У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся захист дисертацій

Поділитися: 

22 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій та кандидата історичних наук.

Антоній Валентинович Ржеуський захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство на тему «Моделі, методи та засоби надання інформаційних послуг у сервіс-орієнтованих бібліотечних системах».

Науковий керівник:

Кунанець Наталія Едуардівна, д-р наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, проф. кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційні опоненти:

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, д-р наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Кулаковська Тетяна Леонтіївна, канд. іст наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Дисертація А.В. Ржеуського є першою науковою працею, у якій комплексно досліджено Розроблено власну концепцію та методи застосування бенчмаркінгу в бібліотекознавстві. Методологію бенчмаркінгу використано для виявлення, аналізу та порівняння дистанційних інформаційних послуг, що надаються бібліотеками вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів. Встановлено бібліотеки-еталони для запозичення кращого досвіду обслуговування користувачів. Побудовано комплексну вербальну модель соціальних комунікацій в бібліотеці.

Шляхом порівняльного аналізу досліджено та визначено «хмарні» сховища, які можуть бути впроваджені у практику роботи бібліотек на безоплатній основі. Запропоновано інноваційний підхід для управління низкою «хмарних» сховищ із використанням «хмарних» менеджерів. Проведено соціологічне дослідження серед студентів Національного університету «Львівська політехніка» методом електронного анкетування задля визначення низки веб-сервісів та ресурсів, які користувачі хотіли б отримувати в якості послуг з веб-сайту бібліотеки вищого навчального закладу.

Надія Несторівна Зубко захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство на тему «Підручник з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів в Україні (1921–2014): історико-книгознавчий аспект».

Науковий керівник:

Антонюк Ольга Василівна, канд. філолог. наук, доцент, завідувач кафедри книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства.

Офіційні опоненти:

Головата Лариса Володимирівна, д-р іст. наук, старший науковий співробітник відділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України.

Яковенко Олена Григорівна, канд. іст наук, старший науковий співробітник відділу теорії та методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

У дисертації Н.Н. Зубко на основі історико-книгознавчого аналізу відтворено цілісну картину видання шкільних підручників з хімії в Україні у 1921–2014 рр., здійснено їх бібліографічну реконструкцію. Виокремлено та охарактеризовано два періоди у розвитку навчального книговидання, зумовлені реформуванням освітньої сфери під впливом соціально-політичних перетворень в Україні як республіці в складі СРСР і в суверенній державі. Здійснено історико-книгознавчий аналіз підручників з хімії, виданих у радянську добу і період незалежності.

На основі побудови структурно-функціональних моделей шкільних підручників з хімії простежено еволюцію їхнього змісту і форми, виявлено наступність і оригінальність у їхній видавничій інтерпретації, що має важливе значення і для відтворення історії їхнього видання, і для удосконалення сучасної практики підручникотворення.

Зоряна Михайлівна Свердлик захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство на тему «Організація діловодства в думі та управі міста Києва (1870–1917 роки)».

Науковий керівник:

Тюрменко Ірина Іванівна, д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету.

Офіційні опоненти:

Матяш Ірина Борисівна, д-р іст. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України.

Леміш Наталія Олександрівна, канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Конотопського інституту Сумського державного університету.

Актуальність дисертаційної роботи З.М. Свердлик зумовлена необхідністю вивчення досвіду організації діловодства в думі та управі м. Києва, що сприятиме не лише розумінню функціонування управлінських механізмів у системі міського самоврядування, але й дозволить з’ясувати склад документаційного супроводу різних видів діяльності, які здійснювалися думою та управою.

На основі широкого кола джерел в дисертації розглянуто діловодні процеси в органах міського самоврядування м. Києва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано засади організації діловодства в Київській міській думі та управі у період 1870–1917 рр. Визначено основні структурні підрозділи, що входили до складу канцелярії Київської міської думи та управи, їх функції, посадовий склад. Охарактеризовано процес документування роботи з кадрами та вимоги до оформлення особових справ службовців. Конкретизовано схему документообігу вхідних, вихідних і внутрішніх документів, а також принципи і правила архівного зберігання.

Прес-служба НБУВ