Мова – духовне багатство народу

У читальному залі Фонду Президентів України відкрилася виставка «Мова – духовне багатство народу», присвячена Міжнародному дню рідної мови. На виставці представлено видання, які наявні у читальному залі ФПУ, зокрема словники, довідники, енциклопедії, галузеві видання з української мови, видання, присвячені синтаксису, правопису, фразеологізмам, орфографії, видання з української літературної мови, також представлені твори деяких письменників, роздуми над подальшим розвитком рідної мови.

 1. Українська мова [Текст]: енциклопедія / НАН України, Ін–т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін–т укр. мови; голова ред. кол. В. М. Русанівський [та ін.]. – 2–ге вид., випр. і допов. – К.: Вид-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.: іл.

  В енциклопедії на основі досягнень сучасного мо­вознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито терміно­логічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основ­ні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зро­били істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. В низці статей ідеться про установи та організації, друковані органи, які ведуть дослідження і пропаганду української мови. Книга містить 1 935 статей, карту, ілюстративний матеріал і таблиці.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 40371

 2. Гарматюк А. П. Рідна мово моя [Текст]: роздуми про мову / А. П. Гарматюк. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2006. – 67 с.

   З дарчим написом В.А. Ющенку від родини А. Гарматюка.

  Український письменник Анатолій Гарматюк (1936—2006) відо­мий читачам, насамперед, як поет-гуморист, сатирик. Але протягом всього свого життя він був невтомним українським патріотом, всіляко пропагуючи українську мову та рідне слово.
  У збірку ввійшли публіцистичні роздуми автора про українську мову, її значення в утвердженні української незалежності, а також гумористично-сатиричні твори, в яких автор висміює всіх, хто зріка­ється рідної мови.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№1777

 3. 3. Губерначук С. С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова [Текст] / С. С. Губерначук. – К.: Бліц-Інформ, 2002. – 234 с.: іл. – Бібліогр.: с. 230–232.

  З дарчим написом В.А. Ющенку.

  Запропонована книга привертає увагу читачів до деяких питань, пов'язаних із історією української мови, трактуван­ням тієї історії дослідниками різних спрямувань та ін. У книзі розглядається ряд не введених в історіографію прадавніх па­м'яток української мови, що дійшли до нас ще із сонцепоклонницьких часів, робиться спроба простежити найдавніші витоки нашої рідної мови.
  Автор книги, філолог за фахом, багато літ виступає в періо­диці із публікаціями, присвяченими питанням прадавнього походження української мови. У творчому доробку автора є й книга історично-краєзнавчих оповідань «Украдені діти. Здвижівські бувальщини».

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№1367

 4. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що вивч. дисципліну «Українська мова» / М. У. Каранська. – К.: Либідь, 1995. – 312 с. – Бібліогр.: с. 310.

  З дарчим написом Л.Д. Кучмі від автора.

  У навчальному посібнику розглядаються основні питання синтаксису сучасної української мови. Аналізуються прості й складні речення, їх типи, види, різновиди. Простежується синонімія сполучникових зв'язків у речен­нях з однорідними членами та вживання розділових знаків; типи порівнянь у простому реченні; порядок слів як членів речення; актуальне членування речень та ін.
  Ґрунтовно досліджуються особливості складного речення як вищого рівня його розвитку. Типи складних речень дістали всебічну характеристи­ку щодо змісту, оформлення, сполучникових засобів.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№376

 5. Січовик І. П. Мовограй: Ігри з буквами та словами [Текст] / Ігор Січовик. – К.: Сакцент Плюс, 2005. – 112 с.

  З дарчим написом родині В.А. Ющенка від автора.

  Книжка «Мовограй. Ігри з буквами та словами» містить омоніми, омограми, омофони, каламбури, анаграми, загадки тощо. Усі вони — в розмаїтих прикладах, обіграних у мікросюжетах (двовірші, катрени), дотепних завданнях із відповідними взірцями.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2497

 6. Український орфографічний словник [Текст]: близько 165 000 слів / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін–т мовознав. ім. О. О. Потебні; уклад. В. В. Чумак [та ін.]; ред. В. М. Русанівський. – 5–те вид., перероб. і допов. – К.: Довіра, 2005. – 940 с. – (Словники України).

  Нове видання академічного орфографічного словника відображає лексику ук­раїнської літературної мови початку ХХІ століття. Обсяг словника — близько 165 ти­сяч слів. Словник є нормативним виданням, в якому правила написання слів, їх на­голос та граматична характеристика узгоджені з принципами сучасного українсько­го правопису.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС41884

 7. Словник фразеологізмів української мови [Текст] / НАН України, Ін–т укр. мови, Укр. мовно-інформац. фонд; уклад. В. М. Білоноженко [та ін.]; відп. ред. В. О. Винник. – К.: Наукова думка, 2003. – 1098 с. – (Словники України).

  У словнику представлені найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним матеріалом. До словника додається покажчик, у якому відбито кожен повнозначний компонент фразеологічної одиниці з відсиланням та вказівкою на місце опрацювання реєстрового фразеологізму.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС38185

 8.   Словник синонімів української мови [Текст]: у 2 т. / ред. А. А. Бурячок [та ін.]; НАН України, Ін–т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1999. – (Словники України).

  Т. 1: А – Н. – [Б. м.]: [б.в.], 1999. – 1026 с.

  У словнику, який нараховує близько 9 200 синонімічних рядів (у двох томах), подається синонімічне багатство української мови (на матеріалах літературної мови XIX—XX ст., діалектної та народнопоетичної лексики) із семантичними, граматичними, стилістичними характеристиками синонімів та прикладами їх уживання в контексті. Він є найповнішим за ступенем опрацювання зібранням української синоніміки.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В343129/Т. 1

 9. Англо-український фразеологічний словник [Текст]: близько 30 000 фразеологічних виразів / уклад. К. Т. Баранцев; відп. ред. Л. В. Кирпич. – 2–ге вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 1056 с. – Альтернативна назва: English-Ukrainian Phrase-Book. – Бібліогр.: с. 1051–1052.

  Словник містить близько 30 000 англійських сталих словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів'я і приказки, "крилаті вислови" та інші фразеологічні одиниці. Фразеологічні вирази розміщені в алфавітному порядку. Після кожного виразу або звороту наведено його український відповідник (пе­реклад, аналог або еквівалент). Переважна більшість фразеологічних одиниць словника ілюстрована прикладами з творів класиків і сучасних письменників.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС40458

 10. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання [Текст] / С. І. Головащук. – К.: Наукова думка, 2004. – 448 с. – (Словники України).

  У довіднику розглядаються складні випадки українського літератур­ного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи слово­сполучення найдоцільніше вживати для передачі потрібного змісту, зроблено певні застереження щодо неправильного або небажаного, не­вдалого використання слів у тих або інших значеннях.
  У додатку вміщено список власних імен людей.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА658387

 11. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера? [Текст]: слов.-довід. : Близько 10 000 номінацій / В. В. Жайворонок; НАН України, Ін–т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К.: Наукова думка, 2004. – 202 с. – (Словники України). – Бібліогр.: с. 8.

  Це перший в українській лексикографії словник-довідник, присвя­чений одному із складних розділів сучасної української орфографії — написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Він включає географічні назви, назви політичних та громадсь­ких організацій, адміністративні найменування, назви посадових осіб, церковно-календарних та народних свят, знаменних дат, міфологічні, астрономічні, церковні, теологічні назви, документоніми тощо. Слов­ник укладено згідно з правилами чинного «Українського правопису» (1993). Щодо написання тих груп назв, які зазначений правописний кодекс не охоплює, автор пропонує власні рішення, продиктовані усталеною практикою написання тих чи інших мовних одиниць з ве­ликої або малої літери.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА658443

 12. Годована М. П.Словник-довідник назв осіб за видом діяльності [Текст] / М. П. Годована; НАН України, Ін–т укр. мови. – К.: Наукова думка, 2009. – 171 с.

  Пропонований «Словник-довідник назв осіб за видом діяльно­сті» містить понад 2500 українських лексем з їхніми російськими відповідниками. Це — перше довідкове видання, яке з достатньою повнотою відображає розмаїття діяльності різних соціальних груп суспільства. Реєстр охоплює широкий спектр нормативних назв — від лексичного позначення давніх традиційних занять українців до новотворів та іншомовних запозичень, що відбивають досягнення науково-технічного прогресу. До видання ввійшли назви фахівців різних галузей виробництва, науки, освіти, культури, керівники установ, організацій, підприємств, державних службовців, посадо­вих осіб, військовослужбовців, спортсменів тощо.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА723206

 13. Стрішенець Н. В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології [Текст] / Н. В. Стрішенець; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: [б.в.], 2004. – 332 с.

  Словник містить близько 6 000 термінів з бібліотекознавства, бібліографії, інфор­матики, а також суміжних галузей: книгознавства, видавничої діяльності, архіво­знавства. Словник розраховано на бібліотекарів, викладачів та студентів бібліо­течних вищих навчальних закладів, а також працівників інформаційних центрів, архівів, видавництв.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА658570

 14. Наєнко М. К. Художня література України. Від міфів до модерної реальності [Текст] / Михайло Наєнко. – Вид. 3–тє, з допов. й уточненнями. – К.: Просвіта, 2012. – 1087 с. – Бібліогр.: с. 1080–1081.

   З дарчим написом В. Ф. Януковичу від автора.

  Книга являє собою стислий науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклорних) часів до початку XX століття. Потреба в такій книзі зумовлюється тим, що саме художня література була й завжди залишатиметься синтезом усіх мистецтв і найкращим «підручником життя».
  Автор застерігає, що це буде в чомусь традиційне, але тільки його прочитання українського літературного процесу. Оскільки в кожній людині є частинка іншої, то його (автора) особисті судження будуть сприйнятливими якщо не для всіх, то дуже багатьох. І в Україні, і за її межами, бо форму викладу матеріалу в книзі обрано типологічну. Інакше кажучи, наша література розглядається в книзі (наскільки це можливо у стислій праці) в загальнослов'янському і світовому літературному контексті. Очищення його від тенденційних (переважно — ідеологічних) нашарувань в осмисленні, зосередження уваги на стильових (естетичних) особливостях дало змогу автору зберегти найголовніше в мистецькій творчості письменників — її душу.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2562

 15. Шевченко Т. Г. Кобзар [Текст] / Т. Шевченко; [передм. Павла Мовчана; упоряд. текстів Сергій Гальченко]. – К.: Просвіта, 2011. – 735 с. – 3000 прим. -  З дод. CDR2461.

  З дарчим написом В. Ф. Януковичу.

  Збірка творів Тараса Григоровича Шевченка «Кобзар».

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2460/CDR2461

 16. Франко І. Я. З вершин і низин [Текст]: зб. поезій / Іван Франко; упоряд. та авт. післям. Б. Якимович; ред. Н. Бічуя; Львів. нац. ун–т ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Репр. відтворення з вид.: З вершин і низин: зб. поезій Івана Франка, Львів, 1893. – Л.: [б. в.], 2004. – 468, VI, XXVI с. – 1000 прим.

  До 150-річчя від дня народження І. Франка. Парал. тит. арк. англ. мовою.

  З дарчим написом В. А. Ющенку від упорядника.

  Книга, яка подана в репринтному відтворенні, уні­кальна. Якби І. Франко не створив більше нічого, а тіль­ки видав збірку «З вершин і низин», він мав би право значитися одним із найвидатніших українських письменників усіх часів. Франковими вершинами є його твори, його низинами – часто глуха стіна нерозуміння сучасни­ків. Та нерозуміння вже в минулому. Для нащадків зали­шилися тільки вершини...

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2031

 17. Загребельний П. А. Роксолана [Текст]: історичний роман / П. А. Загребельний. – К.: «ВД Комп'ютерні Системи», 2000. – 735 с.: іл. – (Літературна класика. Легенди України).

   З дарчим написом Л.Д. Кучмі від автора.

  Роман «Роксолана» видатного українського письменника П. Загребельного, лауреата Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, знайомить нас з дивовижною долею дівчини з Прикарпаття Насті Лісовської, яка пройшла невольничі базари Кафи і Стамбула, стала дружиною Сулеймана Пишного – наймогутнішого султана в тисячолітній історії османської імперії. Покоривши його молодістю і красою, завдяки своїм здібностям, волі, Роксолана-Хуррем понад сорок років відігравала значну роль в культурному та політичному житті імперії. Її усипальниця стоїть в ряду яскравих пам'яток історії Стамбула.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№379

 18. Гончар О. Т. Тронка [Текст]; Собор / О. Т. Гончар. – К.: Дніпро, 1992. – 688 с. – (Бібліотека української класики «Дніпро»).

