Статті з серіальних видань, енциклопедій, збірників відділу науково-бібліографічної інформації

2020

 1. Головащук А. М. Головна її любов – книги / А. М.  Головащук // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 2. – С. 48–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_2_13

 2. Головащук А. М. Різнобарвна палітра наукового доробку М. І. Туган-Барановського / А. М.  Головащук // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2020 р.). НБУВ : веб-сайт. 2020. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1059

 3. Гришина Т. А.  Азербайджанська література в українських перекладах : матеріали до бібліографії / Т. А. Арсеєнко, Т. А. Гришина, А. М. Колесніченко, А. В. Шумілова, Ю. Л. Фіх // Східні традиції державотворення. – Київ, 2020. – Вип. 9 : наук. зб. на честь 150-ї річниці від дня народж. А. Кримського. – С. 710–724.

 4. Гришина Т. А. Бібліографічні покажчики змісту українських літературознавчих часописів 1990-х – 2000-х років як історико-літературне джерело / Т. А. Гришина // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – № 56. – С. 356–372.

 5. Гришина Т. А. Роль літературознавчих бібліографічних покажчиків у міжкультурній комунікації / Т. А. Гришина // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 321–323. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836

 6. Добко Т. Бабич Василь Степанович [Електронний ресурс] / Т. Добко // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2020. – Режим доступу:  http://ube.nlu.org.ua/article/Бабич Василь Степанович

 7. Добко Т. Джерельна база українознавчих досліджень в покажчиках змісту періодичних видань / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 31–48.

 8. Добко Т. В. Довідково-бібліографічний апарат [Електронний ресурс] / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу: http://ube.nlu.org.ua/article/Довідково-бібліографічний%20апарат

 9. Добко Т. В. Мистецька вітальня Феодосія Гуменюка / Т. В. Добко // Дивослово: укр. мова і літ. в шк. – 2020. – № 6. – 3 с. обкл.

 10. Добко Т. В. Міжвідомча координація бібліотечно-бібліографічної діяльності в УРСР:1960-1970-ті рр. / Т. В. Добко // Суб’єкт. Пам’ять. Символічне : зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами  дистанц. Міжнар. наук.-теор. конф. та наук. круглого столу «Культурна спадщина радянського періоду в сучасній Україні: від ностальгії – до переосмислення», Київ, 28 травня 2020 р. – Київ : ІК НАМ України, 2020. – С. 117–122. https://icr.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/Conference-Abstract_2020_05_28.pdf

 11. Добко Т. Національна бібліографія України : здобутки, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / Тетяна Добко, Лариса Пономаренко // Науково-пед. студії. – 2020. – № 4. – С. 110–122. – Режим доступу:   http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/view/222508/222654

 12. Добко Т. В. Неопублікований бібліографічний покажчик, присвячений Павлу Тичині / Т. В. Добко // Рукописна і книжкова спадщина України. – 2020. – Вип. 25. – С. 220–232. – Режим доступу:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2020_25_17

 13. Дуднік О. Я. Азербайджансько-грузинські міждержавні відносини в контексті формування національних і регіональних систем безпеки / О. Я. Дуднік // Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління. Вип. 9: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / ред. рада вип.: Бондар Ю.В. (ред.), Мищак І. М. (наук. ред.), Омельчук В. В. (кер. авт. кол., вступ), Орєхов С. М. (переднє слово) [та ін.]. – Київ : Пріоритет, 2020. – С.  217–224.

 14. Дуднік О. Я. Бібліографічна винниченкіана (ХХ – початок ХХІ ст.) / О. Я. Дуднік // Бібл. вісн. – 2020. – № 2. – С. 17–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_2_5

 15. Дуднік О. Я. Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання / О. Я. Дуднік // Бібл. вісн. – 2020. – № 1. – С. 23–32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_1_6

 16. Дуднік О. Бібліографія Дмитра Донцова / О. Дуднік // Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : зб. тез  ХVІ наук. семінару, приуроч. 180-й річниці від дня народж. М. П. Старицького / Музей видат. діячів укр. культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького ; упоряд. : О. Гураль, А. Пузиркова, О. Мокану. – Київ, 2020. – С. 23–25.

 17. Дуднік О. Витоки і причини міждержавних конфліктів на пострадянському просторі (на прикладі вірмено-азербайджанського та російсько-українського) / О. Я. Дуднік // Матеріали міжнародної наукової конференції «Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення», Київ, 27 трав. 2020. – Київ, 2020. – С. 77–89.

 18. Дуднік О. “ЛІГА:ЗАКОН” як універсальна інформаційно-правова система відображення співпраці України у міжнародних організаціях / О. Дуднік, А. Колесніченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 144–158. – Режим доступу:  http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2020_58_13

 19. Жабін А. Міжнародні проекти LIBER: поточний стан та перспективи / А. Жабін  // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 173–183. – Режим доступу:  http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/58.pdf

 20. Жабін А. О. Бібліометрія у країнах Європи / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 656–658. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836

 21. Радченко В. Ю. Мітюков Ігор Олександрович / В. Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2020. – Т. 21. – С. 181.

 22. Радченко В. Ю. Морозов Микола Олександрович / В. Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2020. – Т. 21. – С. 578–579.

 23. Тарасенко Н. Організація консультаційних послуг у залі каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 121–124. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836

 24. Шкаріна В. А. Бібліографічна школа Тетяни Добко / В. А. Шкаріна // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 6. – С. 35–42.

 25. Шкаріна В. А. Проблематика формування персональної бібліографії академіка П. А. Тутковського / В. А. Шкаріна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 525–528. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836

 26. Штих П. Соціальні мережі як засіб просування довідково-бібліографічних продуктів та послуг у системі національних комунікацій / П. Штих // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 469–478. – Режим доступу:  http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/58.pdf

 27. Шумілова А. В. Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як особливий вид творчості і масової комунікації / А. В.  Шумілова // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 1. – С. 48–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_1_13

2019

 1. Головащук А. М. Бібліографічні посібники з економіки – важлива складова інформаційного забезпечення користувачів / А. М. Головащук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 225–232. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_17

 2. Головащук А. М. Гідна пошана книгознавцю Віктору Іваницькому: рецензія на книгу / А. М. Головащук // Бібл. вісн. – Київ, 2019. – № 3. – С. 36–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_3_7.

 3. Головащук А. М. Творчість М. В. Гоголя у бібліографічних посібниках кінця XIX – початку XX ст. / А. М. Головащук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 345–355. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_27

 4. Гришина Т. Бібліографічні покажчики змісту українських літературознавчих часописів 1990-х – 2000-х років як історико-літературне джерело / Т. Гришина // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 356–372. – Режим доступу:  http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_30

 5. Гришина Т. А. Відображення розвитку українського письменства (1917–1943 рр.) у сучасних бібліографічних покажчиках змісту періодичних видань / А. М. Головащук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 290–308. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_23

 6. Гришина Т. А. Педагогічна наука і практика в сучасних університетських бібліографічних посібниках / Т. А. Гришина // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 7 листоп. 2019 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І. Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 62–63. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 7. Добко Т. В. Бібліограф Зофія Врублевська / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 357–367. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_27

 8. Добко Т. В. Бібліографічні джерела з воєнної історії Української революції (1917–1921 рр.) / Т. В. Добко, О. Я. Дуднік //  Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917–1921 рр.) до сьогодення. Вип ІІ. Українська військова звитяга. Крути – 100 років потому: міфи й історичні уроки : зб. наук. пр. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ ; Ніжин : Вид. ПП Лисенко М. М., 2019. – C. 57–79. – Режим доступу: http://nizhen.com.ua/uploads/files/KRUTY_2019_pravleno.pdf

 9. Добко Т. В. Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2019. – № 5. – С. 50–56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_5_9

 10. Добко Т. Дослідження бібліографічних джерел українського літературознавства / Т. Добко, В. Шкаріна, В. Радченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 373–390. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_29

 11. Добко Т. В. Живопис Леоніда Гопанчука: проблеми дослідження творчої спадщини / Т. В. Добко // Вісн. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – 2019. – № 2. – С. 290–294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_2_63

 12. Добко Т. В. Мистецькими стежками Леоніда Гопанчука / Т. В. Добко,  Н. Струк // Образотворче мистецтво. – 2019. – № 3. – С. 110–111.

 13.  Добко Т. В. Мошуренко Василь Петрович / Т. В. Добко,  А. В. Горовий // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2019. – Т. 21. – С. 702–703.

 14. Добко Т. Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища: підсумки наукового дослідження / Т. Добко, І. Хемчян // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 90–110. – Режим доступу:  http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_8

 15. Добко Т. В. Основні результати виконання наукової теми «Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища» / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 7 листоп. 2019 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – Київ, 2019.  – C. 16–19. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 16. Добко Т. В. Покажчики змісту українських часописів – складова національної бібліографії України / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 3. – С. 6–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2019_3_3

 17.  Добко Т. В. Приклад високого служіння бібліотечній справі: [Ніна Іванівна Малолєтова] / Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2019. – № 4. – С. 51–56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_4_11

 18. Добко Т. В. Співпраця Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф.,, 7 листоп. 2019 р., 7 листоп. 2019 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І. Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 41–42. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 19. Дуднік О. Я. Визвольні змагання українського народу (1917–1921) : відображення в бібліографічних покажчиках змісту періодичних видань / О. Я. Дуднік // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 243–255. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_19

 20. Дуднік О. Я. Герої національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.): відображення у бібліографічних виданнях / О. Я. Дуднік // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2019. – № 4. – С. 47–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2019_4_8

 21. Дуднік О. Я. Україна на міжнародній арені: відображення у довідково-бібліографічних виданнях  / О. Я. Дуднік // Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. – Warszawa ; Toruń : Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. – S. 81–86.

 22. Жабін А. О. Впровадження когнітивних практик у наукометрії / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовт. 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН ; редкол. : Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 1. – С. 433–436. – Режим доступу:  http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003400

 23. Жабін А. О. Україна у наукометричних системах «Scopus» та «Web of Science» / А. О. Жабін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 336–356. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_26

 24. Колесніченко А. М. Інформаційно-пошукова система «Ліга : Закон» у забезпеченні потреб науки та освіти / А. М. Колесніченко // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф.,, 7 листоп. 2019 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І. Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 38–39. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 25. Шумілова А. Метабібліографічний посібник «Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» Рец. на кн.: Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; вступ. ст. Т. В. Добко, В. А. Шкаріної ; наук. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2019. – 211 с. / А. Шумілова, О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2020. – № 5. – С. 49–51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_5_9

 26. Шкаріна В. А. Покажчики змісту українських часописів освітньої галузі / В. А. Шкаріна // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 7 листоп. 2019 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 77–78. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 27. Штих П. М. Дослідження життя української еміграції крізь призму покажчиків змісту українських часописів / П. М. Штих // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 267–277. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_21

 28.  Штих П. Москаленко Федір Якович / П. Штих, О. Чорний // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2019. – Т. 21. – С. 635.

 29. Шумілова А. В. Відбиток епохи у кіноплакатах 1947–1994 рр. Рец. на кн.: Гутник Л. Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. – Київ : Академперіодика, 2018. – 576 с., 104 с. іл. / А. В. Шумілова // Бібл. вісн. – 2019. – № 4. – С. 41–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_4_8.

 30. Шумілова А. Відображення творчості репресованих українських письменників у бібліографічних покажчиках / А. Шумілова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 416–434. – Режим доступу:  http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_32

 31. Шумілова А. В. Персональні бібліографічні покажчики: специфіка структури і змісту / А. В. Шумілова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 278–289. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_22

2018

 1. Добко Т. Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2018. – № 6. – С. 57–59. – Режим доступу: : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_6_16

 2. Добко Т. В. Організаційні і науково-методичні розробки із забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти України [Електронний ресурс]  : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 27 груд. 2018 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – С. 53–55. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/abstracts_collection_2018.pdf  

 3. Штих П. М. Видано бібліографічний покажчик часопису «Нові дні» / П. М. Штих // Свобода [Електронний ресурс]. – 2018. – 28 верес. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/Видано-бібліографічний-покажчик-час Фундація ім. І. Багряного

 4. Головащук А. Бібліографічне відображення банківської справи в Україні / А. Головащук // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 2. – С. 25–27. – Рец. на кн.: Вісник Національного банку України : бібліогр. покажч. змісту. 1994–2016 / авт.-уклад. Д. Крохмалюк. – Київ : ДВНЗ «Ун-т банків. справи», 2017. – 480 с.: іл.

 5. Головащук А. Бібліографічний покажчик змісту журналу «Вісник Національного Банку України» як джерело пошуку інформації з питань банківської справи // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 595–598.

 6. Головащук А. Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дивлячись у майбутнє, шануємо минуле / А. Головащук // Бібл. вісн. - 2018. - № 5. - С. 22-27.

 7. Гришина Т. А. Бібліографічні покажчики змісту книгознавчих часописів України у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. А. Гришина // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 591–595.

 8. Гришина Т. А. Медична гідрологія та реабілітація / Т. А. Гришина // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.10.

 9. Гришина Т. Перший український бібліографічний часопис / Т. Гришина // Бібл. вісн. – 2018. – № 3. – С. 41–42. – Рец. на кн.: Ільницька Л., Хміль О. Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917–1920) : сист. покажч. змісту / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2016. 393 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_3_8.

 10. Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2018. – № 1. – С. 34-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_8

 11. Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2018. – № 2. – С. 10–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_2_4.

 12. Добко Т. В. Впровадження УДК і ББК у практику роботи бібліотек України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Тетяна Василівна Добко // Бібліотека. Книга. Наука: матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018). – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип.1. – С. 114–115.

 13. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ, 2018. – С. 50–64.

 14. Добко Т. В. Інформаційно-бібліографічне обслуговування учасників навчально-виховного процесу / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти України : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 26 грудня 2017 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відповідальнийсекретар) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 51–53.

 15. Добко Т. В. Мезьєр Августа Володимирівна / Т. В. Добко //  Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.19. – С.61.

 16. Добко Т. В. Минка Олександр Федорович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.464–465.

 17. Добко Т. В. Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти України : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 26 грудня 2017 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відповідальнийсекретар) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50–51.

 18. Добко Т. В. Новий етап впровадження УДК у бібліотеках України / Т. В. Добко // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч.55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури и мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 142-147. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf

 19. Добко Т. В. Онлайнове довідково-бібліографічне обслуговування в наукових бібліотеках України / Т. В. Добко // Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів, 20–21 верес. 2017 р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2018. – С. 21–32.

 20. Добко Т. Творча зустріч з Сергієм Козаком / Тетяна Добко, Еліна Алієва // Літ. Україна. – 2018. – 8 лют.

 21. Добко Т. Творча зустріч з Сергієм Козаком / Т. Добко, Е. Алієва // Свобода. – Parsippani, NJ (США) 2018. – Ч. 15, 13 квітня. – С. 15. – Режим доступ: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2018-15.pdf

 22. Добко Т. Універсальне довідкове видання символів України / Тетяна Добко, Лідія Мацкевич // Вісн. Кн. палати України. – 2018. – № 1. – С. 31–33. – Рец. на кн.: Енциклопедичний словник символів України / за ред.: О. І. Потапенка, В. П. Коцура, В. В. Куйбіди. – Вид. 7-ме, доп. і випр. – Корсунь-Шевченківський, 2017. – 688 с.

 23. Добко Т. В. Формування довідково-бібліографічних ресурсів у Національній бібліотеці України імені в. І. Вернадського: історія та сучасні тенденції / Т. В. Добко // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 566–570.

 24. Дуднік О. Головування України в ОБСЄ 2013 року: перспективи і проблеми урегулювання «Нагірно-Карабаського питання» / О. Дуднік // Кавказознавчі читання: зб. матеріалів наук.-практ. семінару / упоряд. О. Р. Купчик, Л. В. Шпаковськи. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 33–58.

 25. Дуднік О. Історія визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) : бібліогр. джерела / Олександр Якович Дуднік // Бібліотека. Книга. Наука: матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018). – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип.1. – С. 67–68.

 26. Дуднік О. Українська революція 1917–1921 рр. у покажчиках змісту періодичних видань / О. Дуднік // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 566–570.

 27. Жабін А. О. Україна у бібліометричних системах Scopus та Web of Science / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 612–615.

 28. Колесніченко А. М. Мейлер Норман / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.19. – С.64.

 29. Колесніченко А. М. Мистецтво та освіта" науково-методичний журнал (1995) / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 522.

 30. Колесніченко А. М. Митрофан (Абрамов Микола Іванович) / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 544.

 31. Колесніченко А. М.  Митрофан (Русинов Євлампій Володимирович) / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 545.

 32. Колесніченко А. М. Міжнародна асоціація академій наук / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.637–638.

 33. Колесніченко А. М. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології" / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 649–650.

 34. Шкаріна В.  Покажчики змісту періодичних видань як жанр бібліографічного посібника / В. Шкаріна //  Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 579–582.

 35. Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні / В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2018. – № 1. – С. 3–9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_3.

 36. Штих П. Важливий складник вивчення української еміграційної періодики. Рец. на кн.: Козак С. "Нові дні" на берегах Онтаріо : бібліогр. покажч. змісту журн. "Нові дні” (1950 – 1997. Канада) / Сергій Козак. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 588 с. – (Часописи української діаспори) / П. Штих // Бібл. вісн. – 2018. – № 5. - С. 33-34.

 37. Штих П. Микола (Ільницький ) / П. Штих // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т. 20. – С. 386.

 38. Штих П. Митрофан (Нікітін Андрій Вікторович) / П. Штих //  Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 545.

 39. Штих П. Митрофан (Юрчук Михайло Іванович) / П. Штих //  Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 546.

 40. Штих П. Покажчики змісту українських часописів як джерело дослідження життя української еміграції / П. Штих //  Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 586–591.

 41. Шумілова А. В. Персональні покажчики в системі біобібліографії  / А. В. Шумілова // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 603–606.

 42. Шумілова А. В. Медичний журнал" часопис / А. В. Шумілова // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.22.

 43. Шумілова А. В. Мессак Тимофій (справжнє прізвище Місяць) / А. В. Шумілова // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 234-235.

 44. Шумілова А. В. Металеві конструкції" / А. В. Шумілова // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.241.

 45. Шумілова А. В. Фонд плакатів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського – невичерпне джерело унікальної інформації / А. В. Шумілова // Вісник Кн. палати. – Київ, 2018. – №9. – С.10–12.

  2017

 46. Добко Т.  Мистецька вітальна Тетяни Максимової / Т. Добко // Дивослово. – 2017 – № 2. – 2 с. обкл.

 47. Верменич Я. В., Добко Т. В. Круглий стіл «Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)» / Я. В. Верменич, Т. В. Добко // Укр. іст. журн. – 2017. – № 3. – C. 217–220. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_3_20.

 48. Головащук А. М. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у галузі економіки сільського господарства / А. М. Головащук // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІІ Міжнар. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення Нац. наук. с.-г. б-ки Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2017. – С. 402–404.

 49. Головащук А. М. Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічній інформації / А. М. Головащук // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 8. – С. 11–15.

 50. Головащук А. М. Довідково-бібліографічний апарат: використання та популяризація у сучасному інформаційному просторі / А. М. Головащук // Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка: від витоків до сьогодення : наук.-практична конференція з нагоди 140-річчя від часу заснування. – Чернігів, 2017. – С. 402–404.

 51. Гришина Т. А. Людина і політика / Т. А. Гришина // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2017. – Т. 18. – С. 331. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59903.

 52. Добко Т. В. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової / Т. В. Добко // Вісн. Кн. Палати України. – 2017. – № 11. – С. 33–37.

 53. Добко Т. Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 29–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_6_7

 54. Добко Т. В. Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень / Т. В. Добко, О.Я. Дуднік // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: матеірали V Міжнарод. наук. конф. «Українська енциклопедистика». – Київ, 2017. – С. 34–43.

 55. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів / Т. Добко // Наук. пр. НБУВ. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 82–95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_45_10.

 56. Добко Т. В. Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України : звіт. наук.-практ. конф. : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Л. І. Страйгородська та ін.]. – Текст. дані. – Київ, 2017.

 57. Добко Т. Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 50-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_6_14.

 58. Добко Т. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2017. – № 4. – С. 60–62. – Рец. на кн: Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_4_12.

 59. Дуднік О. Я. Азербайджанская диаспора в общественно-политической и гуманитарной среде Украины (2010–2015) / О. Я. Дуднік // Україна – Азербайджан на перехрестях історії та культури: наук. зб. – Ніжин : Вид. Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, 2017. – С. 82–91.

