У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся захист дисертацій

Поділитися: 

29 листопада 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій.

Валентина Олександрівна Мудроха захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство на тему «Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника: історико-функціональний аспект та інноваційні особливості»

Науковий керівник:

Мирослав Миколайович Романюк, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, генеральний директор)

Офіційні опоненти:

Наталія Едуардівна Кунанець, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник (Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій)

Ольга Миколаївна Василенко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, директор Інституту бібліотекознавства).

Дисертація В. О. Мудрохи є першою науковою працею, у якій комплексно досліджено наукові засади, форми і методи науково-методичної роботи ЛННБУ ім. В. Стефаника в контексті основних історичних етапів діяльності книгозбірні (перший етап: 1940–1969 рр., другий: 1970–1990 рр., третій: 1991–2016 рр.); розкрито напрями науково-методичної діяльності книгозбірні на сучасному етапі її розвитку, в умовах змін, що відбуваються в суспільно-політичному та соціально-економічному житті країни, упровадження нових інформаційних технологій; розглянуто активне впровадження інноваційних технологій у роботу працівників ЛННБУ ім. В. Стефаника, їхній вплив на науково-методичну діяльність.

Важливим науковим результатом, що відповідає завданням дослідження є обґрунтування тези: модернізація бібліотечної галузі передбачає комплексне вирішення, на нових методичних засадах, проблеми підвищення кваліфікації та перепідготовки бібліотечних фахівців. Відповідно, автором розроблено наукові засади процесу підготовки і проведення атестації бібліотечних працівників, ефективне проведення якої суттєво поглиблює процедуру аналізу стану і розвитку кадрового потенціалу бібліотеки.

Антоніна Михайлівна Зоряна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство на тему: «Документний потік перекладів українською та з української мови як відображення процесів міжкультурної комунікації (1991-2013 рр.)»

Науковий керівник:

Сергій Харитонович Литвин, доктор історичних наук, професор (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків)

Офіційні опоненти:

Валентина Василівна Бездрабко, доктор історичних наук, професор (Київський національний університет культури і мистецтв, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи)

Світлана Валеріївна Горова, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Фонд Президентів України, старший науковий співробітник)

Результати дисертаційного дослідження можуть бути застосовані у доповненні та удосконаленні змісту теоретичного потенціалу таких дисциплін як документознавство, соціальні комунікації, теорія документних потоків, теорія та історія культури, культурологія тощо; у розробленні курсів, спецкурсів, що передбачені освітньо-професійними програмами підготовки фахівців з відповідних спеціальностей. Теоретичні й методичні положення дисертації можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях.

Практичне значення отриманих результатів та запропонованих рекомендацій полягає у доцільності їх використання органами державної влади, управління, працівниками профільних міністерств – для розробки концепцій державних програм, спрямованих на розвиток і підтримку української культури, стратегії інформаційної, культурної та наукової інтеграції України у світовий простір; керівниками та працівниками відповідних організацій сфери соціальних комунікацій – для подальшого обговорення аналізованих проблем, вироблення власних стратегій.

Сердечно вітаємо наших колег!

Прес-служба НБУВ