасну історію нашого народу і українського державотворення. Конституція України проголосила Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, визнала людину найвищою соціальною цінністю і утвердила реальне народовладдя. Цей документ підсумував попередній розвиток суспільства й держави, створив об’єктивно необхідні правові основи їх функціонування і подальшого розвитку, зумовив незворотність цих процесів і нове ставлення до України інших держав та міжнародних органів і організацій.

Фонд Президентів України (кім. 307) пропонує електронну книжкову виставку на якій представлено офіційні тексти Основного Закону нашої держави, питання формування українського конституціоналізму, засади конституційного ладу України, систему конституційних цінностей, а також механізми реалізації основних свобод та обов’язків людини та громадянина в Україні.

1. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відпр. секретар), Ю.Г. Барабаш та інш.; Нац. акад. прав. наук України – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

З дарчим написом Президенту України В.Ф. Януковичу від голови редакційної колегії В.Я. Тація.

Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду заснування Конституції України.
До складу авторського колективу ввійшли провідні вітчизняні науковці, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, народні депутати України, керівники центральних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронних органів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2272

2. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим: Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

У брошурі наводяться тексти Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим, а також рішень Конституційного Суду України щодо тлумачення окремих статей Конституції України та постанов Пленуму Верховного Суду України  щодо врахування положень Конституції при провадженні судочинства.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 591961

3. Конституція України. Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 88 с.
 

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 36989

4. Речицький, Всеволод Володимирович. Проект Конституції України - 2009. Перспектива прав людини [Текст] : [комент. проект] / В. В. Речицький. - [2-ге випр. вид.]. - Х. : Права людини, 2009. - 144 с.

Видання являє собою повномасштабний коментований проект нової Конституції України. Даний проект є одним із важливих результатів науково-дослідних і творчих зусиль Харківської правозахисної групи у галузі захисту прав людини і основоположних свобод в Україні в період 1994 – 2009 рр.
Модельний проект Конституції передбачає двопалатну структуру Українського парламенту – Національних Зборів України, пропонує президентську форму правління. Ідейну основу проекту складають надбання як національної, так і загальної – євроатлантичної конституційної думки.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 714730

5. Порівняльна таблиця проекту Конституції України (станом на 13.05.1996 р.) [Текст] / Верховна Рада України. - К. : [б.в.], 1996. - стор. не нумер.

Видання являє собою порівняльну таблицю проектів тексту Конституції України запропонованих Конституційною комісією України, від 11 березня 1996 р, а також  ініціативними групами народних депутатів Верховної Ради України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО 23770

6. Мироненко, Олександр Миколайович. Історія Конституції України [Текст] / О. М. Мироненко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Ін Юре, 1997. - 58 с. - (Бібліотечка "Нова Конституція України").

Стисло характеризуються вітчизняні та зарубіжні першоджерела українського конституціоналізму як теоретичної думки і практики тисячолітнього державотворення, процес становлення діючих і таких, які залишились у проектах конституційних актів, що народжувались на українських землях, від гетьманських конституцій ХVІІ ст. до Основного Закону України 1996 р.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 578571

7. Джерела конституційного права України [Текст] : [монографія] / [Ю. С. Шемшученко та ін. ; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Наукова думка, 2010. - 711 с. - (Проект "Наукова книга").

У монографії досліджуються теоретичні основи визначення джерел конституційного права з урахуванням положень загальної теорії права та специфіки цієї галузі права, наведена порівняльно-правова характеристика джерел конституційного права України та зарубіжних країн. Як джерела конституційного права України розглядаються закони та підзаконні акти парламенту, глави держави, уряду, а також рішення Конституційного Суду, судовий прецедент, практика державних установ. Висвітлюються проблеми вдосконалення всіх цих джерел, зокрема, питання юридичної техніки їх вироблення.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 734056

8. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність [Текст] / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького ; упоряд. І. О. Кресіна ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - К. : [б.в.], 2001. - 400 с.

У збірнику вміщено у хронологічного порядку тексти чинної Конституції України та усіх інших українських конституцій та найважливіших актів конституційного характеру.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 611031

9. «Пакти і Конституції» Української козацької держави [Текст] : до 300-річчя укладення / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. арх. служба України, Центр. держ. іст. арх., м. Київ; [відп. ред. В. А. Смолій; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. - Вид. факс. - Л.: Світ, 2011. - 440 с. - Бібліогр.: с. 404-424.

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів та Конституцій законів та вольностей Війська Запорізького», укладених у 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною та козацтвом – з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, французькою та російською мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 51783

10. Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич; ред. кол. В. Смолій [та ін.]. - К.: Альтернативи, 1998. - 383 с.+дод.

У збірці вміщено всі відомі універсали та накази Б. Хмельницького, а також угоди та вимоги гетьмана за 1648 – 1657 рр. з архівів України, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, США, Бразилії, в яких йдеться про соціально-економічний та політичний розвиток України у період Хмельниччини. У додатках наведені сумнівні та підроблені універсали Богдана Хмельницького, згадуваних у джерелах та літературі, але не виявлених, а також науково-довідковий апарат; список архівних фондів та публікацій універсалів Богдана Хмельницького.  

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 588500

11. Петрів, Роман. Австрійські, Австро-Угорські і Галицькі конституції (кінець ХVIII-XIX ст.ст.) [Текст]: пер. з нім. і пол. мов: для фахівців права, студ. і викл. юрид. ф-тів вищ. навч. закл. та широкого кола читачів / Р. Петрів; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005. - 84 с.

Інституція австрійського права формуючись на елементах демократизму, закладала основу для проведення відповідних реформ як у Австрійській імперії в цілому, так і в Галичині зокрема. Цьому процесові сприяло політичне право, що базувалось на принципах австрійської, австро-угорської та галицької конституцій. 

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 698058

12. Нова Конституція України: огляд, коментарі і текст основного закону [Текст] / автор огляду та коментарів В. Ф. Погорілко. - 2.вид., доопрацьоване. - К.: Наук. думка, 1997. - 156 с.

У виданні подається текст нової Конституції України, висвітлюються її найважливіші риси та основні положення, зокрема щодо державного та суспільного ладу, правового статусу особи, форм безпосередньої демократії, організації державної влади та місцевого самоврядування. Найбільша увага приділяється правам та свободам людини і громадянина та механізму їх реалізації.   

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 579963

13. Коментар до Конституції України [Текст] / В. Б. Авер'янов [та ін.] ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - 2.вид., випр. й доп. - К. : [б.в.], 1998. - 410 с.

У нову редакцію «Коментаря до Конституції України» внесено ряд змін та доповнень, зумовлених практикою застосування та впровадження нової Конституції в життя.    

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 584324

14. Конституція України. Офіційний текст; Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина [Текст]: навч. посіб. / авт.-уклад. М. І. Хавронюк. - 2. вид.,перероб. і доп. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 384 с.

У навчальному посібнику досліджено основні положення сучасної української доктрини щодо прав, свобод та обов’язків людини, громадянина та їх гарантій, прокоментовано розділ ІІ Конституції України. Наведено офіційний текст Конституції, тексти основних міжнародних актів з прав людини. Навчальний посібник підготовлено в рамках курсу «Права людини».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 633623

15. Скрипнюк, Олександр Васильович. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації [Текст]: до десятої річниці прийняття Конституції України / О. В. Скрипнюк; відп. ред. В. М. Литвин; Акад. прав. наук України. - К.: Акад. прав. наук України, 2005. - 167 с. - Бібліогр.: с. 150-167.

Монографія присвячена дослідженню ролі Конституції України та системному аналізу її функцій у сучасному державно-правовому та суспільному розвитку.  