 60. Дуднік О. Бібліографічні покажчики як джерела з історії Півдня і Сходу України / О. Дуднік // Укр. іст. зб. – 2017. – Вип. 19. – С. 408–424.

 61. Дуднік О. Я. Внешняя политика России в отношении государств ГУАМ (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) Европейского Союза и НАТО (1991–2014 гг.) / О. Я. Дуднік // Над Віслою і Дніпром: Польща і Україна в Європейській перспективі – минуле і сучасність.– Тогun ; Київ, 2017. – Т. 1. – С. 160–181.

 62. Дуднік О. Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії Російської імперії (ХІX – початок XX ст.) / О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2017. – №.4. – С. 20–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_4_6.

 63. Жабін А. О. Бібліометрія в менеджменті електронних ресурсів бібліотек / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 591–593.

 64. Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін // Бібл. вісн. – 2017. – № 4. – С. 13–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_4_5.

 65. Колесніченко А. М. Людина і влада [Електронний ресурс] / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2017. – Т.18. – С. 331. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59902.

 66. Шкаріна В. Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 20–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_5_5.

 67. Шкаріна В. А. Метабібліографічна складова національної бібліографії України / В. А. Шкаріна // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 420–423.

 68. Шкаріна В. Трансформація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: реалії та перспективи / В. Шкаріна // Наук. пр. НБУВ. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 190–202. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_45_19.

 69. Штих П. М. Людина і світ [Електронний ресурс] / П. М. Штих // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2017. – Т.18. – С. 331. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59904.

 70. Шумілова А. В. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. В. Шумілова // Вісн. Кн. палати України. – 2017. – № 4. – С. 22–27 ; № 5. – С. 24–28.

  2016

 71. Горбань С. М. Лахман Ґізелла Сиґізмундівна / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 588. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53449.

 72. Горбань С. М. Ліпкін Семен Ізраїльович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 410. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55585.

 73. Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність / Т. Добко // Наук. пр. НБУВ. – 2016. – Вип. 44. – С. 499–513. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_41.

 74. Добко Т. Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2016. – № 6. – С. 44–45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_6_16.

 75. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія / уклад. В.М. Медведєва. – Київ, 2016. – С. 31–45.

 76. Добко Т. Енциклопедія Визвольної боротьби "“Подєбрадський полк” Армії УНР" / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 54–56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_2_12.

 77. Добко Т. Кущ Олег Павлович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 354.

 78. Добко Т. Лісовський Микола Михайлович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 467.

 79. Добко Т. «Літературна бібліотека» / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 498.

 80. Добко Т. «Літопис авторефератів дисертацій» / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 531.

 81. Добко Т. «Літопис книг» / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 532.

 82. Добко Т. «Літопис рецензій» / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 534.

 83. Добко Т. «Не хочем вірить, що її нема…" [Пам’яті Надії Моісеєнко] / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 59–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_2_14.

 84. Дуднік О. Бібліографічні джерела з історії Півдня і Сходу України / О. Дуднік, А. Колесніченко // Наук. пр. НБУВ. – 2016. – Вип. 44. – С. 544–561. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_44.

 85. Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. / О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2016. – №5. – С. 47–48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_10.

 86. Дуднік О. Я. Національна безпека України в контексті проблем транспортно-енергетичної співпраці з Азербайджаном на рубежі ХХ–ХХІ ст. /  Дуднік О. Я. // Київські історичні студії: Зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол. О. О. Салата та ін. – Київ, 2016. – № 1. – С. 46-53.

 87. Дуднік О. Я. Регіональна політика в Азербайджанській Республіці: активізація напередодні президентських виборів 2013 року / Дуднік О. Я. // Київські історичні студії: зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2016. – № 3. – С. 103–110.

 88. Дуднік О. Україна на міжнародній арені: довідково-бібліографічні видання / О. Дуднік // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформативного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). – С. 585–588.

 89. Дуднік О. Україна на міжнародній арені – реферативний огляд довідково-бібліографічних видань / О. Дуднік, Л. Мацкевич. // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – №19. – С. 67–75. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr19.pdf

 90. Колесніченко А. М. Кукоба Анатолій Тихонович / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 26.

 91. Моісеєнко Н. І. Лайне Ніколай / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 491.

  2015

 92. Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічного обслуговування / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2015. – № 6. – С.48–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_6_18.

 93. Добко Т. Бібліографічний покажчик в системі довідково-бібліографічного обслуговування / Т. Добко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, НБУВ, 6–8 жовт. 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 2. – С.237–240.

 94. Добко Т. Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників: історія, формування та використання / Т. Добко, П. Штих // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. Вернадського.– 2015. – Вип. 42. – С. 223–232.

 95. Добко Т. Мистецький Світовид Василя Копайгоренка / Тетяна Добко // Енциклопед. вісн. України. – 2015. – Ч. 6/7. – С. 23–27. – Режим доступу: http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/visnyk-6-7.pdf

 96. Добко Т. Обрії світовиду Василя Копайгоренка / Т. Добко // Київ. – 2015. – № 7–8. – С. 187–189.

 97. Добко Т. Під знаком Ярила / Тетяна Добко // Митець. – 2015. – № 11/12. – С. 6.– Режим доступу: http://kdidpmid.edu.ua/new/wp-content/uploads/2015/07/Newspaper11_2015.pdf

 98. Добко Т. В. Послесловие. Люди, які творять легенди, або Мрії збуваються / Т. В. Добко // Анатолий Петрович Кончаковский : библиогр. указ. / сост. О. И. Ковальчук ; послесл. Т. В. Добко. – Киев, 2015. – С.86–90.

 99. Дуднік О. Я. Геополітичні й суб’єктивні чинники в історії українсько-словацьких міждержавних взаємовідносин періоду незалежності / О. Я. Дуднік // Київські історичні студії: Зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол.: О. О. Салата [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С.25–30.

 100. Дуднік О. Я. Геополітичні розклади у внутрішньополітичному протистоянні щодо «аверсного» запуску нафтопроводу «Одеса-Броди» (2007–2009 рр.) / О. Я. Дуднік // Nad Wіsla і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еurazіjskіej – przeszlosc і teraznіejszosc. – Torun-Saragossa : International Association of Historians and Archivists, 2015. – № 4. – С. 18–36.

 101. Жабін А. О. Соціальні медіа в бібліотеках США / А. О. Жабін // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 6. – С. 20–23.

 102. Жабін А. О. Соціальні медіа як засіб підвищення рейтингу бібліотеки / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, НБУВ, 6–8 жовт. 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 2. – С.237–240.

 103. Шкаріна В. А. Покажчики змісту серіальних видань у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / В. А. Шкаріна // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, НБУВ, 6–8 жовт. 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 270–271.

 104. Штих П. М. Використання соціальних медіа для популяризації довідково-бібліографічних видань / П. М. Штих // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, НБУВ, 6–8 жовт. 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 272–273.

  2014

 105. Горбань С. Король Віктор Миколайович / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 599.

 106. Горбань С. Костенко Юрій Іванович / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 708.

 107. Горбань С. Костинюк Богдан Іванович / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 717.

 108. Горбань С. Коханенко Климентина Дем'янівна / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 49.

 109. Горбань С. Круковець Овсій Вольфович / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 558.

 110. Горбань С. Кужель Олександра Володимирівна / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 654.

 111. Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / І. Антоненко, Т. Добко, Н. Моісєенко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12–21.

 112. Добко Т. Довідково-інформаційне обслуговування в електронному середовищі / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 46–47.

 113. Добко Т. Знана майстриня бібліотечної справи / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 51–52.

 114. Добко Т. Колесник Євгенія Олексіївна / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 21–22.

 115. Добко Т. Коломиєць Юрій Іванович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 80–81.

 116. Добко Т. Кончаковський Анатолій Петрович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 406.

 117. Добко Т. Корнєйчик Ігор Іванович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 516.

 118. Добко Т. Королевич Нінель Федорівна / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 553.

 119. Добко Т. Костенко Леонід Йосипович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 701.

 120. Добко Т. Справочно-библиографическая деятельность в библиотеках НАН Украины: тенденции и перспективы развития / Т. Добко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – М., 2014. – № 3. – С. 65–71.

 121. Добко Т. Тенденції і пріоритети довідково-бібліографічного обслуговування у наукових бібліотеках / Т. В. Добко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнарод. наук. конференції (Київ, 21–23 жовтня 2014 р.). / НАН України; Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – С. 481–485.

 122. Добко Т. В. Українська енциклопедія в електронному середовищі / Т. В. Добко // Українська енциклопедистика: матеріали Третьої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22–23 жовт. 2013 р.) / НАН України; Ін–т енцикл. досліджень, НТШ. – Київ, 2014. – С. 45–50.

 123. Жабін А. О. Синергетика інформаційно-комунікаційних технологій в бібліотеках / А.О. Жабін // Українська енциклопедистика: матеріали Третьої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22–23 жовт. 2013 р.) / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень, НТШ. – Київ, 2014. – 45–50.

 124. Колесніченко А. Корвін-Піотровський Володимир Львович / А. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 454.

 125. Левченко Ю. Коліушко Ігор Борисович / Ю. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 56.

 126. Левченко Ю. Коломойський Ігор Валерійович / Ю. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 100-101.

 127. Моісеєнко Н. Коновалюк Валерій Ілліч / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 289.

 128. Моісеєнко Н. Кононенко Віктор Іванович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 293.

 129. Моісеєнко Н. Кононенко Віталій Іванович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 294.

 130. Моісеєнко Н. Корж Віктор Петрович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 485.

 131. Моісеєнко Н. Корж Віталій Терентійович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 484–486.

 132. Моісеєнко Н. Корзаченко Василь Григорович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 493.

 133. Шкаріна В. А. Бібліографія проблематики світової економічної кризи / В. А. Шкаріна // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнарод. наук. конференції (Київ, 21–23 жовтня 2014 р.). / НАН України; Київ : Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – С. 506–508.

  2013

 134. Горбань С. М. Киевская искра / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 150.

 135. Горбань С. М. Киевскій курьеръ / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 152.

 136. Горбань С. М. Кириленко В'ячеслав Анатолійович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 41.

 137. Горбань С. М. Кисельов Василь Олексійович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 83.

 138. Горбань С. М. Кінах Анатолій Кирилович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 169–170.

 139. Горбань С. М. Кір'яков Павло Олексійович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 243.

