Бібліотека в системі соціальних комунікацій

Поділитися: 
Дата події: 
24-11-2022

24 листопада відбулося чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Воно проходило в режимі онлайнового спілкування.

Розглянуто питання про розгляд та затвердження звітів про виконання перехідних відомчих науково-дослідних робіт у 2022 році.

З доповіддю «Інформаційно-аналітичні ресурси наукових бібліотек у системі соціальних  комунікацій» виступив заступник генерального директора НБУВ,  керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ професор В. М. Горовий.

Він відзначив, що упродовж 2022 року співробітники Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (CІАЗ) та Фонду президентів України (ФПУ) НБУВ здійснюють роботу з  виконання планової науково-дослідної теми «Інформаційно-аналітичні ресурси наукових бібліотек в системі соціальних  комунікацій», затвердженої бюро Відділення ІФП НАН України та рішенням Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України. Упродовж 2022 року розроблявся етап цього дослідження «Глобальна  інформатизація і специфіка бібліотек в сучасному  національному  розвитку».

У відповідності зі  специфікою наукової та  науково-практичної  роботи Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та Фонду президентів України наукові співробітники цих підрозділів протягом року проводили  наукову діяльність щодо  дослідження особливостей  розвитку  процесів інформатизації в бібліотеках України (СІАЗ) та вивчення  особливостей діяльності інституту президенства  в організації  сучасної  управлінської діяльності (ФПУ).

За результатами виконання зазначеної теми побачили світ кілька випусків видання «Наукові праці НБУВ». У  щомісячному  режимі організовано підготовку науково-інформаційних  видань «Шляхи розвитку української науки: суспільний дискурс», «Події. Персони: регіональний зріз», «Домінуючі теми суспільно-політичного характеру у відображенні електронних ЗМІ», «Суспільно-політичні події у відображенні ЗМІ»,  «Інформаційні можливості подолання стресу», «Спростування  фейків  зарубіжної  пропаганди у вітчизняних  ЗМІ».

Протягом року було  також  здійснено видання інформаційно-аналітичного електронного журналу «Україна: події, факти і коментарі», випуски електронних видань «Діяльність Президента України в умовах російсько-української війни», «Україна у відгуках зарубіжної преси», «Згадування про факти злочинності  на  території  України в  ЗМІ».

Фонд  президентів  України в рамках планової теми продовжував дослідження характерних особливостей організації діяльності інституту президенства в сучасній Україні, вдосконалення   форм  акумуляції теоретичного досвіду президентської  форми  правління в  міжнародній управлінській  практиці.

Результати  проведених досліджень, наголосив В.М. Горовий, засвідчують зростаючі можливості комп’ютеризованих бібліотечних установ при  оволодінні  електронними  інформаційними  технологіями в  аналізі процесів  суспільної  діяльності, їх  сприяння  підвищенню  ефективності   інформатизаційних  процесів, акумуляції суспільно значимих  електронних  ресурсів.

Ґрунтовний аналіз досліджень у розробці науково-відомчої роботи  «Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань» зробив у своїй доповіді директор Інституту біографічних досліджень НБУВ член-кореспондент НАН України В. І. Попик.

Виконання зазначеної теми, повідомив він,  розпочалося у 2022 році. Завданням дослідження є осмислення нового місця, ролі, значення і завдань біографіки як важливої частини вітчизняної гуманітаристики в інтелектуальному й духовному житті українського громадянства у зв´язку зі значними змінами у суспільній свідомості, пов´язаними з виходом України на шляхи більш тісної інтеграції до європейського цивілізаційного простору, інтенсивного освоєння його цінностей, а з іншого боку – із загостренням у світовому розвитку кризових явищ, російською агресією проти України, розгортанням боротьби за свободу і незалежність Батьківщини. Зазначені чинники особливо актуалізували спрямованість досліджень Інституту на вивчення людських якостей наших співвітчизників, традицій поколінь, здатності до згуртування і боротьби за збереження засадничих гуманістичних цінностей українського духовного світу.

Головним завданням дослідження є вивчення нових спрямувань і тенденцій у розвитку наукової, літературної, медійної біографіки, видавничо-інформаційної справи, комунікацій на рівні дослідників – видавництв – інформаційних центрів – бібліотек – читачів, насамперед у розрізі застосування в умовах війни нових форм і методів збирання біографічної інформації, поширення біографічних знань з метою згуртування українського суспільства, збагачення співвітчизників досвідом попередніх поколінь.

Доповідач охарактеризував найважливіші результати наукових досліджень.

