Колективом Інституту архівознавства НБУВ підготовлено електронне наукове видання "Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 : 1918–1945"

Поділитися: 
Дата події: 
17-04-2018

До 100-річного ювілею Національної академії наук України колективом Інституту архівознавства НБУВ підготовлено електронне наукове видання – Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 : 1918–1945 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2018. – 948 с. (Джерела з історії науки в Україні).

Цим виданням розпочинається тритомна публікація підсумкових документів і матеріалів  з наукової діяльності Національної академії наук України за 100-річний період її існування. У першій книзі акумульовано та систематизовано звітну документацію НАН України за період 1918–1945 рр., яка висвітлює становлення і розвиток Академії наук як провідного наукового вітчизняного центру, створює цілісну картину головних тенденцій розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Україні.  Об’єднаний масив джерельної бази з наукової діяльності Академії представлений архівними та опублікованими документами. Зокрема, до видання увійшла звітна документація Академії наук, що відклалася в Інституті рукопису НБУВ, Інституті архівознавства НБУВ, Архіві Президії НАН України, архівах науково-дослідних академічних установ, а також центральних архівосховищах України – ЦДАВО України та ЦДАГО України. Також у виданні репрезентовано опубліковані підсумкові документи про діяльність Академії, представлені звідомленнями Академії за ранній період її діяльності (1919–1927) та звітними доповідями керівництва АН, виголошеними на Загальних зборах. Значна частина архівних документів публікується вперше, а звіти, які опубліковані раніше, подаються в археографічному опрацюванні крізь призму репрезентації наукових здобутків Академії наук.

Серед представленої документації з наукової роботи Академії наук і окремих її установ: щорічні звіти АН та її структурних підрозділів (відділень, секцій, кафедр, комісій, інститутів тощо), а також доповідні записки Президії АН до вищих органів влади з підсумковою інформацією про діяльність Академії, загалом 117 звітних документів. Ці документи відтворюють складний хронологічний етап розвитку академічної науки і свідчать, що, не дивлячись на нестабільну суспільно-політичну ситуацію, ідеологічний тиск з боку державних структур, військові події 1941–1945 рр., українським вченим вдавалося отримувати результати світового рівня в багатьох напрямах природничих, технічних і гуманітарних наук.

Розробки співробітників Інституту архівознавства репрезентовані науковими коментарями до документів, які суттєво розширюють і доповнюють відомості, вміщені у документальному масиві видання. Окремий блок утворюють фотодокументи, які відтворюють колективні та індивідуальні зображення українських вчених під час проведення наукових досліджень, участі в різних наукових заходах, на робочих місцях тощо. Переважна більшість фотодокументів представлена оригіналами і досі не була опублікована. Поміж них світлини, що розкривають наукову діяльність академічних установ – Акліматизаційного саду, Науково-дослідної кафедри єврейської культури, Кабінету музичної етнографії, Українського науково-дослідного геологічного інституту, Інституту зоології та багатьох інших. 

Представлені у виданні документи є підґрунтям для підготовки фундаментальних праць з історії та культури України і зацікавлять джерелознавців, архівістів, істориків, викладачів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться історією української науки.

З виданням можна ознайомитися на порталі НБУВ.

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)