 140. Горбань С. М. Климпуш Орест Дмитрович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 322–323.

 141. Добко Т. Бібліографія в електронному середовищі / Тетяна Добко, Віталіна Шкаріна // Бібл. вісн. – 2013. – № 6. – С. 42–43.

 142. Добко Т. В. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т.В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.

 143. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 36. – С. 417–428.

 144. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність як чинник науково-інформаційного забезпечення / Т. В. Добко // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – С. 373–375.

 145. Добко Т. В. Книгознавець Галина Ковальчук / Т. В. Добко // Бібл. планета. – 2013. – № 2. – С. 35–37 : портр.

 146. Добко Т. В. Коваль Роман Миколайович / Т.В. Добко, В. М. Ханко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 475.

 147. Добко Т. В. Ковальчук Галина Іванівна / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 535.

 148. Добко Т. Мистецька вітальня Василя Копайгоренка / Тетяна Добко // Дивослово: Укр. мова і літ. в навч. закладах. – 2013. – № 4. – 3 с. обкл. : іл.

 149. Добко Т. В. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек : історія і сучасність / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 19–28.

 150. Жабін А. О. Вебометричний аналіз бібліотечних блогів / А. О. Жабін // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – С. 334–335.

 151. Жабін А. О. Віртуальна лабораторія в структурі бібліотеки 2.0. / А. О. Жабін // Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери : зб. матеріалів IV міжнар. конф. молодих учених (Київ, 16 трав. 2013 р.). – К., 2013. – С. 61–63.

 152. Колесніченко А. М. «Ковчег» – місячник / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 578.

 153. Колесніченко А. М. Козицький Павло Олександрович / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 562.

 154. Левченко Ю. С. Ківшар Таїсія Іванівна / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 147–148.

 155. Левченко Ю. С. «Книгарь» / Ю. С Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 376.

 156. Левченко Ю. С. Кожара Леонід Олександрович / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 601.

 157. Моісеєнко Н. І. Кирик Віктор Андрійович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 38.

 158. Моісеєнко Н. І. «Кіевское слово» / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 153.

 159. Моісеєнко Н. І. Козлов Іван Андрійович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 668.

 160. Солонська Н. Г. «Книжний вістник» / Н. Г. Солонська, Ю. С. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 382.

 161. Шкаріна В. Біобібліографія Зінаїди Тулуб / Віталіна Шкаріна // Бібл. вісн. – 2013. – № 2. – С. 52–53.

 162. Шкаріна В. А. Електронні бібліографічні ресурси наукової бібліотеки / В. А. Шкаріна // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – С. 380–382.

 163. Штих П. М. Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників у НБУВ / П. М. Штих // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – С. 383–384.

  2012

 164. Добко Т. В. Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: становлення і розвиток / Т. В. Добко // Українська енциклопедистика : матеріали Другої міжнар. наук. конф. (Київ, 17 черв. 2011 р.) : зб. ст. / НАН України, Ін-т енцикл. дослідж. – К., 2012. – С. 134–143.

 165. Добко Т. В. Інноваційні технології довідково–інформаційного обслуговування / Добко Т. В. // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9–10 жовт. 2012 р.). – К., 2012. – C. 113–115.

 166. Добко Т. В. Каспрук Арсен Арсенович / Добко Т. В. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 430.

 167. Добко Т. В. Кадри довідково–бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2012. – № 5. – С. 35–44.

 168. Добко Т. В. Кауфман Ісак Михайлович / Т. В. Добко, М. Г. Железняк // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 478–479.

 169. Добко Т. Платні інформаційні послуги у бібліотеках України: правові засади і практика / Т. Добко // Бібл. планета. – 2012. – № 4. – С. 18–22.

 170. Добко Т. В. Справочно–библиографическое обслуживание: традиции и новации / Т. В. Добко // Труды Международного библиографического конгресса (Санкт–Петербург 21–23 сент. 2010 г.). Ч. 2: Библиография в помощь научным исследованиям. Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и технологии формирования и использования. Информационно–библиографическое обслуживание. – Санкт–Петербрг, 2012. – С. 301–309.

 171. Жабін А. О. Наукова мережева комунікація та юзабіліті / Андрій Жабін // Наук. пр. НБУВ. – К., 2012. – Вип. 33. – C. 498–504.

 172. Жабін А. О. Особливості науковї комунікації в Інтернеті / Жабін А. О. // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9–10 жовт. 2012 р.). – К. , 2012. – C.15–16.

 173. Колесніченко А. М. Камишев Сергій Олексійович / Колесніченко А. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 117.

 174. Колесніченко А. М. Каракай Юрій Васильович / Колесніченко А. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 287.

 175. Колесніченко А. М. Карпачова Ніна Іванівна / Колесніченко А. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 372.

 176. Левченко Ю. С. Кальченко Валерiй Михайлович / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 89.

 177. Левченко Ю. С. Караваєва Ганна Олександрівна / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 278.

 178. Левченко Ю. С. Кармазін Юрій Анатолійович / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 278.

 179. Моісеєнко Н. Бібліографічні посібники в електронному середовищі (тези доповіді) / Н. Моісеєнко, А. Колесніченко // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2012. – № 23. – С. 69–71.

 180. Моісеєнко Н. І. Каменкович Златослава Борисівна / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 107.

 181. Моісеєнко Н. І. Капітал («Капитал») журнал / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 244.

 182. Моісеєнко Н. І. Капто Олександр Семенович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 263.

 183. Моісеєнко Н. І. Касьяненко Анатолій Іванович / Моісеєнко Н. І.// Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 439.

 184. Моісеєнко Н. І. Катеринчук Микола Дмитрович / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 461.

 185. Моісеєнко Н. І. «Київський вісник» / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 691.

 186. Онищенко О. С. Романтик бібліотечної справи / О. С. Онищенко, Т. В. Добко // Павла Іванівна Рогова – вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : біобібліогр. покажч. – К., 2012. – С. 9–28.

 187. Онищенко О. С. Ювілей Павли Рогової / О. С. Онищенко, Т. В. Добко // Павла Іванівна Рогова – вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : біобібліогр. покажч. – К., 2012. – С. 32–37.

 188. Шкаріна В. Економічна метабібліографія в системі інформаційного забезпечення розвитку економіки / В. Шкаріна, В. Радченко // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9–10 жовт. 2012 р.). – К. , 2012. – C. 15–16.

  2011

 189. Горбань С. М. Іванченко Олександр Семенович / Горбань С. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С.146.

 190. Горбань С. М. Інбер Віра Михайлівна / Горбань С. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т.11. – С. 362–363.

 191. Горбань С. М. Зубовський Юрій Миколайович / Горбань С. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т.11. – С. 32.

 192. Добко Т. Високе мистецтво маленьких міст / Т. Добко // Освіта. – 2011. – №15/16, 23-30 берез. – С.14 : фото.

 193. Добко Т. XII Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 61-64.

 194. Добко Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Тетяна Добко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 8. – С.13-16.

 195. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С.11-23.

 196. Добко Т. З творчої спадщини Олександра Шеремета / Т. Добко // Дивослово : Укр. мова і літ. в навч. закладах. – 2011. – №4. – 3 с. обкл.: іл.

 197. Добко Т. Прикарпатські візерунки: [виставка живопису Михайла Яремківа у НБУВ] / Тетяна Добко // День. – 2011. – 24 берез. – С. 7.

 198. Добко Т. Реалії та перспективи української енциклопедистики / Т. Добко // День. – 2011. – 1-2 лип. – С. 23.

 199. Моісеєнко Н. Бібліографічні ресурси з питань правознавства та державотворення в електронному середовищі / Надія Моісеєнко, Аліна Колесніченко // Наук. пр. НБУВ. – К., 2011. Вип. 32. – С. 88–94.

 200. Моісеєнко Н. І. Известия отделения русского языка и словесности Академии наук Союза Советских Социалистических Республик / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 216–217.

 201. Радченко В. Ю. Метабібліографія з проблем держави і права / В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна // Наук. пр. НБУВ. – К., 2011. – Вип. 32. – С. 95–102.

  2010

 202. Горбань С. М. Засулич Віра Іванівна / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 354.

 203. Горбань С. М. Зелінський Корнелій Люціанович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т.10. – С. 517-518.

 204. Горбань С. М. Зенкевич Михайло Олександрович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 553.

 205. Добко Т. В. Бібліографічне видання з питань реформування освіти у незалежній Україні // Бібл. вісн. – 2010. - №1. – С. 53-54. – Рец. на кн: Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991-2006 рр.: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, І. П. Моісеєва, Л. І. Ніколюк, О. С. Микитенко; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : Пед. думка, 2008. – 487 с.

 206. Добко Т. В. Бібліографія українських літературних зв’язків із зарубіжними літературами як джерело національної бібліографії / Т. В. Добко // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність": Доповіді та повідомлення Міжнар. наук. конф. Львів, 28-30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. - С.98-103.

 207. Добко Т. В. Бібліографія права і юридичних наук – важливий інформаційний ресурс / Т. В. Добко // Держава і право: Бібліографічні посібники: анотований каталог. – К., 2010. – С.8-19.

 208. Добко Т. В. Залеський Михайло Дмитрович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 177-178.

 209. Добко Т. В. Здобнов Микола Васильович / Т. В. Добко, В. С. Бабич // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 479.

 210. Добко Т. В. Малолєтова Ніна Іванівна / Т. В. Добко // Українські бібліографи: біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. – К., 2010. – Вип.2. – С. 30-33.

 211. Добко Т. В. Моісеєнко Надія Іванівна / Т. В. Добко // Українські бібліографи: біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. – К., 2010. – Вип.2. – С. 56-57.

 212. Добко Т. В. Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2010. – № 4. – С. 27-40.

 213. Добко Т.В. Ясінський Богдан Дмитрович / Т. В. Добко // Українські бібліографи: біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. – К., 2010. – Вип.2. – С. 224-225.

 214. Колесніченко А. М. Задера Григорій Пантелеймонович / А. М. Колесніченко, О. І. Іонов // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 96.

 215. Колесніченко А. М. Задорнов Микола Павлович / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 100–101.

 216. Колесніченко А. М. Залеський Станіслав–Стефан Йосипович / А. М. Колесніченко, С. Ф. Фоміних // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 178.

 217. Колесніченко А. М. Захаржевський Микола Миколайович / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С.171.