За розділом  1 «Дослідження теоретичних і методологічних проблем, новітніх тенденцій розвитку біографіки та стану їх розробки світовою наукою, вивчення інноваційних форм і методів дослідницької та бібліотечно-інформаційної роботи в галузі біографіки, біографістики та біобібліографії»   досліджено нові явища і тенденції у розвитку вітчизняної біографіки., проблеми освоєння сучасних досягнень світової біографіки, вдосконалення теоретичного і методичного арсеналу, творчого інструментарію. За результатами напрацювань, здійснених у межах цього розділу, опубліковано 7 наукових праць, стільки ж подано до друку.

За розділом  2 «Дослідження та застосування сучасних моделей біографічних реконструкцій, (авто)біографічного дискурсу, місця біографіки у соціальних комунікаціях, систематизація джерел українського мемуарію»  досягнуто результатів у вивченні нових форм розбудови і репрезентації біографічних наративів, комунікації між авторами та читачами/користувачами інформації, діапазон досліджень відзначається широтою і постановкою нових проблем.

За розділом  3 «Дослідження теоретичних, методичних та практично-організаційних і технологічних проблем застосування сучасних засобів мережевих комунікацій у галузі інтеграції, опрацювання та поширення історико-біографічної інформації» здійснювалося вивчення теоретичних та науково-прикладних питань розбудови електронних ресурсів біобібліографічної інформації.

Виконано низку завдань з формування комп’ютерних баз біобібліографічної інформації й функціонування сайтів ІБД та НБУВ. Протягом року здійснено наповнення біобібліографічною інформацією бази даних «Персоналії» УБА та опубліковано відповідні наукові праці.

Вагомі результати одержано за темою розділу 4 «Бібліографічні дослідження. Збирання і опрацювання матеріалів до бібліографії джерел української біографіки», а також опубліковано відповідні темі наукові праці.

У межах виконання планової теми науково-дослідної роботи науковці Інституту біографічних досліджень брали активну участь у промоції біографічних досліджень та біографічного читання.

На платформі YouTube зусиллями науковців Інституту біографічних досліджень розгорнуто тематичний канал «Biography. Біографіка. Біографістика», контент якого постійно поповнюється. Вагомою є й видавнича діяльність Інституту. Здійснено підготовку 23-го випуску продовжуваного фахового наукового збірника «Українська біографістика», рукопис якого у листопаді 2022 року подається на розгляд та затвердження Вченої ради НБУВ. З метою більш повної публікації наукових матеріалів з біографіки започатковано випуск електронного наукового збірника «Biography. Біографіка. Біографістика».

Наукову апробацію напрацьованих теоретичних, методичних та практичних розробок здійснено у доповідях та повідомленнях співробітників ІБД, включених до програм наукових форумів, оприлюднених у їхніх інформаційних ресурсах. Серед цих промо-заходів, зокрема, проведені Інститутом у режимі онлайн-конференції Вісімнадцяті Біографічні читання «Сучасні моделі біографічних реконструкцій», а також заходи, де ІБД був співорганізатором: VІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Історико-біографічні дослідження в сучасній Україні: теоретико-методологічні, джерелознавчі та дидактичні аспекти» (разом з Інститутом післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка),  Всеукраїнська наукова онлайн-конференція – XV щорічні Грінченківські читання: «Біографічний наратив: текст і дискурс», Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Лише той Учитель, хто живе так, як навчає», присвячена Всесвітньому Дню філософії.

В. І. Попик підсумував, що завдання наукових досліджень, інформаційної та комунікативної діяльності, видавничої роботи, визначені плановою темою науково-дослідної роботи на 2022 рік, Інститутом біографічних досліджень виконані. Колектив інституту зміг в цілому успішно адаптуватися до роботи в умовах війни, домігся актуалізації розроблюваної наукової тематики, вніс значні смислові корективи у постановку досліджуваних наукових проблем, піднесення практичної значимості здійснюваних розробок.

Вчена рада рекомендувала до друку низку рукописів видань:

  • Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред-кол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін. – Київ, 2022. – Вип. 23. – 404 с.
  • Взаємодія в українській бібліотечній науці і практиці (1926–2021) : Анотована бібліографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; упоряд. О. Л. Сокур; наук. ред. О. З. Клименко; відп. за вип. Т. М. Коваль. Київ, 2022.
  • Підвищення ефективності діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах цифровізації : науково-методичний збірник / наук. ред. : О. Г. Яковенко ; відп. ред. О. М. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2022. –  235 с.
  • Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 2021 році : інформ.-аналіт. огляд / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / автори-укладачі : Т. Л. Кулаковська, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. : О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко.  Київ, 2022. Вип. 27.