Структура системи, функції підрозділів

3.1. Складовими Системи є довідково-бібліографічні служби структурних підрозділів НБУВ, які здійснюють безпосереднє бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів, а також підрозділи, пов'язані з ними технологічно, що забезпечують їхнє функціонування.

3.2. Структурні підрозділи НБУВ здійснюють ДБО відповідно до своїх функцій і місця підрозділу в структурі Бібліотеки.

3.3. Відповідно до участі у ДБО виділяються 2 групи:

  • першу групу становлять підрозділи, безпосередньо пов’язані з обслуговуванням користувачів: Відділ комплексного бібліотечного обслуговування, Відділ довідково-бібліографічного обслуговування, Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу, Відділ технологій дистантного обслуговування; Відділ обслуговування основними фондами, Відділ бібліотекознавства, Національна юридична бібліотека, Культурно-просвітницький центр, Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків, Відділ фонду ООН, Фонд Президентів України, Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій, Відділ газетних фондів, Відділ зарубіжної україніки, Відділ образотворчих мистецтв, Відділ стародруків і рідкісних видань, Відділ формування музичного фонду, Інститут архівознавства, Інститут рукопису, Філія №2;
  • другу групу становлять підрозділи, безпосередньо не пов’язані з обслуговуванням користувачів, але які сприяють виконанню функцій ДБО: Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Інститут біографічних досліджень, Центр формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, Відділ систематизації, Відділ каталогізації, Відділ наукової організації основних фондів, Відділ національної бібліографії, Служба реферування української наукової літератури, Відділ обмінно-резервних фондів, Планово-економічний відділ, Бухгалтерія, Науково-видавничий центр.

3.4. Структурні підрозділи, що здійснюють безпосереднє обслуговування користувачів:

3.4.1. Відділ довідково-бібліографічного обслуговування (ВДБО) здійснює пріоритетне довідково-бібліографічне обслуговування органів державної влади і управління України, виконує бібліографічні довідки і надає бібліографічні консультації в усній та письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) читачам у читальному залі Відділу та віддаленим користувачам за документами, виданими українською, російською, основними іноземними європейськими мовами з усіх галузей знання, на базі ДБА ВДБО та НБУВ, доступу до внутрішніх і зовнішніх електронних інформаційних ресурсів (ЕІР) інших бібліотек та інформаційних центрів.

3.4.2. Відділ комплексного бібліотечного обслуговування (ВКБО) виконує бібліографічні довідки і надає бібліографічні консультації в усній та письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) за документами суспільно-політичного, гуманітарного циклу, природничого та технічного профілів, з медицини, сільського господарства, виданими українською, російською, іноземними мовами на базі ДБА ВКБО та НБУВ, доступу до зовнішніх ЕІР інших бібліотек та інформаційних центрів.

3.4.3. Сектор запису читачів та контролю відвідувань знайомить з правилами користування Бібліотекою, надає інформацію про структуру, режим роботи, послуги, фонди НБУВ, надає орієнтуючі довідки в усній формі .1

3.4.4. Черговий адміністратор ознайомлює користувачів з правилами користування Бібліотекою, надає інформацію про її структуру, режим роботи, склад фондів, послуги, довідково-бібліографічний апарат, напрями діяльності НБУВ і функції структурних підрозділів; про культурно-масові заходи (конференції, семінари, виставки, екскурсії), що проводяться у Бібліотеці, надає в усній формі довідки про адреси інших бібліотек та інформаційних центрів тощо.

3.4.5. Читальний зал нових надходжень (ЧЗНН) виконує бібліографічні довідки й надає бібліографічні консультації в усній формі за новими надходженнями документів за поточний рік (книги, продовжувані видання), виданими українською, російською та іноземними мовами з усіх галузей знання, на базі виставки нових надходжень, ДБА ЧЗНН, а також ЕІР сайту Бібліотеки.

3.4.6. Загальний читальний зал Відділу комплексного бібліотечного обслуговування виконує бібліографічні довідки в усній та письмовій формах і надає бібліографічні та методичні консультації (у тому числі в автоматизованому режимі) за документами гуманітарного, природничого та технічного профілів на базі ДБА ВКБО та НБУВ, доступу до зовнішніх довідково-бібліографічних ресурсів інших бібліотек та інформаційних центрів.

3.4.7. Читальні зали обслуговування періодичними виданнями (ЧЗОПВ) виконують усні бібліографічні довідки, надають бібліографічні консультації за фондом поточної періодики, ДБА ЧЗОПВ, ЕК НБУВ, електронними інформаційними ресурсами.

3.4.8. Читальний зал картографічних видань виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах за спеціалізованим фондом сектору (карти та атласи, починаючи з XVI ст., література з географії, геодезії, геології, інших наук про Землю), ДБА до нього, ЕК НБУВ, іншими інформаційними ресурсами.

3.4.9. Читальний зал дисертацій і документів на мікроносіях виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі – в автоматизованому режимі) з усіх галузей знання на базі спеціалізованого фонду дисертацій та мікроносіїв, ДБА, спеціалізованих каталогів.

3.4.10. Відділ технологій дистантного обслуговування забезпечує оперативний доступ до електронних інформаційних ресурсів Бібліотеки, зовнішніх мережевих ресурсів, комунікативних сервісів Інтернет та локальних електронних документів на оптичних компакт-дисках, виконує усі типи бібліографічних довідок за запитами віддалених користувачів в автоматизованому режимі. Формує архів виконаних довідок та запитів, галузеві, тематичні та довідково-інформаційні блоки з забезпечення запитів віддалених користувачів. Надає консультативну допомогу користувачам залу електронних ресурсів щодо пошуку електронної інформації з усіх галузей знання та використання пошукових систем, здійснює пошук електронної інформації за замовленням користувачів.

3.4.11. Сектор обслуговування індивідуальних та колективних дистантних користувачів виконує усі типи бібліографічних довідок з усіх галузей знання українською, російською мовами у традиційному та автоматизованому режимах. Здійснює шифрування і бібліографічне доопрацювання замовлень користувачів Бібліотеки та замовлень надісланих за МБА, СМБА і ДД, ММБА, надає бібліографічні й методичні консультації, що орієнтують у системі довідково-бібліографічного апарату НБУВ.

3.4.12. Відділ обслуговування основними фондами надає інформацію про структуру, режим роботи, послуги, фонди Бібліотеки, надає орієнтуючі довідки, адресні бібліографічні довідки.

3.4.13. Відділ наукової організації основних фондів (ВНООФ) надає бібліографічні довідки і консультації в усній і письмовій формах за фондами документів основного зберігання, у тому числі призначених для службового користування, архівним фондом, колекціями, зокрема дисертаціями, ДБА ВНООФ, з урахуванням типо-видової структури фонду.

3.4.14. Відділ бібліотекознавства (ВБ) виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) на базі спеціалізованого фонду документів з теорії, методики, історії бібліотечної справи, бібліографії й книгознавства, ДБА ВБ, електронних інформаційних ресурсів, локальних та віддаленого доступу.

3.4.15. Читальний зал "Австрійська бібліотека" виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі з використанням електронних ресурсів і технологій) на базі спеціалізованого фонду документів та ДБА з питань історії, науки, культури Австрії, Європейського Союзу, підтримує веб-сторінку МЗС Австрії у розділі «Зарубіжна Австріяка», формує базу даних (БД) «Переклади та наукові дослідження «Австріяка в Україні».

3.4.16. Читальний зал "Іранська бібліотека" виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах з питань, що стосуються Ірану, країн Близького Сходу на базі спеціалізованого фонду документів та ДБА, доступних електронних ресурсів українською, російською, англійською, перською мовами.

3.4.17. Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу (ВМНІС) здійснює науково-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування (у тому числі в автоматизованому режимі) фізичних і юридичних осіб, які є користувачами МБА і ММБА. Забезпечує якісне виконання запитів користувачів (колективних міських, міжміських і міжнародних абонентів та персональних абонентів-науковців) на документи з вітчизняних бібліотек та бібліотек інших держав, з фондів основного зберігання НБУВ та підсобного фонду ВМНІС на різних носіях інформації. Здійснює пошук джерел інформації для користувачів МБА і ММБА з використанням електронних ресурсів Інтернет та БД інших бібліотек, інформаційних центрів. Надсилає за координацією замовлення користувачів на видання, що відсутні в основних фондах зберігання НБУВ або взагалі у документній системі України, до бібліотек інших держав поштою, факсом, електронною поштою. Співпрацює, координує та кооперує свою діяльність із суміжними відділами Бібліотеки, службами МБА бібліотек різних відомств і рівнів України, інших держав. За виконаними запитами користувачів формує БД виготовлених цифрових копій оригіналів документів власної Бібліотеки та електронних інформаційних ресурсів, відсутніх в основних фондах зберігання НБУВ. Надає усні та письмові довідки за запитами користувачів МБА, ММБА. ВМНІС є методичним центром з питань функціонування служб МБА, СМБА і ДД та ММБА мережі наукових бібліотек НАН України. В усній формі надає довідки у разі безпосереднього звернення користувача до відділу особисто або телефоном.

3.4.18. Відділ фонду ООН виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмових формах (у тому числі – в автоматизованому режимі) користувачам НБУВ на базі фонду та ДБА відділу: документів і публікацій Організації Об'єднаних Націй і її спеціалізованих установ, а також на основі використання можливостей електронних, онлайнових ресурсів системи ООН (ВООЗ, МАГАТЕ, МОП, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН, ЮНЕСКО, МВФ, Всесвітній банк тощо).

3.4.19. Національна юридична бібліотека забезпечує акумуляцію документально-інформаційних ресурсів, які містять правову інформацію, здійснює систематизацію та аналіз матеріалів, які містять правову інформацію, підготовку інформаційно-аналітичних продуктів; формує довідково-інформаційні фонди та банки даних документально-інформаційних ресурсів, які містять інформацію з питань держави і права; надає довідково-консультаційну допомогу, здійснює довідково-бібліографічне обслуговування користувачів з питань держави і права; бере участь у внутрішньодержавному та міжнародному обміні інформацією з правових питань; надає в установленому порядку організаційні, методичні, консультаційні та інші послуги (в тому числі платні); здійснює забезпечення правовою інформацією працівників органів державної влади, спеціалістів-правників, науковців, студентів, представників дипломатичного корпусу і міжнародних неурядових організацій та поширення правових знань серед населення.

3.4.20. Фонд Президентів України (ФПУ) виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі – в автоматизованому режимі) на базі спеціалізованих фондів відділу, електронних ресурсів ФПУ, документальних матеріалів, з питань, що відображають державну, наукову, суспільно-політичну і творчу діяльність, життя президентів України; історичні форми організації державної влади на території України; процеси становлення та функціонування інституту президентства в Україні; вибори президента України; діяльність громадських організацій і осіб, які так чи інакше пов'язані з реалізацією ідеї президентської влади в Україні, у тому числі президентів України, обраних політичними об'єднаннями діаспори, президентів Західноукраїнської Народної Республіки, Карпато-Української Республіки, кандидатів у президенти України; функціонування інституту президентства за кордоном; діяльність президентів іноземних держав.

3.4.21. Культурно-просвітницький центр надає довідки в усній формі – про заходи (конференції, семінари, виставки, екскурсії), що проводяться в НБУВ, виконує бібліографічні довідки на основі тематичних виставок, їх каталогів, архіву та довідково-пошукового апарату до них.

3.4.22. Черговий бібліотекар пункту запису Філії №1, який поєднує функції Сектора пункту запису читачів, контролю відвідувачів та Чергового адміністратора, консультує читачів щодо правил користування Бібліотекою, надає інформацію про її структуру, режим роботи, склад фондів, послуги, довідково-бібліографічний апарат, напрями діяльності НБУВ і функції її структурних підрозділів, при потребі безпосередньо зв’язуючись з відповідними підрозділами НБУВ.

3.4.23. Інститут архівознавства надає консультаційну та практичну допомогу установам НАН України з питань документування їх діяльності, формування архівних фондів та роботи діловодних, архівних підрозділів; задовольняє соціально-правові запити користувачів на основі документних масивів архівних фондів Президії та відділень НАН України, її установ, організацій-попередників НАН України та їх установ, громадських організацій при установах НАН України, документів особового походження видатних вчених НАН України, ДБА та інформаційних ресурсів наявних і доступних в ІА.

3.4.24. Інститут рукопису (ІР). Відділ зберігання та використання фондів виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах про рукописну спадщину видатних діячів минулого, освітніх та культурних установ ХVIII–ХХ ст. за фондом рукописів (грецькою, латинською, арабською, слов'янськими та іншими мовами) і ДБА ІР, а також за фондами інших архівосховищ, відбитих у джерелах інформації, наявних у НБУВ, електронними інформаційними ресурсами.

3.4.25. Інститут рукопису. Відділ фонду юдаїки виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах за фондами юдаїки, ДБА відділу, локальними та віддаленими спеціалізованими ЕІР.

3.4.26. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій (ВБЗІК) виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) на базі фонду бібліотечних зібрань та історичних колекцій, ДБА ВБЗІК, БД «Зібрання та колекції», ЕК НБУВ, інших спеціалізованих інформаційних ресурсів.

3.4.27. Відділ зарубіжної україніки (ВЗР) виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) на базі спеціалізованого фонду документів українського зарубіжжя, ДБА ВЗР, бібліографічної БД "Зарубіжна україніка", ЕК НБУВ, інших спеціалізованих інформаційних ресурсів.

3.4.28. Відділ образотворчих мистецтв (ВОМ) виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній та письмовій формах за профілем діяльності відділу з широкого кола питань теорії та історії образотворчого, декоративно-прикладного та народного мистецтва, дизайну, документальної та художньої фотографії тощо на базі спеціалізованого фонду образотворчих видань, ДБА ВОМ, ЕК НБУВ, інших спеціалізованих інформаційних ресурсів.

3.4.29. Відділ стародруків і рідкісних видань на базі власних фондів і ДБА відділу виконує бібліографічні довідки, надає консультації в усній і письмовій формах з історії стародруків (видань XV cт. – 1830 р.) та рідкісних і цінних видань ХІХ–ХХ ст., книгознавства.

3.4.30. Відділ формування музичного фонду (ВФМФ) виконує бібліографічні довідки, надає консультації в усній і письмовій формах за профілем діяльності відділу з широкого кола питань музичного мистецтва і музичного фольклору за фондами відділу, ДБА ВФМФ, зведеними каталогами, ЕК НБУВ, іншими спеціалізованими інформаційних ресурсами.

3.4.31. Відділ газетних фондів (ВГФ) виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) з усіх галузей знання на базі спеціалізованого фонду вітчизняних та іноземних газет, ДБА ВГФ, бібліографічної БД "Газети України" (1818–1922 рр.), ЕК НБУВ, інших спеціалізованих інформаційних ресурсів.

3.4.32. Філія № 2 виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній та письмовій формах з усіх галузей знання на базі універсального фонду книг, журналів, бібліографічної періодики та комплектів газет, ДБА філії № 2, електронних інформаційних ресурсів.


1 Крім того, забезпечення користувачів Бібліотеки інформацією, яка допомагає орієнтуватися у розташуванні відділів і читальних залів, здійснюється через наочні стенди, відеомонітори, офіційний сайт НБУВ, а також на всіх пунктах обслуговування користувачів.