У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся захист дисертацій

Поділитися: 

27 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій.

Пономаренко Лариса Олександрівна захистила дисертацію на тему: «Інформаційні потреби педагогічної науки та розвиток системи бібліографічних ресурсів освітянських бібліотек України».

Науковий керівник:

член-кореспондент НАН України, д-р іст. наук Попик Володимир Іванович, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, генеральний директор.

Офіційні опоненти:

д-р іст. наук, професор Слободяник Михайло Семенович, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності;

канд. наук із соціальних комунікацій Костирко Тамара Миколаївна, Національний університет кораблебудування імені адмірала     Макарова, директор бібліотеки.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автором уперше:

 • вивчено специфіку інформаційних потреб учених НАПН Україні, викладачів профільних вузів МОН України, широкого кола практиків освітянської галузі та визначено ступінь задоволення їх інформаційних потреб у бібліографічній інформації;
 • з’ясовано основні недоліки галузевої системи бібліографічних ресурсів, розроблено науково-методичні та науково-організаційні основи формування системи вторинних галузевих інформаційних документів на базі освітянських бібліотек педагогічної галузі;
 • здійснено типологічну класифікацію функціональної, жанрово-типологічної та організаційної структури системи бібліографічних інформаційних ресурсів;
 • побудовано структурну модель системи бібліографічних ресурсів педагогічної науки у традиційній та електронній формі, визначені принципи побудови інтегрованого електронного ресурсу бібліографічної інформації психолого-педагогічної тематики;
 • охарактеризовано шляхи реалізації, етапи створення, сучасний стан і перспективи розвитку зведеної інформаційної бібліографічної системи освітянських бібліотек.

 

Романуха Зоя Василівна захистила дисертацію на тему: «інформаційна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону України (кінець XX – початок XXI ст.): основні напрями бібліографічного обслуговування та розвиток інформаційних послуг».

Науковий керівник:

д-р іст. наук, професор Швецова Галина Миколаївна, Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Офіційні опоненти:

д-р наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Добко Тетяна Василівна, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, керівник Центру науково-бібліографічної інформації, завідувач відділу довідково-бібліографічного обслуговування;

канд. іст. наук Зозуля Світлана Миколаївна, Державна науково-педагогічна бібліотека України  ім. В.О. Сухомлинського, завідувач відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором уперше:

 • запропоновано класифікацію інформаційних послуг, що надаються бібліотеками ВНЗ у процесах довідково-бібліографічного обслуговування й бібліографічного інформування;
 • охарактеризовано види традиційних та новітніх інформаційних послуг, які надають бібліотеки ВНЗ Львівського зонального методичного об’єднання для забезпечення довідково-інформаційних потреб користувачів у сфері освітньої й наукової діяльності;
 • досліджено історію виникнення та розвитку окремих понять і термінів бібліотекознавства і бібліографознавства; системно розглянуто основні терміни й поняття, що стосуються інформаційної діяльності бібліотек;
 • простежено історію розвитку інформаційної діяльності бібліотек ВНЗ західного регіону України;
 • комплексно досліджено становлення та зміст діяльності віртуальних довідкових служб бібліотек ВНЗ західного регіону України;
 • проаналізовано організацію та зміст веб-сайтів бібліотек ВНЗ західного регіону України як засобів інформаційної діяльності;
 • окреслено перспективи розвитку бібліографічного обслуговування як складника науково-інформаційної діяльності бібліотек.

 

Сердечно вітаємо наших колег!

Прес-служба НБУВ

Фото: Кирило Леванюк

Фотоматеріали: 
Додаткові матеріали: