Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки:

Бондаренко В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : [монографія] / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Т.Ю. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016.

У монографії представлено результати комплексного дослідження змісту, специфіки та основних сучасних тенденцій розвитку бібліотечного інтернет-обслуговування як перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем. Автор детально аналізує наукові погляди на питання функціонування інтернет-обслуговування, досліджує поняттєвий і термінологічний апарат, узагальнює досвід впровадження в систему інтернет-обслуговування інтерактивних інформаційних технологій, окреслює перспективи інтернет-обслуговування в контексті сучасної трансформації бібліотек в універсальні інформаційно-комунікаційні центри.

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. Б-ка Украины им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. Б-к и информ. центров : редкол.: А.С. Онищенко (пред.) [и др.]. – Киев, 2016. – Вып. 14.

Автори статей на підставі проведених досліджень, практичного досвіду реалізації наукових проектів презентують досягнення бібліотек національних академій наук Азербайджану, Білорусі, Росії та України. Особливе місце приділено ролі бібліометрії у системі соціальних комунікацій, інноваційним аспектам організації доступу до інформації в наукових бібліотеках, проблемам збереження фондів, перспективам міжнародного документообміну бібліотек в умовах електронного доступу до інформації.

Ювілена рубрика присвячена 20-річчю Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів національних академій наук – членів МААН.

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів ­– членів МААН. – Київ, 2016.

Автори матеріалів, розміщених у збірнику, порушують актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як стратегічного напряму прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України. Українські і зарубіжні фахівці висвітлюють теоретичні і прикладні аспекти поглиблення процесів інтеграції бібліотек із закладами науки, освіти та культури; формування національних інформаційних ресурсів; розвитку бібліотечно-інформаційних послуг, інноваційних бібліометричних технологій і науко метричних досліджень, а також питання інтелектуальної власності, авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек.

Закіров М.Б. Феномен політичної думки Російського Зарубіжжя у контексті української державної ідентичності: парадигмально-концептуальне осмислення : монографія / М.Б. Закіров ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016.

У монографії досліджено ідейно-теоретичну спадщину політичних мислителів російської післяреволюційної еміграції.

У контексті проблем становлення української державної ідентичності автор узагальнює накопичений мислителями Російського Зарубіжжя дослідницький досвід аналізу процесів державотворення. Розглянуто сутність пропонованих вченими-емігрантами моделей посттоталітарного розвитку держави і суспільства на пострадянському просторі. Розкрито роль мислителів-емігрантів у збереженні ідейно-політичної спадщини, відновленні традиційних форм соціально-політичної комунікації, збереженні ідеологічної наступності суспільної свідомості, формуванні засад національної державної ідентичності. Висвітлено спроби сучасних ревізіоністів перекрутити ключові положення політичної теорії Російського Зарубіжжя на догоду сучасним геополітичним амбіціям.

Прес-служба НБУВ 

Контактна інформація

Відділ теорії та методології бібліотечної справи
просп. Голосіївський, 3, 2-й поверх, кімнати 333–336.
+38 (044) 524-2314
+38 (044) 524-3592 (читальний зал)
+38 (044) 524-3592 (мережа бібліотек НДУ НАН України)
Читальний зал
бібліотекознавчої літератури

9.15 – 18.00 (понеділок – субота)