Принципи функціонування системи

2.1. Система ДБО НБУВ є сукупністю довідково-бібліографічних служб НБУВ, об'єднаних спільністю завдань щодо забезпечення ДБО; використання інформаційних ресурсів і комунікаційних систем, які забезпечують доступ до інформації та її передання.

2.2. Cистема ДБО спрямована на оптимізацію процесів ДБО для забезпечення:

  • якості, повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб користувачів;
  • єдності методики й технології ДБО;
  • уніфікації процесів обліку, звітності й планування ДБО.

2.3. Функціонування Системи ґрунтується на принципах:

2.3.1. Координації й кооперування діяльності окремих структурних підрозділів у єдиній Системі на основі чіткого розмежування їхніх функцій і напрямів роботи:
а) координація здійснюється з урахуванням місця, завдань і ролі підрозділу в загальній організаційній структурі НБУВ, відповідно до змісту наявних бібліотечно-бібліографічних ресурсів;
б) кооперування будується на основі взаємного використання довідково-бібліографічного апарату (ДБА), фондів НБУВ, що включають документи на різних носіях інформації, враховуючи можливості доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів, а також на основі співпраці та узгодження технологічних принципів виконання довідок;
в) диференційований підхід до прийняття запитів і рівня виконання довідок – залежно від характеру інформаційних потреб і категорій користувачів (див. перелік категорій користувачів, обслуговування яких здійснюється на пріоритетних засадах, дод. 4);
г) доступність ДБО для всіх категорій користувачів НБУВ, створення рівних можливостей для реальних і віддалених користувачів Бібліотеки у задоволенні їхніх інформаційних потреб.

2.3.2. ДБО передбачає виконання й надання користувачам:

  • разових бібліографічних довідок з усіх галузей знання в усній та документальнофіксованій формах;
  • бібліографічних і методичних консультацій (індивідуальних і групових).

Прості усні бібліографічні довідки і консультації надаються користувачам безоплатно.
Складні бібліографічні довідки і консультації, додаткові бібліографічні послуги виконуються на платній основі відповідно до Положення про платні послуги та «Переліку платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського».

2.3.3. Не приймаються до виконання запити, пов’язані з вирішенням кросвордів, вікторин, які потребують суцільного перегляду великої кількості джерел і вузькоспеціальних знань з предмета запиту. Не здійснюється пошук цитат. У цих випадках користувачам надається консультаційна допомога у доборі джерел для самостійного пошуку.