Рукописна книга в дослідженнях сучасних науковців

Увазі читачів пропонується література останнього десятиліття, присвячена дослідженню рукописних книг і репрезентована виданнями з України, Росії, Білорусії, Чехії, Польщі, Литви, Македонії, Сербії тощо.
Більшість представлених видань висвітлює історію кириличних рукописів. Це, насамперед, збірники наукових праць дослідників рукописної книги, матеріали читань зі слов’янської культурно-історичної спадщини, матеріали конференцій з питань кодикології, конференцій, присвячених видатним історичним, духовним діячам, проблемам мовної та культурної спадщини, як загальнослов’янської, так і окремих країн.
Серед матеріалів виставки також є монографії, присвячені кодикологічним дослідженням, питанням історії товариств, навчальних закладів, певним жанрам українських рукописних книг, підручник видатного сербського вченого Кульбакіна з палеографії слов’янських систем письма тощо.
Сподіваємося, неабияку зацікавленість серед дослідників кириличних рукописів викличуть каталоги кириличних рукописних зібрань Києва, Львова, Вільнюса, Москви (МГУ), Рильського монастиря (Болгарія), рукописів Македонії, Румунії тощо, каталоги нових надходжень рукописів крупніших бібліотек (РНБ).
Окрім того, приваблять фахівців і видання з історії західноєвропейської писемності, зокрема монографії, присвячені оздобленню середньовічних та ренесансних латинських рукописів та рукописів нового часу, довідники та каталоги.
Виставка адресована археографам, історикам, літературознавцям, мовознавцям, книгознавцям, викладачам та студентам гуманітарних факультетів.
Перелік використаної літератури:
1.    Гнатенко, Людмила Анатоліївна.
Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом [Текст] / Л. А. Гнатенко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. В. Німчук, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. - К. : НБУВ, 2007. - 264 с. : ил. - ISBN 978-966-02-4261-6
2.    Гнатенко, Людмила Анатоліївна.
Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, В. В. Німчук. - К. : НБУВ, 2003. - ISBN 966-02-2977-1
3.    Іванова, Ольга Андріївна.
Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : науковий каталог, палеографічний альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; ред. кол. : Дубровіна Л. А. (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. - 791 с. : іл. - Бібліогр.: с. 19-32. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-5500-5
4.    Гальченко, Олена Михайлівна.
Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис [Текст] / О. М. Гальченко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. - К. : [б.в.], 2005. - 375 с.: іл. - ISBN 966-02-3731-6
5.    Кириличні рукописні книги в фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України [Текст] : каталог / відп. ред. Л. В. Головата ; Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України. - Львів : Оріяна-Нова, 2007 - . - ISBN 978-966-02-2334-X
Т. 1 : XI-XVI ст. / Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника ; уклад. М. М. Кольбух [та ін.]; відп. ред. Головата Л. В. - Л. : [б.в.], 2007. - 521 с. : фото кол. - ISBN 978-966-2128-05-5
6.    Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (1994-2000) [Текст] : каталог / Российская национальная библиотека. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2004 - Ч. 1 / сост. Л. С. Георгиева, научн. ред. Л. И. Бучина, ред. Л. С. Гейро, авт. опис. Т. А. Богданова [и др.]. - СПб : [б. и.], 2004. - 279 с. - ISBN 5-8192-0212-0 : Б. ц.
7.    Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (1994-2000) [Текст] : каталог / Российская национальная библиотека. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2004 - Ч. 2 / сост. Л. С. Георгиева, научн. ред. О. В. Васильева, Н. А. Елагина, В. М. Загребин, ред. Л. С. Гейро, авт. опис. В. М. Загребин [и др.]. - СПб : [б. и.], 2004. - 261 с. - ISBN 5-8192-0213-9 : Б. ц.
8.    Българска ръкописна книга [Текст] : каталог на изложба / Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия ; авт. текст. Х. Кодов ; упоряд. Н. Вутова. - София : [б. и.], 1996. - 159 с. : цв. ил. - Б. ц.
9.    Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе [Текст] : каталог / Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas ; упоряд. Н. Морозова. - Vilnius : [б. и.], 2008. - 243 с. : рис. - ISBN 978-9955-698-90-6 : Б. ц.
10.    Грецькі рукописи у зібраннях Києва [Текст] : каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут історії України ; Гарвардський ун-т ; Дамбартон Оукс ; упоряд. Є. Чернухін ; ред. кол.: І. Шевченко (голова), Е. Л. Кінен, О. Онищенко, Г. Боряк, М. Дмитріенко, Л. Дубровіна ; ред. Н. Черкаська. - Київ ; Вашингтон : [б.в.], 2000. - 382 с.: рис. - ISBN 966-02-1071-X
11.    Георгиевски, Михајло.
Словенски ракописи во Македонија [Text] / М. Георгиевски. - Скопје, [19--] - Кн. 5, 6 : Опис. Факсимили = M. Georgievski. Slavic manuscripts in Macedonia . Vol. V (Description), Vol. VI (Facsimiles) . - 1993. - 245 с.
12.    Чуба, Галина.
Українські рукописні учительні Євангелія [Текст] : дослідження, каталог, описи / Г. Чуба ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Uniwersytet Jagiellonski, Товариство дослідників Центрально-Східної Європи, Канадський інститут українських студій, Dipartamento Di Studi Linguistici Letterari E Filologici Dell'Universita Di Milano. - Київ ; Львів : Свічадо, 2011. - 223 с. - ISBN 978-966-395-505-6 : Б. ц.
13.    Сквайрс, Екатерина Ричардовна.
