Україна суверенна: від витоків до сьогодення

У читальному залі Фонду Президентів України представлена виставка «Україна суверенна: від витоків до сьогодення», присвячена Дню Соборності України. На ній представлені видання, які висвітлюють період історії України, починаючи від Київської Русі і до сьогодення. Окремо представлені періоди Київської Русі, Галичини у складі Польського Королівства, Богдану Хмельницькому, Центральній Раді, Карпатській Україні, УГВР, окремо перша і друга половини ХХ століття та сьогодення.

 1. Україна соборна: Зб. наук. ст. – К., 2004. – Вип. 1. – 379с.
  Збірник наукових статей містить матеріали, присвячені доленосним подіям історії України і знаковим постатям, які відіграли помітну роль у державотворчих процесах, політичній, економічній, соціокультурній, етноконфесійній сферах суспільного життя.

  Шифр зберігання журналу у Фонді Президентів України: Ж72936(5)

 2. Толочко П. П. Від Русі до України [Текст] : вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці / П. П. Толочко. – К. : Абрис, 1997. – 398 с.
  Відомий історик і археолог досвідченим оком оглядає тисячолітні шари нашої минувшини та їхній неоднозначний, дивовижний відсвіт в оновленій Україні, вболіваючи за її добре прийдешнє з небайдужістю вченого й громадянина.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВА582102(11)

 3. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення [Текст] : хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк [и др.]. – 2.вид., доп., доопрац. – К. : Наукова думка, 2005. – 718 с.: іл.
  Довідник с найповнішим зібранням фактографічного матеріалу з історії Ук­раїни, впорядкованого за хронологічним принципом. Відтворено декілька тисяч визначних подій українського минулого від архаїчних часів до сьогодення: подано інформацію про археологічні культури, розселення давньослов'янських племен, політичне життя, розвиток економічних відносин та культури України. Особливу увагу приділено подіям, пов'язаним з процесами українського державотворення, Київській та Галицько-Волинській державам, Визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького, Українській Державі, Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці. Автори відстежують найголовніші події історії УРСР, події, пов'язані зі здобуттям нею незалежності, сучасне України.
  Події минулого України розглядаються в контексті світової історії.
  Для істориків, суспільствознавців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться Історією України.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВС41837(4)

 4. Горєлов М. Є. Держава і цивілізація в історії України [Текст] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Ін-т археології. – К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. – 879с., [48 ]арк. іл.: іл.
  Автори цієї книги вивчають історичний розвиток населення на території сучасної України від зародження відтворювального господарства і до сього­дення. Основна увага надається висвітленню проблеми співвідношення додержавних та державних структур із важливим і ще недостатньо вивченим процесом еволюції протоцивілізаційних та цивілізаційних спільнот цього європейського регіону.
  Для всіх, хто цікавиться історичним розвитком України.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВА723210(5)

 5. Толочко П. П. Київська Русь [Текст] / П. П. Толочко. – К. : Абрис, 1996. – 259 с.: іл.

  Книга присвячена одному із найяскравіших періодів істо­рії України — Київській Русі. Відтворено широку кар­тину політичного, соціально-економічного, культурного розвитку України.
  Для істориків-викладачів, студентів, учнів, учителів, для всіх, кого цікавить минуле України.
  З дарчим написом Кучмі Л.Д. від автора.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №280

 6. Іванченко Р. П. Україна від Кия до Кравчука: Короткий нарис історії української державності. – К.: Укр. письменник, 1992. – 47с.
  Україна, що впродовж багатьох століть виборювала, здобувала і в силу різних об­ставин втрачала свій суверенітет, сьогодні знову вийшла на дорогу творення власної державності — без опіки давніх і небезко­рисливих сусідів І «родичів». Читачі цього історичного нарису мають можливість простежити, як з далеких часів і донині в українського народу жило і не вмирало прагнення волі, свободи, незалеж­ності...
  З дарчим написом Першому Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: Р76026(7)

 7. Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.) [Текст] : монографія / І. Й. Бойко ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 628 с. – Бібліогр.: с. 562–625.
  У монографії вперше в українській правничій літературі здійснено комплексне історико-правове дослідження формування та функціонування державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського Королівства (1349-1569 pp.). На основі історико-правових джерел - проаналізовано передумови та наслідки інкорпорації значної частини земель Галицьке-Волинської держави Польщею у середині XIV ст. та розкрито особливості організації публічної влади у Галичині в складі Польського Королівства (1349-1569 pp.). Показано особливості соціально-правового становища населення у Галичині, охарактеризовано основні джерела й інститути права, які діяли у краї в період його перебування у складі Польського Королівства.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів історичних та юридичних факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією держави та права України.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВА716362

 8. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій (Едмонтон). – К. : [б. в.], 2012 .
  Т. 2 : 1650 – 1651 рр. / Ін-т історії України ; [упоряд.: о. Юрій Мицик ; редкол.: В. А. Брехуненко та ін.]. – 2013. – 704 с. – 300 прим.
  Даний збірник відкриває собою чотиритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 pp., насампе­ред архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу українського народу за свободу й державну незалежність. Джерела головним чином подані на мові оригіналу (з перекладом українською), скорочення зроблені як виняток і позначені квадратними дужками (вони як правило стосуються сюжетів, які не мають безпосереднього відношення до заявленої теми).
  Для науковців, викладачів вузів, студентів, усіх, хто цікавиться історією.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: В354437/2(2)

 9. Переяслав. 1654 р. [Текст] / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [упоряд.: В. В. Кривошея, С. М. Горобець, Б. О. Вакка]. – К. : Пріоритети, 2012. – 147 с. – Бібліогр. в знесках. – 100 прим.
  Пропоноване видання е публікацією оригінала присяжних списків козаків, міщан, шляхти у містах Переяславі, Києві та Ніжині у 1654 р.
  Містить вступ і текст документа.
  Розраховане на істориків, архівістів, краєзнавців, музейних працівників, студентів гуманітарних факультетів.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВА766610(2)

 10. Грабовський С. І. Що принесла Україні Переяславська рада? [Текст] / С. І. Грабовський. – К. : Stylos, 2003. – 62 с. – Бібліогр.: с. 62.
  Брошура являє собою науково-популярне видання, в якому суто історичні екскурси поєднані з історико-філософськими розмислами про минуле і сучасне України, про варіанти її розвитку, що поставали і постають перед українським народом. Автор брошури є фаховим філософом, заступником головного редактора журналу «Сучасність»; проте до сфери його зацікавлень завжди входила політична історія України і Європи.
  Брошура призначена для вчителів історії, школярів старших класів, ліцеїстів, студентів, викладачів, усіх зацікавлених у розумінні складних політичних процесів минулого і сучасного.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВА646132(5)

 11. Історія українських політичних партій. Кінець ХІХ ст. – 1917р. [Текст] : хрестоматія-посібник / упоряд. Б. І. Корольов, І. С. Михальський ; Європейський ун-т. – К. : Видавництво Європейського університету, 2004
  Ч. 1. – [Б. м.] : [б.в.], 2004. – 561 с. – Бібліогр.: с. 538–549.
  Хрестоматія - посібник з історії українських політичних пар­тій — перше видання такого типу. До неї включені основоположні документи партій: програми, статути, заяви, відозви, а також урив­ки із спогадів засновників та лідерів партій. Усі ці документи, значна частина яких публікується вперше, відображають основні напрями діяльності українського національно-визвольного руху наприкінці ХІХ-на початку XX ст.
  Для студентів вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв, гімназій та коледжів, викладачів, науковців, партійних працівників.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: В347888/Ч. 1(2)

 12. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947) [Текст] : дослідження, спогади, документи : у 3 т. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Букрек, 2011 .
  Т. 1 : Дослідження / [Юрій Макар та ін.]. – 2011. – 879 с. : фотогр. – Текст рос., англ., пол., нім. – 1000 прим.
  На базі зібраних в архівах України, Польщі та Канади матеріалів, з залученням опублікованих документів і значної кількості наукових опрацювань автори виклали своє бачення долі українців Холмщини та Південного Підляшшя від їх вивезен­ня углиб Росії під час Першої світової війни, їх переживань у складі міжвоєнної Польщі, під час Другої світової війни, евакуації (депортації) на підставі Угоди від 9 вересня 1944 р. до УРСР і ганебної акції Вісла - депортації в кордонах повоєнної Польщі.
  Публікація запланована у вигляді тритомника. Зміст першого з них складають дослідницькі розділи.
  Видання здійснюється заходами МПП ВКФ ГЕЛІКОН, а також за підтримки Меморіального фонду ім. Теодоти та Івана Климів, Вічного фонду Целестина й Ірини Суховерських і Меморіяльного фонду ім. Марусі Онишук та Іванка Харука з Канадського інституту українських студій в Альбертському університеті.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: В353701/1

 13. 13. Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради [Текст] : бібліогр. довідник / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко ; НАН України, Укр. міжнар. ком. з питань науки і культури. – К. : [б.в.], 1998. – 255 с.

  У довіднику подаються стисла характеристика діяльності Української Центральної Ради та біографії її діячів. Уміщено також списки членів Ради, її органів і структур, хронологію найважливіших подій 1917—1918 pp. та бібліографію.
  Для науковців, викладачів, студентів та всіх зацікавлених історією України.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВС32541(20)

 14. Стерчо П. Карпато-Українська держава: До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919–1939 роках: Репринт. вид. – Л.: За вільну Україну, 1994. – 288с.
  Запропонована  увазі української громадськості Книга проф. П. Стерча «КАРПАТО-УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» вперше підняла непроглядну завісу фальсифікацій історії Карпатської України.
  Читаючи книгу проф. П. Стерча і аналізуючи політичне життя в Карпатській Україні 20-30-х років, допитливий і критичний читач неодмінно згадає одну давню приповідку: "Нове — цс лише добре за­буте (а у випадку Закарпаття — приховане) старе". Він не зможе не зауважити тих паралелей, що самі впадають у вічі при співставлянні реалій політичного життя сьогоднішнього Закарпаття і Карпатської України 20-30-х років, прийде до висновку, що, на перший, поверхо­вий погляд, стихійний процес "возрождение русинов", русинського сепаратизму, "язикового вопроса", бродій-фенциківського політич­ного лжерусинського словоблуду — це тільки відрижка мадярського реваншизму 20-30-х років, добре спланована і виважена політична диверсія проти Української держави, за якою стоять спецслужби сусідніх держав, котрі нині, як і в добу Карпатської України, нама­гаються дезинформувати світову громадськість і знову загнати ук­раїнців в підземелля колоніалізму…
  Книжка проф. П. Стерча буде корисною не тільки для пересічної закарпатської громадськості, викладачів-істориків, студентів, учнів і всіх, хто цікавиться питаннями історії України, але й для молодого дипломатичного корпусу нашої держави. Політичні відносини західних сусідів — Мадярщини, Румунії, Чехії і Словаччини, а також Польщі з Україною іще довго нестимуть на собі відбиток подій у За­карпатській Україні 1919-1945 років.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: Ва557374(2)

 15. Жадько В. О. Кирило Осьмак: "Заповідаю вам Україну" [Текст] : роман-сповідь / Віктор Жадько. – К. : Експрес-поліграф, 2012. – 343 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 338-340. – 500 прим.
  У романі В. О. Жадька розповідається про непросту, але гідну увічнення в пам'яті співвітчизників долю українського патріота, науковця, політичного діяча, Президента Української Головної Визвольної Ради (1944) полтавчани­на Кирила Івановича Осьмака, Книга написана на основі вивчення багатьох архівних матеріалів зі щирим бажанням автора показати читачеві трагічну іс­торію українського народу крізь призму пошуків, досягнень, страждань люди­ни, яка до творення цієї історії була причетна.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВА760798(2)

