Підрозділи, що сприяють функціонуванню системи ДБО

4.1. Центр формування бібліотечно-інформаційних ресурсів здійснює комплектування фонду НБУВ виданнями довідково-бібліографічного характеру українською та іноземними мовами, забезпечує передплату бібліографічної періодики, онлайнових довідково-бібліографічних ресурсів, готує бібліографічні покажчики надходжень зарубіжних довідково-енциклопедичних та періодичних видань до фондів бібліотек НДУ НАН України, виконує бібліографічні довідки про нові надходження документів та наявність видань у фондах НБУВ, видавців та видавничі організації.

4.2. Відділ формування і обліку електронних інформаційних ресурсів формує та забезпечує використання зібрання науково-інформаційних і суспільно значущих ресурсів Інтернету.

4.3. Відділ систематизації здійснює систематизацію документів, що надходять до фондів НБУВ, ведення і редагування Генерального систематичного каталогу та ЕК, розробляє «Рубрикатор НБУВ» (Робочі таблиці класифікації), надає методичну і науково-практичну допомогу підрозділам НБУВ, бібліотекам НДУ НАН України, бібліотекам інших систем і відомств з питань систематизації документів, організації і ведення систематичних каталогів, використання таблиць бібліотечної класифікації і розроблення робочих таблиць класифікації.

4.4. Відділ каталогізації здійснює каталогізацію документів, організацію читацьких та службових алфавітних каталогів книг, періодичних видань, дисертацій тощо.

4.5. Відділ бібліотекознавства спільно з підрозділами системи ДБО здійснює наукові дослідження з проблем ДБО, розробляє норми на процеси і операції ДБО, нормативні і методичні документи з питань розвитку ДБО; сприяє впровадженню результатів досліджень у практику.

4.6. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади сприяє вдосконаленню ефективного використання фондів НБУВ, нових інформаційних ресурсів, створених в Україні та за її межами, в тому числі інформаційних потоків електронної інформації, здійснює підготовку наукових інформаційних ресурсів на основі аналізу   періодичної   преси   СНД, загальноукраїнських та регіональних видань, офіційних видань політичних партій, громадських об'єднань, релігійних організацій для продуктивного використання науковими установами при реалізації актуальних суспільно значущих проектів; узагальнює досвід роботи інформаційно-аналітичних структур у системі наукових бібліотек з  ефективного використання довідково-бібліографічних фондів, сприяє удосконаленню довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, активному введенню в обіг наукової та іншої інформації, необхідної для підвищення ефективності діяльності органів державної влади, соціально-економічних та  ринкових перетворень в Україні, сталого розвитку  держави.

4.7. Інститут біографічних досліджень розробляє теоретичні та науково-методичні проблеми української біографістики; здійснює збирання, наукове опрацювання, підготовку до видання матеріалів Українського біографічного словника – багатотомного енциклопедичного видання, що вміщує біографії діячів української землі, представників української діаспори, а також українознавців і прихильників України за її межами з усіх сфер людської діяльності від давнини до сучасності; координацію досліджень з біографістики в Україні, формує бази даних української біографістики, сприяє довідково-бібліографічному обслуговуванню користувачів інформацією біографічного характеру.

4.8. Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків забезпечує координацію й кооперацію бібліографічного обслуговування закордонних користувачів Бібліотеки.

4.9. Відділ національної бібліографії здійснює формування бібліографічних ресурсів ретроспективного характеру, БД національної бібліографії України.

4.10. Служба реферування української наукової літератури здійснює аналітико-синтетичну обробку вхідного документного потоку Бібліотеки, кумуляцію реферативної інформації в загальнодержавній базі даних "Україніка наукова" та підготовку галузевих випусків Українського реферативного журналу "Джерело".

4.11. Центр бібліотечно-інформаційних технологій розробляє стратегічні напрями розвитку комп’ютерних технологій у бібліотеці, координує роботи з кооперативного створення електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів у рамках створення єдиної інформаційної системи «Бібліотека – XXI», сучасного ДБА; забезпечує підрозділи системи ДБО комп’ютерною технікою, обладнанням, програмним забезпеченням, здійснює актуалізацію антивірусних програм.

4.12. Відділ програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж забезпечує налагодження, підтримку автоматизованої бібліотечної інформаційної системи для формування електронних інформаційних ресурсів та надання доступу до них користувачам Бібліотеки.

4.13. Центр реставрації і консервації здійснює контроль за режимом збереження документів довідково-бібліографічних фондів, їх реставрацію, оправлення, оцифрування соціально значущих, рідкісних і найушкодженіших документів.

4.14. Планово-економічний відділ здійснює нормативне та планово-економічне забезпечення діяльності з надання платних бібліографічних послуг у НБУВ.

4.15. Бухгалтерія забезпечує фінансові розрахунки за надання платних послуг, перевіряє їх облік і звітність.

4.16. Науково-видавничий центр забезпечує ксерокопіювання, мікрофільмування, фотокопіювання документів, відібраних відповідно до запитів користувачів.