 218. Левченко Ю. С. Згурський Валентин Арсентійович / Ю. С. Левченко, В. О. Коржов // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 475.

 219. Левченко Ю. С. Зільберштейн Ілля Самійлович / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 588–589.

 220. Левченко Ю. С. Златовратський Микола Миколайович / Ю. С. Левченко, [Маєвська Т. П.] // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 614.

 221. Моісеєнко Н. І. Зіньківський Костянтин Максимович / Н. І. Моісеєнко, Л. Ф. Ноздріна // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т.10. – С. 605.

 222. Моісеєнко Н. І. Зіскінд Яків Маркович / Н. І. Моісеєнко, М. Ю. Костриця // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т.10. – С. 612.

 223. Шкаріна В. А. Україна – Бельгія: взаємодія літератур // Бібл. вісн. – 2011. – № 2. – С. 43–44. – Рец. на кн.: Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870–2008 : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол.: О. Онищенко, Т. Арсеєнко, В. Горовий [та ін.]. – Київ ; Львів, 2010. – 244 с. – Покажч.: с. 221–241.

  2009

 224. Горбань С. М. Ейхенбаум Борис Михайлович / С.М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 28-29.

 225. Горбань С. М., Бажинов І.Д. Ерн Володимир Францович / С.М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 235-236.

 226. Горбань С. М. Єлачич Євген Олександрович / С.М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 385.

 227. Горбань С. М. «Жизнь замечательных людей» / С.М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 385.

 228. Добко Т. Библиофил, библиограф, врач Михаил Грузов / Т. В. Добко, А. П. Кончаковский // Библиофильские известия / Организация рос. библиофилов. – М., 2009. – № 3. - С. 71-83.

 229. Добко Т. Бібліограф, бібліофіл лікар Михайло Грузов / Т. В. Добко, А. П. Кончаковський // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 4. – С. 39-43.

 230. Добко Т. Бібліограф, просвітник, педагог [Богдан Ясінський] / Олексій Онищенко, Тетяна Добко // Альманах Станиславівської землі. – Нью-Йорк; Київ, Івано-Франківськ, 2009. – Т.3. – С. 796-802.

 231. Добко Т. Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві / Добко Т.В., Моісеєнко Н. І. // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 23. – С.30-43.

 232. Добко Т. В. Відгук на видання «Григорій Сковорода (1722-1794) : бібліогр. покажч. – Переяслав-Хмельницький, 2006 // Григорій Сковорода (1722-1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. – 2-е вид., перероб. і доп. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 1. – С. 8-9.

 233. Добко Т.В. ЄНІНА Віра Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С.414.

 234. Добко Т.В. Журба Павло // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 692-693.

 235. Добко Т. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. В. Добко // Україна: події, факти, коментарі. – 2009. – №. 24. – С. 51-58.

 236. Добко Т. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. В. Добко // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 67-75.

 237. Добко Т. Зиновій Грицуляк – поет, лікар, громадянин / Анастасія Візенко, Тетяна Добко // Альманах Станиславівської землі. – Нью-Йорк; Київ, Івано-Франківськ, 2009. – Т.3. – С. 662-666.

 238. Добко Т. Лікар, книгознавець, бібліограф, бібліофіл / Т. В. Добко, А. П. Кончаковський // М. А. Грузов. Дещо з родоводу. Пам’ять. – К., 2009. – С. 316-334.

 239. Добко Т. В. Нове видання з бібліографічної cухомлиністики / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2009. – № 1. – C. 28-30.

 240. Добко Т. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики / Рогова П.І., Лутовинова В.І., Добко Т.В. // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Вип.1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – К., 2008. - С.16-36.

 241. Добко Т. Семимовний словник прислів’їв і приказок / Добко Т. // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 11. – С. 7-9. – Рец. на кн.: Пирогов В. Л. Словник японських прислів’їв і приказок з відповідниками шістьма мовами: українська, російська, англійська, німецька, французька, латинська / НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – К. ; Х. : Торгсінг плюс, 2009. – 272 с.

 242. Колесніченко А.М. Жураковський Євген Жмитрович / А.М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 690.

 243. Левченко Ю.С. Жданов Іван Миколайович / Ю.С. Левченко, І.Д. Бажинов // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 518.

 244. Левченко Ю.С., Бажинов І.Д. Жемчужников Олексій Михайлович / Ю.С. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 539.

 245. Моісеєнко Н.І. Електронні бібліографічні ресурси з питань державотворення та правознавства / Н.І. Моісеєнко // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 217-227.

 246. Моісеєнко Н.І. Еко Умберто / Н.І.Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 35-36.

 247. Моісеєнко Н.І. Еренбург Ілля Григорович / Н.І.Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 231.

 248. Моісеєнко Н.І. Євлахов Олександр Михайлович / Н.І.Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 315.

 249. Моісеєнко Н.І. Євневич Григорій Миколайович / Н.І.Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 317.

 250. Радченко В.Ю. Єфимов Леонід Юхимович / В.Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 470.

 251. Радченко В.Ю. Єфимов Олександр Миколайович / В.Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 471.

 252. Радченко В.Ю. Жданов Лев / В.Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 518.

 253. Радченко В.Ю. Жигалко Сергій Йосипович / В.Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 557.

 254. Шкаріна В.А. Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у XX ст. / В.А. Шкаріна // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 261-272.

  2008

 255. Добко Т. В. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики / Рогова П.І., Лутовинова В.І., Добко Т.В. // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Вип.1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – К., 2008. - С.16-36.

 256. Добко Т. Бабич Василь Степанович / Т. Добко // Українські бібліографи : біогр. відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ». – К., 2008. – С. 14-16.

 257. Добко Т. Бібліографія / Т. Добко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; В. Г. Кремень (голов. ред.). – К., 2008. – Т. 1. – С. 51-52.

 258. Добко Т. Восьма загальноросійська науково-практична конференція «Сучасні користувачі автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем : проблеми обслуговування, вивчення та навчання» / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 38-39.

 259. Добко Т. Врублевська Зофія Олександрівна / Т. Добко // Українські бібліографи : біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ». – К., 2008. – С. 64-65.

 260. Добко Т. Довгопола Олена Павлівна / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 177.

 261. [Добко Т.] Дубровіна Любов Андріївна / Т. Добко // Українські бібліографи : біо-графічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ». – К., 2008. – С. 121-123. – Без. підп.

 262. Добко Т. Колесник Євгенія Олексіївна // Українські бібліографи : біогр. відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ». – К., 2008. – С. 182.

 263. Добко Т. Люди, які творять легенди / Т. Добко // Легенды и были Дома Турбиных. – К., 2008. – С. 5-18.

 264. Добко Т. Розвиток інформаційного забезпечення користувачів як умова суспільного розвитку / Т. Добко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 4. – С. 90-93.

 265. Добко Т. Современное состояние информационного обслуживания в электронной среде : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского / Т. Добко // Информационно-библиографическое обслуживание : сб. ст. / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2008. – Вып. 2. – С. 38-45.

 266. Колесніченко А. М. Бібліографічні покажчики: огляд електронних ресурсів // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 4. – С.51-56.

 267. Колесніченко А. М. Доппельмайр Володимир / А. М. Колесніченко, А. М. Подолинний // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 177.

 268. Моісеєнко Н. І. Аксьонов Іван Олександрович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 606.

 269. Моісеєнко Н. І. Ашкіназі Михайло Олександрович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 625.

 270. Моісеєнко Н. І. Дорошевич Влас Михайлович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 336.

 271. Моісеєнко Н. І. Питання демократичних перетворень у поточних державних бібліографічних покажчиках та електронних ресурсах / Н. І. Моісеєнко, М. А. Чиж // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – Вип. 21. – С. 60-73.

 272. Онищенко О. Ювілей Павли Рогової / О. Онищенко, Т. Добко // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 46-48.

  2007

 273. Архіпова І. Гроссман Олександр Соломонович / І. Архіпова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 94.

 274. Архіпова І. Гроссман Юда Соломонович / І. Архіпова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – C. 94.

 275. Добко Т. Ґавдяк Ігор-Юрій / Т. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 8.

 276. Добко Т. Ґольденберг Лев Ізраїльович / Т. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 65.

 277. Добко Т. Давидзон Яков Борисович / Т. Добко, Ю. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 118.

 278. Добко Т. Даллас Євгенія // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 183.

 279. Добко Т. «Детская література» // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 505.

 280. Добко Т. Електронні інформаційні ресурси провідних бібліотек Європи : можливості використання / Т. Добко, І. Архіпова, Н. Моісеєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 154-163.

 281. Добко Т. В. Люди, які творять легенди або Мрії збуваються : [Про літературно-меморіальний музей М. Булгакова у Києві] / Т. В. Добко // Легенды Дома Турбиных. – К., 2007. – С. 5-18.

 282. Добко Т. В. Людинознавець із фотоапаратом : До фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського надійшла колекція робіт Леоніда Левіта / Т. В. Добко // День. – 2007. – 22 трав.

 283. Добко Т. В. Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани/ Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – C. 9–13.

 284. Добко Т. В. Українсько-монгольські літературні зв`язки / Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко, Ю. С. Левченко // Україна – Монголія: 800 років в контексті історії / НАНУ. НБУВ. – К., 2007. – С. 11-30.

 285. Добко Т. В. Японістика в Україні: історія та сучасність / Т. Добко, І. Бондаренко, К. Комісаров // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Східні мови та л-ри. – 2007. – № 12. – С. 4-14.

 286. Моісеєнко Н.І. Ґроно, літературно-мистецька група / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 91.

 287. Моісеєнко Н. І. Ґроно, літературно-мистецький збірник / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 91.

 288. Моісеєнко Н. І. Давидова Євгенія Денисівна / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 124.

 289. Моісеєнко Н. І. Дикий Антін Васильович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 579.

 290. Чиж М. А. Ґольденберґ Абрам Маркович / М. А. Чиж // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 65.

 291. Чиж М. А. Ґроссман Леонід Петрович / М. А. Чиж // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 13.

 292. Чиж М. А. Далекий Микола Олександрович / М. А. Чиж // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 181.

 293. Чиж М. А. Динник Михайло / М. А. Чиж // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 597.

 294. Шкаріна В. А. Концепція ДБА бібліотеки / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 5. – C. 73-82.

 295. Шкаріна В. А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату б-ки / В. А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 34-43.

