Вчена рада підсумувала проведення наукових досліджень, рекомендувала до друку рукописи видань

Поділитися: 
Дата події: 
8-12-2020

Чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського відбулось 8 грудня 2020 року.  Через карантин воно, як і кілька попередніх, проходило в дистанційному режимі.

Спочатку було розглянуто й затверджено звіти про виконання в 2020 році перехідних відомчих науково-дослідних робіт. З цих питань заслухали доповіді заступника генерального директора НБУВ В. М. Горового, директора Інституту бібліотекознавства О. М. Василенко,   директора Інституту інформаційних технологій  К. В. Лобузіної.

Заступник генерального директора НБУВ В. М. Горовий виступив з доповіддю «Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства». Він зробив низку важливих висновків, зокрема, про те, що стратегічні  комунікації є  основним  інструментом забезпечення  соціальних  структур, а наявна в  Україні  система бібліотечних  установ у  процесі її  комп’ютеризації має  перспективу стати  важливим  елементом  інформаційної  структури  суспільства. Доповідач підкреслив, що особливу  роль в організації сучасного  інформаційного  процесу мають  відігравати  національні та провідні  галузеві  бібліотеки, і досвід НБУВ  свідчить про затребуваність наукової, інформаційно-аналітичної та  комп’ютеризованої  традиційної  бібліотечної  діяльності навіть в  умовах обмежень, що  накладаються  епідемією  коронавіруса. Однак дослідження, проведені  в ході  реалізації нинішньої планової теми, свідчать, що затребуваність в інформації  для  розвитку  сучасної суспільної діяльності вже перевищує  можливості провідної  на сьогодні в дистанційному забезпеченні користувачів електронною інформацією нашої бібліотеки.

           Тему «Бібліотечно-інформаційний комплекс в умовах трансформації наукових комунікацій» розкрила  директор Інституту бібліотекознавства О. М. Василенко. Вона підкреслила, що в  процесі дослідження основних аспектів політики бібліотеки у сфері інтелектуальної власності в умовах розвитку електронних комунікацій виявлено, що збільшення кількості та урізноманітнення продукованої інформації обумовлюють перехід бібліотек від традиційних форм інформаційного обслуговування до нових, в яких зростає питома вага аналітичної обробки інформації. Результати аналітичної обробки інформації можуть перетворюватись в об’єкти права інтелектуальної власності. З’ясовано, що результати бібліометричних досліджень можуть виступати об’єктами авторського права за умови їх відповідності критеріям охороноздатності: вони повинні бути результатом творчої праці та включати в себе оригінальність, новизну результату дослідження. О. М. Василенко доповіла про отримані результати роботи та їх апробацію.

У рамках розгляду й затвердження звітів про виконання відомчих науково-дослідних робіт у 2020 році директор Інституту інформаційних технологій  К. В. Лобузіна звітувала з доповіддю «Бібліотечні портали знань». Зокрема, вона докладно зупинилась на дослідженні та аналізі сучасних моделей і технологічних рішень реалізації бібліотечних порталів знань, розвитку інтелектуальних бібліотечних технологій, формуванні національних наукових бібліотечно-інформаційних ресурсів та онлайнового комплексу бібліотечних баз даних і знань, розвитку онлайнових наукових бібліотечно-інформаційних сервісів, а також на апробації досягнутих результатів роботи керованого нею підрозділу.

Про затвердження «Правил прийому до аспірантури і докторантури для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського в 2021 році» доповіла старший науковий співробітник Інституту бібліотекознавства Т. Ю. Гранчак.

         Учасниками засідання Вченої ради було рекомендовано до друку такі рукописи видань:       

Монографія «Шип Н.А. Слов’янофільство – духовний феномен Х1Х століття: погляд з Києва»;

Монографія «Желай О. Електронний сервіс сучасної бібліотеки: [монографія] / Оксана Желай; наук. ред. В. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 235 c.»;

Монографія «Січова О. Архівні фонди наукових установ НАН України: традиції та сучасність / Січова О. / відп. ред.: Л. М. Яременко; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. Київ, 2020.»;

Монографія «Калініч А. Родинне листування протоієрея Петра Гавриловича Лебединцева: збірник документів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; упор., авт. вступ. статті Г. Ю. Калініч. Київ, 2020. – 540 с.»;

Колективна монографія «Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах : монографія / відповід. ред.: Л.В. Муха; Затока Л.П., Куява Л.М., Крікова Т.В. Лобузіна К.В., Муха Л.В., Остапенко А.А., Савчук Я.І.; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. 180 c.»;

Видання «Історія Національної академії наук України. 1961–1965: Частина 1. Документи і матеріали / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, О. І. Вербіцька; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства.  Київ, 2020.»;

Видання «Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2020 році : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац.  б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, Є. М. Білько, А. О. Ткаченко, М. Ю. Кузнeцова, І. М. Смелік; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ : НБУВ, 2020. – 191 с.»;

Збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін. – Київ, 2020. – Вип. 20.».

На засіданні було оголошено подяку, яка надійшла на адресу генерального директора НБУВ, члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Л. А. Дубровіної. В ній, зокрема, керівництво закладу освіти «Білоруський державний університет культури і мистецтв» в особі проректора із наукової роботи В. Р. Язиковича висловлює вдячність кандидату наук із соціальних комунікацій завідувачці відділу обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки В. В. Струнгар за проведення на високому професійному рівні практико-орієнтованої онлайн-лекції «Бібліотека в інтерактивному медіа-середовищі: стан і перспективи» для студентів факультету інформаційно-документних комунікацій БДУКМ.