 16. Панченко О. Українська Головна Визвольна Рада – Закордонне Представництво УГВР – Генеральний секретаріят Закордонних Справ УГВР – Середовище УГВР (правно-політичний аспект) [Текст] / О. Панченко ; вступ. сл. М. Прокоп. – Гадяч : Гадяч, 2004. – 420с.: фотогр.+ 12 арк. іл. – Альтернативна назва : УГВР. Українська Головна Визвольна Рада – ЗП УГВР – ГС ЗС УГВР – Середовище УГВР/ Панченко, О. – Бібліогр.: с. 199–211.

  В пропонованій праці автор намагався тематично і хронологічно охопити головні етапи, що передували заснуванню УГВР, а також події, що стосуються безпосередньо Великого Збору УГВР, діяльності Генерального Секретаріяту УГВР під керівництвом Р. Лозовського (Р. Шухевича) у веденні повстанської війни та підпільної роботи у по­воєнні роки, як також і тих подій, що торкаються функціонування Генерального Секретаріяту Закордонних Справ і Закордонного Пред­ставництва УГВР та інших формацій української еміграції.
  Книга доц. д-ра Олександра Панченка про Українську Головну Визвольну Раду та її структури в Краю на чужині, як піонерська дослідницька робота, знайде зацікавлених читачів із всього читацького загалу та науковців, усіх, хто цікавиться історією українських національно-визвольних змагань та правним статусом українських державницьких формацій.
  З дарчим написом Президенту України В. А. Ющенку від автора.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ/№1282

 17. Гунчак Т. країна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.: іл.
  Книжка знаного в Україні американського історика Тараса Гунчака є своєрідною спробою висвітлити основні віхи державотворчих змагань українців протягом першої половини XX ст., — мабуть, найдраматичнішого періоду політичної боротьби.
  Видання доповнюють оригінальні тексти політичних документів, архівні фотоілюстрації.
  Для викладачів, науковців, учителів, студентів, широкого чи­тацького загалу.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: Ва556751(5)

 18. Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття [Текст] / В. Баран [та ін.] ; ред. В. А. Смолій, Ю. А. Левенець ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 1028 с. – Бібліогр.: в кінці розд.
  Праця присвячена комплексному аналізу змісту й суті політичних процесів і явищ, що були визна­чальними для України впродовж XX — початку XXI ст. Автори оцінюють інтелектуальний потенціал української політичної думки на зламі ХІХ–ХХ ст., з'ясовують місце "українського питання" в Російській імперії та парадокси його швидкої політизації під час революційних збурень 1905-1907 pp., аналізують політичні рухи і процеси 1917–1920-х pp., розкривають проблеми державотворчого процесу, пошуку теоретико-правових моделей національно-державної організації та способів їх втілення у суспільну практику як у Наддніпрянській Україні, так і в Галичині, розглядають феномен УСРР/УРСР, переосмислюють значення та місце українських політичних сил під час Другої світової війни. Повоєн­на доба, колапс СРСР, становлення незалежної України, аналіз політичних викликів сьогодення — все це також знайшло відбиття у цій праці.
  Розрахована на фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться політичного Історією України.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВС45528(4)