  2006

 296. Дацькова Н. С. Годкевич Михайло Абрамович / Н. С. Дацькова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 20.

 297. Дацькова Н. С. Горенський Борис Борисович / Н. С. Дацькова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 254.

 298. Дацькова Н. С. Горлецький Лук'ян Петрович / Н. С. Дацькова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 267.

 299. Дацькова Н. С. Городецький Михайло Борисович / Н. С. Дацькова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 288.

 300. [Добко Т. В.] Бібліограф Зофія Врублевська / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С.59.

 301. Добко Т. В. Войнов Володимир Іванович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 41.

 302. Добко Т. В. Волосенко Володимир Володимирович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 114.

 303. Добко Т. В. Волощак Андрій Васильович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 130.

 304. Добко Т. В. Вольфсон Семен Якович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 142.

 305. Добко Т. В. Воскрекасенко Сергій Іларіонович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 191.

 306. Добко Т. В. Гемінґвей Ернест-Міллер / Т. В. Добко, Г. О. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 448.

 307. Добко Т. В. Глазов Григорій Соломонович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 660.

 308. Добко Т. В. Голос Друку / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 95.

 309. Добко Т. В. Гринько Дмитро Федорович / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 467.

 310. Добко Т. В. Грицуляк Зиновій Никифорович / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 467.

 311. Добко Т. В. Грінченка Б., видавництво / Т. В. Добко, М. Г. Железняк // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 508.

 312. Добко Т. В. Губін Леонід (Олексій) Іванович // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 581.

 313. Добко Т. Ключ до пізнання часопису “Кіевская старина” / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С. 49–51. – Рец. на кн.: Палієнко М. "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (1882–1906). – К. : Темпора, 2005. – 384 с. ; Палієнко М. "Кіевская старина" (1882–1906) : Хронологічний покажчик змісту журналу. – К. : Темпора, 2005. – 480 с. ; Палієнко М. "Кіевская старина" (1882-1906) : Систематичний покажчик змісту журналу. – К. : Темпора, 2005. – 606 с.

 314. Добко Т. В. Питання македонсько-українських літературних зв’язків в українській бібліографії / Т. В. Добко // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України, НБУВ, МАНМ. – К., 2006. – Вип. 2 – С. 92-105.

 315. Добко Т. В. Развитие библиографоведения в Украине: этапы и тенденции / Т. В. Добко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. – К., 2006. – Вып. 4. – С. 295-308.

 316. Добко Т. В. Справочно-библиографическое обеспечние потребностей науки в Украине / Т. В. Добко // Наука в странах СНГ : сб. cт. : к первому форуму творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ (Москва, апр. 2006 г.) / под ред. Н. А. Платe и А. О. Чубарьяна. – М. : Наука, 2006. – С. 91-93.

 317. Матвійчук М. В. Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 216.

 318. Матвійчук М. В. Гарін-Михайловський Микола Георгійович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 399.

 319. Матвійчук М. В. Гацак Віктор Михайлович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 421-422.

 320. Матвійчук М. В. Герсеванов Микола Михайлович Михайлович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 567.

 321. Матвійчук М. В. Герсеванов Михайло Миколайович Михайлович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 568.

 322. Матвійчук М. В. Городниця – смт. Новоград-Волинський район. Житомирська область / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – C. 294.

 323. Матвійчук М. В. Гуров Леонід Симонович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 662.

 324. Моісеєнко Н. І. Вундт Вільгельм-Макс / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 236.

 325. Моісеєнко Н. І. Гаїті / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 293-294.

 326. Моісеєнко Н. І. Гуртовенко Валерія Андріївна / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – C. 665.

 327. Моісеєнко Н. І. Гусєв Віктор Євгенович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – C. 674.

 328. Моісеєнко Н. І. Інформаційні ресурси Бібліотеки Бундестагу ФРН / Н. І. Моісеєнко // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С.39-42.

 329. Чиж М. А. “Вчені записки Харківського гуманітарного інституту “Народна українська академія” / М. А. Чиж // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 239.

 330. Чиж М. А. “Вопросы химии и химической технологии” / М. А. Чиж // Енциклопедія сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 151.

 331. Шкаріна В. А. Інформаційно-пошукові мови як елемент довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. А. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2006. – Вип. 16. – C. 163-178.

 332. Шкаріна В. А. Концепція ДБА бібліотеки / В. А. Шкаріна // Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень : матеріали для учасників секції № 3 Міжнар. наук. конф. “Інформ.-аналіт. структури б-к в умовах демократ. перетворень”. – К., 2006. – С. 146-158.

  2005

 333. Архіпова І. М. Бібліотечно-інформаційне обслуговування органів державної влади в Японії / І. М. Архіпова // Україна: події, факти, коментарі. – 2005. – № 17. – С. 80-84.

 334. Архіпова І. М. Обслуговування органів державної влади в Японії / І. М. Архіпова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 132-137.

 335. Дацькова Н. С. Інформаційне забезпечення державного управління в Російській Федерації / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 2. – С. 77-84.

 336. Дацькова Н. С. Інформаційне забезпечення державного управління в Російській Федерації / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 83-92.

 337. Добко Т. В. “В мире книг”, щомісячний журнал / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 5.

 338. Добко Т. В. Вакулич Володимир Михайлович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 38.

 339. Добко Т. В. “Ватра”, українське товариство / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 156.

 340. Добко Т. В., Гнатенко В. І. Вовк-Карачевський Василь Васильович // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 683.

 341. Добко Т. В. Міжнародний досвід довідково-бібліографічного забезпечення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 20. – № 4. – С. 95-99.

 342. Добко Т. В. Міжнародний досвід довідково-бібліографічного забезпечення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 61-66.

 343. Добко Т. В. Презентація видань НБУВ / Т. В. Добко, Н. Г. Солонська // Бібл. вісн. – 2005. – № 6. – С. 51.

 344. Добко Т. В. Система інформаційно-бібліографічного забезпечення екологічних проблем у Національній бібліотеці України ім. В. І Вернадського / Т. В. Добко // Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотек : матеріали Всеукр. конф. для працівників б-к 24-25 берез. 2004 р., м. Чернігів / Всеукp. екол. ліга. – К., 2005. – С. 21-29.

 345. Добко Т. В. Система інформаційно-бібліографічного забезпечення екологічних проблем у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського / Т. В. Добко // Еколог. вісн. – 2005. – Листоп.-груд. – С. 20-22.

 346. Добко Т. В. Справочно-библиографическое обеспечние потребностей науки в Украине / Т. В. Добко // Роль книгоиздания в развитии международных научных и культур-ных контактов : материалы междунар. науч. конф. (Москва, 21–23 сент. 2005 г.). – М. : Наука, 2005. – C. 107-109.

 347. Матвійчук М. В. Вентурі Франко / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 243.

 348. Матвійчук М. В. “Відродження” Франко / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 508.

 349. Моісеєнко Н. І. Бібліотека бундестагу ФРН: новий етап інформаційного розвитку / Н. І. Моісеєнко // Україна: події, факти, коментарі. – 2005. – № 3. – С. 61-66.

 350. Моісеєнко Н. І. Вільний Володимир Микитович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 548.

 351. Моісеєнко Н. І. “Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР”/ Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4 – С. 596.

 352. Моісеєнко Н. І “Вісник Академії правових наук України” / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4 – С. 596.

 353. Моісеєнко Н. І “Вісник Національної академії наук України” / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4 – С. 606.

 354. Чиж М. А. Інформаційно-бібліографічне забезпечення органів влади і управління Республіки Білорусь / М. А. Чиж // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 75-83.

 355. Шкаріна В. А Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. А. Шкаріна // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 5. – С. 35–38 ; № 6. – С. 34-36.

 356. Шкаріна В. А. Нові шляхи до розширення інформативності довідково-бібліографічного фонду / В. А. Шкаріна // Бібліотечна планета. – 2005. – № 2. – С. 18-20.

 357. Шкаріна В. А. Становлення та розвиток принципу колективного автора у вітчизняній каталогізації / В. А. Шкаріна // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 7. – С. 36-41.

  2004

 358. Дацькова Н. С. Інформаційне забезпечення державного управління в Російській Федерації / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 2. – С. 77-84.

 359. Дацькова Н. С. Інформаційне забезпечення державного управління в Російській Федерації / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 83-92.

 360. Добко Т. В. Бойко Іван Захарович / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 191.

 361. Добко Т. В. Бойко Максим Семенович / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 193.

 362. Добко Т. В. Булавицька Марія Василівна / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 570.

 363. Добко Т. В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення екології / Т. В. Добко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 трав. 2004 р. – К., 2004. – С. 93-95.

 364. Добко Т. В. Книжный мир Анатолия Кончаковского / Т. В. Добко // Кончаковский А. “… и книги в моем кабинете”. – К., 2004. – С. 5-7.

 365. Добко Т. В. СБО в электронную эру: доминирование навигаторской функции / Т. В. Добко // Библиография. – Москва, 2004. – № 4. – С. 11-16.

 366. Моісеєнко Н. І. Бібліотека бундестагу ФРН : новий етап інформаційного розвитку / Н. І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 3. – С. 61-66.

 367. Моісеєнко Н. І. Будовіц Ісак Урієльович / Н. І. Моісеєнко, П. В. Голобуцький // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 543-544.

 368. Чиж М. А. Інформаційно-бібліографічне забезпечення органів влади і управління Республіки Білорусь / М. А. Чиж // Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек : напрями, структури, продукти : матеріали для учасн. секції №1 Міжнар. наук. конф. “Б-ки та інформ. центри в системі наук. супроводу сусп. реформ”.– К., 2004. – С. 98-104.

 369. Чиж М. А. Інформаційно-бібліографічне забезпечення органів влади і управління Республіки Білорусь / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 21. – С. 64-70.

  2003

 370. Архіпова І. М. Імідж бібліографа довідкової служби / І. М. Архіпова, Н. І. Моісеєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 177-183.

 371. Архіпова І. М. Інноваційні технології в підвищенні ефективності роботи із забезпечення довідково-бібліографічних запитів користувачів бібліотеки / І. М. Архіпова // Україна : події, факти. коментарі. – 2003. – № 22. – С. 88-92.

 372. Дацькова Н. С. Особливості запитів бібліографічної інформації з економіки в НБУВ / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 184-189.

 373. Добко Т. В. Бібліографія в сучасному електронному середовищі / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 58.

 374. Добко Т. В. Бібліографія літературна / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 625-627.

