Звіти про результати науково-дослідної роботи обговорили на Вченій раді НБУВ

Поділитися: 

11 грудня поточного року відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, учасники якого обговорили декілька питань порядку денного.

Результати виконання у 2015 році відомчого науково-дослідного проекту «Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек як фактор розвитку суспільства знань» (термін виконання 2014–2016 рр.) представила директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук, керівник проекту Ольга Василенко. Доповідач зазначила, що результатом роботи науковців, задіяних у розробці цього наукового проекту, стало зокрема:

 • розроблення термінологічних аспектів щодо уточнення і визначення базових понять інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки;
 • підготовка до обговорення проекту структурно-фукнкціональної моделі інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки;
 • підготовка матеріалів до науково-методичного посібника «Організаційно-методичне забезпечення інформаційно-комунікаційної діяльності в наукових бібліотеках»;
 • розроблення пакету документів для запровадження у 2016 році запису користувачів до бібліотеки в режимі віддаленого доступу;
 • вироблення стратегії управління представництвом наукової бібліотеки у мережі Facebook;
 • напрацювання науково-методичних підходів до визначення основних об’єктів інтелектуальної власності наукової бібліотеки та їх реєстрації.

З проміжними результатами виконання у 2015 році відомчого науково-дослідного проекту «Розробка технологічних засад та інфраструктури формування бази знань наукової бібліотеки» (термін виконання 2014–2016 рр.) ознайомила керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій, д-р наук із соціальних комунікацій, науковий керівник проекту Катерина Лобузіна. Доповідач звернула увагу присутніх на те, що з метою вироблення технологічних засад та інфраструктури створення бази знань наукової бібліотеки як семантичної моделі, виконавці наукового проекту дослідили:

 • міжнародні системи метаданих для опису цифрових об'єктів;
 • можливості покращення інтеграції електронних бібліотечних інформаційних ресурсів;
 • основні науково-методичні підходи до організації корпоративних електронних реєстрів історико-культурного надбання;
 • технології цифрового кураторства та удосконалення інформаційної архітектури і пошукових можливостей цифрових ресурсів НБУВ;
 • міжнародний досвід створення та підтримки інституційних репозиторієв;
 • джерела поповнення фундаментальної бібліотеки «Україніка»;
 • міжнародний досвід створення електронних каталогів нового покоління з єдиною точкою доступу до бібліотечних електронних ресурсів.

Окрім того у звітному році науковцями розроблено та впроваджено програмно-технологічні рішення щодо:

 • архітектури та основних полів бази даних «Технологічний реєстр електронних інформаційних ресурсів НБУВ»;
 • підтримки взаємопов’язаного комплексу авторитетних файлів «Науковці України» та «Наукові установи України»;
 • ретроконверсії сканованих (імідж) каталогів НБУВ;
 • цілісного інформаційного комплексу, який розкриває та вводить у науковий і суспільний обіг ресурси газетних фондів НБУВ;
 • комплексу наукових інформаційних сервісів;
 • онлайнової «Електронної служби науково-методичного забезпечення»;
 • корпоративної платформи для розподіленої каталогізації документних ресурсів у межах науково-дослідних проектів НБУВ;
 • архітектури комплексу ресурсів, присвячених НАН України.

Про перший рік реалізації відомчого науково-дослідного проекту «Історія Національної академії наук в документах» (термін виконання 2015–2017 рр.) доповіла директор Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук Лідія Яременко. Вона підкреслила, що виконавцям означеного проекту вдалося досягти вагомих результатів, зокрема:

 • розроблено теоретичні й науково-практичні аспекти організації та управління архівним фондом НАН України, спрямовані на всебічну оптимізацію складу документів АФ НАН України, формування та вивчення наукової спадщина установ і вчених НАН України;
 • опубліковано наукове електронне видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» у двох частинах та підготовлено макет цього видання до друку;
 • розпочато джерелознавчі дослідження інформаційних ресурсів архівного фонду НАН України з питань історії та діяльності НАН України у період 1961–1965 рр. і документного відображення головних тенденцій розвитку та здобутків НАН України за період від заснування в 1918 році.

Учасники розширеного засідання Вченої ради НБУВ заслухали також інформаційне повідомлення генерального директора НБУВ, члена-кореспондента НАН України Володимира Попика щодо обговорення та затвердження на Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України заключних звітів про виконання в 2015 році наукових проектів:

 • «Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України» (термін виконання – 2015 р.), науковий керівник Валерій Горовий;
 • «Розвиток соціальних мереж в контексті забезпечення суспільної безпеки» (термін виконання – 2015 р.),  науковий керівник Володимир Попик;
 • «Інформаційні технології розвитку і захисту національного культурного простору» (термін виконання – 2015 р.), науковий керівник Олексій Онищенко.

Володимир Попик наголосив, що ці наукові проекти були виконані в межах цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України. Теоретичні і методичні результати цих досліджень викладено:

 • у колективних монографіях («Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору», «Розвиток соціальних мереж в контексті забезпечення суспільної безпеки», «Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України»);
 • в індивідуальній монографії («Горовий В. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації»);
 • в інформаційно-аналітичних виданнях («Використання інформаційного потенціалу сучасних соціальних структур суспільства в організації інформаційної безпеки України», «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки»);
 • у низці наукових публікацій.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)