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 672100

16. Мучник, Александр Геннадьевич. Комментарий к Конституции Украины [Текст] / А. Г. Мучник. - К.: Институт муниципальной демократии и прав человека, 2003. Кн. 1. - [Б. м.]: [б.и.], 2003. - 397 с.

Автор видання пропонує глибинний аналіз Конституції України у взаємозв’язку з конституціями інших країн, в першу чергу європейських. З цією метою використано матеріали 64-х конституцій, а також праць мислителів, політиків та державних діячів різних країн світу.  

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В 347203/1

17. Погорілко, Віктор Федорович. Основи конституційного ладу України [Текст] / В. Ф. Погорілко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: Ін Юре, 1997. - 39 с.

У брошурі досліджуються основи конституційного та суспільного ладу України та їх гарантії. Особлива увага приділяється висвітленню пріоритетних принципів державного ладу, закріплених новою Конституцією, зокрема питань суверенності, незалежності, демократизму, а також принципів соціальної, правової, унітарної держави, які є конституційним втіленням національної ідеї державотворення.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р 81943

18. Основи конституційного права України [Текст]: підручник / М. І. Козюбра [та ін.]; ред. В. В. Копейчиков; Державний український педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Юрінком, 1997. - 208 с.

У підручнику розкриваються соціально-правова природа конституції, її специфіка як акта прямої дії. Дається системне висвітлення конституційних положень, визначаються правові поняття та терміни. Структурно підручник побудовано за змістом Конституції України. В ньому чітко розмежовуються логічні зв’язки, відслідковується система конституційних стримань та противаг, конкретизуються питання прав, свобод та  обов’язків людини та громадянина, проведення виборів та референдумів, роз’яснюється компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правосуддя.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: BA 574876

19. Конституційне право України [Текст] : підруч. для студ. вищ. юрид. закладів і фак. / В. Я. Тацій [та ін.] ; ред. В. Я. Тацій [та ін.] ; Акад. прав. наук України, Укр. Правн. Фундація. - К. : Український центр правничих студій, 1999. - 376 с.

Це один із перших підручників з конституційного права України, підготовлений на основі нової Конституції України з урахуванням досягнень вітчизняної та зарубіжної наукової конституційної думки і практики конституційного будівництва. У ньому системно розглядаються основи теорії конституційного права і конституціоналізму, загальні засади конституційного ладу України, форми безпосереднього народовладдя, статус органів законодавчої, виконавчої та судової влади, Президента України, територіальний устрій і місцеве самоврядування.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: BA 600586

20. Опришко, Віталій Федорович. Конституційні основи розвитку законодавства України [Текст] / В. Ф. Опришко ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К. : [б.в.], 2001. - 209 с.

В монографії доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України В. Ф. Опришка досліджуються актуальні теоретичні і практичні проблеми розвитку системи законодавства України як одного з важливих засобів вирішення багатьох соціальних, економічних і політичних завдань суспільства та держави, забезпечення реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: BA 609684

21. Конституційні права, свободи і обов`язки людинни і громадянина в Україні [Текст] / Ю. С. Шемшученко [та ін.]; ред. Ю. С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Юридична думка, 2008. - 251 c.

У книзі розкривається сутність і зміст конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Проаналізовано основні права, свободи і обов’язки, висвітлено механізми їх забезпечення.
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: BA 705875

22. Суржинський, Максим Ігорович. Інститут громадянства України: конституційно-правовий аспект [Текст]: [монографія] / М. І. Суржинський; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Наукова Думка, 2011. - 214 с.

У монографії висвітлюються поняття громадянства, розкрито його характеристику за сутністю, змістом та формою. Здійснено класифікацію принципів інституту громадянства України. Визначено особливості становлення та розвитку інституту громадянства в Україні. Проаналізовано теоретичні та практичні проблеми множинного громадянства та громадянства Європейського Союзу. Здійснено комплексний аналіз законодавства про громадянство України та визначено роль та значення міжнародних стандартів у галузі громадянства для національного законодавства. Досліджуються субінститути інституту громадянства України: належність до громадянства, набуття громадянства та припинення громадянства. Узагальнюються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про громадянство України.   

