ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ. Журнали з підсобного фонду залу періодичних видань

Енергетика – сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передавання і розподілу енергії. Вона є стратегічно важливою галуззю економіки та невід’ємною складовою безпеки держави.
В Україні проблема енергетичної безпеки постала одразу після проголошення її незалежності. Проте українська енергетична система була побудована за часів Радянського Союзу і орієнтувалась на забезпечення потреб союзного центру, а не окремої республіки. Україна від’єдналась від енергомережі Росії і Білорусі та приєдналась до єдиної континентальної європейської енергетичної системи ENTSO-E лише 24 лютого 2022 року. Крім того, через недостатню забезпеченість власними запасами паливних ресурсів економіка України залежала від імпорту енергоносіїв, що здійснювався переважно з Російської Федерації. Але РФ виявилась не надійним партнером і використовувала своє монопольне становище імпортера як один з важелів впливу на політичне життя України.
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну  енергетика зіткнулась з новими випробуваннями і стала одною з головних цілей ворога. Чисельні масовані ракетні удари російських військ по енергетичних об’єктах восени і взимку 2022 року пошкодили і зруйнували більш половини електроенергетичної інфраструктури України. Великих втрат зазнала «зелена» енергетика: переважна більшість вітрових і сонячних електростанцій розташована на півдні країни. Окремо необхідно згадати ядерний тероризм із захопленням  Запорізької АЕС, а також знищення Каховської ГЕС, що спричинило масштабну гуманітарну та екологічну катастрофу на півдні України. Проте українська енергосистема вистояла, зокрема завдяки героїчним високопрофесійним діям енергетиків, а також допомозі західних партнерів.
Нині українська енергосистема працює з мінімальним запасом міцності як енергомереж, так і генерації й потребує відновлення та модернізації. Реформування галузі, крім значних інвестицій, передбачає також залучення широкого кола кваліфікованих фахівців та ретельного дослідження таких проблем енергетики як відбудова та подальший розвиток, диверсифікація енергоресурсів, децентралізація енергомережі, енегроефетивність та розвиток відновлювальної енергетики, імплементація європейського законодавства в енергетичній галузі та інтеграція до енергетичного ринку ЄС. Вирішення цих проблем вкрай важливе для посилення власної енергетичної безпеки та енергонезалежності.
 
 
1. ЕНЕРГЕТИКА: ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЯ = Power engineering: economics, technique, ecology: наук. журн. / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т"; голов. ред. Ю. І. Якименко [та ін.]. - Київ: НТУУ "КПІ", 2000. - Назва на дод. тит. аркуші: ENERHETYKA: economica, tekhnolohiyi, ekolohiya. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2000. - ISSN 1813-5420. - ISSN 2308-7382
 
Журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук наукового напрямку енергетика та енергоефективність. Часопис засновано в Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2000 році.
Тематична спрямованість журналу: енергетична ефективність та енергозбереження, інтелектуальні інформаційні технології та системи в енергетиці, міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці, лібералізовані ринки енергії, енергетична безпека, Smart Grid системи та технології, моніторинг діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням, одержання і перетворення теплової та електричної енергії, комп’ютерне моделювання процесів в енергетиці, електричні станції, мережі та системи, використання та утилізація теплової енергії, електромеханічне перетворення та передача енергії, оптимізація процесів та вдосконалення конструкцій енергетичних машин, метрологічне забезпечення в енергетиці, прогнозування надійності, динамічної міцності та ресурсу енергетичного обладнання, моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням, прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу, джерела відновлювальної енергії та її перетворення, екологічні проблеми в енергетиці, зниження шкідливих викидів енергетичних об’єктів, фундаментальні проблеми використання твердого палива, ефективне використання газу, енергозбереження, диверсифікація джерел енергопостачання і енергонезалежність української економіки (економічні механізми формування, перспективи реалізації в Україні інноваційних технологій енергозбереження).
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж22833
 
 
2. СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ = System research in energy: наук. журн. / НАН України, Ін-т заг. енергетики; редкол.: В. П. Бабак (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: [б. в.], 1999. - Виходить щоквартально. - Отримується з 1999. - ISSN 2786-7102
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2022 р.; № 1 див.: Проблеми загальної енергетики. - ISSN 1562-8965
 
Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики», заснований у 1999 році Національною академією наук України та Інститутом загальної енергетики НАН України, є фаховим науковим виданням у галузі технічних наук.
 На сторінках збірника публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв’язання прикладних задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такими рубриками: технології енергетики, енергетичних систем і комплексів; моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці; інформаційно-вимірювальнітехнології, моніторинг та діагностика в енергетиці; екологічні, економічні та правовідослідження в енергетиці, енергетичний менеджмент.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж70419
 
 
3. ГІДРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: виробн.-прикл. журн. / ПрАТ "Укргідроенерго", ПАТ "Укргідропроект", Ін-т електродинаміки НАН України, ДП "НЕК" "Укренерго", ЗАТ АК "ЕНПАСЕЛЕКТРО"; ред. С. Поташник. - Вишгород: [б.в.], 2004. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2004. - ISSN 1812-9277
 
Журнал «Гідроенергетика України» є науково-виробничим виданням України, заснованим в січні 2004 року. Співзасновники журналу: ПрАТ «Укргідроенерго», Інститут електродинаміки Національної академії наук України, ПАТ «Укгідропроект», ДП «НЕК «Укренерго», ЗАТ АК «Енпаселектро».
У виданні публікується актуальна наукова і науково-практична інформація та оригінальні результати досліджень щодо сучасних науково-технічних досягнень у галузі гідроенергетики та електроенергетики. Журнал присвячений актуальним технічним, науковим, експлуатаційним, екологічним, економічним та правовим проблемам вітчизняної гідроенергетики.
Редакція журналу співпрацює з провідними в галузі енергетики науковими інституціями, підприємствами та громадськими організаціями. Журнал є єдиним в Україні за своєю тематикою виданням, що розраховано на широкий загал фахівців.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24970
 
 
4. НАФТОГАЗОВА ЕНЕРГЕТИКА = Oland gas power engineering: всеукр. наук.-техніч. журн. / Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу; редкол.: А. П. Джус (голов. ред.) [та ін.]. - Івано-Франківськ: [б.в.], 2006. - до 2022. № 1 всеукр. щокварт. наук.-техніч. журн. - Отримується з 2006. - ISSN 1993-9868. - ISSN 2415-9109
 
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Нафтогазова енергетика» засновано Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу в 2006 році.
У журналі публікуються матеріали за результатами наукової та виробничої діяльності у сфері нафтогазового комплексу за такими напрямками: геологія, розвідка та геофізика нафтових і газових родовищ; науково-технічні проблеми нафтогазової інженерії; матеріали, конструкції та обладнання об’єктів нафтогазового комплексу; нові рішення у сучасній техніці та технологіях. Матеріали, що публікуються в журналі базуються на результатах наукових і промислових досліджень у галузі нафтогазового комплексу за такими спеціальностями: науки про Землю; матеріалознавство; галузеве машинобудування; нафтогазова інженерія та технології.
Мета видання: поширення знань, створення платформи для обміну ідеями та результатами досліджень серед українських і закордонних науковців у сфері нафтогазової енергетики.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25772
 
 
5. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ДОВКІЛЛЯ = Nuclear power and the environment: наук.-техн. журн. / ДП "Держ. наук.-інж. центр систем контролю та аварій. регулювання", ГО "Укр. ядер. т-во", Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України; редкол.: А. В. Носовський (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: [б. в.], 2012. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2013. - ISSN 2311-8253
 
