Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що відбулася 7 червня, схвалено до друку ряд рукописів, які репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки.

 

 

Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, І.М. швець ; ред.-бібліографи: Л.А. Білименко, С.Ю. Трашкова ; комп’ютерна технологія К.В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2017.

Каталог складається з повних бібліографічних описів (мовою оригіналу) 200 газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети. Науково-допоміжний апарат каталогу складається з чотирьох покажчиків – іменного та словника псевдонімів і криптонімів до нього, алфавітного, хронологічного та покажчика мов.

Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; відп. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – Вип. 47: Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології. – 460 с.

До збірника увійшли статті, присвячені дослідженню шляхів підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних впливів; розкриттю особливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тенденцій розвитку, стратегій функціонування; науковому осмисленню бібліотечних трансформацій в умовах розвитку електронних інформаційних технологій; методико-технологічним аспектам сучасної бібліотечної діяльності.

Розкрито особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій та розвитку сучасних інформаційних центрів та інформаційно-комунікативних технологій; розглянуто розвиток бібліотечних установ в умовах побудови інформаційного суспільства; висвітлено впровадження в бібліотечну діяльність мультимедійних та мобільних технологій, напрацювання методологічних засад використання в практиці бібліотечної інформаційно-аналітичної роботи інформаційного потенціалу соціальних медіа, нові тенденції видавничої діяльності сучасної бібліотек та ін.

Видання адресоване широкому колу бібліотечно-інформаційних фахівців, зокрема тих, що працюють у сфері формування інформаційно-аналітичних ресурсів бібліотек, обробки інформації та управління інформаційними потоками.

Стамбол І.І. Іван Львович Липа в українському національному русі: лікар, письменник, тарасівець / І.І. Стамбол ; наук. ред. і вступ. ст. В.М. Хмарський ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Київ ; Одеса, 2017.

Книгу присвячено життю та діяльності І.Л. Липи (1865–1923), що було нерозривно пов’язане українським суспільно-політичним та літературним процесом. Досліджуючи лікарську, письменницьку та громадсько-політичну роботу І.Л. Липи, автор визначає його місце в українському національному русі кінці XIX – першої половини XX ст. Важливим доповненням дослідження є маловідомі раніше публіцистичні праці І.Л. Липи, наведені в додатках.

Для літературознавців, краєзнавців, істориків, студентів різних гуманітарних напрямів та всіх зацікавлених добою становлення українського політичного руху.

Автобіографічні джерела в матеріалах Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України в контексті історії, науки і культури України 1920–1930-х років / автор-упорядник С.М. Ляшко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017.

Запропонована збірка є цілісною збіркою документів сучасників, що накопичувалися цілеспрямовано у 1918–1932 роках задля отримання біографічної інформації для Словника українських діячів.

Прикметною особливістю збірки автобіографічних документів від попередніх суто тематичних видань (митці, письменники, представники політичних рухів тощо) є те, що укладач репрезентує різноманітний представницький діапазон за професійною ознакою двох поколінь осіб, які діяли на теренах України в означений період. При публікації текстів збережено мовностилістичні, граматичні особливості оригіналу, авторський варіант написання імен та прізвищ, граматичні помилки та описки, уживання великої літери в назвах періодичних видань, установ, інституцій, взяття в лапки.

Збірка супроводжується двома додатками. Додаток І: Автобіографії, що надруковані раніше або зберігаються в інших архівах, спогади. Додаток ІІ: Іменний покажчик.

Розрахований на широке коло дослідників історії.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)