 19. Кремень В. Г. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Г. Кремень, В. М. Ткаченко. – К. : [б.в.], 1998. – 446 с.
  У монографії розглядається проблема суспільної трансформації України за доби незалежності у контексті багатовікового історичного досвіду.
  Останні сім років засвідчили, що суспільство зіткнулося з низкою нових проблем. Це насамперед прийняття Конституції України, пошук «української ідеї», глибокий суспільний розкол, феномен нелегітимності політичної влади. Два стратегічні завдання — розбудова правової соціальної держави та розвиток громадянського суспільства — ще дуже далекі від свого розв'язання.
  Подолання синдрому «неісторичного народу» та комплексу «меншого брата» автори монографії пов'язують із поглибленням самоорганізації суспільства та підвищенням його партнерських якостей щодо інших країн світової співдружності. Ці завдання набули особливої гостроти за умов протиборства ідеологем «західного лібералізму» і «євразійської соборності» в суспільно-політичній думці середини 1990-х років.
  Утвердження української ідентичності, віднайдення Україною шляху до себе, визначення магістрального напряму суспільного поступу автори пов'язують з необхідністю «зняття» дилеми «Схід — Захід» шляхом культурно-політичного синтезу цивілізаційних надбань кожного народу на просторі «Великої Європи».
  Монографія адресована професійним політикам, політологам, науковцям-суспільствознавцям, викладачам навчальних закладів, студентам та всім тим, кому небайдуже минуле, сучасне та майбутнє України.
  З дарчим написом Кучмі Л. Д. від автора.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №510

 20. Українська політична нація [Текст] : генеза, стан, перспективи / А. О. Астаф'єв [та ін.] ; ред. В. С. Крисаченко ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2003. – 631 с. – Авт. зазн. у вих. дан.
  У монографії розглядаються ключові проблеми сучасного націєтворення в Україні як концептуальної політичної константи. Висвітлюються такі питання, як ґенеза українського етносу, історичний досвід формування української політичної нації, етнокультурні, суспільно-політичні та загальноцивілізаційні підстави її становлення на сучасному етапі. На тлі процесів сучасного націєтворення розглядаються проблеми політичної культури, соціогенних ризиків, реформування Збройних сил.
  Для державних службовців, вітчизняних і зарубіжних дослідників, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей.
  З дарчим написом Президенту України Л. Д. Кучмі.
  <.blockquote>

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ/№610

 21. Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації [Текст] : [В 2 т.] / В. Г. Кремень [и др.]. – К. : Промінь, 2003
  Т. 1 : Критика історичного досвіду. – [Б. м.] : [б.в.], 2003. – 384 с.
  У двотомнику пропонується оригінальне трактування проблем само­організації української держави-нації. Зробивши акцент на понятті "самоор­ганізація", автори тим самим принципово ставлять виклад матеріалу в пло­щину критики історичного досвіду самого українського народу, не шукаючи причин усіх наших бід у підступах якихось "зовнішніх супостатів".
  У першому томі переосмислюється досвід самоорганізації наших предків від часів Київської Русі до проголошення незалежності України в 1991 р.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: В347409/Т. 1(3)

 22. Болотенюк С. В. Тризуб символ світогляду українців [Текст] / С. В. Болотенюк, П. А. Харченко ; Українська академія оригінальних ідей. – К. : Фенікс, 2008. – 179 с. - Бібліогр.: с. 161–179.
  Настанова — пізнавати феномен Природи через природу Людини, а не Людину за Природою — пояснює походження символу Тризуба з Троїстого образу Людини (Homo Trinitas). В книзі показано методо­логічну роль Тризуба в розгортанні народної культури, його естафет­не значення для ідеології життєтвореня українців. Як універсальний символ загальнолюдського світогляду, Тризуб зіграє і місіонерську роль у створенні нового ладу на світі.
  Для всіх, кому символ Тризуба допоможе пізнати свою суть.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ВА709228(2)

 23. Україна: герби та прапори [Текст] = Украина: гербы и флаги = Ukraine: arms and flags / [авт. проекту та упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний ; редкол.: Ю. С. Ганжуров та ін.]. – К. : Парламент. вид-во, 2010. – 451 с. : кольор. іл. – Текст укр., частково рос., англ. – 1000 прим.
  Пропонована книга є певним підсумком майже 20-річного періоду створення місцевої символіки. До неї включено понад 1200 зображень гербів і прапорів областей, районів і міст України.
  Для істориків, фахівців-геральдиків та всіх, хто цікавиться українською символікою.

  Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ/№2638

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)