Журнал «Ядерна енергетика та довкілля»  –  науково-технічне видання з питань радіаційної фізики, ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, радіаційного матеріалознавства, безпеки та надійності ядерно-енергетичних установок тощо.
З метою розширення можливостей для ознайомлення фахівців та громадськості з науковими досягненнями в галузі ядерної енергетики журнал публікує науково-дослідні, інженерно-технічні та експертно-аналітичні статті за напрямами: загальні питання ядерної енергетики; безпека ядерних установок; поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; зняття з експлуатації ядерних установок; об’єкт «Укриття»; екологічна безпека.
В журналі публікуються аналітичні огляди, результати досліджень у галузі безпеки атомних електростанцій, а також інших об’єктів, на яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання. Наукові публікації орієнтовані, в першу чергу, на виявлення дефіцитів безпеки і розробку науково обґрунтованих заходів щодо підвищення рівня безпеки на етапах проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, подовження ресурсу експлуатації, зняття з експлуатації ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з відпрацьованим ядерним паливом, радіоактивними відходами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101032
 
 
6. ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ЕНЕРГЕТИКА = Nuclear physics and atomic energy: наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т ядерних дослідж.; редкол.: В. І. Слісенко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: [б. в.], 1999. - Текст рос., укр., англ. м. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2006. - ISSN 1818-331X
 
Журнал «Ядерна фізика та енергетика» – наукове видання, що  публікує роботи з ядерної фізики, атомної енергетики, радіаційної фізики, фізики плазми, радіобіології, радіоекології, техніки та методів експерименту. У журналі публікуються рецензованi статті, які є завершеними роботами, що містять нові результати теоретичних та експериментальних досліджень, або є оглядами сучасного стану та актуальних проблем у відповідних галузях, і становлять інтерес для наукових співробітників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів вузів.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25640
 
 
7. ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА: наук.-прикл. журн. / Ін-т відновлюв. енергетики, Відділення фіз.-техн. проблем НАН України; редкол.: С. О. Кудря (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: ІВЕ НАН України, 2004. - Рез. англ. м. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2005. - ISSN 1819-8058. - ISSN 2664-8172
 
Фахове видання науково-прикладного журналу «Відновлювана енергетика» Національної академії наук України, засноване в 2004 році Інститутом відновлюваної енергетики.
Метою журналу є висвітлення актуальних на свій час наукових досліджень за такими науковими напрямками фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем, зокрема: комплексного використання відновлюваних джерел енергії; сонячної енергетики; енергії вітру; гідроенергетики; геотермальної енергетики; біоенергетики. Журнал публікує наукові дослідження в напрямку збільшення використання відновлюваних джерел енергії в нашій державі, зокрема, використання енергії вітру, Сонця, біомаси, гідроелектростанцій, термальних об’єктів і висновки цієї роботи розповсюджуються на сторінках журналу.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25096
 
 
8. БІОЕНЕРГЕТИКА = Bioenergy: журн. виробників біоенергет. культур та біопалива / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків НААН України; голов. ред. М. В. Роїк. - К.: [б. в.], 2013. - Отримується з 2013.
 
«Біоенергетика» – журнал виробників біоенергетичних культур та біопалива. Часопис був заснований і видавався Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук Україниз 2013 року.
Тематика видання: сільське господарство, біоенергетика, буряківництво. Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101111
 
 
9. ЭНЕРГОБИЗНЕС : еженедел. информ.-аналит. журн. / гл. ред. Н. Школьная; ООО "Юпеко Киев". - Киев: Юпеко Киев, 1997. - Виходить щотижня. - Отримується з 1997. - Видання має серіальний додаток: ТЭК и Пресса; ТЭК - текущая статистика
 
«ЭнергоБизнес» – спеціалізоване видання з тематики паливно-енергетичного комплексу. Видається з 1997 року.
В журналі публікуються аналітичні огляди; інтерв’ю з топ-менеджерами компаній, провідними фахівцями ринку; аналітика і статистика за видами енергії; новини України та світу по всіх галузях ПЕК; статистика виробництва та ціни (видобуток газу, нафти, вугілля, нафтопереробка, ціни на нафту та нафтопродукти, виробництво електро енергії та ін.); законодавчі та нормативні акти в галузі ПЕК; рішення НКРЕ (про тарифи на е/е, видані ліцензії на виробництво та постачання е/е та ін).
Журнал орієнтований на менеджмент підприємств ПЕК, гірничо-металургійного комплексу, інших галузей економіки, пов'язаних з енергетикою, інвестиційних та консалтингових компаній.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16317
 
 
10. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  = Электротехника и электроэнергетика = Electrotechnics and electroenergetics: наук. журн. / редкол.: Д. С. Яримбаш (голов. ред.) [та ін.]; Нац. у-т "Запоріз. політехніка". - Запоріжжя: [б.в.], 1999. - Текст укр., рос., англ. м. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 1999. - ISSN 1607-6761. - ISSN 2521-6244
 
Науковий журнал «Електротехніка та електроенергетика» засновано національним університетом «Запорізька політехніка» утравні 1999 року.
Основний зміст журналу вміщується в таких рубриках: електротехніка (електротехнічні матеріали, електричні конденсатори, дроти й кабелі; електромеханотроніка та електротранспорт; електротехнологія; електрифікація сільського господарства та побуту; освітлення й електровипромінювальна техніка); електроенергетика (електросистеми та їх автоматизація; електричні станції, підстанції й мережі; традиційні, нетрадиційні й альтернативні джерела електроенергії); критичні матеріали (статті, відзиви, рецензії, погляди і т. д. стосовно окремих публікацій за різними аспектами досліджень, вироблення, споживання, перетворення і т. д. електрики та електроенергії).
Мета журналу полягає у служінні академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних аспектах академічної діяльності в сфері радіоелектроніки, інформатики і керування. Він фокусується на нових постановках задач і методах дослідження, а також надає допомогу для фахівців, інженерів, вчених і дослідників у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16680
 
 
11. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЕНЕРГЕТИКА. ЕНЕРГОАУДИТ = Energy saving. Power engineering. Energy audit: загальнодержав., наук.-виробнич. та інформ. журн. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Північно-східна енергет. компанія "СВЕКО"; редкол.: С. А. Мехович (голов. ред.) [та ін.]. - Харків: [б. в.], 1997. - Виходить щомісяця. - Отримується з 2005. - ISSN 2218-1849. - ISSN 2313-8890
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р. див.: Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит
 
«Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит» – загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал заснований Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» і ТОВ «Північно-східна енергетична компанія «СВЕКО». Журнал видається за підтримки Академії наук Вищої освіти України (секція енергетики та ресурсозбереження).
Програмні цілі видання: розвиток науки і освіти, популяризація економічних знань у галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), державних органів влади (макроекономічному рівні). Основні розділи журналу: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація і управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці.
Журнал створений з метою всебічної підтримки державної політики в галузі енергозбереження, та інформування широких верств населення про нові наукові досслідження, актуальні проблеми та шляхи їх реалізації. Наукові статті, що публікуються на сторінках журналу відображають дослідження вчених та фахівців в галузі економіки та енергетики направлених на підвищення енергоефективності.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25317
 
 
12. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ = Electromechanical and energy saving systems: щокв. наук.-виробн. журн. / Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр.; голов. ред. М. В. Загірняк. - Кременчук: КрНУ. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2007. - ISSN 2072-2052. - ISSN 2074-9937
 
Науково-виробничий журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2007 року.
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати про сучасні досягнення у галузі електротехніки, електромеханіки, систем енергозбереження, розвитку науки і освіти у зазначених напрямках.
Перелік тематичних рубрик: електромеханічні системи, методи оптимізації та моделювання; електричні машини і апарати; енергетика та електропостачання промислових підприємств; енергетичний менеджмент;  аАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; інновації в освіті та виробництві, проблематика вищої школи.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100119
 
 
13. ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ  = Энерготехнологии и ресурсосбережение = Energy technologies and resource saving: наук.-техн. журн. / редкол.: Б. С. Сорока (голов. ред.) [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т газу НАН України, Ін-т вугіл. електротехнологій НАН України. - Київ: Ін-т газа НАН України, 1960. - Виходить щоквартально. - Отримується з 1960. - ISSN 2413-7723. - ISSN 2664-3561
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2008 р., № 4 див.: Экотехнологии и ресурсосбережение
До 2020 р., № 1 див.: Энерготехнологии и ресурсосбережение
 
«Енерготехнології та ресурсозбереження» – науково-технічний журнал, започаткований у 1960 році як науково-технічний збірник «Хімічна промисловість». Нині видається Національною Академією наук України, Інститутом газу НАН України та Інститутом теплоенергетичних технологій НАН України.
Цілі журналу – розвиток науки щодо прикладної теорії згоряння, термодинаміки, тепло- та масообміну, ефективності використання палив, захисту навколишнього середовища, наноматеріалів та нанотехнологій, альтернативних джерел енергії та техніки в цілому.
Тематичні розділи видання: паливо та енергетика; енергозберігаючі технології; теплофізичні основи енергетичних процесів; переробка сировини та ресурсозбереження; очищення та переробка відходів; охорона навколишнього середовища; устаткування та прилади; нанотехнології для енергетики. Проблематика: розробка наукових засад підвищення ефективності використання природного газу та альтернативних теплоносіїв  як основи для створення нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій; дослідження у галузі прикладної теорії горіння, термодинаміки, міжфазного тепло- і масообміну та розробка на цій основі нових теплотехнологічних процесів і обладнання; дослідження з охорони довкілля з метою створення наукових засад розробки технологій і обладнання із захисту атмосферного повітря від забруднень, термічного знешкодження твердих побутових відходів та особливо небезпечних речовин та відходів; дослідження та розробка нових наноматеріалів та нанотехнологій для енергетики; дослідження та розробка технологій і обладнання з використання альтернативних джерел енергії.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж28350
 
 
14. ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ : щокв. наук.-практ. журнал. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"; редкол.: Л. Л. Товажнянський (голов. ред.) [та ін]. - Харків: НТУ "ХПІ", 1998. - Виходить щоквартально. - Отримується з 1999. - ISSN 2078-5364
 
Науково-практичний журнал «Інтегровані технології та енергозбереження» заснований у 1998 році Харківським державним політехнічним інститутом (з листопада 2000 р. – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
В публікаціях журналу протягом більш десяти років виконується аналіз розвитку енергетики та сучасних методів енергозбереження. Розглядаються питання та проблеми сучасної енергетики, енерготехнології енергоємних галузей промисловості; нетрадиційної енергетики, ресурсозбереження; питання моделювання процесів промислового обладнання, процеси та обладнання різноманітних галузей промисловості (хімічної, харчової, комунальної енергетики, медичного обладнання тощо); питання автоматизованих систем управління та обробки інформації, тепло- та масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки; питання та проблеми електроенергетики та енергетичного менеджменту. Значна увага приділяється проблематиці охорони довкілля та перспективам конверсії промислових та побутових відходів.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16658
 
 
15. ЖУРНАЛ ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА : щоміс. спеціал. вид. / ТОВ "ТЕХ МЕДІА ГРУП"; редкол.: Т. Гринчик (відп. ред.) [та ін.]. - Київ: ТОВ "ТЕХ МЕДІА ГРУП", 2018. - Виходить щомісяця. - Отримується з 2019.
 