 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: BA 742271

23. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики [Текст] / В. Ф. Погорілко [та ін.]; ред. В. Ф. Погорілко; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. - 354 с.

На основі аналізу досягнень вітчизняної та зарубіжної конституційної думки з питань безпосередньої демократії, практики її конституційно-правового регулювання та досвіду проведення виборів та референдумів в Україні й за кордоном досліджуються найбільш важливі та актуальні проблеми безпосередньої демократії. Метою цього монографічного дослідження є створення наукового підґрунтя безпосереднього здійснення  влади народом у конституційно визначених формах. Головна увага зосереджена на проблемах виборів народних депутатів України та президента України, підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, на ролі політичних партій у їх проведені та на питаннях інформаційного, фінансового та іншого забезпечення цих заходів. Особливо наголошено на аналізі всеукраїнського референдуму від 16 квітня 2000 р. та проблемах імплементації його результатів в Конституції і законодавстві та їх реалізації.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: BA 610857

24. Кочуєв, Валерій Іванович. Конституційно-законодавчі проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні [Текст] / В. І. Кочуєв. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2009. - 96 с.

Автор досліджує теоретико-прикладні проблеми становлення місцевого самоврядування в сучасній Україні. Зокрема визначає його природу і витоки, відмінності від європейських моделей. На підставі аналізу сучасного стану законодавства сформульовано пропозиції щодо вдосконалення конституційно-законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: BA 718661

25. Семчик, Віталій Іванович. Право власності за Конституцією України [Текст] / В. І. Семчик ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Ін Юре, 1997. - 36 с.

У брошурі викладені загальні положення, поняття права власності і правомочності власника, подані класифікація і характеристика суб’єктів, об’єктів і форм права власності, зміст права власності, основні засади речового та зобов’язального права, майнових правовідносин, конституційного забезпечення всіх форм власності, юридичної відповідальності за порушення права власності та майнових прав.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р 81945

26. Портнов, Андрій Володимирович. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб'єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів [Текст] : монографія / А. В. Портнов ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К. : Логос, 2008. - 203 с.

Монографічна робота продовжила дослідженні проблеми конституційного судочинства в Україні, має завершені виклади науково-практичних проблем, пов’язаних із законодавчим врегулюванням відносин, які забезпечують реалізацію функцій і повноважень Конституційного Суду України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 704090

27. Шемшученко, Юрій Сергійович. Конституційний суд України [Текст] / Ю. С. Шемшученко, Г. О. Мурашин; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Ін Юре, 1997. - 24 с.

У брошурі в світлі Конституції України розглядаються питання організації та діяльності Конституційного Суду України. Подано історію даного питання, розкрито завдання, організаційну структуру, повноваження, форми і методи діяльності цього нового для України органу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р 81939

28. Туниця, Юрій Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми [Текст] = World Ecological Constitution. Idea. Concept. Problems/ Yuriy Tunytsya / Юрій Туниця; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. - Л.: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002 .Ч. 1. - 2002. - 298 с.

З дарчим написом Президенту України В.А. Ющенку від автора.

У книзі вміщено матеріали, що стосуються обґрунтування ідеї, основних концептуальних засад та висвітлення проблем створення Екологічної Конституції Землі – безпрецедентного міжнародного правового акта  глобальної екологічної безпеки і сталого розвитку цивілізації, над яким автор та ряд інших науковців працювали протягом 10 років.  Матеріали друкуються в порядку обговорення  до самміту Землі «Ріо+10» (Йоганнесбург, 2002), П’ятої пан європейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи» (Київ, 2003) та інших міжнародних форумів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2081/1

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)