Опубліковано збірник документів і матеріалів з історії НАН України 1956–1960-х рр. у двох частинах

Поділитися: 
Творчий доробок колективу Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (ІА НБУВ) поповнився новим науковим виданням – «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» у двох частинах.
 
Дослідження джерельної бази Архівного фонду Національної академії наук України здійснюються колективом інституту з 1989 р. і відображені у випусках документальної серії «Джерела з історії науки в Україні» – збірниках документів і інших джерел з історії НАН України. Упродовж 1993–2012 рр. опубліковано матеріали про діяльність Академії у 1918–1955 рр. Нещодавно вийшло друком фундаментальне археографічне видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960 рр.» у двох частинах, підготовлене під науковим керівництвом академіка НАН України, почесного директора НБУВ О. С. Онищенка.  
 
Перша частина видання містить архівні документи, фотодокументи та матеріали періодичних видань з науково-дослідної та науково-організаційної діяльності Академії наук УРСР у 1956–1960 рр., виявлені у фондах Архіву Президії НАН України та наукових архівах її установ, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України і Центрального державного архіву громадських об’єднань України. Вперше у вітчизняному джерелознавстві до наукового обігу вводяться маловідомі та невідомі документи і матеріали з історії Академії 1956–1960 рр.
 
Архівні документи, введені до збірника, свідчать, що у період 1956–1960 рр. академічними установами закладено міцний фундамент для розвитку нових теоретичних та експериментальних досліджень в галузі фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів; у сфері низькотемпературної електроніки, магнетизму, резонансних явищ у твердих тілах, електропровідності та надпровідності, пластичності та міцності твердих тіл, термодинамічних властивостей зріджених газів та фізичних процесів розділення газових сумішей; в галузі теоретичної радіотехніки, створенні радіотехнічних приладів, а також з питань теоретичної та прикладної геофізики. 
 
Значну інформативну цінність становлять розсекречені архівні документи із фондів ЦДАГО України, які репрезентують науково-дослідну роботу установ Академії за закритою тематикою. Представлені у збірнику і документи, що розкривають міжнародні зв’язки Академії, які в означений період помітно інтенсифікувалися. Наукові коментарі, оформлені у вигляді енциклопедичних статей, розширюють і доповнюють інформативний зміст архівних документів.
 
Комплексний підхід до опрацювання джерельної бази дозволив збагатити представлені документи науковими розробками укладачів збірника (відображені у «Додатках» другої частини збірника). Зокрема, інформаційно-довідкові системи представлені у вигляді таких додатків: Регести протоколів засідань Президії АН УРСР; Списки дійсних членів та членів-кореспондентів АН УРСР, обраних у 1956–1960 рр.; Списки наукових співробітників АН УРСР; Списки видань та наукових праць співробітників АН УРСР; Списки установ, що діяли у складі АН УРСР у 1956–1960 рр. 
 
У регестах протоколів засідань Президії АН УРСР у скороченому вигляді передано основний зміст 3641 питання, розглянутого на засіданнях керівного органу Академії впродовж означеного хронологічного періоду. У другій частині видання також представлені довідки про діяльність 135 академічних установ, біографічні довідки стосовно 49-х обраних академіків і членів-кореспондентів, короткі відомості про 3462 наукових співробітників Академії та 2765 бібліографічних позицій наукових видань співробітників АН УРСР цього періоду.  Обсяг двох частин наукового видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» складає майже 135 друкованих аркушів (1936 с.)
 
Представлена у збірнику розлога документальна база, а також оригінальні авторські розробки колективу ІА НБУВ дають змогу комплексно відтворити діяльність Академії в означений хронологічний період.
 
Наукове видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960 рр.» розраховане на наукознавців, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів. Ознайомитися з ним можна відвідавши НБУВ.
 
Завідувач відділу Інституту архівознавства
Г. В. Індиченко
 
Фотоматеріали: