Історія та суміжні науки. Журнали з фонду читальних залів періодичних видань НБУВ

Початок повномасштабної російсько-української війни, злочини вчиненні окупантами на території нашої держави та героїчний спротив українського народу привернули увагу світової спільноти до України, її історії та культури. Водночас з війною традиційною ведеться інформаційна війна проти України, в якій противник перетворив історію на ідеологічну зброю. Ворожа пропаганда має на меті дискредитувати нашу державу, стерти українську ідентичність, підмінити вітчизняну історію, виправдати власну військову агресію та дезорієнтувати нас в інформаційному просторі. Всупереч поширеним російськими засобами масової інформації наративам, Україна має власну історію та самобутню культуру, а також тривалу традицію їх дослідження. Переконатись у цьому пропонує підготована експозиція. За умов неможливості доступу користувачів до друкованих примірників експонованих журналів, до традиційних анотацій додаємо посилання на офіційний сайт видання з архівом номерів видання (якщо такий є).
 
 
1. УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ = Ukrainian historical journal : наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: В. А. Смолій (голов. ред.) [та ін.] . - Київ : [б. в.], 1957 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1957.
Ред. : Боряк Г. В.Ред. : Верстюк В. Ф.Ред. : Віднянський С. В.Ред. : Горобець В. М.Ред. : ҐраціозіРед. : Гуржій О. І.Ред. : Даниленко В. М.Ред. : Донік О. М.Ред. : Дрозд Р.Ред. : Кульчицький С. В.Ред. : Лисенко О. Є.Ред. : Литвин В.Ред. : Литвин М. Р.Ред. : Патриляк І. К.Ред. : Пиріг Р. Я.Ред. : Плохій С.Ред. : Рафальський О. О.Ред. : Реєнт О. П.Ред. : Ричка В. М.Ред. : Рубльов О. С.Ред. : Сас П. М.Ред. : СисинГолов. ред. : Смолій В. А.Ред. : Солдатенко В. Ф.Ред. : Соляр І.Ред. : Таїрова-Яковлева Т.Ред. : Трощинський В. П.Ред. : Удод О. А.Ред. : Шаповал Ю. І.Ред. : Ясь О. - ISSN 0130-5247. - ISSN 1729-570X
 
«Український історичний журнал» – академічний часопис (засновники – Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України), який відображає основні тенденції сучасного національного історієписання, зокрема окреслює загальну палітру викликів, проблем, можливостей і перспектив студіювання історії України та споріднених дисциплінарних сеґментів.
 «Український історичний журнал» на своїх сторінках відбиває рівень вітчизняної історичної науки, визначає напрями подальших пошуків. Це – відкритий майданчик, де фахівці апробують власні ідеї, пропозиції, концепції. Історія України репрезентується з багатьох ракурсів і в різноманітних контекстах передусім не як ізольована цілісність, а включена, сполучена, пов’язана з європейською та світовою минувшиною. Саме такий підхід робить «УІЖ» привабливим для професіоналів із найрізноманітнішою спеціалізацією, адже дозволяє оперативно знайомитися зі здобутками колеґ з інших дисциплінарних або проблемних сфер.
 
Сайт журналу: http://uhj.history.org.ua
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж27630
 
 
2. СВІТ КЛІО = Clio world = Мир Клио = Clio welt : наук. істор. журн. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ТОВ "Наук.-інформ. агентство "Наука-технології-інформація" ; редкол.: О. Потильчак (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2020 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2020.
Голов. ред. : Потильчак О.Ред. : Борисенко В.Ред. : Вєтров І.Ред. : Даниленко В.Ред. : Дняк О.Ред. : Іщенко Ж.Ред. : Жиленкова І.Ред. : Журба М.Ред. : Коляда І.Ред. : Казакевич О.Ред. : Ладиченко Т.Ред. : Мелещенко Т.Ред. : Осмоловський С.Ред. : Рогут Д.Ред. : Степанян Х.Ред. : Стоян Т.Ред. : Сушко О.Ред. : Фролов Д.Ред. : Чернега П.Ред. : Шарпатий В. - ISSN 2709-3875
 
«Світ Кліо» – науковий історичний журнал, що публікує результати новітніх наукових розробок з проблематики історичної та суміжних наук, зокрема в галузях методології та методики історичних досліджень, української та світової історії, археології, історіографії, джерелознавства, музеєзнавства, пам’яткознавства, інтегрованих в історичну науку спеціальних дисциплін, методики навчання історії тощо. З огляду на це, до публікації запрошуються автори, які в своїх наукових працях актуалізують, аналізують та обґрунтовують методологічні, теоретичні та прикладні проблеми, що інтегрують новітнє історичне знання в міждисциплінарний науковий дискурс, пропонують свіжі методологічні рішення та міждисциплінарні методики. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Метою наукового журналу «Світ Кліо» є висвітлення результатів різнопланових досліджень у галузях історії, її спеціальних галузей, суміжних гуманітарних і суспільних дисциплін з акцентом на міждисциплінарний підхід у методології та методиці наукового пізнання.
 
Сайт журналу: http://clioworld.com.ua/uk
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101860
 
 
3. ЕМІНАК = Εμινακο : наук. щокв. / Наук.-дослід. центр "Лукомор'є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк. - Київ ; Миколаїв : [б. в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007.
Голов. ред. : Срібняк І.Голов. ред. : Тригуб О.Ред. : Барсук О.Ред. : Біаджи П.Ред. : Буйських А. В.Ред. : Гаврилюк Н. О.Ред. : Георгієв Г.Ред. : Господаренко О. В.Ред. : Гречко Д. С.Ред. : Гузун В.Ред. : Данилець Ю.Ред. : Димчик Р.Ред. : Казьмирчук Г. Д.Ред. : Кривошея І. І.Ред. : Кривошея І.Ред. : Кринко Є. Ф.Ред. : Мерфі Н.Ред. : Михайлуца М. І.Ред. : Панковський В. Б.Ред. : Пінструіл І.Ред. : Савченко В. А.Ред. : Симоненко О. В.Ред. : Сініка В.Ред. : Смирнов І. ОРед. : Тельнов М.Ред. : Тихонов А. К.Ред. : Тодоров І. А.Ред. : Мацей ТробськіРед. : Юодіс ДарюсРед. : Цораніч Я.Ред. : Шкляж Й. М. - ISSN 1998-4634
 
«Емінак» – щоквартальний академічний журнал відкритого доступу, що рецензується та представляє результати досліджень українських і зарубіжних вчених. Часопис створений у 2007 році Науково-дослідним центром «Лукомор’є» (м. Миколаїв, Україна) спільно з Інститутом археології Національної академії наук України (м. Київ, Україна). Завданням журналу є публікація робіт з питань історії, археології, етнології та краєзнавства, а також у виданні знайдуть своє місце праці, присвячені проблемам методики та методології історичної науки, джерелознавства й історіографії. В окремих випадках (наприклад, тематичне видання, статті за матеріалами міжнародних і всеукраїнських конференцій і т. п.) структура номера може бути коригована.
Метою журналу є залучення до співпраці та залучення уваги фахівців – істориків, філософів, соціологів, політологів; політичних діячів, представників зацікавлених організацій до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки. Обмін думками представників різних наукових шкіл, розгляд історичних процесів у контексті геополітики, соціокультурної динаміки дозволять виробити загальні підходи у наукових дослідженнях.
Редакція підтримує міждисциплінарні дослідження, а також академічні дискусії на сторінках журналу, розглядаючи його як майданчик для презентації різних точок зору, світоглядних концепцій, методологічних підходів до вирішення проблем історичної науки.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25931
 
 
4. ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ : наук. журн. / редкол.: Н. Р. Темірова (голов. ред.) [та ін.] ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. - Донецьк : [б. в.], 1999 .- Отримується з 1999.
Ред. : Добров П. В.Голов. ред. : Темірова Н. Р.Ред. : Гедьо А. В.Ред. : Кузіна К. В.Ред. : Аваліані Е.Ред. : Бут О. М.Ред. : Грідіна І. М.Ред. : Дудко І. Д.Ред. : Задунайський В. В.Ред. : Іваницька О. П.Ред. : Литвиненко Р. О.Ред. : Петкевич К.Ред. : Романова І.Ред. : Стяжкіна О. В.Ред. : Тодоров І. Я. - ISSN 2079-1828
 
«Історичні і політологічні дослідження» – науковий журнал, заснований у 1999 р., видається на історичному факультеті Донецького національного університету (зараз базується у Вінниці). Рубрики - історія України, політологія, всесвітня історія, історіографія, джерелознавство, огляди та рецензії. Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
 
Сайт журналу: https://jhpr.donnu.edu.ua/index
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж22633
 
 
5. UCRAINICA MEDIAEVALIA : наук. вид.: журн. / Нац. акад. наук. України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: А. Єрмоленко (ред.) [та ін.]. - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2018 .- Отримується з 2018.
Ред. : Єрмоленко А.
 
«Ucrainica Mediaevalia» – це міждисциплінарне рецензоване наукове видання (з інтернет-версією), присвячене широкому колу питань історії, культури, літератури та філософії середньовічної й ранньомодерної доби. Видавцями є Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського та Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
Журнал «Ucrainica Mediaevalia» є міждисциплінарною платформою для ознайомлення широкого кола читачів з результатами інноваційних досліджень у галузі методології історії, культури, філософії, конкретних історичних та історико-філософських досліджень, публікації нових знахідок у галузі текстології, епіграфіки чи палеографії середньовічної й ранньомодерної України, Європи та Візантії.
Видання продовжує традиції наукових часописів «Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей» (видавався з 1992 по 1998 р.) «Софія Київська: Візантія. Русь. Україна» (видавався 2011 з по 2016 р.) та «Філософські ідеї в культурі Київської Русі» (видавався з 2008 по 2017 р.).
 
Сайт журналу: http://www.um.inf.ua
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101694
 
 
6. СІВЕРЯНСЬКИЙ ЛІТОПИС : всеукр. наук. журн. / Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка [та ін.] ; голов. ред. В. О. Дятлов. - Чернігів : [б. в.]. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1995.
Голов. ред. : Дятлов В. О.Ред. : Коваленко О. Б.Ред. : Бойко М. К.Ред. : Боровик А. М.Ред. : Боряк Г. В.Ред. : Коваленко О. Б.Ред. : Луняк Є. М.Ред. : Маврин О. О.Ред. : Моця О. П.Ред. : Мицик Ю. А.Ред. : Острянко А. М.Ред. : Павленко С. О.Ред. : Половець В. М.Ред. : Папакін Г. В.Ред. : Самойленко О. Г.Ред. : Свистович С. М.Ред. : Чухліб Т. В.Ред. : Ячменіхін К. М. - ISSN 2518-7422
 
«Сіверянський літопис» — всеукраїнський науковий часопис. Заснований у 1995 р. Чернігівським обласним товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка; також засновниками є Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Національна спілка краєзнавців України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України, Інститут історії України Національної академії наук України.
На сторінках журналу публікуються статті з археології, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, філософії, економіки та багатьох інших галузей знань. Висвітлюються проблеми історії та історіографії України, історичного краєзнавства, джерелознавства та всесвітньої історії, інших спеціальних історичних дисциплін. Також публікуються філософські та економічні статті, літературознавчі студії, архівні документи присвячені творчій спадщині вихідців з Сіверщини. Читач знайде в ньому цікаві спогади, етнографічні, фольклорні, епістолярні матеріали, персоналії відомих і вже призабутих діячів, уродженців Сіверянського краю, дізнається про вихід нових книг. Публікуються також історичні документи з необхідними науковими коментарями.
 
Сайт журналу: http://www.siver-litopis.cn.ua/
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14754
 
 
7. СУМСЬКА СТАРОВИНА : всеукр. наук. іст. журн. / редкол.: В. М. Власенко (голов. ред.) [та ін.] ; Сумський держ. ун-т, Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Суми : [б. в.], 1995 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2001.
Ред. : Бажан О. Г.Ред. : Боровик А. М.Ред. : Верменич Я. В.Голов. ред. : Власенко В. М.Ред. : Возний І. П.Ред. : Гузун В.Ред. : Гуржій О. І.Ред. : Дегтярьов С. І.Ред. : Дятлов В. О.Голов. ред. : Звагельський В. Б.Ред. : Ігнатуша О. М.Ред. : Коваленко О. Б.Ред. : Котляр М. Ф.Ред. : Моця О. П.Ред. : Нестеренко В. А.Голов. ред. : Нестеренко В. А.Ред. : Нікітін Ю. О.Ред. : Половець В. М.Ред. : Рамач Я.Ред. : Ричка В. М.Ред. : Румянцев О.Ред. : Тома Т.Ред. : Чижмарова М.Ред. : Ячменіхін К. М. - ISSN 2311-5408
 
Сумська старовина — науковий журнал, заснований у 1995 р. Сумським державним університетом та Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т. Г. Шевченка.
Журнал розглядає питання, пов’язані з археологією, краєзнавством, історією України та всесвітньою історією в цілому. У журналі запроваджено наступні рубрики: Археологія, Військова історія, Всесвітня історія, Давня історія, Джерелознавство, З історії благодійництва, З історії церковного життя, З економічної історії, Історія культури, Краєзнавство, Першодрук, Персоналії, Хроніка, Рецензії та нові видання, Фотоархів та інші.
 
Сайт журналу: https://starovyna.sumdu.edu.ua
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24500
 
 
8. УМАНСЬКА СТАРОВИНА : наук. журн. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Т. В. Кузнець. - Умань, Черкас. обл. : Сочінський М. М. [вид.], 2015 .- Отримується з 2016.
Ред. : Борисенко В. Й.Ред. : ЕпштейнРед. : Кабай Я.Ред. : Киридон А. М.Ред. : Кривошея І. І.Ред. : Кривошея І. І.Голов. ред. : Кузнець Т. В.Ред. : Лісовська О. В.Ред. : Лукомський Г.Ред. : Салата О. О.Ред. : Священко З. В.Ред. : Скус О. В.Ред. : Сокирська В. В.Ред. : СрогошРед. : Шевчук В. П.
 
«Уманська старовина» — науковий журнал, започаткований у 2015 р. Кафедрою історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Метою часопису є залучення до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки та краєзнавства істориків, краєзнавців, представників зацікавлених наукових інституцій. Це сприятиме поглибленню наукового пошуку і всебічному вивченню історичного досвіду людства.
У виданні, насамперед, публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін. Також у журналі публікуються рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
 
Сайт журналу: http://usj.udpu.edu.ua/index
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101422
 
 
9. ГОЛОКОСТ І СУЧАСНІСТЬ. СТУДІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : наук. часоп. / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; редкол.: М. Тяглий (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.]. - До 2005, №1 часопис виходив як науково-педагогічний бюлетень. -Назва на колонтитулі: Голокост і сучасність. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2002.
Ред. : Подольський А.Відп. ред. : Тяглий М.Ред. : Гон М. М.Ред. : Іванова О.Ред. : Ковба Ж.Ред. : Нахманович В. - ISSN 1998-3883
 
«Голокост і сучасність: студії в Україні і світі» — видання Українського центру історії Голокосту, що з’явилося на основі одноіменного Бюлетеня і є першим українським науковим часописом із даної теми. Журнал надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Часопис складається з наступних рубрик та розділів: дослідження, публікації джерела, рецензії, хроніка наукового життя, бібліографія тощо.
Часопис має на меті: сприяти поглибленому висвітленню різних аспектів Голокосту, що мав місце на українських землях; виявленню спільного та особливого в історії Голокосту на окупованій нацистами території України в порівнянні з іншими регіонами колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; дослідженню специфічних рис Голокосту в різних регіонах окупованої України; стимулювати до використання раніше не введених до наукового обігу джерел, що зберігаються як в українських, так і в закордонних архівах, а також залучення джерел іншого характеру (свідоцтв, спогадів тощо); заохочувати використання полідисциплінарних підходів та участь у дослідницькому процесі фахівців у галузі соціології, політології, філософії та представників інших гуманітарних наук для створення комплексної та багатогранної картини історії Голокосту; здійснювати як реконструкції історичної послідовності подій, так і спроби інтерпретації причин та передумов Катастрофи європейського єврейства; проводити порівняльний аналіз конкретно-історичних й цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів, місця й ролі єврейського фактора в культурно-історичних процесах у Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24020
 
 
10. ВІСНИК УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ "ТКУМА" = תקומה = Відродження / голов. ред. І. Щупак ; Всеукр. благод. фонд "Наук.-просвітн.Центр євр. історії і культури "Ткума". - Дніпро : [б. в.], 2000 . -Назва на колонтитулі: Вісник "Ткума". -Назва обкл.: Ткума. -Назва на дод.тит.аркуші: Вісник Інституту "Ткума". - Виходить щомісяця.- Отримується з 2015.
 
Вісник Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» – це тематичний журнал, що містить корисну та актуальну інформацію про останні події і публікацій, присвячені історії Голокосту, його дослідженню та увічненню пам'яті про цю трагедію в Україні та країнах колишнього Радянського Союзу з посиланнями на аналогічні заходи в світі. Видання також містить докладний опис освітніх, громадських, наукових і науково-дослідних програм та заходів Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума».
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101423
 
 
11. ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ : журнал / Центр пам'яткознавства НАНУ і УТОПІК ; ред. Л. Гріффен. - Київ : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007.
Ред. : Гріффен Л.Ред. : Литвинко А. С.Ред. : Константинов В. О.Ред. : Бєсов Л. М.Ред. : Вергунов В. А.Ред. : Корнієнко О. М.Ред. : Непомнящий А. А.Ред. : Пилипчук О. Я.Ред. : Посохов С. І.Ред. : Савчук В. С.Ред. : Снитко В. О.Ред. : Титова О. М.Ред. : Шендеровський В. А
 
«Питання історії науки і техніки» — науковий фаховий журнал, заснований Центром пам’яткознавства НАН України і Українським товариством охорони пам’яток історії та культури. Часопис присвячений висвітленню питань історії науки і техніки, методології науки, розвитку наукових і технічних ідей; публікує статті про видатних науковців та винахідників, підбірки про пам’ятки науки і техніки.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25942
 
 
12. АРХІВИ УКРАЇНИ : наук.- практ. журн. / Держ. архівна служба України, Укр. ін-т нац. пам'яті, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Нац. акад. наук України ; редкол.: М. Палієнко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 1947 .- Отримується з 1952.
Голов. ред. : Палієнко М. Г.Голов. ред. : Гінзбург О.Ред. : Бачинська О.Ред. : Бездрабко В. В.Ред. : Білущак Т.Ред. : Блажйонас Ю.Ред. : Васильєв В.Ред. : Ємельянова Т.Ред. : Класінц П.Ред. : Ковтанюк Ю.Ред. : Корольов Г.Ред. : Левченко Л.Ред. : Матяш І. Б.Ред. : Мина Ж.Ред. : Орлик В.Ред. : Папакін Г. В.Ред. : Петжик П.Ред. : Пиріг Р.Ред. : Прилепішева Ю.Ред. : Руссєв Н.Ред. : Срібняк І.Ред. : Тюрменко І.Ред. : Хромов А.Ред. : Ясь О.Ред. : Удод О. А. - ISSN 0320-9466. - ISSN 2708-9614
 
«Архіви України» – науково-практичний журнал, що містить дослідження актуальних питань історії, теорії і практики архівної справи в Україні та світі, теорії і методології архівознавства. Тут публікуються аналітичні, теоретичні, дослідницько-пошукові матеріали з архівознавства, документознавства, археографії, джерелознавства та споріднених дисциплін; критико-бібліографічні матеріали.
Оскільки діяльність архівів охоплює різні аспекти управлінського, правового, історичного, соціокультурного та інформаційного характеру, тематична спрямованість журналу включає: висвітлення історії, теорії і практики архівної справи, публікацію наукових статей з проблем архівознавства, джерелознавства, документознавства, інших спеціальних історичних дисциплін; огляди архівних джерел; археографічні публікації архівних документів. Міждисциплінарний дискурс пов’язаний з актуалізацією процесів цифрової трансформації суспільства, запровадженням інформаційних технологій у діяльності архівів, розвитком електронних архівів та інформаційних ресурсів.
Важливою метою журналу є підтримка сталої комунікації між архівістами та користувачами інформації, презентація широкому науковому загалу інформаційного потенціалу документальних ресурсів України та результатів архівознавчих досліджень.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж27538
 
 
13. З АРХІВІВ ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і докум. журн. / Голов. редкол. наук.-докум. сер. кн. "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) [та ін.]. - Київ ; Харків : "Поділля", 1994 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 1994.
Ред. : Бажан О.Ред. : Боряк Г. В.Ред. : Васильєв В.Ред. : Верба І. Ред. : Глузман С.Голов. ред. : Данилюк Ю.Ред. : Дзюба І.Ред. : Захаров Є.Ред. : Кокін С.Ред. : Кульчицький С. В.Ред. : Лозицький В.Ред. : Лясковська С.Ред. : Маковська Н.Ред. : Пиріг Р. Я.Ред. : Подкур Р.Ред. : Пшенніков О.Ред. : Реєнт О.Ред. : Репринцев В.Голов. ред. : Рубльов О.Ред. : Шаповал Ю. - ISSN 2313-5883. - ISSN 2415-7619
 
 «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» – науково-документальний журнал. Заснований у 1994 р. Головною редколегією науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» і Відділом по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ. Співзасновники: Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Служба безпеки України, Державний комітет архівів України, Національна спілка краєзнавців України.
У журналі публікуються документальні матеріали архівів спецслужб, правоохоронних органів, біографічні нариси про діячів дисидентських (опозиційних) рухів 1960–1980-х рр. в Україні, які стали жертвами політичних репресій у СРСР, мартиролог імен загиблих у тюрмах і таборах НКВС. Розповсюджується як в Україні, так і за кордоном.
 
Сайт журналу:  http://www.reabit.org.ua/magazine/
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14682
 
 
14. СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ = Sumy historical and archival journal : наук. журн. з історії та архівознавства України / Ін-т історії України Нац. акад. наук України [та ін.] ; редкол.: С. І. Дегтярьов (голов. ред.) [та ін.]. - Суми : Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, 2005 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2007.
Ред. : Бажан О. Г.Ред. : Боднарюк Б. М.Ред. : Боряк Г. В.Ред. : Власенко В. М.Ред. : Гончаренко А. В.Ред. : Гуржій О. І.Ред. : Даниленко В. М.Голов. ред. : Дегтярьов С. І.Ред. : Ігнатуша О. М.Ред. : Крінко Є. Ф.Ред. : Магсумов Т. А.Ред. : Меньковський В. І.Ред. : Нестеренко В. А.Ред. : Папакін Г. В.Ред. : Реєнт О. П.Ред. : Ріш В.Ред. : Стемпняк В.Ред. : Суляк С. Г.Ред. : Тер-Оганов Н. К.Ред. : Черкасова О. А.Ред. : Шмигель М.Ред. : Щербак М. Г. - ISSN 2227-183X. - ISSN 2413-8762
 
«Сумський історико-архівний журнал» – науковий журнал з історії та архівознавства. Журнал засновано у 2005 р.; співзасновники: Інститут історії України Національної академії наук України, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Національна спілка краєзнавців України
Часопис має постійні рубрики: «Архівознавство», «Мемуаристика. Епістолярії», «Історіографія. Джерелознавство», «Історія України», «Всесвітня Історія». У кожному номері робиться короткий огляд наукових історичних видань, що побачили світ останнім часом, друкуються рецензії на деякі з них; здійснюється короткий огляд наукових заходів (конференції, презентації наукових видань, круглі столи тощо).
Особливістю журналу є велика кількість текстів невідомих або маловідомих письмових джерел з науковими коментарями, а також джерелознавчих розвідок. Значна кількість матеріалів супроводжуються ілюстраціями: фото, малюнки, схеми, таблиці. Журнал розрахований на науковців-істориків, які досліджують проблемні питання історії України, всесвітньої історії, архівознавства та джерелознавства.
 
Сайт журналу: https://shaj.sumdu.edu.ua/
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25920
 
 
15. АРХЕОЛОГІЯ = Archeologia : наук. журн. з проблем археології та давньої історії / голов. ред. В. П. Чабай ; НАН України, Ін-т археол. - Київ : [б. в.], 1947 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1989.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
У 1998 р.-2018 р. видання мало назву: Археологія
С 2019г.(, № 1) см.: Archaeology
С 2019г.(, № 3) см.: Археологія
Ред. : Болтрик Ю. В.Ред. : Бороффка Н.Ред. : Браунд Д.Ред. : Бруяко І. В.Ред. : Буйських А. В.Ред. : Гаврилюк Н. О.Ред. : Джінджан Ф.Ред. : Залізняк Л. Л.Ред. : Івакін В. Г.Ред. : Іванчик А. І.Ред. : Кайзер Е.Ред. : Корвін-Піотровський О. Г.Ред. : Моця О. П.Ред. : Отрощенко В. В.Ред. : Петраускас О. ВРед. : Потєхіна І. Д.Ред. : Симоненко О. В.Ред. : Скорий С. А.Голов. ред. : Толочко П. П.Ред. : Фарнасье Й.Ред. : Хохоровскі Я.Голов. ред. : Чабай В. П. - ISSN 0235-3490. - ISSN 2616-499X
 
«Археологія» - науковий журнал, що є офіційним друкованим органом Інституту археології Національної академії наук України та головним фаховим виданням з археології в Україні. Він містить статті з проблем археології від первісності до ранньомодерного часу, публікації нових матеріалів та результатів досліджень пам’яток на території України та за її межами, біографічні матеріали, рецензії та хроніку. Мета видання — ознайомити світове наукове співтовариство з найновішими досягненнями українських та зарубіжних дослідників у галузі археології та давньої історії.
 На сторінках журналу в окремих рубриках розглядаються загальноісторичні проблеми (Статті), методи польових археологічних досліджень, найновіші методи досліджень артефактів (Методика польових досліджень), проблеми музеєфікації та збереження культурно-історичного надбання (Охорона пам’яток). Окремі рубрики журналу присвячені публікації матеріалів польових досліджень, музейних та фондових колекцій (Публікації археологічних матеріалів), архівних матеріалів (Публікації архівних матеріалів). Друкуються найяскравіші знахідки сезону, котрі походять з території України (Нові відкриття і знахідки). Читач може ознайомитись з науковим дискусіями (Дискусії) та із актуальними проблемами історіографії (Історія науки). Дізнатись про найцікавіші події в археології України та світу (Хроніка, Рецензії, Нові видання).
Журнал призначений для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться археологією, її досягненнями та відкриттями.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14310
 
 
16. UNIVERSUM HISTORIAE ET ARCHEOLOGIAE = The universe of history and archaeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии : журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: С. І. Світленко (голова) [та ін.]. - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара.- Отримується з 2018.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2018 р. див.: Вісник Дніпропетровського університету. - ISSN 2412-5334 (Шифр Ж68774:Іст.Арх.)
Ред. : Архірейський Д. В.Ред. : Блажеєвський А. Г.Ред. : Венгер Н. В.Ред. : Єгорейченко О. А.Ред. : Журба О. І.Ред. : Іваненко В. В.Ред. : Кабульдінов З. Є.Ред. : Литвинова Т. Ф.Ред. : Менджецький В. Ю.Ред. : Мусагалієва А. С.Голов. ред. : Світленко С. І.Ред. : Святець Ю. А.Ред. : Скорий С. А.Ред. : Шернер А.Ред. : Шляхов О. Б.Ред. : Яровий В. І. - ISSN 2664-9950. - ISSN 2707-6385
 
«Universum Historiae et Archeologiae» – науковий журнал, що був заснований у 1993 р. Дніпропетровським (нині – Дніпровським) національним університетом імені Олеся Гончара. Часопис публікує дослідження поточних тенденцій історичної русистики та славістики, розвиває традиційні студії з німецької історії, питання історіографії та джерелознавства з історії України, розвідки з археології України. Традиційними рубриками видання стали «Історія України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство», «Археологія». Окрім традиційних рубрик, введено нові: «Теорія. Методологія. Історіософія», «Портрети істориків», «Історіографія. Джерелознавство. Спеціальні історичні дисципліни». 
Журнал має як загальнодержавну, так і світову сфери поширення. Зміст його статей рекомендовано науковим та науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам та студентам, які працюють або навчаються за профілями історичних наук. Програмними цілями журналу є ознайомлення читачів з актуальними теоретичними розробками та емпіричними розвідками в галузях історичних наук та археологічних розшуків і знахідок.
 
Сайт журналу: http://uha.dp.ua/index.php/UHA
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101786
 
 
17. АРХЕОЛОГІЧНА КЕРАМОЛОГІЯ = Archaeological Ceramology : наук. журн. / Від-ня керамології Ін-ту народознав. НАН України та ін. ; Редкол.: О. Пошивайло (голов. ред.) [та ін.]. - Опішне : Вид-во Українське народознавство, 2018 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2019.
Ред. : Буйських А.Ред. : Біляєва С. Ред. : Гаврилюк Н.Ред. : Гейко А. В.Ред. : Гупало В.Ред. : Карлтон Р. Ред. : Коваленко О.Ред. : Корохіна А.Ред. : Котенко В.Ред. : Любічев М.Ред. : Пеляшенко К.Ред. : Пуголовок Ю. Ред. : Твардецький А.Ред. : Шейко І.Голов. ред. : Пошивайло О. - ISSN 2663-5755. - ISSN 2707-4218
 
Науковий часопис «Археологічна керамологія» покликаний об’єднати керамологів, археологів, істориків, мистецтвознавців, музеологів та вчених інших спеціальностей навколо актуальних питань вивчення давнього гончарства України та світу. Видання постає платформою для публічного обговорення керамологічної проблематики, а також інтеграції української керамології в міжнародний науковий простір. Зокрема, на його сторінках знайдуть відображення теорія, історія, історіографія й джерельна база, наукові школи археологічної керамології; персоналії й підготовка кадрів учених-керамологів; дефініції наукової дисципліни й особливості формування сучасної фахової термінології; технологія палеогончарства; форми, декор глиняних виробів різних археологічних культур; функції кераміки в побуті, звичаях та обрядах; кераміка як унікальне історичне джерело для реконструкції різних аспектів традиційно-побутової культури; етнокультурна специфіка глиняних виробів; міжкультурні й міжетнічні впливи; консервація й реставрація археологічної кераміки; сучасні методи атрибуції та інтерпретації кераміки; інтеграція наукових дисциплін в дослідженні давнього гончарства, кераміки; міжнародна співпраця.
На сторінках часопису також висвітлюються експериментальні студії давнього гончарства, гончарських інструментів, теплотехнічних споруд; подається інформація про захисти керамологічних дисертацій, наукові форуми, новітню керамологічну літературу (огляди, рецезії), музеєфікацію та популяризацію пам’яток гончарства.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101764
 
 
18. НАРОДОЗНАВЧІ ЗОШИТИ = The ethnology notebooks : наук. журн. / НАНУ, Ін-т народознав. НАН України ; редкол.: С. Павлюк (голова ред.) [та ін.]. - Львів : [б. в.], 1995, січ. . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1995.
Ред. : Бальді А.Ред. : Боднар О.Ред. : Вінце-Паула Є.Ред. : Воробець Х.Ред. : Врочинська Г.Ред. : Гарасим Я.Ред. : Геззі С.Ред. : Грица С. Ред. : Давидюк В.Ред. : Дмитренко М.Ред. : Дяків В.Ред. : Зіто Е.Ред. : Кара-Васильєва Т. Голов. ред. : Кісь О. Ред. : Кондратікова Л.Ред. : Кононенко Н.Ред. : Конопка В.Ред. : Красівський О.Ред. : Кузьменко О.Ред. : Лагода О.Ред. : Лебович В.Ред. : Маєрчик М.Ред. : Медвідський Б.Ред. : Михайляк Т.Ред. : Міляєва Л.Ред. : Мовна У.Ред. : Мруз Л.Ред. : Мушинка М.Ред. : Набок М.Ред. : Нагачевський А. Ред. : Никорак О.Ред. : Павлюк С.Голов. ред. : Павлюк С.Ред. : Парізі Р.Ред. : Пащенко Є.Ред. : Радович Р. Ред. : Ранісіо Дж.Ред. : Романенкова Ю.Ред. : Сокіл В.Ред. : Сокіл Г.Ред. : Соколюк Л.Ред. : Сополига М.Ред. : Стельмащук Г. Ред. : Тарас Я.Ред. : Хахула Л.Ред. : Хромейчук О.Ред. : Чмелик Р.Ред. : Шантек Горан П.Ред. : Яців Р.Ред. : Яців Р. - ISSN 1028-5091
 
Часопис «Народознавчі зошити» – двомісячник Національної академії наук України та Інституту народознавства НАН України, заснований у січні 1995 року у Львові як друкований орган відомого в Україні осередку етнографії, фольклористики, мистецтвознавства та музейництва.
Основні напрями наукових публікацій журналу: історія; історія гуманітарних наук; етнографія та народознавство; етнологія; традиційне право; ритуали, обрядовість, звичаєвість; археологія; антропологія; етнопедагогіка; етнопсихологія; етнолінгвістика; семіотика; мовознавство; топоніміка; теорія та історія культури; культурна антропологія; гендерні дослідження; соціологія культури; соціально-демографічні процеси; міграційні процеси; філологія; фольклористика; мистецтвознавство; образотворче (професійне і народне) мистецтво; декоративно-ужиткове мистецтво; музеєзнавство; театрознавство; музикознавство.
 
Сайт журналу: http://nz.lviv.ua/
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж68851
 
 
19. НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ = Folk art and ethnology : журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: В. Великочий (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Вид-во ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 1925 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1957.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
У 1957 р. - 2010 р. видання мало назву: Народна творчість та етнографія
У 1925 р. - 1932 р. видання мало назву: Етнографічний вісник (Шифр Ж20783)
У 1937 р. - 1939 р. видання мало назву: Український фольклор
У 1939 р. - 1941 р. видання мало назву: Народна творчість
У 1947 р. - 1957 р.Наукові записки з питань мистецтва, фольклору та етнографії
Ред. : Артюх Л.Ред. : Балушок В.Ред. : Болман Ф.Ред. : Бондаренко Г.Ред. : Борисенко В.Ред. : Вахніна Л.Голов. ред. : Великочий В.Ред. : Глушко М. Ред. : Грица С. Ред. : Делич С.Ред. : Дзюба І.Ред. : Забашта Р.Ред. : Іваницький А.Ред. : Кара-Васильєва Т.Ред. : Кожухар В.Ред. : Кожухар К.Ред. : Колосніченко О.Ред. : Кондратікова Л.Ред. : Кононенко Н.Ред. : Косів Р.Ред. : Кушнір В. Ред. : Мареч-Собола Х.Ред. : Месарош Ч.Ред. : Микитенко О.Ред. : Морар О.Ред. : Мунтяну М. В.Ред. : Мушинка М.Ред. : Мушкетик Л.Ред. : Наулко В.Ред. : Немкович О.Ред. : Орлик В.Ред. : Руда Т.Ред. : Семенюк Г. Ред. : Скляр В. Ред. : Скрипник Г.Голов. ред. : Скрипник Г.Ред. : Сополига М.Ред. : Фіалкова Л.Ред. : Христов П.Ред. : Чупріна Н. - ISSN 0130-6936. - ISSN 2664-4282
 
«Народна творчість та етнологія» – науково-популярний ілюстрований часопис, який видається в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України.
Журнал публікує етнологічні розвідки, народознавчі статті з історіографії та питань етногенезу українського народу, порушує проблеми етносу й культури, релігії, друкує польові та архівні матеріали. У часописі висвітлюються питання історії та теорії етнології, фольклору та народного мистецтва, подаються розвідки та матеріали експедиційні студії, хроніки, критично-бібліографічні огляди нових видань, де відображено досягнення в галузі культурної антропології українського та інших народів світу. Видання містить ілюстрований матеріал.
 
Сайт журналу: https://nte.etnolog.org.ua
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж27482
 
 
20. УКРАЇНОЗНАВСТВО = Ukrainian Studies : наук. журн. / НДІ українознавства ; редкол.: Станіслав Кульчицький (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : НДІУ, 2001 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2001.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2014 р., №1(50) див.: Українознавство. - ISSN 2227-5959
До 2015 р. див.: Україна у світовій історії
Ред. : Андрєєв В. М.Ред. : Баран В. Д.Ред. : Бездрабко В. В.Ред. : Бикова Т. Б.Ред. : Борисенко В. К.Ред. : Водоп'янов П. О.Ред. : Ворончук І. О.Ред. : Гай-Нижник П. П.Голов. ред. : Галайко Б.Ред. : Гримич М. В.Ред. : Дзьобань О. П.Ред. : Дубовик Н. А.Ред. : Іванишин П. В.Ред. : Івановська О. П.Ред. : Калакура Я. С.Ред. : Калиновський Ю. Ю.Голов. ред. : Кононенко П. П.Ред. : Корчак Л.Ред. : Кривошея І. І.Ред. : Крисаченко В. С.Голов. ред. : Кульчицький С. В.Ред. : Магомедов Б. В.Ред. : Михайлина Л. П.Ред. : Мушинка М. І.Ред. : Наливайко С. С.Ред. : Огородник І. В.Ред. : Онопрієнко В. І.Ред. : Патриляк І. К.Ред. : Солдатенко В. Ф.Ред. : Сторожук С. В.Ред. : Терлецький В. М.Ред. : Тимошик В. С.Ред. : Хилько М. І.Ред. : Христов П.Ред. : Ціпко А. В.Голов. ред. : Чайковський А.Ред. : Ющук І. П. - ISSN 2413-7065
 
«Українознавство» – академічний журнал, створений для публікації досліджень, присвячених маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти і науки України. Часопис засновано в 2001 році Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. Також у журналі розглядаються актуальні проблеми культурології, лінгвістики, археології, освіти, філософії та інших соціальних і гуманітарних дисциплін. Окрема увага приділяється сучасному напрямку антропології – урбаністиці; важливим є питання викладання українознавства в загальноосвітніх школах.
Журнал «Українознавство» розрахований на працівників освіти, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, професійних вчених і всіх, хто зацікавлений в українознавчих дослідженнях. Журнал видається у друкованій та онлайн версіях.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж23747
 
 
21. УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ : наук.- теорет. журн. Ін-ту українознав. при Прикарп. ун-ті ім. Василя Стефаника / Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ), Ін-т українознав. ; голов. ред. В. Грещук. - Івано- Франківськ : [б. в.], 1998 . - Виходить щорічно.- Отримується з 1999.
Голов. ред. : Грещук В. - ISSN 2312-5691
 
«Українознавчі студії» – це науковий журнал, що видається у Івано-Франківську, Україна. Журнал заснований  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у вересні 1998 року. Поява цього видання стала продовженням традиції дослідження у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника українознавчих проблем. У журналі публікуються статті, в яких висвітлюються актуальні питання духовних цінностей українського народу, мовної ситуації в Галичині, літературного процесу в Західній Україні, національного виховання та шкільництва, етнічної структури та природного руху населення українських Карпат, культурних надбань України. Журнал розраховано на філологів, істориків, етнографів, правознавців, педагогів, психологів, культурологів та всіх, для кого українознавчі проблеми становлять наукове зацікавлення.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж22769
 
 
22. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : наук.-попул. журн. / Україна. М-во культури і туризму , Україна. М-во культури ; Голов. ред. Ю. Сорока. - Київ : Нац. газ.-журн. вид-во, 1921 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1936.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
У 1921 р. - 1924 р. видання мало назву: Путь к коммунизму
У 1924 р. - 1930 р. видання мало назву: Сельський Будинок
У 1931 р. - 1933 р. видання мало назву: За масову комуністичну освіту
У 1936 р. - 1937 р. видання мало назву: Колбуд
У 1937 р. - 1941 р. видання мало назву: Соціалістична культура
У 1947 р. - 1954 р. видання мало назву: Культурно-освітня робота
У 1955 р. - 1990 р. видання мало назву: Соціалістична культура
Голов. ред. : Сорока Ю. - ISSN 0868-9644
 
Журнал «Українська культура» – одне з найстаріших культурологічних видань України. Тематика його публікацій охоплює чи не всі галузі культурного життя сучасної України: музика, кіно, література, образотворче мистецтво, архітектура, мультимедіа, дизайн, фотографія тощо. Головними пріоритетами видання були і залишаються утвердження національної свідомості читачів, захист національних пріоритетів у культурі і мистецтві, висвітлення справжньої, а не викривленої української історії, духовності та науки. Водночас журнал є майданчиком для творчих експериментів та гострих фахових дискусій, де формуються вектори розвитку українських культурних процесів ХХІ століття.
З 2019 року видавцем журналу є ТОВ «Видавничий дім «Українська культура».
 
Сайт журналу: https://uaculture.in.ua
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж26021
 
 
23. ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНА СПАДЩИНА : наук.-попул. ілюстр. всеукр. часопис / редкол.: Д. В. Чобіт (голов. ред) [та ін.] ; Укр. фонд культури; Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури. - Київ : [б. в.], 1969 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1969.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2017 р. див.: Пам'ятки України: історія та культура
Ред. : Рибалко О.Голов. ред. : Чобіт Д. В.
 
«Пам’ятки України: національна спадщина» — український науково-популярний ілюстрований журнал про культурну спадщину України, колектив якого продовжує традиції започаткованого в 1969 р. за ініціативою Петра Тронька інформаційно-методичного бюлетеня «Пам’ятники України» Українського товариства охорони пам’ятників історії та культури. При реформуванні видання «Пам'ятки України: історія та культура» в 2017 році наукові установи, які раніше були його співзасновниками та заступник головного редактора Дмитро Чобіт, разом з більшою частиною трудового колективу, створили оновлене видання «Пам'ятки України: національна спадщина». Основні теми — національна культура, вітчизняна історія, краєзнавство, пам’яткознавство, українознавство, музейництво, археологія, архітектура, фольклор, етнографія. Журнал висвітлює питання культурної спадщини України, проблеми пам'яткознавства, сприяє патріотичному вихованню молоді.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж62291
 
 
24. НАША СПАДЩИНА : наук.-попул. журн. / Від. охорони культур. спадщини та культур. цінностей Львів. ОДА ; редкол.: А. Левик (голов. ред.) [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2014 .- Отримується з 2014.
Голов. ред. : Левик А. - ISSN 2410-6828
 
«Наша спадщина» — науково-популярний журнал, присвячений проблемам культурної спадщини, історії, охорони пам'яток історії та культури. Видання засноване 2014 року Громадською спілкою «Західноукраїнська спілка музеїв».
Головною метою журналу є популяризація вивчення та збереження культурної спадщини України. На сторінках журналу висвітлюються питання та матеріали, пов’язані із науковими дослідженнями об‘єктів культурної спадщини, їх збереження, пристосування. У кожному номері журналу статті подаються в окремих тематичних блоках, які стосуються історичної урбаністики, музейної практики, археології, геральдики, краєзнавства, окремих постатей. Також публікуються рецензії на нові видання, хроніка, повідомлення про українські пам'ятки за кордоном.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101251
 
 
25. КАРПАТИ: ЛЮДИНА, ЕТНОС, ЦИВІЛІЗАЦІЯ = Carpathians: populace, ethnos, civilization : наук. журн. з проблем карпатознавства / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. Ін-т історії, етнології і археології Карпат ; ред. М. Кугутяк. - Івано- Франківськ : [б.в.].- Отримується з 2009.
 
Науковий журнал «Карпати: людина, етнос, цивілізація» є друкованим органом Інституту історії, етнології і археології Карпат. Часопис засновано ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2009 р. Його метою є висвітлення результатів досліджень етнографічних, історичних та археологічних проблем Карпатського регіону, нові дослідження та ідеї з вказаної проблематики, ознайомлення громадськості з культурною спадщиною українського народу, оприлюднення результатів наукових досліджень, що виконані вітчизняними та зарубіжними вченими. Пріоритетними тематичними напрямками журналу визначено: результати фундаментальних досліджень; актуальні проблеми історії та археології; наукові дослідження в галузі етнології; наукові зацікавлення в галузі релігієзнавства, фольклористики, туризму, філософії, мистецтвознавства.
 
Сайт журналу: https://carpathiansjournal.pnu.edu.ua
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100342
 
 
26. ГУЦУЛЬЩИНА І ПОКУТТЯ : етнолог.-етнограф., культоролг. та істор.-краєзнав. журн. / Нац. музей нар. мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Корбинського ; редкол.: О. Масляник (голов. ред.) [та ін.]. - Коломия : Нац. музей нар. мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Корбинського, 2019 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2019.
Голов. ред. : Масляник О.
 
«Гуцульщина і Покуття» — етнологічно-етнографічний, культурологічний та історико-краєзнавчий журнал Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського. Часопис знайомить читачів з малодослідженими сторінками історичного минулого і сьогодення Гуцульщини та Покуття та надає перевагу оригінальним і раніше не друкованим дослідженням.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101793
 
 
27. СТРІЙ : дослідження з історії одягу: наук.-попул. журн. / редкол.: В. М. Прокопенко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.]. -Назва на дод.тит.аркуші: Striy. - Виходить щорічно.- Отримується з 2019.
Голов. ред. : Прокопенко В. М.Ред. : Адаменко Д. В.Ред. : Папакін А. Г.Ред. : Сичевський С. В.Ред. : Тоїчкін Д. В.Ред. : Шаменков С. І.Ред. : Щибря В. В. - ISSN 2706-7203. - ISSN 2706-7211
 
«Стрій» — науково-популярний журнал присвячений дослідженням з історії одягу, а мету його створення можна описати як: «створений реконструкторами для реконструкторів». Журнал розміщує наукові та науково-популярні матеріали з історії одягу та уніформології, дослідження текстилю й аксесуарів цивільного та військового костюму, фалеристики та вексилології. Чільне місце у журналі посідають статті присвячені проблемам практичної реконструкції як окремих предметів та технологій, так і цілісних комплексів одягу та спорядження. Цільовою аудиторією видання є військово-історичні реконструктори, а також широке коло фахівців зацікавлених темою історії одягу.
Тематика статей, що публікуються, включає в себе широке коло питань пов’язаних з історією одягу та спорядження. Наразі в журналі існують наступні тематичні рубрики: Історичний стрій (дослідження історії одягу та текстилю в широких тематичних межах); Етнографічний стрій (дослідження традиційного одягу та текстилю другої половини XIX – XX ст.); Уніформологія (дослідження уніфікованих військових строїв та їх елементів); Спорядження (дослідження окремих елементів одягу та спорядження); Військова символіка (дослідження із фалеристики, вексилології та інших військових символів); Графічна реконструкція (графічні реконструкції одягу та зовнішнього вигляду історичних комплектів); Практична реконструкція (досвід практичної реконструкції).
 
Сайт журналу: http://striy.org.ua
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101815
 
 
28. НУМІЗМАТИКА І ФАЛЕРИСТИКА [Текст] : довід.- інформ. журн. / ред. М. Загреба. - Київ : Вид-во "Логос". - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997.
Ред. : Загреба М. - ISSN 1811-542X
 
«Нумізматика і фалеристика» — довідково-інформаційний журнал про монети, банкноти і нагороди України та світу. Засновник і видавець Максим Загреба.
В журналі публікуються різноманітні матеріали нумізматики, боністики і фалеристики: статті відомих спеціалістів, каталоги з оцінкою предметів дослідження і колекціонування, інформація з аукціонів і т. п. Видання добре оформлене та проілюстроване, призначене для спеціалістів та колекціонерів — нумізматів, боністів і фалеристів.
 
Сайт журналу: https://www.numismatics.kiev.ua
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж15425
 
 
Виставку підготували головний бібліотекар Крутова Р.В.,  провідний бібліотекар Стаховська А.А.