Психологія і психіатрія: сучасні тенденції розвитку в Україні. Журнали з підсобного фонду залу періодичних видань

Психологія і психіатрія – споріднені галузі знань, предметом дослідження яких є психіка людини. Психологія – це наукова дисципліна, що вивчає закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки та  поведінки людини і груп людей. Психологія охоплює багато різних напрямків і підходів: біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, когнітивна, екзистенціальна, гуманістична, позитивна психологія та ін. Психіатрія – це галузь медицини, що вивчає психічні розлади, займається їх діагностикою, профілактикою та лікуванням.
Актуальність досліджень в галузі психічного здоров’я надзвичайно загострилася після початку повномасштабної війни Росії проти України. Такі чинники, як втрата близьких, фізичного здоров’я, майна внаслідок війни, участь у бойових діях або перебування в прифронтовій зоні з постійними обстрілами, перебування в окупації, сприяють поширенню психічних розладів, таких як депресія, тривога, посттравматичний стресовий розлад тощо.
Психічні розлади погіршують якість життя, впливають на фізичне здоров’я людини, позначаються на її працездатності, спричиняють труднощі соціальної адаптації та інтеграції і можуть мати негативні наслідки для наступних поколінь. Саме тому підтримка психічного здоров’я людини стала одним з пріоритетних завдань науковців і фахівців цієї галузі, від вирішення якого залежить резистентність та резильєнтність країни в умовах війни.
 
1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ = Psychological Journal: наук. вид. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; редкол.: О. В. Кобець (голов. ред.) [та ін.]. - Умань: [б. в.], 2018. - Журн. виходить змішаними м.: укр., рос., анг. - Назва обкл.: Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 2018. - ISSN 2617-2100
 
«Психологічний журнал» – науково-практичне видання, засноване Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини в 2018 році. В журналі публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки з різних галузей психології. Програмна мета видання: узагальнення теоретичних та практичних знань у галузі психології, розкриття впливу психології на освіту, публікація матеріалів за всіма напрямки наукових досягнень у психології. Основні напрямки діяльності: публікації матеріалів вітчизняних та зарубіжних науковців з актуальних проблем психології, ініціювання дискусій з психологічних знань серед науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, творчих вчителів. Основна тематика видання: загальна психологія, історія психології; педагогічна та вікова психологія; соціальна психологія; психодіагностика, психологічне консультування.
Видання призначено для фахівців у різних галузях психології, науково-педагогічних та наукових працівників, творчих вчителів, докторантів, аспірантів, здобувачів психологічних факультетів закладів вищої освіти.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101722
 
2. УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології; голов. ред. І. В. Данилюк. - Київ: [б. в.], 2016. - Назва обкл.: Ukrainian Psychological journal. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 2016. - ISSN 2520-6265. - ISSN 2520-6273
 
«Український психологічний журнал» – збірник наукових праць, призначений для публікації статей з усіх напрямків наукової психології.  Видання засновано у 2016 році Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. В журналі наведено результати теоретичних, наукових, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології.
Видання призначено для науковців, викладачів, аспірантів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101451
 
3. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ: наук. теорет. - методолог. і приклад. журн. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника; редкол.: Любомира Пілецька (голов. ред.) [та ін.]. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2010. - Отримується з 2011. - ISSN 2309-785Х. - ISSN 2413-7863
 
«Психологія особистості» – науковий теоретико-методологічний і прикладний журнал. Видання засноване Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника у 2010 році. Журнал публікує інноваційні персонологічні моделі та концепції, результати емпіричних досліджень у царині психології особистості, оглядові статті з актуальних персонологічних проблем, обговорення дискусійних питань психології становлення і розвитку особистості, методів підтримання психологічного здоров’я та психотерапії.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100770
 
4. ПСИХОЛОГІЯ І ОСОБИСТІСТЬ = Psychology and personality: наук. журн. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; голов. ред. С. Д. Максименко. - Київ; Полтава: [б. в.], 2011. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 2012. - ISSN 2226-4078. - ISSN 2410-3527
 
Журнал «Психологія і особистість» є фаховим науковим виданням у галузі психологічних наук. Видання засноване в 2011 р. Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка.
Основна проблематика журналу: актуальні теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; особистісно орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування; особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100774
 
5. ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО: укр. теорет. - методолог. соціогуманітар. часоп. Психологічні науки / Західноукр. нац. ун-т; редкол.: А. В. Фурман (голов. ред.) [та ін.]. - Тернопіль: Західноукр. нац. ун-т, 2000. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 2000. - ISSN 1810-2131. - ISSN 2523-4099
 
«Психологія і суспільство» – український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. Заснований та видається з 2000 року Західноукраїнським національним університетом (м. Тернопіль). В 2011 р. став лауреатом Загальнонаціональної громадської акції «Флагмани освіти і науки України».
Галузь та проблематика видання: проблеми суспільствотворення; фундатори українотворення; фундаментальні дослідження; методологія як сфера миследіяльності; теоретична психологія; історія психології; психософія; освітологія; теорія і технології соціальної роботи; соціальна психологія; аксіопсихологія; психологія економічного життя; експериментальна психологія; психодидактика; психологічна практика; програмово-методичний інструментарій.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж23016
 
6. JOURNAL OF PSYCHOLOGY RESEARCH: журн. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; редкол.: І. Ф. Аршава (відп. ред.) [та ін.]. - Дніпро: Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 1993. - Виходить щорічно. - Отримується з 2019. - ISSN 2663-2950. - ISSN 2663-2969
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р., Vol. 25, № 8 див.: Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія. - ISSN 2414-9268 (Шифр Ж68774:Психол.)
 
«Journal of Psychology Research» – науковий рецензований журнал, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців України та за кордоном. Часопис засновано в 1998 р. Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.
Журнал публікує рецензовані наукові статті та огляди з різноманітних актуальних проблем загальної психології, соціальної психології, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології масових комунікацій, психології сім'ї, вікової та педагогічної психології, клінічної психології, військової психології, етнопсихології, психології професійної діяльності, гендерної проблематики, методології досліджень у психології, історії психології, психології поведінки та міжособистісних взаємин, психології творчості та обдарованості, психології розвитку, навчання, самореалізації і самоздійснення, психології праці, психології збереження здоров’я і психофізіології, психології реабілітації та адаптації, психологічної допомоги та консультативної практики, когнітивної психології, психології взаємин, комунікації і психолінгвістики, екологічної психології та ін.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101855
 
7. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ: наук. журн. / Нац. акад. внутр. справ; редкол.: Ю. М. Чорноус (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2007. - Назва на дод. тит. аркуші: Legal psychology. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 2007. - ISSN 2519-4682
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2015 р. див.: Юридична психологія та педагогіка
 
«Юридична психологія» – науковий журнал, заснований у 2007 року Національною академією внутрішніх справ. Видання призначене для висвітлення проблем юридичної психології та її ролі у правоохоронній діяльності. Розділи журналу: теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології; проблеми роботи з делінквентами; психологічне забезпечення правоохоронної діяльності; психологія правоохоронної та правозастосовної діяльності; психологія оперативно-розшукової, слідчої та судової діяльності; юридична освіта і навчальний процес у вищій школі; рецензії; ювілейне есе; наукове життя; прикладні проблеми юридичної психології. Журнал включений до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» та рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100108
 
8. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ: наук. журн. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - Київ: [б. в.], 2015. - Перевод заглавия: Organizational Psychology. Economic Psychology. - Отримується з 2015. - ISSN 2411-3190
 
Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія» заснований Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів праці. Журнал публікує статті, що належать до наступних напрямків: організаційна психологія, економічна психологія, психологія управління, психологія праці та інженерна психологія, соціальна психологія організацій тощо.
Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень в сфері організаційної та економічної психології. Основними завданнями журналу є: висвітлювати нові наукові результати організаційної та економічної психології українських та зарубіжних авторів; сприяти відкритості та доступності у висвітлюванні результатів наукових робіт з організаційної та економічної психології провідних вчених, аспірантів і докторантів, інших дослідників; забезпечувати серед наукової аудиторії психологів-науковців постійний інтерес до результатів досліджень своїх колег в Україні та за кордоном. Науковий журнал  включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101267
 
9. ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА = Psychology and social work: наук. журн. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; редкол.: О. І. Кононенко (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса: "Астропринт", 2006. - З 2019 р. відбулася зміна назви видання. Валова нумерація випусків зберігається з 2006 року. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 2019.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р. див.: Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. - ISSN 2304-1609 (Шифр Ж69659: Психол.) - ISSN 2707-0409. - ISSN 2707-0417
 
Журнал «Психологія та соціальна робота» є рецензованим періодичним науковим виданням відкритого доступу, що висвітлює оригінальні результати досліджень з різних розділів психології та науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань. Журнал засновано у 1999 р. Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова. Діяльність видання регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузях психологічних досліджень та видавничої справи. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі психологічних наук.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101875
 
10. ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ: ДИТЯЧИЙ САДОК: щоміс. спеціаліз. журн. / ТОВ "Міжнар. центр фінанс. - екон. розвитку - Україна"; голов. ред. Т. Гурковська. - Київ: МЦФЕР-Україна, 2013. - Виходить щомісяця. - Отримується з 2013.
 
«Практичний психолог: дитячий садок» – щомісячний спеціалізований журнал для практичного психолога дошкільного навчального закладу. Видається за інформаційної підтримки МОН та Інституту психології ім. Костюка НАПН України. Серед авторів журналу спеціалісти різних служб Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, установ і відомств, що знаходяться у його прямому підпорядкуванні; викладачі профільних кафедр вищих навчальних закладів України та наукові працівники відділів науково-дослідних інститутів НАПН України, регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, психологи-практики.
Щомісяця на сторінках журналу: методичне забезпечення та інструментарій діагностики, корекційної та розвивальної роботи психопрофілактика консультування щодо роботи з дітьми групи ризику і особливими потребами в розвитку психологічна просвіта батьків та педагогів.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100972
 
11. ШКІЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ. УСЕ ДЛЯ РОБОТИ: наук.-метод. журн. / ТОВ "Вид. група "Основа"; ред. В. Андрєєва. - Харків: Основа, 2008. - Виходить щомісяця. - Отримується з 2009.
 
«Шкільному психологу. Усе для роботи» – науково-методичний журнал, призначений для шкільних психологів. У журналі публікуються статті про теоретичні і практичні аспекти діяльності, діагностичний інструментарій, розробки тренінгів і семінарів, досвід професіоналів, документація та практичні матеріали, що одразу можна застосувати на практиці. Також видання пропонує інформативну повно кольорову вкладку з наочно-дидактичними матеріалами.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100181
 
12. EAST EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTICS: intern. peer-reviewed scholarly j. / Lesya Ukrainka Volyn Nat. Univ.; ed.-in-chief S. Zasiekin [etal.]. - Lutsk: Lesya Ukrainka Volyn Nat. Univ., 2014: Східноєвропейський журнал психолінгвістики. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 2014. - ISSN 2312-3265. - ISSN 2313-2116
 
«East European Journal of Psycholinguistics» (укр. «Східноєвропейський журнал психолінгвістики») – міжнародне рецензоване періодичне видання відкритого доступу, що публікується у друкованій та онлайн формах двічі на рік. Засноване у 2014 р. Волинським національним університетом імені Лесі Українки.
Мета журналу – об’єднання зусиль учених світу в поширенні, просуванні та обговоренні розмаїття нових тем та ідей сучасної психолінгвістики. Журнал публікує оригінальні рукописи, присвячені таким теоретичним і прикладним галузям психолінгвістики: двомовність, клінічна психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, когнітивна психологія, дискурс-аналіз, криміналістична лінгвістика, оволодіння першою та другою (іноземною мовою), нейролінгвістика, психологія мови та мовлення, перекладознавство. Водночас, коло запропонованих тем не обмежено ними.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101215
 
13. PSYCHOLOGY TRAVELOGS = Психологічні травелоги: sci. j. / Khmelnytskyi nat. univ.; ed. board: T. Komar (ed.) [etal.]. - Khmelnytskyi: Khmelnytskyi nat. univ., 2021. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2021.
 
«Psychology Travelogs» (укр. «Психологічні травелоги») – науковий журнал заснований у квітні 2021 р. Хмельницьким національним університетом. В ньому досліджуються та оприлюднюються результати наукових пошуків у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю психологія. В журналі містяться статті, що мають пряме та непряме відношення до психологічних наук.
Поряд з основним завданням збору інформації із психологічних наук журнал виконує також організаційні й координуючі функції: координацію наукових робіт в області психології; організацію конференцій, симпозіумів; організацію робіт зі створення баз даних та експертних систем в області психологічних наук; організацію зв’язків й обміну інформацією між фахівцями в області психологічних наук в міжнародному масштабі.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101906
 
14. СИМВОЛДРАМА = Katathymes Bilderleben: сучас. вид. про психологію та психотерапію / голов. ред. К. Родіна [та ін.]. - Київ; Запоріжжя: Прінт 24, 2010. - До 2022, № Літо, журн. виходив рос. мовою. - Отримується з 2010.
 
«Символдрама» – науково-популярне видання про глибинну психологію та Кататимно-імагінативну психотерапію. Журнал створює яскравий та унікальний простір для всіх, кому цікава глибинна психологія, психотерапія та психоаналіз, міфи, казки та фантазії, хто любить літературу, живопис та історію, хто не байдужий до мистецтва та подорожей, хто захоплений роботою з образами, символами та метафорами. Головний предмет дослідження видання – це символдрама (Кататимно-імагінативна психотерапія), метод, що об'єднує в собі всі вище перелічені теми.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100625
 
15. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПСИХОАНАЛИЗА: человекознание, философия, психотерапия / Укр. ассоциация психоанализа; гл. ред. С. Г. Уварова. - Киев: Междунар. ин-т глубин. психологии, 2013. - Назва на дод. тит. аркуші: European journal of psychoanalysis. - Отримується з 2013. - ISSN 2306-8922
Паралельні видання: англомов. вид.: European journal of phychoanalysis / Italianinst. for advanced studies in psychoanalysis. - Rome: Italian Path of Culture
 
«Європейський журнал психоаналізу» замислювався його творцями як видання, що об'єднує не лише різні психоаналітичні школи, а й їхніх представників на різних континентах. Виданнянадало можливості ознайомити американських читачів з основними європейськими психоаналітичними тенденціями, а також із тенденціями в інших сферах: філософії, гуманітарних та соціальних науках. Журнал покликаний долати не лише географічні та лінгвістичні бар'єри, а й протиріччя між психоаналітичними школами.
Важливо відзначити, що журнал не є офіційним органом будь-якої конкретної психоаналітичної школи чи напряму, і передбачає публікацію робіт авторів не лише різних шкіл психоаналізу, а й інших дисциплін. Головним критерієм відбору статей для публікації є якість, новизна та актуальність матеріалів з погляду міжнародних дискусій у психоаналітичних, психотерапевтичних та інших гуманітарних сферах. Як відомо, психоаналіз актуальний не тільки для клінічної практики, але й для політики, соціальної сфери та соціальних наук, філософії, культурології, мистецтва. Саме тому у «Європейському журналі психоаналізу» надається місце і для філософських, антропологічних, літературних та історичних праць.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100969
 
16. ПСИХОАНАЛІЗ = Psychoanalysis: часопис / Українська Асоціація Психоаналізу; редкол.: С. Уварова (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: [б. в.], 2003. - Отримується з 2003. - ISSN 2307-3195
 
«Психоаналiз» – наукове видання, що видається Міжнародним інститутом глибинної психології з 2003 р. Журнал надає можливість всім зацікавленим слідкувати за розвитком психоаналітичних ідей в Україні. Видання публікує якісні переклади класичних психоаналітичних праць, статті і роботи як відомих психоаналітиків так і слухачів Інституту глибинної психології, що тільки починають свою практику. На сторінках журналу висвітлюються  етапи розвитку сучасного психоаналізу, розглядаються різні точки зору, ведуться дискусії і відкриваються невідомі факти історії психоаналітичного руху в світі. Унікальність журналу в тому, що він видається професіоналами для професіоналів – фахівців у галузі психоаналізу та бажаючих серйозно займатися цим цікавим методом пізнання особистості.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24487
 
17. ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ: наук. журн. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; редкол.: В. Чернобровкін (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: НаУКМА, 2018. - З 2004 до 2017 року журн. був під назвою «Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота», складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» (Ж69184). - Виходить щорічно. - Отримується з 2018. - ISSN 2617-2348
 
Періодичне видання «Психологія та психосоціальні інтервенції» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі психології.
Журнал засновано з метою публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних та емпіричних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, присвячених широкому колу питань сучасної психологічної науки. Тематичне розмаїття статей охоплює історію психологічної думки, теорію та методологію психології, аналіз соціально-структурних явищ і процесів, аналітичний виклад результатів галузевих емпіричних психологічних досліджень. Видання також публікує статті авторів із суміжних соціальних наук, створюючи інформаційне поле для обговорення нових теорій та напрямків з міждисциплінарних досліджень.
Читацькою аудиторією журналу вважаються фахівці, аспіранти та студенти в галузі психології, соціальної роботи, педагогіки, філософії інших соціально-гуманітарних дисциплін, викладачі вищих навчальних закладів, науковці.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101721
 
18. ПРОБЛЕМИ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ТА КРИЗОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ = Disaster and crisis psychology problems: наук. журн. / Нац. ун-т цивіл. захисту України; редкол.: Н. В. Оніщенко (ред.) [та ін.]. - Київ: [б. в.], 2007. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 2021. - ISSN 2786-5541
 
Науковий журнал «Проблеми екстремальної та кризової психології» заснований і видається з 2007 р. Національним університетом цивільного захисту України. Видання публікує оригінальні, раніше не опубліковані емпіричні та теоретичні дослідження за наступними напрямками: екстремальна психологія, кризова психологія, психореабілітація, психокорекція. Журнал отримав категорію «Б» та увійшов до Переліку фахових видань України зі спеціальності психологічні науки.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101929
 
19. КИЇВСЬКИЙ ЖУРНАЛ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ = Kyiv journal of modern psychology and psychotherapy: фах. період. вид. / Київ. ін-т суч. психології та психотерапії; редкол.: Н. В. Завязкіна (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: [б. в.], 2021. - Отримується з 2021. - ISSN 2709-4235. - ISSN 2709-4243
 
«Київський журнал сучасної психології та психотерапії» – міжнародне науково-прикладне періодичне видання. Журнал заснований у 2021 р.Київським інститутом сучасної психології та психотерапії.
Видання публікує оригінальні наукові статті в галузі клінічної та соціальної психології, психотерапії та психологічного консультування, висвітлює проблемні питання психотерапевтичної практики та професійної підготовки спеціалістів із клінічної психології та психотерапії та висвітлює важливі події наукового життя, а також огляди досліджень, тематичні дослідження (з належним аналітичним компонентом) та короткі звіти про дослідження. На сторінках журналу проводиться обговорення проблемних питань психології та надається можливість публікувати результати власних досліджень досвідченим фахівцям та початківцям: студентам, аспірантам, молодим дослідникам. Науковий журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж10965
 
20. МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ = Медицинская психология: наук. журн. / Хар. мед. акад. післядиплом. освіти, Хар. мед. т-во; редкол.: О. Г. Луценко (голов. ред.) [та ін.]. - Харків: [б. в.], 2006. - До 2018 року назва обкл. рос. "Медицинская психология". - Виходить щоквартально. - Отримується з 2006. - ISSN 2308-6300
 