«Журнал головного енергетика» призначений для фахівців, які прагнуть зробити своє енергогосподарство ефективним і економним.  Видається за інформаційної підтримки Біоенергетичної асоціації України. У кожному номері подається актуальна та корисна інформація, орієнтована на практичне застосування: аналітика цін на енергоносії та дайджест останніх законодавчих змін; рекомендації щодо енергоефективності та енергозбереження, впровадження системи енергоменеджменту, використання альтернативних джерел енергії. Також на сторінках журналу досвідчені фахівці діляться нюансами вибору енергетичного обладнання та його технічної експлуатації і ремонту, а передплатники мають можливість отримати відповіді на надіслані запитання.
Видання призначене для головних енергетиків, інженерів та технічних директорів; керівників технічних та експлуатаційних служб; директорів підприємств, установ, організацій та інших представників вищого технічного менеджменту підприємства.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101792
 
 
16. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НКРЕКП : офіц. вид. / редкол.: Т. Є. Удод (голов. ред.) [та ін.]; Нац. коміс., що здійснює держ. регулювання у сферах енергетики та комун. послуг. - Київ: НТУКЦ, 1999. - Виходить щомісяця. - Отримується з 2000.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2015 р., №1 (4) див.: Інформаційний бюлетень НКРЕ
 
«Інформаційний бюлетень НКРЕКП» є друкованим засобом масової інформації, у якому згідно з Регламентом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  розміщується інформація про діяльність Регулятора.
Кожен номер бюлетеня містить повну добірку прийнятих за попередній місяць рішень НКРЕКП щодо державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів. У виданні публікуються постанови та листи НКРЕКП, Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, матеріали Держенергонагляду, акти міністерств (відомств) з питань регулювання електроенергетики, нафтогазового комплексу та комунальних послуг.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24006
 
 
17. ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИКА : наук. журн. / редкол.: Володимир Булгаков (голов. ред.) [та ін.]; Нац. ун-т біоресурсів і прородокористування України. - Київ: НУБіП України, 2010. - текст укр. та англ. мов. - Назва на дод. тит. аркуші: Machinery & Energetics. -Назва обкл.: Machinery & Energerics. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2010. - ISSN 2663-1334. - ISSN 2663-1342
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р., Вип.10 (1) див.: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. - ISSN 2222-8594 (Шифр Ж69836)
До 2022 р., Vol. 13, № 2 див.: Machinery & Energetics
 
«Техніка та енергетика» – це рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідження та оглядові статті авторів з різних країн. Заснований і видається Національним університетом біоресурсів і природокористування України у 2010 році.
Зосереджуючись на галузях машинобудування та енергетики, журнал надає платформу для дослідників, науковців, інженерів та фахівців галузі, щоб зробити свій внесок у розвиток знань та розуміння у цих галузях. Основна мета видання – сприяти міждисциплінарним дослідженням і співпраці, об'єднуючи досвід з різних дисциплін, таких як машинобудування, електротехніка, теплотехніка, електроенергетика, комп'ютерно-інтегровані технології та системи управління. Журнал вітає статті, які досліджують перетин техніки та енергетики, охоплюючи як теоретичні, так і практичні аспекти.
Видання сприяє обміну ідеями, співпраці та вдосконаленню дизайну машин, перетворення енергії, використання та екологічних практик. Журнал має на меті стати платформою для дослідників і професіоналів, щоб ділитися своїм досвідом, просувати інновації та надихати на практичне застосування в машинобудуванні та енергетиці. Основна аудиторія журналу – дослідники в галузі енергетики та інженерії, докторанти, викладачі, співробітники енергетичних компаній та державні службовці, які цікавляться енергетичними та інженерними системами та їх поширеністю.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ:  Ж101868
 
 
18. ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА : наук.-техн. вироб.-практ. інформ. зб. / ТОВ "Київпромелектропроект", ТОВ "ЕТІН"; ред. Ю. С. Громадський. - Київ: [б. в.], 1995. - Текст рос., укр. м. - Виходить раз на два місяці. - Отримується з 2000. - ISSN 2409-2924
 
Журнал «Промислова електротехніка та електроенергетика» видається ТОВ «ЕТІН» за сприяння «КиївПромЕлектроПроект» з 1995 року.
Видання збирає та публікує науково-технічну, виробничо-практичну інформацію у галузі електроенергетики, енергозбереження, енергоаудиту, електротехніки. Журнал відслідковує тенденції галузі у світовому та національному масштабі, пропагує сучасні наукові та виробничо-практичні знання, знайомить з новою продукцією і таким чином допомагає керівникам, інженерам, науковцям, фахівцям у галузі промисловості, муніципального ЖКГ, електротехніки та електроенергетики, енергозберігаючого обладнання бути у курсі сучасних світових тенденцій та обмінюватися досвідом.
На сторінках журналу передові спеціалісти підприємств, науковці практики відповідних напрямів, докторанти, аспіранти та магістранти беруть участь в обговоренні різноманітних практичних питань. Розглядаються проблеми енергоаудиту, енергозбереження, енергоефективності. Аналізуються наукові розробки в галузі електроенергетики та електротехніки, технології проектування електропостачальних систем промислових та цивільних об'єктів, проблеми впровадження нового електрообладнання та матеріалів, енергозбереження у ЖКГ, налаштування та експлуатації електроустановок. Досліджуються питання: безпеки на виробництві та галузі, практичні аспекти організаційного, експлуатаційного та ремонтного обслуговування енергетичних підприємств, економічної діяльності, науково-технічні досягнення, проблеми.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж70439
 
 
19. СВІТЛОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА = Светотехника и электроэнергетика = Lighting engineering and electroenergetics: міжнар. наук.-техн. журн. / Харк.нац. ун-т міського господарства імені О. М. Бекетова; редкол.: В. М. Бабаєв (голов. ред.) [та ін.]. - Харків: [б. в.], 2002. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2003. - ISSN 2079-424X. - ISSN 2415-3923
 
Міжнародний науково-технічний журнал «Світлотехніка та електроенергетика» – це наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Часопис заснований і видається Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова з 2002 року.
Журнал покликаний представити міжнародному співтовариству важливі результати роботи в галузі досліджень, розробки, застосування або проектування в області світлотехніки і електроенергетики. Проблематика видання: створення нових джерел світла; дослідження впливу світла на людину; енергозберігаючі технології в світлотехніці та електроенергетиці; застосування комп’ютерного проектування в світлотехніці та електроенергетиці; художньо-архітектурне освітлення; якість електроенергії; автоматизація процесів освітлення та електропостачання;  стандартизація і сертифікація в світлотехніці та електроенергетиці.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24604
 
 
20. УКРАИНА ЭЛЕКТРО : индустрия, бизнес, монтаж, эксплуатация: электротехн. журн.-ревю / ред. Е. Полищук [та ін.]. - Киев: Изд-во "Инстал-Медиа". - Виходить раз на два місяці. - Отримується з 2020.
 
Журнал «Украина Электро» – комфортний для читання сучасний журнал з акцентом на конкретну тематику. Основне завдання видання: відстежувати тенденції галузей та ринкової практики у світовому та національному масштабі; вивчати стан ринку за сегментами; знайомити із новою продукцією; обмінюватися досвідом, персональною думкою, брати участь у дискусіях.
Журнал призначений для керівників та фахівців енергетичних підрозділів підприємств та фірм різних галузей виробництва; споживачі електротехнічної продукції; інженерно-технічні працівники компаній-виробників; керівники та проектувальники електромонтажних організацій; менеджери всіх рівнів компаній-постачальників (дистриб'юторів, дилерів) тощо.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101893
 
 
21. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА : наук.-приклад. журн. / Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики, Ін-т електродинаміки НАН України; редкол.: О. В. Кириленко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: [б. в.], 1979. - Транслітер. назва: Tekhnichna elektrodynamika. - Виходить раз на два місяці. - Отримується з 1979. - ISSN 1607-7970. - ISSN 2218-1903
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 1996 р. назва див.: Техническая электродинамика
 
Журнал «Технічна електродинаміка» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Виходить з 1979 року під назвою «Техническая электродинамика», з 1996 року має сучасну назву.
Видання публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.
Метою журналу є поширення нових наукових знань, представлення форуму для обговорення і апробації методів моделювання, розрахунку, експериментальної перевірки і розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними показниками та сприяння їхньому впровадженню. Саме тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14164
 
 
22. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА  = Электротехника и Электромеханика = Electrical engineering & Electromechanics: наук.-практ. журн. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т" [та ін.]; редкол.: Б. В. Клименко (голов. ред.) [та ін.]. - Харків: [б. в.], 2002. - Виходить раз на два місяці. - Отримується з 2002. - ISSN 2074-272X
 
«Електротехніка і Електромеханіка» є рецензованим науковим виданням відкритого доступу з технічних наук в сфері електротехніки, електроенергетики та електромеханіки. Часопис заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» з 2002 року.
Журнал публікує оригінальні результати досліджень з аналітичного, чисельного та мультифізичного методів моделювання електрофізичних процесів в електротехнічних електромеханічних та електроенергетичних установках та системах, з розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними та екологічними показниками в таких сферах, як: теоретична електротехніка, інженерна електрофізика, техніка сильних електричних та магнітних полів, електричні машини та апарати, електротехнічні комплекси та системи, силова електроніка, електроізоляційна та кабельна техніка, електричний транспорт, електричні станції, мережі і системи, безпека електрообладнання.
Метою журналу є представлення форуму для обговорення і апробації методів моделювання, розрахунку, експериментальної перевірки і розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними і екологічними показники, та розширення сфери їх промислового використання.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж23986
 
 
23. ELECTRICAL POWER AND ELECTROMECHANICAL SYSTEMS = Електроенергетичні та електромеханічні системи: наук. журн. / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; ed. board: A. Malyar (ed. in chief) [et al.]. - Львів: Львів. політехніка, 2014. - Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Електроенергетичні та електромеханічні системи». - Виходить щорічно. - Отримується з 2019. - ISSN 2706-9982
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р. див.: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Електроенергетичні та електромеханічні системи» (Шифр Ж29409:А)
 
Журнал «Electrical Power and Electromechanical Systems» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи».
У журналі розглядаються питання теорії і проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем, створення їх математичних моделей, питання оптимізації таких систем за різними критеріями якості, особливості побудови систем цифрового керування ними, питання пов’язані з нетрадиційними способами одержання електричної енергії та спеціальними режимами роботи електричних машин, вентильними електромеханічними перетворювачами і системами, приводяться результати розрахунків, експериментальних та математичних досліджень, розміщені питання електричних та електромагнітних кіл, досвід експлуатації, налагодження та діагностики електротехнічних установок.
Журнал призначений для науковців та інженерів, які спеціалізуються в галузі енергетики та електротехніки.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101838
 
 
24. ENERGY ENGINEERING AND CONTROL SYSTEMS = Енергетика та системи керування / Lviv Polytechnic Nat. Univ.; ed. board: Y. Pistun (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv: Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2015. - Виходить двічі на рік. - Отримується з 2015. - ISSN 2411-8028. - ISSN 2415-7287
 
Науковий журнал «Energy Engineering and Control Systems» створено у 2015 році на базі вісника «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація» Національного університету «Львівська політехніка», що видавався з 1964 до 2014 року.
У виданні публікуються результати завершених досліджень науково-технічних проблем в енергетиці та промислових системах керування. Журнал створює інформаційне поле для обміну науковими ідеями, методологіями та практичними результатами досліджень, а також для дискусійного обговорення нових методів, моделей та алгоритмів у енергетиці та промислових системах керування.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44046
 
 
Виставку підготували головний бібліотекар Крутова Р.В.,  провідний бібліотекар Стаховська А.А.