  З дарчим написом Кучмі Л.Д. від автора.

  У широковідомому романі «Тронка», відзначе­ному Ленінською премією, видатний український письменник порушує проблему поколінь, місця людини в житті, її відповідальності за збережен­ня миру на землі.
  Роман «Собор» замовчувався майже двадцять років. Твір спрямований проти духовного браконь­єрства й безпам'ятства, кар'єризму й пристосуванства. Письменник щиро вболіває за збереження навколишнього середовища, чистоту людських душ.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№3

 19. Лазаренко В. І. Не вмре, не загине [Текст]: мовознавчі студії. 6 портретів страдників за Україну / В. І. Лазаренко. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 124 с.: іл. – (Бібліотека« Правозахисника»).

   З дарчим написом В.А. Ющенку.

  Нова книжка Валерія Назаренка із серії «Бібліотека «Право­захисника» -  про фольклорні багатства і першовитоки рід­ної української мови. Про її багатоголосся і мелодійність у співзвучності інших мов. Про носіїв і творців цієї мови, які її примножують і збагачують.
  Водночас у книзі подано кілька портретів українських пат­ріотів, які боролися за соборність і незалежність суверенної держави. Біографічно вони пов'язані з Вінниччиною. Разом з тим, читач може ознайомитися із невідомими листами Олек­сандра Довженка, які люб'язно запропонувала до друку вдова письменника і кіносценариста, співачка Юлія Пашковська.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№1712

 20. Іванченко Р. П. Україна від Кия до Кравчука: Короткий нарис історії української державності. – К.: Укр. письменник, 1992. – 47с.

  З дарчим написом Л. М. Кравчуку від автора.

  Україна, що впродовж багатьох століть виборювала, здобувала і в силу різних об­ставин втрачала свій суверенітет, сьогодні знову вийшла на дорогу творення власної державності — без опіки давніх і небезко­рисливих сусідів і «родичів». Читачі цього історичного нарису мають можливість простежити, як з далеких часів і донині в українського народу жило і не вмирало прагнення волі, свободи, незалеж­ності...

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р76026

 21. Методичний посібник по реабілітації мовнорухових, мімічних і вокальних аналізаторів людини та профільних хворих у період удосконалення та розвитку мови [Текст] / Азарський І. М. [та ін.]. – Вінниця; Хмельницький: ЦНТЕІ, 2005. – 32 с.: рис. – Бібліогр.: с. 30–31.

  З дарчим написом В. Ф. Януковичу від автора.

  Від мови до вокалу – сучасний підхід до лікувально-профілактичних і психолого-педагогічних аспектів розвитку мовнорухових, мімічних і вокальних аналізаторів у людини та профільних хворих в період реабілітаційного поновлення органів відчуття і розвитку мови.
  Методичний посібник буде допомогою для психіатрів, невропатологів, сімейних лікарів, педіатрів, педагогів, психологів, дефектологів, логопедів, соціальних робітників, вихователів, студентів медичних та педагогічних вищих закладів освіти, студентів медичних та педагогічних коледжів, батьків, працівників структур управління та керівників установ освіти та інших галузей соціальної сфери держави.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2241

 22. Костицька С. Мова і Слово [Текст]: [вірші] / Софія Костицька. – Київ: [б. в.], 2005. – 30 с.: кольор. іл.

  Подарунок Президента України 1991–1994 рр. Л. М. Кравчука.

  У збірці – вірші дев'тирічної дівчинки Софійки Костицької. Це коротенькі або більш поважні поетичні спроби, дитячі почуття, навіяні як щоденними побутовими про­блемами, так і роздумами та осмисленням змісту життя і місця людини у Всесвіті.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2714

 23. Кучмай І. Й. Тести з української мови за програмою середньої школи [Текст] / І. Й. Кучмай. – Донецьк: Сталкер, 1999. – 138 с. – (Джерельце знань).

  З дарчим написом В.А. Ющенку від автора.

  Автор у розробці питань з усіх розділів української мови ставить за мету допомогти учневі або студенту не тільки опанувати знання з правопису, а й перевірити і вдоскона­лити свої навчальні надбання.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№1409

 24. Завгородній І. П. Тарасове слово до «рабів недужих» [Текст] / І. П. Завгородній. – Вид. 2–ге, допов. – О.: ВМВ, 2004. – 116 с.

  З дарчим написом.

  Розглядається духовний стан українського суспільства; обґрунтовується недоцільність релігійної канонізації Т.Г. Шевченка і потреби будівництва біля підніжжя Чернечої гори «Тарасової церкви». Подано уривки поезії Кобзаря з словами «Бог», «Україна» і т.ін., зроблено наукову систематизацію часто вживаних в поезії слів.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№1928

 25. Жулинський М. Г. Він знав, «як много важить слово...» [Текст] / М.Жулинський. – К.: Просвіта, 2008. – 134 с.: портр.

  З дарчим написом Г. М. Герман від автора.

  Ця книжечка зародилася тоді, в 1996 році, коли го­ловний редактор газети «Час/Time» Вячеслав Чорновіл за­мовив її автору серію статей про еволюцію поглядів Івана Франка. Тоді й з'явився цикл статей під назвою «Признаю­ся, я ніколи не належав до вірних тої релігії...», присвяче­них ставленню Івана Франка до марксистської ідеології. Відтоді Франко не «відпускав» Миколу Жулинського і він неодноразово повертався до цього генія, обранця долі, ве­ликого страдника і мужнього патріота України.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2581

 26. Шевченко Т. Г. Кобзар [Текст]: вибр. твори / Ред.-упоряд.: М. Рильський, Н. Рибак; авт. передм. П. Тичина. – Фототип. відтворення з вид. 1942 р. – К.: [б. в.], 2010. – 78 с.

   З дарчим написом В. Ф. Януковичу.

  У виданні вміщено вибрані твори зі збірки Тараса Григоровича Шевченка «Кобзар».

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2396

 27. Словник української мови [Текст]: у 20 т. / [наук. керівник проекту В. А. Широков; голов. наук. ред. В. М. Русанівський]; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – К.: Наукова думка, 2010.

  Т. 1: А – Б / [уклад.: Л. Л. Шевченко та ін.]. – 2010. – 912 с. – Бібліогр.: с. 63–66.

  Виходом цього тому розпочинається видання академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах. Він охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін. Перший том Словника містить 11 530 словникових статей (літера А — 4 388, літера Б — 7 142).

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В352955/1

 28. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики [Текст]: 253 000 слів / уклад. В. Т. Бусел [та ін.]; авт., кер. проекту та голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2004. – VIII, 887 с. – (Програма випуску соціально значущих видань).

  Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики, укладений на основі четвертого видання «Українського правопису», враховує лексичний матеріал, представлений майже в усіх орфографічних, тлумачних, енциклопедичних, термінологічних, фахових та галузевих словниках, виданих в Україні у другій половині XX — у перші роки XXI ст.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО26094

 29. Українська мова. Енциклопедія [Текст] / НАН України, Ін–т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін–т укр. мови; ред. В. М. Русанівський [та ін.]. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2000. – 750 с.

  В енциклопедії «Українська мова» на основі досяг­нень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні оди­ниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, подано основні поняття загального мовознав­ства. Багато статей присвячено мовознавцям, пись­менникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, мовознавчої науки тощо. Вміщено статті про установи та організації, друковані органи, які ведуть дослідження і пропаганду української мови. Книга містить 1 797 статей, карту та ілюстративний матеріал.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС34830

 30. Українська мова [Текст]: енциклопедія / НАН України, Ін–т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін–т укр. мови; голова ред. кол. В. М. Русанівський. – Вид. 3–тє, зі змінами і допов. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2007. – 856 с.

  В енциклопедії «Українська мова» на основі досяг­нень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, подано основні поняття загального мово­знавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у роз­виток української мови, філологічної науки тощо. В низці статей ідеться про установи та організації, друковані органи, які ведуть дослідження і пропаган­ду української мови, рідного слова. Книга містить 2 027 статей, карту, ілюстративний матеріал і таблиці.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС44703

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)