«Медична психологія» – щоквартальний науковий медичний журнал. Видання засновано у 2006 р. Харківською медичною академією післядипломної освіти і Харківським медичним товариством. Тематика видання: психологія, психіатрія, психотерапія, наркологія, сексологія, неврологія, акушерство і гінекологія, урологія, ендокринологія, діагностика, хірургія, теорії і концепції та ін.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25520
 
21. ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; редкол.: Дора Капоцца (голов. ред.) [та ін.]. - Харків: [б. в.], 2014. - Періодичність: 2-3 рази на рік. - Отримується з 2014. - ISSN 2410-1249
 
«Психологічне консультування і психотерапія» – наукове видання, започатковане у 2014 р.  Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна. У журналі представлено різномаїття психотерапевтичних підходів, модальностей та методик, що пов’язані з психологічним та медичним простірами сучасної психотерапевтичної та консультативної допомоги. Розглянуто теоретичні і практичні питання щодо різних аспектів психотерапевтичного втручання при різних розладах, їх гендерні аспекти, методики психодіагностики, взаємодію психотерапії та культури тощо. Концепцією журналу є розгляд актуальних теоретичних та практичних проблем сучасної психотерапії в її медичних (клінічних) та психологічних вимірах, в організації міждисциплінарного діалогу, у виявленні ресурсів зростання самої психотерапії, у легітимації психотерапії та психологічного консультування в фаховому академічному середовищі. У журналі аналізуються проблеми психотерапії, психологічного консультування, медичної та гендерної психології та сексології.
Для психотерапевтів, консультантів, практичних психологів та всіх, хто цікавиться питаннями надання психотерапевтичної допомоги.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101261
 
22. ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ = Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology: междунар. науч.-практ. журн. / УП "Проф. изд." (Минск; Киев); гл. ред. В. Д. Мишиев. - Киев: Профессиональные издания. - Виходить три рази на рік. - Отримується з 2013. - ISSN 2220-1122. - ISSN 2414-2212
 
 «Психіатрія, психотерапія, клінічна психологія» – міжнародний рецензований науково-практичний журнал. Видання висвітлює питання профілактики, діагностики та лікування психічних та поведінкових розладів, публікує оригінальні статті, огляди з різних галузей психіатрії та суміжних наук. Мета журналу: сприяти професійному спілкуванню фахівців різних країн, наукових шкіл, формуванню нових перспективних досліджень у галузі психіатрії, психотерапії та клінічної психології, освіті та становленню науковців та спеціалістів-практиків.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101123
 
23. ФОРУМ ПСИХІАТРІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ = Forum of psychiatry and psychotherapy: наук.-практ. вид. / Укр. Спілка Психотерапевтів [та ін.]; редкол.: А. В. Борщевська (відп. ред.) [та ін.]. - Львів: Вид-во "БОНА". - Отримується з 1999.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2013 р. див.: Форум психіатрії і психотерапії
 
«Форум психіатрії і психотерапії» – науково-практичне видання, засноване з благодійною метою за підтримки канадського Міжнародного товариства охорони здоров'я в рамках канадсько-української програми «Партнери в охороні здоров'я» за сприяння Європейської асоціації психотерапії.
Журнал публікує проблемні статті, оригінальні дослідження, оглядові та дискусійні статті, статті історичного характеру, переклади оригінальних статей, лекції, спостереження з практики, короткі повідомлення, рецензії, огляд літератури. Видання висвітлює проблеми клінічної психіатрії, психотерапії, практичної психології, соціальної роботи, організації та управління психіатричною службою, системи менеджменту і маркетингу психотерапевтичних послуг.
Журнал призначений для лікарів: психіатрів, неврологів, дитячих психіатрів та неврологів, психотерапевтів; психологів, соціальних педагогів, адиктологів, наркологів, сексологів та інших фахівців цієї сфери; викладачів та науковців, студентів.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16864
 
24. АРХІВ ПСИХІАТРІЇ = Архив психиатрии = Archives of psychiatry: наук.-практ. журн. / Укр. НДІ соц. та судової психіатрії та наркології МОЗ України; голов. ред. І. Я. Пінчук. - Київ: Медікс-Груп, 1995. - Виходить щоквартально. - Отримується з 1998. - ISSN 2410-7484
 
«Архів психіатрії» – це науково-практичний журнал, присвячений найбільш актуальним питанням соціальної, судової психіатрії та наркології, медичної психології та психотерапії, а також роботам з питань організації та управління психіатричною службою. Часопис засновано у 1995 р. Українським науково-дослідним інститутом соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.
Видання публікує проблемні статті, оригінальні дослідження, огляди, лекції, спостереження з практики, дискусійні статті, короткі повідомлення, рецензії, інформаційні повідомлення про минулі та майбутні з'їзди, науково-практичні конференції, семінари.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16472
 
25. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ / Наук. - практ. т-во неврологів, психіатрів та наркологів України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології Нац. акад. мед. наук України"; голов. ред. Н. Марута. - Харків: Ін-т неврології, психіатрії та наркології Нац. акад. мед. наук України, 1993. - Транслітер. назва: Ukrains'kyi visnyk psykhonevrolohii. - Виходить щоквартально. - Отримується з 1994. - ISSN 2079-0325
 
«Український вісник психоневрології»  – науково-практичний медичний журнал. Часопис засновано і видається з 1993 р. Громадською організацією «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України» і ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».
У журналі розміщуються та публікуються роботи, присвячені проблемам: неврології, психіатрії, наркології, психотерапії та медичної психології, дитячої психіатрії та неврології, реабілітації осіб з неврологічними, психічними та наркологічними розладами, судової фармації, експериментальної неврології, психіатрії та наркології, організації та кадрового забезпечення неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги, статті історичного характеру, інформація про новітні лікарські засоби та інші методи терапії та профілактики, інформація про минулі та майбутні з’їзди, науково-практичні конференції та семінари.
Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями медичних.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж68703
 
26. ПСИХІАТРІЯ, НЕВРОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ = Психиатрия, неврология и медицинская психология = Psychiatry, neurology and medical psychology: міжнар. наук.-практ. журн. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; голов. ред. Т. С. Міщенко. - Харків: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2014. - Отримується з 2014. - ISSN 2312-5675. - ISSN 2411-166Х
 
«Психіатрія, неврологія та медична психологія» – міжнародний науково-практичний журнал, заснований у 2014 р.  Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна. Часопис публікує оглядові статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті дискусійного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з клінічної практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання неврології, психіатрії та медичної психології та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.
Журнал видається з ціллю якісної комунікації вчених, розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір. Часопис внесено до переліку наукових фахових видань України: у галузі медичних наук категорія «Б» зі спеціальностей Медицина «Неврологія», «Психіатрія, наркологія», Медична психологія; у галузі психологічних наук зі спеціальності Психологія «Медична психологія».
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101263
 
27. НЕЙРОNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія / редкол.: Т. Ільницька (шеф-ред.) [та ін.]; ТОВ "Медичний журнал "Нейроньюс". - Київ: Мед. журн. "Нейроньюс", 2006. - Виходить 10 разів на рік. - Отримується з 2009. - ISSN 2312-2064
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2017 р., № 1 див.: НейроNews психоневрология и нейропсихиатрия
 
«НейроNews: психоневрологія та нейропсихіатрія» – перший в Україні журнал із психіатрії та неврології не тільки для профільних фахівців, а й для лікарів загальної практики. Мета видання: надання інформації про сучасний стан проблем у галузі таких суміжних дисциплін, як психіатрія і неврологія, а також допомога у здобутті знань щодо діагностики та лікування приграничної психічної патології. На сторінках журналу обговорюються проблеми, пов'язані з такими поширеними психічними і нервовими хворобами, як тривожні розлади, депресія, біполярні розлади, емоційні порушення і розлади поведінки дитячого та підліткового віку, епілепсія, когнітивні порушення, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та ін.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100291
 
 
Виставку підготували головний бібліотекар Крутова Р.В.,  провідний бібліотекар Стаховська А.А.