Немецкие средневековые рукописи и старопечатные фрагменты в "Коллекции документов Густава Шмидта" из собрания Научной билиотеки Московского университета [Текст] : каталог. Материалы и исследования / Е. Р. Сквайрс, Н. А. Ганина ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет, Научная библиотека Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. - Москва : МАКС-Пресс, 2008. - 470 с. : цв.ил. - ISBN 978-5-317-02117-7 : Б. ц.
14.    Informator o polonikach w zbiorach rekopismiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka [Text]. - Wroclaw : [s. n.] Czesc I : Zbiory Biblioteki Zakladu Narodowego im. Ossolinslich zinwertaryzowane przed 1945 r. / уклад.: M. Matwijow, E. Ostromecka. - 2010. - 539 с. - ISBN 978-83-61056-24-9 : Б. ц.
15.    Список трудов сотрудников Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. 1990 - 2004. [Текст] / Российская национальная библиотека ; уклад.: Н. А. Зубкова, Е. С. Павлова ; ред. С. Н. Котломанова. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2005. - 92 с. - ISBN 5-8192-0244-9 : Б. ц.
16.    Кульбакин, Степанъ Михайловичъ.
Славянская палеография [Text] / С. М. Кульбакин ; прир.: Г. Jовановиh, Р. Ковачевиh, В. Савиh ; САНУ, Институт за срепски jезик, старословенистички одсек. - Београд : [s. n.], 2008. - 170 с. + 074 дод. : ил. - Б. ц.
17.    Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes kalbos, kulturos in rastijos tradicijos [Text] / Lietuviu kalbos institutas ; sudare : S. Temcinas [et al.]. - Vilnius : [s. n.], 2009. - 447 с. : il. - (Bibliotheca archivi lithuanici ; 7). - ISSN 1648-3294. - ISBN 978-609-411-026-9 : Б. ц.
18.    Андоновски, Венко.
Зеницата на Македониjа: биографија на македонската свет [Text] / В. Андоновски, Г. Стоjковски ; пер. на англ. : Ф. Корженски, J. Утковска. - [Скопје] : [б.в.], 2007. - 272 с.: фот. - (Книга за секоја кука и за секој минувач низ Македонија). - ISBN 978-9989-57-554-9
19.    Scott, Kathleen L.
Tradition and innovation in later medieval English manuscripts [Text] / K. L. Scott ; The British Library. - London : The British Library, 2007. - 194 p. : il. - ISBN 978-0-7123-4936-9 : Б. ц.
20.    Codex Gigas - The Devil's Bible: the secrets of the world's largest book [Text] : publication issued on the occasion of the exhibition of the same name in the Klementinum Gallery / K. Boldan [et al.] ; transl.: K. Millerova, S. M. Miller ; Narodni knihovna. - Prague : National Library of Czech Republik, 2007. - 121 p.: ill., portr., facsim. - Бібліогр.: p. 117-118. - ISBN 978-80-7050-533-5
21.    Trois ecritures - trois langues. Pierres gravees, manuscrits anciens et publications croates a travers les siecles [Text] : la presente publication a ete realisee a l'ocassion de l'exposition organisee sous le meme titre a la Bibliotheque Royale de Bruxelles de 23 janvier au 28 fevrier 2004 / Bibliotheque royale (Bruxelles), Bibliotheque nationale et universitaire (Zagreb), Editions Erasmus (Zagreb) ; ed. resp. S. Lipovcan ; trad.: E. Le Calve-Ivicevic, Z. Klaic. - Zagreb : Nacionalna i sveucilisna knjiznica, 2004. - 279 p.: ill., phot. - Бібліогр.: p. 270-279
22.    Запаско, Яким Прохорович.
Пам'ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга [Текст] / Я. П. Запаско. - Львів : Світ, 1995. - 478 с. - ISBN 5-7773-0232-7
23.    Попов, Геннадий Викторович.
Рукописная книга Москвы. Миниатюра и орнамент второй половины XV-XVI столетия [Текст] / Г. В. Попов ; Центр. музей древнерус. культуры и искусства им. А. Рублева. - М. : Индрик, 2009. - 277 с. + [196] ил. - 800 экз. - ISBN 978-5-91674-044-8
24.    Tresors carolingiens. Livres manuscrits de Charlemagne a Charles le Chauve [Text] / авт.-упоряд.: M. -P. Laffitte, C. Denoel, M. Besseyre ; передм. J. -P. Caillet ; голов. ред. P. Crouzet. - Paris : Bibliotheque nationale de France, 2007. - 239 p. : il. - ISBN 978-2-7177-2377-9 : Б. ц.
25.    Miniatura si ornamentul manuscriselor din colectia de Arta Medievala Romaneasca a Muzeului National de Arta al Romaniei [Text]. - Bucuresti : SIMETRIA, [1996] - Vol. 2 : Manuscrise slavone, un manuscris latin si unul romanesc / cat. L. Tugearu ; cuv. ianin. V. Candea ; paleogr. slav. P. Mircea Florea ; paleogr. greaca: M. Caratasu, N. Trandafirescu ; paleogr. lat. N. Tranadafirescu ; glos. si ind. C. Tanasoiu. - 2006. - 417 p.: il. - Бібліогр.: p.386-390. - ISBN 973-87416-8-8
26.    Iluminacje Psalterza Potockich z kolekcji wilanowskiej [Text] / K. Plonka-Balus, M. Wozniak ; red. H. Tchorzewska-Kabata ; Biblioteka Narodowa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004. - 123 s.: fot. - ISBN 83-7009-585-2
27.    Grebe, Anja.
Goldenes Mittelalter. Geschichte der Buchmalerei [Text] / A. Grebe ; Germanisches Nationalmuseum, Nurnberg Abb., Bodleian Library, University of Oxford. - Graspo, Zlin : Jan Thorbecke Verlag, 2007. - ISBN 978-3-7995-0184-2 : Б. ц.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)