Практичне заняття «Специфіка опису кириличних стародруків та навики атрибуції дефектних примірників та фрагментів»

Поділитися: 

18 січня 2017 р. у відділі стародруків та рідкісних видань ІК НБУВ пройшло лекційно-практичне заняття «Специфіка опису кириличних стародруків та навики атрибуції дефектних примірників та фрагментів», проведене заввідділу стародруків, кандидатом історичних наук, дослідником кириличних видань Наталією Петрівною Бондар. В занятті взяли участь всі співробітники відділу, оскільки оволодіння навиками опису та атрибуції різних груп стародруків та знання відповідних публікацій є вимогою для фахових компетентностей працівників відповідних підрозділів, кожен з яких при потребі повинен на практиці продемонструвати власні навички і надати консультацію користувачам бібліотеки та колегам-науковцям.
Було розглянуто специфічні особливості кириличних видань ХV–ХVІІІ ст., які відрізняється від інших груп стародрукованих книг. Акцентовано увагу на тому, що при складанні електронних каталогів та заповненні полів баз даних відсутня можливість внести ці особливості – одночасного подання назви за титулом (або самоназви) та уніфікованої назви, передача року видання специфічними кириличними цифрами як за візантійським стилем, тобто від створення світу, так і за сучасним літочисленням, тобто від народження Ісуса Христа та багато ін.
Доволі часто з різних причин кириличні стародруковані пам’ятки збережені без початкових та кінцевих аркушів, іноді у фрагментах. Однак їх особливості дозволять в більшості випадків доволі швидко вставити їх назву, час та місце друку. Ідентифікація дефектних примірників видань або окремих фрагментів, що не містять титулу, назви, відомостей про час та місце друку називається атрибуцією. Для цього використовуються як спеціальні методичні посібники, так і друковані каталоги, наукові дослідження, альбоми орнаментики та філіграней, словники граверів, електронні ресурси, в тому числі бази даних та повнотекстові копії.
Під час заняття було на практиці розглянуто особливості використання різних методів атрибуції стародруків, які як правило, застосовуються в комплексі і доповнюються один іншим. Почергово було проаналізовано такі методи:
1. за назвою, змістом, обліковими параметрами (форматом, кількість аркушів, кількістю рядків на сторінці, розміром шрифту).
2. за художнім оформленням (за прізвищем гравера, роком створення гравюр, за орнаментикою);
3. за спеціальними друкованими помітками імен тередорщиків та номерів друкарських станів (для московських видань ХVІІІ ст.);
4. за особливостями тексту (зокрема, за згадуванням в тексті представників російської імператорської родини);
5. за філігранями паперу;
6. за відомостями у власницьких записах, помітках, печатках.
Заняття з підвищення кваліфікації для оволодіння навичками опису різних груп стародруків планується проводити й надалі, залучаючи до участі в них і співробітників бібліотеки, і усіх зацікавлених.

Список рекомендованої літератури:
методичні посібники:
Гусева А.А. Работа с редкими и ценными изданиями : Идентификация экземпляров московских изданий кирилловского шрифта 2-й половины ХVІ–ХVІІІ вв. : метод. реком. / ГБЛ ; сост. А.А. Гусева ; ред. И.М. Полонская. – Москва, 1990. – 96 с.
Гусева А.А. Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта второй половины ХVІ–ХVІІІ вв. : метод. рек. / РГБ, А.А. Гусева. – Москва, 1997. – 139 с. – (Работа с редкими и ценными изданиями (книжными памятниками).
Зернова А.С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати / А.С. Зернова // Тр. ГБЛ. – Москва, 1960. – Т. 4. – С. 204–255.
Зернова А.С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати / А.С. Зернова // Работа с редкими и ценными изданиями : Сб. статей и иструкт. мат. / ГБЛ. – Москва, 1973. – С. 17–96.
Каменева Т.Н. О некоторых особенностях описания старопечатных кирилловских книг / Т.Н. Каменева // Книга : Исслед. и мат. – 1983. – Сб. 47. – С. 184–186.
Поздеева И.В. Методика описания экземпляров старопечатных изданий кирилловского шрифта / И.В. Поздеева // Проблемы рукописной и печатной книги. – Москва, 1976. – С. 125–132.
Поздеева И.В. Современные методы описания старопечатных изданий / И. В. Поздеева. – Москва, 1990. – 55 с. – (Новые информационные технологии в образовании : Обзор. информац. Вып. 3.).
Правила составления библиографического описания старопечатных изданий / Межвед. каталогизац. комис. при ГБЛ ; сост. И.М. Полонская, Н.П. Черкашина. – Москва, 1989. – 302 с
Правила составления библиографического описания старопечатных изданий / РДБ; сост. И.М. Полонская, Н.П. Черкашина, при уч. Н.Ю. Шильниковой. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 2003. – 400 с. Режим доступу: http://kp.rsl.ru/assets/files/documents/Cher_Verst.pdf
Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / укл. Н.П. Бондар, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, О.А. Іванова. – Київ, 2007. – Ч. 1–2. – С. 99–129. Режим доступу http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00000025.pdf
В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов : метод. указания / под общ. ред. Е.Л. Немировского ; при уч. А.А. Гусевой, А.А. Круминг, Л.И. Сазоновой. – Вып. 1. – Москва: ГБЛ, 1976. – 42 с.
В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов : метод. указания. – Вып. 2 / сост. А.А. Круминг. – Москва : ГБЛ, 1977. – 60 с.
В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов : метод. указания. – Вып. 3: Кирилловские издания Супрасльской типографии / Сост. Ю.A. Лабынцев. – Москва: ГБЛ, 1978. – 54 с.
В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов : метод. указания. – Вып. 4: Предварительный список старопечатных изданий кирилловского шрифта второй половины ХVI в. / сост. Ю.A. Лабынцев. – Москва: ГБЛ, 1979. – 48 с.
В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов : метод. указания : Материалы Междунар. совещания специалистов НРБ, ПНР, СССР и ЧССР по работе над Сводным каталогом. – Москва : ГБЛ, 1980. – 56 с.
В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов : метод. указания. – Вып. 6 / под общ. ред Е.Л. Немировского. – Москва : ГБЛ, 1981. – 38 с.
В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов : метод. указания : Славянская кирилловская печатная книжность ХV – первой четверти ХVІІ в. / сост. Ю.A. Лабынцев. – М., 1982. – 64 с.
Дианова Т. В. Метод датировки документов с помощью водяных знаков и принципы публикации филиграней / Т.В. Дианова // Археографический ежегодник за 1974 г. – Москва, 1975. – С. 56–61.
Дианова Т.В. Методическое пособие по датированию рукописей с помощью водяных знаков (филиграней) бумаги / Т.В. Дианова // Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. – Москва, 1973. – Вып. 1. – С. 180–204.
Дианова Т.В. О взаимосвязи формата книги и сортов бумаги: По материалам московских изданий ХVІІ в. в собрании ГИМ / Т.В. Дианова // История и палеография: Сб. ст. – Москва, 1993. – С. 445–468.
Дианова Т.В. Филиграни ХVІІ в. по старопечатным книгам Украины и Литвы: Каталог / Гос. ист. музей; Сост. Т.В. Дианова. – Москва, 1993. – 192 с., 1044 ил.

зведені каталоги кириличних стародруків, альбоми орнаментики:
Запаско Я.П. Пам’ятки книжкового мистецтва: каталог стародруків, виданих на Україні : 1574–1800 / Я.П. Запаско, Я.Д.Ісаєвич. – Кн. 1 (1574–1700). – Львів : Вища школа, 1981. – 136 с.: іл.
Запаско Я.П. Пам’ятки книжкового мистецтва: каталог стародруків, виданих на Україні / Я.П. Запаско, Я.Д. Ісаєвич.– Кн. 2. Ч. 1 (1701–1764). – Львів : Вища школа, 1984. – 131 с. : іл.
Запаско Я.П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні / Я.П. Запаско, Я.Д. Ісаєвич. – Кн. 2. Ч. 2 (1765–1800). – Львів : Вища школа, 1984. – 128 с. : іл.
Nemirovskij E. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kirillischer Schrift. – Bd. 1. Inkunabeln. – Baden-Baden, 1996. – 296, [21] s. – (Bibliotheca bibliographica Aureliana. 140).
Nemirovskij E. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kirillischer Schrift. – Bd. 2. Die Druckereien des Makarije in der Walachei und von Giorgio Rusconi in Venedig. – Baden-Baden, 1997. – 198, [38] s. – (Bibliotheca bibliographica Aureliana. 152).
Nemirovskij E. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kirillischer Schrift. – Bd. 3. Die Prager Druckerei von Francisk Skorina. – Baden-Baden, 1998. – 405 s. – (Bibliotheca bibliographica Aureliana. 155).
Nemirovskij E. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kirillischer Schrift. – Bd. 4. Die Druckereie von Božidar Goraždanin in Goražde und Venedig. – Baden-Baden, 2001. – 481 s. – (Bibliotheca bibliographica Aureliana. 170).
Nemirovskij E. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kirillischer Schrift. – Bd. 5. Die Druckerei von Francisk Skorina in Wilna. – Baden-Baden, 1999. – 263 s. – (Bibliotheca bibliographica Aureliana. 171).
Nemirovskij E. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kirillischer Schrift. – Bd. 6. Die zweite Druckerei von Božidar Vukovic´ in Venedig. – Baden-Baden, 2003. – 272, [42] s. – (Bibliotheca bibliographica Aureliana. 182).
Кніга Бєларусі: 1517–1917: зводны каталог / склад. Г. Я. Галенчанка та ін. – Мінск: Беларус. савецк. энц. імя Петруся Броуки, 1986. – 616 с.
Кніга Бєларусі: 1517–1917: [Электронны рэсурс] / Нац. бібл. Беларусі; Склад. кат. Г.Я. Галенченко, Т.В. Непарожная, Т.К. Радзевіч; Склад. электр. вид. Г.В. Кірэева, А.А. Суша, К.В. Языковіч. – Мінск , 2005. – Електрон. оптичн. диск (CD-R).
Гусева А.А. Издания кирилловского шрифта второй половины ХVI в.: Св. кат. : В 2-х кн. / А.А. Гусева. – Москва : Индрик, 2003. – 1356 с.: ил.
Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в ХVІ–ХVІІ веках: Сводный каталог / А.С. Зернова; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва, 1958. – 152 с.
Гусева А.А. Свод русских книг кирилловской печати ХVIІІ века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации / А.А. Гусева. – Москва : Индрик, 2010. – 1251 с.
Зернова А.С. Сводный каталог русской книги кирилловской печати ХVІІІ века / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина ; сост. А.С. Зернова, Т.Н. Каменева. – М., 1968. – 567 с.
Украинские книги кирилловской печати ХVІ–ХVІІ вв.: Каталог изданий, хранящихся в ГБЛ. Вып. 1. 1574 – І половина ХVІІ в. / ГБЛ; сост. Т.Н. Каменева, А.А. Гусева. – Москва, 1976. – 448 с. : ил.
Украинские книги кирилловской печати ХVІ–ХVІІ вв. : каталог изданий, хранящихся в ГБЛ., Вып. 2., Т. 1. Киевские издания 2-й пол. ХVІІ в. / сост. А.А. Гусева, Т.Н. Каменева, И.М. Полонская. – Москва, 1981. – 322 с.
Украинские книги кирилловской печати ХVІ–ХVІІІ вв. : каталог изданий, хранящихся в ГБЛ., Вып. 2., Ч. 2. Львовские, новгород-северские, черниговские, уневские издания 2-й пол. ХVІІ в. / сост. А.А. Гусева, И.М. Полонская. – Москва, 1990. – 319 с.
Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати ХVІ–ХVІІ веков / А.С. Зернова. – Москва, 1952. – 27 с.; Альбом орнаментики книг московской печати ХVІ–ХVІІ веков. – Москва, 1952. – 84 л.; Указатель орнаментики к альбому орнаментики книг Московской печати ХVІ–ХVІІ веков. – Москва, 1952. – 78 с.
Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати кирилловского шрифта ХVІІ–ХVІІІ веков : 1677–1750 : атлас / А.С. Зернова. – Москва, 1963. – 166 с.; Орнаментика книг московской печати кирилловского шрифта ХVІІ–ХVІІІ веков : 1677–1750 : указатель / А. С. Зернова. – Москва, 1963. – 362 с.
Каталоги кириличних стародруків НБУВ:
Петров С.О. Славянские книги кирилловской печати XV–XVIII вв. Описание книг, хранящихся в ГПБ УССР / С.О. Петров, Я.Д. Бирюк, Т.П. Золотарь ; АН УССР, Гос. пул. б-ка. – Киев, 1958. – 266 с. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00000094.pdf
Кириличні стародруки XV–XVII ст. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / уклад. Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов, за участю Т.М. Росовецької. – Київ, 2008. – 232 с. : 44 арк. іл. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00000019.pdf
Книги Франциска Скорини у зібранні Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ім. В. И. Вернадского; уклад.: І.О. Ціборовська-Римарович [та ін.]. – Київ, 1991. – 79 с. : іл., табл. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00000072.pdf
Шамрай М.А. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту XV–XVII ст. з фонду НБУВ : каталог / М.А. Шамрай ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Академперіодика, 2005. – 334 с. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00000020.pdf
Бондар Н.П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : дослідж., попримірниковий опис / Н.П. Бондар; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – 309 c. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00002203.pdf

Фотоматеріали: