Новий інноваційний проєкт НБУВ братиме участь у конкурсі НАНУ

Поділитися: 
Дата події: 
8-09-2021

8 вересня 2021 року відбулось засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Розглянуто питання про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників НБУВ. Доповідь з цієї теми зробила заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи,  голова конкурсної комісії Т.М. Коваль. Вона повідомила, що 4 серпня 2021 року на сайті  НБУВ було розміщено оголошення про заміщення 57 вакантних посад наукових працівників. 7 вересня 2021 року відбулося засідання конкурсної комісії НБУВ у складі 9-ти її членів, на якому проведено співбесіду з кожним учасником конкурсу. На підставі прийнятого рішення конкурсної комісії було визначено переможцями конкурсу 57 осіб, які подали свої документи на зайняття вакантних посад наукових працівників.

Учена рада, базуючись на рішенні конкурсної комісії НБУВ щодо переможців конкурсу, зафіксованому протоколом конкурсної комісії від 07.09.2021 року  № 7, затвердила результати конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників.

Заступник генерального директора НБУВ Т.М. Коваль доповіла також про наявність та необхідність затвердження й рекомендації до участі в конкурсі нового проєкту науково-дослідної роботи, що планується до фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень».

Вона повідомила, що на виконання пункту 1.1 постанови Президії НАН України від 23.06.2021 року № 220 Відділення історії, філософії та права НАН України оголошує конкурс на проведення наукових робіт за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок», що плануються до фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень». Конкурс проводиться відповідно до Порядку конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт для фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», затвердженого постановою Президії НАН України від 03.07.2019 року № 196. Т.М. Коваль нагадала, що НБУВ за результатами оцінювання ефективності діяльності, проведеного у 2020 році  відповідно до Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України, віднесена до категорії А. Тож, серед іншого, має вагомі наукові й практичні результати широкого національного і міжнародного значення. Отже, відповідно до пункту 2.1. зазначеного Порядку бібліотека може брати участь у конкурсі, представивши свій проєкт наукової роботи.

З презентацією такого потенційного «учасника» виступила директор Інституту інформаційних технологій НБУВ К.В. Лобузіна.

Вона ознайомила присутніх з проєктом наукової роботи «Інноваційні бібліотечні наукові ресурси та сервіси у розвитку дослідницької інфраструктури», термін виконання якого передбачається з січня 2022 до грудня 2023 року. Здійснення цієї науково-дослідної роботи передбачає отримання принципово нових теоретичних та практичних результатів у напрямі розробки інноваційних бібліотечних ресурсів і сервісів, орієнтованих на підтримку наукової діяльності вчених України. Формування консолідованого відкритого бібліотечного електронного ресурсу ретроспективної та сучасної інформації буде супроводжуватись ефективними інформаційними сервісами доступу до джерел наукової інформації: довідковим, бібліографічним, біографічним та змістовим розкриттям бібліотечних документів. Внаслідок цього, зазначила К.В. Лобузіна, науковці України отримають доступ до широкого спектру наукових даних, які супроводжують і є результатом наукової діяльності, зможуть скористатись метаданими наукових публікацій, приведеними у відповідність до сучасних міжнародних стандартів цифрової комунікації. В межах проекту набудуть подальшого розвитку інноваційні проекти НБУВ: цифрова платформа «Research UA», портал «Наука України: доступ до знань», бібліотечний портал НАН України «LibNAS UA», е-бібліотека «Україніка».

Підсумком проведеного дослідження та практичного впровадження проєкту, наголосила директор Інституту інформаційних досліджень,  стане подальший розвиток сервісного та ресурсного наповнення цифрової платформи «ResearchUA», що забезпечить інтелектуальний доступ до джерел наукової інформації, можливість інтеграції в європейську та світову дослідницьку інфраструктуру наукового доробку вчених України, полегшить діяльність, пов’язану з обліком публікаційної активності та наукометричних показників установ і науковців, сприятиме збереженню наукового надбання України в цифровому форматі для майбутніх поколінь. 

В обговоренні питання взяли участь директор Юридичної бібліотеки Ю.М. Половинчак, старший науковий співробітник відділу оперативної інформації СІАЗ Л.Й. Костенко, які, підтримавши проєкт, відзначили актуальність теми дослідження та необхідність посилення впливу бібліотеки на формування інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства.

Вчена рада затвердила та рекомендувала до участі в конкурсі за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок», що плануються до фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», обговорений проєкт науково-дослідної роботи «Інноваційні бібліотечні наукові ресурси та сервіси у розвитку дослідницької інфраструктури» (науковий керівник – Дубровіна Л. А.).

Прийнято рішення про зміну наукового керівника аспірантки 2-го року навчання аспірантури НБУВ В.Б. Остапчук. За пропозицією директора Інституту архівознавства НБУВ  Л.М. Яременко науковим керівником В.Б. Остапчук став завідувач відділу археографії Інституту архівознавства А.І. Шаповал.

Низку рукописів було рекомендовано до друку. Це, зокрема:

  • Зарубіжні періодичні видання у фондах НБУВ та бібліотек наукових установ НАН України (надходження 2019-2020 рр.): наук.-допом. бібліогр. покажч. – Київ : НБУВ, 2021.
  • Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін. – Київ, 2021. – Вип. 21.
  • Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020) : монографія / відпов. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021.
  • Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 2020 році : інформ.-аналіт. огляд / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / автори : Т. Л. Кулаковська, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; укладачі :  Т. Л. Кулаковська, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. – Київ, 2021. – Вип. 26.
  • Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2021.