 375. Добко Т. В. Бібліографія права і юридичних наук / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 634-636.

 376. Добко Т. В. Бібліографія філософська / Т. В. Добко, Л. П. Польовик // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 639-641.

 377. Добко Т. В. Бібліографознавство / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 641-644.

 378. Добко Т. В. Бібліотека Конгресу / Т. В. Добко, Б. Я. Ясінський // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 682-683.

 379. Добко Т. В. Бібліотека української літератури в Москві / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 716.

 380. Добко Т. В. “Бібліотека українця”, видавництво / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 717.

 381. Добко Т. В. Бібліотекар у системі задоволення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 145-152.

 382. Добко Т. В. Бібліотечна освіта / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 730-731.

 383. Добко Т. В. “Бібліотечна планета” / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 732.

 384. Добко Т. В. "Бібліотечний вісник" / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 733.

 385. Добко Т. В. "Бібліотечний збірник" / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 734.

 386. Добко Т. В. "Бібліотечний порадник" / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 734.

 387. Добко Т. В. Бібліотечні асоціації / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 734-735.

 388. Добко Т. В. “БІБЛОС” / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 738-739.

 389. Добко Т. В. Біобібліографія / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 863-854.

 390. Добко Т. В. Вечір пам'яті Дмитра Донцова / Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 1. – С. 286-287.

 391. Добко Т. В. Використання електронних інформаційних ресурсів в довідково-бібліографічному обслуговуванні / Т. В. Добко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 6. – С. 25-28.

 392. Добко Т. В. Виставка "Сакральне мистецтво з колекції "Студіон" / Т. В. Добко // Молода нація : Альманах. – 2003. – № 1. – С. 287.

 393. Добко Т. “Дванадцять років незалежності : інноваційний потенціал України” / Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 3 – С. 276-279.

 394. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 2-8.

 395. Добко Т. В. Електронні інформаційні ресурси літературознавства: огляд, класифікація, проблеми використання / Т. В. Добко // Бібл. планета. – 2003. – № 4.

 396. Добко Т. Інновації в системі бібліотечного сервісу / Т. Добко, Н. Каліберда, Т. Коваль // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 13-17.

 397. Добко Т. В. Інформаційно-бібліографічні ресурси культурології / Т. В. Добко // Вісн. Кн. палати . – 2003. – № 7. – С. 24-27 ; № 9. – С. 25-27.

 398. Добко Т. В. Огляд довідкових видань з нумізматики Видавничого дому “Одигітрія”/ Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 2. – С. 241-244.

 399. Добко Т. В. [Рецензія на кн. : Листи ло Приятелів : Сист. покажч. змісту. Кн.1-176 (1953-1968). К., 2002] / Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 1. – С. 194-197.

 400. Добко Т. В. [Рецензія на кн. : Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. Львів, 2000] / Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 2. – С. 239-240.

 401. Моісеєнко Н. І. Бібліографія технічна / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 637-639.

 402. Польовик Л. П. Бібліографія мистецтвознавча / Л. П. Польовик // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 628-629.

 403. Шемета Ю. М. Суперекслібрис Анни-Алоїзи Острозької у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Ю. М. Шемета // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 157-171.

  2002

 404. Добко Т. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко, І. Сіра // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 21-25.

 405. Добко Т. З історії видання бібліографічних покажчиків / Т. Добко, [І. Гирич І.] // Молода нація : альманах. – 2002. – № 2. – С. 304-310.

 406. Добко Т. В. Інформаційні ресурси Інституту наукової інформації США в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт / Т. В. Добко, Н. С. Дацькова, Н. І. Моісеєнко // Наук. пр. НБУВ. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 322-359.

 407. Добко Т. В. Книжкова колекція о. Богдана Желехівського у фондах НБУВ / Т. Добко, Т. П. Павлуша // Бібл. вісн. – 2002. – № 5. – С. 52-53.

 408. Добко Т. В. Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і практика / Т. В. Добко, М. А. Чиж // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 115-125.

 409. Добко Т. Презентація покажчика "Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933-1939" / Т. Добко, Н. Солонська // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 56-59.

 410. Добко Т. Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуго-вування електронними інформаційними ресурсами" / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2002. – № 1. – С. 42-44.

 411. Шемета Ю. М. М. Ф. Владимирський-Буданов : до історії наукової кар’єри / Ю. М. Шемета // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Історія. – 2002. – Вип. 63-64. – С. 110-112.

 412. Шемета Ю. М. Київський та Ярославльський періоди в житті і творчості М. Владимирського-Буданова : (1857 – 1875) / Ю. М. Шемета // Вісн. Київ. ін-ту “Слов’янський ун-т”. – 2002. – Вип. 12 : Історія. – С. 282-296.

 413. Шемета Ю. М. Особовий архівний фонд М. Владимирського-Буданова в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Центральному державному історичному архіві в м. Києві / Ю. М. Шемета // Наук. зап.: зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Подільський осередок. – 2002. – Т. 8, ч. ІІ. – С. 64-75.

 414. Шемета Ю. М. Університет Св. Володимира у працях М. Ф. Владимирського-Буданова / Ю. М. Шемета // Наук. зап. з української історії Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – 2002. – Вип. 13. – С. 194-206.

 415. Шемета Ю. М. Хмельниччина в розвідках М. Ф. Владимирського-Буданова (на матеріалах Інституту рукопису НБУВ) / Ю. М. Шемета // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – 2002. – Вип. 9. – С. 413-427.

 416. Шкаріна В. А. Бази даних EBSCO Publishing в Internet та CD-ROM : аспекти використання / В. А. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського – К., 2002. – Вип. 8. – С. 360–371.

  2001

 417. Архіпова І. М. Неопубліковані бібліографічні покажчики та списки як важливий інформаційний ресурс / І. М. Архіпова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 477-481.

 418. Василенко О. М. Україніка в базах даних ИНИОН / О. М. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 455-462.

 419. Дацькова Н. С. Друковані та електронні каталоги бібліотек як джерело бібліографічного пошуку / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 492-497.

 420. Добко Т. Альманах УНС / Т. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2001. – Т. 1. – C. 412.

 421. Добко Т. Звіт про Міжнародну наукову конференцію “Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття”: [Про роботу секції “Новітні технології використання інформаційних ресурсів”] / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2001. – № 1. – С. 26-28.

 422. Добко Т. Зустріч Юрія Єханурова з колективом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Добко , Н. Солонська // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С. 43-44.

 423. Добко Т. Календарі й альманахи Українського Народного Союзу (1897-2000) / Т. Добко, Б. Ясінський // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 3 : Джерелознавчі дисципліни. – С. 163-178.

  Рец. : Овечко І. Слово про цікавий Альманах // Свобода. – Нью Джерсі, США, 2001. – №10. – С.3.

 424. Добко Т. Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і практика / Т. Добко, М. Чиж // Міжнар. наук. конф. "Бібліотечно-інформаційний сервіс" : Матеріали Секції "Технологія і організація бібліотечно-інформаційного обслуговування" / НБУВ. – К., 2001. – С. 31–37.

 425. Добко Т. Презентація видання "Літературно-науковий вістник : Покажчик змісту" // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С. 47-49.

 426. Добко Т. Презентація покажчика до "Літературно-наукового вістника" у Національній Бібліотеці України імени В. Вернадського / Т. Добко // Америка. – Філядельфія, ПА, 2001. – 5 лют.

 427. Добко Т. Презентація покажчика до "Літературно-наукового вістника" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Т. Добко // Національна трибуна. – Нью-Йорк, 2001. – 1 квіт.

 428. Добко Т. Українська революція і державність (1917-1920 рр.) : Наук.-бібліогр. вид.: [рецензія] / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2001. – № 6. – С. 54-55.

 429. Добко Т. Цінна частка нашої спадщини / Т. Добко, Б. Ясінський // Альманах Укр. Народ. Союзу. – Парсиппані ; Нью-Йорк, 2001. – С. 214-225.

 430. Карплюк О. В. Повнотекстові бази даних сучасного законодавства України: порівняльний аналіз / О. В. Карплюк // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 482-491.

 431. Моісеєнко Н. І. Використання баз даних Інституту наукової інформації США (для задоволення інформаційних потреб користувачів) / Н. І. Моісеєнко // Бібл. вісн. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 511-515.

 432. Соціальне партнерство : список л-ри, 1990–2001 рр. / уклад.: М. А. Чиж, В. А. Шкаріна, Н. С. Дацькова // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Т. 24 : Соціальне партнерство – механізм реалізації прав людини, розбудови правової держави, громадянського суспільства. – К., 2001. – С. 687–696.

 433. Шкаріна В. А. Досвід використання баз даних SILVERPLATTER INFORMATION / В. А. Шкаріна // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 6. – С. 21-23.

  2000

 434. Василенко О. М. Електронні ресурси як чинник оптимізації довідково- бібліографічного обслуговування / О. М. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 204-210.

 435. Дацькова Н. С. Українська літературна бібліографія 20-30-х рр. : проблеми ретроспективного докомплектування ДБФ / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 260-267.

 436. Добко Т. В. Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2000. – № 2. – С. 30-36.

 437. Добко Т. В. З особистої бібліотеки Богдана Ясінського [Довідкові і бібліографічні видання] / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2000. – № 3. – С. 42-43.

 438. Добко Т. В. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 128-136.

 439. Духовність, як основа консолідації суспільства // Аналітичні розробки і пропозиції наукових та практичних працівників / уклад. : М. А. Чиж, Н. С. Дацькова, А. В. Руденко, О.О. Фіклістова, Ю. М. Шемета; НДІ “Проблеми людини”. – К., 2000. – Т. 15. – С. 608-627.

 440. Польовик Л. П. Проблеми комплектування та використання довідково-бібліографічного фонду / Л. П. Польовик // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 137-149.

 441. Шемета Ю. М. Персональний склад шляхетського прошарку Подільського воєводства XVIII ст. (можливості пошуку в довідково-бібліографічному апараті бібліотеки) / Ю. М. Шемета // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 249-259.

 442. Шкаріна В.А. База даних “Zentralblatt MATH” / В. А. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С. 21.

  1999

 443. Добко Т. В. Міжнародна наукова конференція “Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток”: Про роботу секції “Бібліографічні ресурси сучасної бібліотеки. / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1999. – № 6. – С. 19-20.

 444. Добко Т. В. Міжнародний науковий конгрес 125 років НТШ / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1999. – № 2. – С. 48-49.

 445. Добко Т. В. Російський біографічний словник / Т. В. Добко // Українська біо-графістика : зб. наук. праць. – К.,1999. – С. 266-273.

 446. Добко Т. В. Цінна спадщина – альманахи УНС / Т. В. Добко, Б. Ясінський // Свобода. – Нью Джерсі, США, 1999. – 31 груд.

 447. Духовність і художньо-естетична культура // Аналітичні розробки і пропозиції наукових та практичних працівників / М. А. Чиж, О. М. Василенко, Н. І. Моісеєнко, А. В. Руденко, О.О. Фіклістова, Ю. М. Шемета, В. А. Шкаріна ; НДІ “Проблеми людини”. – К., 1999. – Т. 14. – С. 608-623 ; Т. 17. – С. 616-633.

  1998

 448. Василенко О. М. Статистичний аналіз як фактор удосконалення довідково-бібліографічного обслуговування / О. М. Василенко // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.- практ. конф., 20-22 жовт. 1998 р. – К.,1998. – С. 200-206.

 449. Добко Т. В. Внесок бібліотек України у відродження національної самосвідомості, культури народу (на основі досвіду 80-90-х років) / Т. В. Добко // Публічні бібліотеки : сучасне і майбутнє : зб. ст. міжнар. наук. конф. – К.,1998. – С. 74-81.

 450. Добко Т. В. Довідково-бібліографічне обслуговування у Національній бібліотеці ім. В. Вернадського : нові можливості бібліографічного пошуку / Т. В. Добко // Вісн. Кн. палати України. – 1998. – № 1. – С.15-17.

 451. Добко Т. В. Розвиток довідково-бібліографічного обслуговування у Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського / Т. В. Добко // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 жовт. 1998 р. – К.,1998. – С. 185-190.

 452. Добко Т. В. Справочно-библиографическое обслуживание в Национальной библиотеке им. В. Вернадского / Т. В. Добко // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: Нові технології та нові форми співробітництва : матеріали конф., Судак, 6-14 черв. 1998 р. – Т. 1. – С. 286-289.

 453. Третяк С. А. БД на компактних оптичних дисках у наукових бібліотеках / С. А. Третяк // Бібл. вісн. – 1998. – № 11. – С. 13-17.

  1997

 454. Добко Т. В. Діяльність бібліотек України на допомогу духовному розвитку та піднесенню національної самосвідомості народу (Аналіз досвіду 80-90-х років) / Т. В. Добко // Публічні бібліотеки : сучасність і майбутнє : зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 79-87.

 455. Добко Т. В. Електронні каталоги та бази даних як фактор оптимізації довідково-бібліографічного обслуговування / Т. В. Добко // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14-17 жовт. 1997 р. – К., 1997. – С. 84-85.

 456. Добко Т. В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання / Т. В. Добко // Бібліографознавство : теорія і практика. – К., 1997. – С. 46-56.

 457. Добко Т. В. Комп’ютерна правова бібліотека / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 6. – С. 36-37.

 458. Добко Т. В. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського / Т. В. Добко // Наше життя. – Н.-Й., 1997. – № 3. – С. 7-8.

 459. Добко Т. В. Обеспечение доступа к информации на компактных оптических дисках посредством локальной сети в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского / Т. В. Добко // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы конф. / 4-я Междунар. конф. “Крым-97”. – Судак, 1997. – Т. 1. – С. 292–293.

 460. Добко Т. В. Про визначних осіб / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 4. – С. 28.

 461. Добко Т. В. Сітьове використання компакт-дисків у НБУВ / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 3–4.

 462. Добко Т. В. Твори українських письменників у перекладах іншими мовами (шляхи бібліографічного пошуку: від традиційних джерел – до сучасних інформаційних технологій) / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 20–21.

 463. Третяк С. А. Електронний путівник баз даних на CD-ROM наукової бібліотеки / Т. В. Добко // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. – К., 1997. – С. 95–97.

  1996

 464. Архіпова І. М. Використання повнотекстових баз даних з сучасного законодавства України для задоволення інформаційних потреб / І. М. Архіпова // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тез. доп. міжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996 р. / Редкол. Л. А. Дубровіна, Л. Й. Костенко, В. Г. Попроцька, М. С. Слободяник та ін. ; НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. – К., 1996. – С. 71–72.

 465. Добко Т. В. Використання бази даних “Science Citation Index” при визначенні індексу цитувань учених України / Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : Міжнар. наук. конф. : тези доп. – К., 1996. – С. 68–69.

 466. Добко Т. В. День аспіранта / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1996. – № 4. – С. 35.

 467. Добко Т. В. Засідання бібліографічної секції Української бібліотечної асоціації / Т. В. Добко, В. В. Загуменна // Бібл. вісн. – 1996. – № 5. – С. 31–32.

 468. Добко Т. В. Информационное обеспечение предпринимательства в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского / Т. В. Добко // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы конф., Форос, Ялта, 1–9 июня 1996. – 1996. – Т. 2. – С. 70–72.

 469. Добко Т. В. [Текст выступления] / Т. В. Добко // Материалы рабочего совещания директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов Международной ассоциации академий наук и академий наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 г. / НАН Украины , НБУВ. – К., 1996. – С. 42–43.

 470. Добко Т. В. Формування довідково-бібліографічного фонду наукової бібліотеки / Т. В. Добко // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : Міжнар. наук. конф. : тези доп. – К., 1996. – С. 68–70.

 471. Зайченко Н. Я. Використання бібліографічних БД на CD-ROM у інформаційному обслуговуванні читачів / Н. Я. Зайченко // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : Міжнар. наук. конф. : тези доп. – К., 1996. – С. 70–71.

 472. Третяк С. А. Спрямованість комплектування бібліотек базами даних на оптичних дисках // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. міжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996. р. / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол. : Л. А. Дубровіна, Л. Й. Костенко, В. Г. Попроцька [та ін.] – К., 1996. – С. 65–66.

  1995

 473. Добко Т. В. Використання баз даних у довідково-бібліографічному обслуговуванні (з практики роботи ЦНБ ім. В. І. Вернадського) / Т. В. Добко // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : Міжнар. наук. конф., Київ, 10–12 жовт. 1995 р. – К.,1995. – С. 71–72.

 474. Добко Т. В. Довідково-бібліографічне обслуговування органів державної влади та управління України в ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України / Т. В. Добко // Бібліотека у демократичному суспільстві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 21-23 листоп. 1995 р., м. Київ. – К., 1995. – С. 156–157.

 475. Добко Т. В. Использование баз данных в справочно-библиографическом обслуживании (на примере работы ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины) / Т. В. Добко // Научно-техническая информация в странах Центральной и Восточной Европы, IV Междунар. семинар, 18-20 сент. 1995. – Варшава, 1995. – С. 22–23.

 476. Добко Т. В. Створення та використання бази даних з питань ринкової економіки у ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України / Т. В. Добко // Бібліотека у демократичному суспільстві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 21-23 листоп. 1995 р., Київ. – К., 1995. – С. 117–118.

 477. Третяк С. А. Бази даних “Science Citation Index” у практиці довідково-бібліографічного обслуговування / С. А. Третяк // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : тези доп. міжнар. наук. конф., Київ, 10-12 жовт. 1995 р. – К., 1995. – С. 52–53.

  1994

 478. Добко Т. В. Книжкові фонди – основа задоволення читацьких запитів / Т. В. Добко // Тези XXV звітної наукової конференції проф.-викл. складу і аспірантів ф-ту бібліотечно-інформаційних систем за 1993-1994 навч. рік / КДІК. – К., 1994. – С. 14–17.

 479. Добко Т. В. Бібліотеки і національно-культурне відродження / Т. В. Добко // Наук. бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., 12-15 жовт. 1993 р., Київ. – К., 1993. – Ч. 1. – С. 24–25.

  1993

 480. Добко Т. В. Бібліотечно-бібліографічне обслуговування працівників сільського господарства / Т. В. Добко // Інститут культури на сучасному етапі : тези доп. викладачів та аспірантів наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю КДІК, 2-5 лют. 1993 р. – К., 1993. – С. 91–92.

  1990

 481. Добко Т. В. Удосконалення роботи бібліотек Української РСР по задоволенню духовних потреб населення та відродженню національної культури / Т. В. Добко // Проблеми вивчення та пропаганди народної творчості як складової частини української національної культури : респ. наук.-теорет. конф. : тези доп. – Рівне, 1990. – С. 216–217.

  1989

 482. Добко Т. В. Библиотеки в помощь патриотическому и интернациональному воспитанию трудящихся / Т. В. Добко // Актуальные вопросы патриотического и интернационального воспитания средствами культуры и искусства на современном этапе : респ. науч.-теорет. конф. – Х.,1989. – С.134–135.

  1988

 483. Добко Т. В. Довідково-бібліографічне обслуговування в науковій бібліотеці / Т. В. Добко // Бібліотекознавство і бібліогр. : респ. міжвід. наук.-метод. зб. – Х., 1988. – Вип. 28. – С. 73–80.

 484. Добко Т. В. Роль профессиональной подготовки библиотечных кадров в совершенствовании деятельности библиотек по повышению общественно-политической активности трудящихся / Т. В. Добко // Актуальные проблемы подготовки кадров в области искусства и культуры в свете перестройки высшего и среднего специального образования : респ. науч.-теорет. конф. Секция 4 : Библиотековедение и библиогр. – Николаев, 1988. – С. 25–27.

  1987

 485. Добко Т. В. Организация справочно-библиографического обслуживания целевых комплексных научно-технических программ в ЦНБ АН УССР / Т. В. Добко // Актуальные вопросы развития культуры и искусства : тез. докл. респ. науч.-теорет. конф. проф.-преп. состава и аспирантов вузов культуры и искусства, 24-26 марта 1987 г. – Одесса, 1987. – Ч. 1. – С. 188.

 486. Добко Т. В. VI научно-практическая конференция молодых специалистов Центральной научной библиотеки АН УССР, 1-5 апр. 1987 г. / Т. В. Добко // Сов. библиогр. – 1987. – № 4. – С. 88.

  1980

 487. Співробітництво бібліографів і вчених / Н. О. Шемець, В. С. Петрова, З. О. Врублевська, М. К. Погребняк // Вісн. АН УРСР. – 1980. – № 6. – С. 100–102.