Виставка нових надходжень до НБУВ

1. Арие, М. Я.

Все дирижабли мира [Текст] / М. Я. Арие. - Киев : Альфа-Реклама, 2018 .

Т. 1 : До 1960 года. - 2018. - 567 с.

В книге изложена история создания аэростатических летательных аппаратов от пер­вого воздушного шара братьев Монгольфье до крупнейших дирижаблей XX в. Приве­дены технические характеристики всех построенных в различных странах дирижаблей. Рассмотрены наиболее известные аварии и катастрофы дирижаблей. В хронологическом порядке представлены важнейшие события истории воздухоплавания и развития кон­струкции дирижаблей. Отмечены деятели, внесшие заметный вклад в мировое воздухоплавание.

Для всех, кто интересуется историей развития науки и техники.

Шифр зберігання книги у НБУВ: С11725/1

2. Бирштейн, Александр Иосифович.

По улицам моим... Прогулки по Одессе [Текст] : [краевед. очерки] / Александр Бирштейн ; [фот.: С. Гевелюк, А. Бирштейн]. - Одесса : Экология, 2018. - 222, [1] с.

В эту книгу вошли рассказы об улицах Одессы, о домах и их обита­телях. Среди «героев» книги граф Воронцов и графы Толстые, Ю. Бардах и Л. Задов, В. Жаботинский, Л. Украинка, Э. Гилельс, Д. Ойстрах и многие другие.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА836237

3. Васьківська, Світлана Василівна.

П'ять вимірів психологічного консультування [Текст] : навч. посіб. для студентів ф-тів психології з дисципліни "Основи індивідуального консультування" / С. В. Васьківська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. психодіагностики та клін. психології. - Київ : Ніка-Центр, 2019. - 399 с.

Навчальний посібник-практикум становить додаток до авторського підручника з дисципліни «Основи індивідуального консультування». Посібник поглиблює основні розділи програми, представляє технології та прийоми роботи з актуальними переживаннями та симптомами клієнта, терапевтичною трансформацією емоцій, почуттів, образів і символів. Книжка є провідником у світ найкращих ідей і розробок практично-зорієнтованої психологічної думки і має стати таким собі «курсом молодого бійця» для психолога, якому завтра починати практику, стикатися зі складними життєвими ситуаціями.

Для студентів, викладачів психологічних дисциплін, психологів-практиків і широкого кола фахівців, які орієнтовані на роботу з людьми й зацікавлені в підвищені ефективності комунікації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835536

4. Ґрем, Бенджамін

Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування [Текст] / Бенджамін Ґрем ; пер. з англ. Олена Кальнова ; із комент. Джейсона Цвейґа ; [передм. Воррена Баффетта]. - Оновл. вид. - Київ : Наш формат, 2019. - 540, [1] с.

Фондовий ринок схожий на маятник: постійно розгойдується від необґрунтованого оптимізму до безпідставного песимізму. Розумний інвестор натомість має бути реалістом, який купує в песимістів і продає оптимістам, стверджує Бенджамін Ґрем. Його книжка стала настільною для всіх, хто хоче зрозуміти практичні аспекти цієї діяльності та досягти в ній успіху. У своїй праці Ґрем зосереджується не так на техніках, як на принципах інвестування й поведінки інвесторів, емоційному складнику й важливих аналітичних механізмах. Це оновлене видання доповнено сучасними прикладами від Джейсона Цвейґа, які ілюструють актуальність принципів інвестування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС66159

5. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / [Гупаловська М. Б. та ін. ; за ред. В. М. Русіна та Б. С. Шулюк] ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, Нац. агентство України з питань держ. служби. - Тернопіль : Осадца Ю. В. [вид.], 2018. - 213 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу з дисципліни «Державний фінансовий контроль у публічному управлінні», яку включено до навчального плану підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Розкрито теоретичні основи та вітчизняну практику здійснення державного фінансового контролю; висвітлено його сутність та обґрунтовано роль в публічному управлінні; досліджено особливості діяльності контролюючих органів, еволюційні аспекти їхнього розвитку; розглянуто світову практику проведення державного фінансового та наголошено на необхідності його реформування в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА836087

6. Екологічне управління бізнесом в умовах євроінтеграції [Текст] : навч. посіб. / П. Д. Дудкін [та ін.] ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль : Паляниця В. А. [вид.], 2018. - 199 с. Проект "Ecologically responsible business: research and implementation of Europen experience".

У навчальному посібнику викладено матеріали практичного навчального курсу «Екологічне управління бізнесом в умовах євроінтеграції», підготовленого для студентів університетів та слухачів програми перепідготовки кадрів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, підприємств та організацій різних форм власності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА833284

7. Експертиза та митне оформлення товарів [Текст] : навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти / [А. А. Мазаракі та ін.] ; за ред. А. А. Мазаракі, д-ра екон. наук, проф., акад. НАПН України, заслуж. діяча науки і техніки України ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. - 367 с. : рис., табл. - (Митна справа).

Розглянуто питання експертизи товарів у митних цілях та їх  митного оформлення. Значну увагу приділено нормативно-правовому регулюванню переміщення товарів через митний кордон України, тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формальностей при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

Розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників митних органів, а також всіх, хто цікавиться проблемами державної митної справи. Навчальний посібник буде корисним при написанні випускної кваліфікаційної роботи студентами, які здобувають ступінь вищої освіти «магістр».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835147

8. Згадай мене, брате! Тарас Шевченко в контексті свого часу / авт.-упоряд. Ю. Іванченко. — К. : Парлам. вид-во, 2018. — 432 с.

Тарас Григорович Шевченко – великий український поет, художник, по­при тяжку долю, адже з 47 років життя він лише 13 років був вільним, вирізнявся чуй­ною та доброзичливою вдачею. Приятелював, дружив і спілкувався з багатьма сучасни­ками з різних верств тогочасного суспільства. Багатьом із них він присвятив свої твори, що входять до першого розділу цієї книжки. Також представлено епістолярну спадщину Т. Шевченка, уривок з автобіографічної повісті «Художник», листи, спогади друзів і зна­йомих про Кобзаря, в яких він постає як людина виняткової сердечності, толерантності, яка над усе любила свій знедолений народ і високо цінувала щирість і доброзичливість у взаєминах між людьми. Нариси про сучасників, яким Шевченко присвятив свої твори, ілюстративний матеріал – малярські та графічні твори Шевченка та багатьох інших то­гочасних митців, рідкісні фото та архівні матеріали допоможуть глибше сприйняти час, у який він жив і творив.

Видання адресовано широкому читацькому загалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65919

9. Казандзакіс, Нікос.

Александр Македонський [Текст] : [романи] / Нікос Казандзакіс ; пер. [з новогрец.] Василя Степаненка. - Ірпінь : Перун, 2019. - 287 с.

Роман видатного грецького письменника Н. Казандзакіса «У Кноському палаці» написаний на основі відомого міфа про Тесея. Другий твір присвячений життю Александра Македонського – великого полководця стародавнього світу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС66259

10. Каменные легенды. Следы затерянных городов и заброшенных замков [Текст] / [сост. Ю. Пернатьев]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 318 с. - (Фатум).

Эзотерики уверены, что мы живем на месте исчезнувших поселений. Души их прежних жителей находятся среди нас и влияют на нашу жизнь, отношения, быт, карьеру и будущее. Проходят века, эпохи, но археологи, историки, искатели древностей не устают открывать забытые во времени города и поселения, которые меняют представления о прошлом нашей планеты. Легендарная страна Эльдорадо, утраченный Гераклион, месопотамский Ктесифон, Петра и Шамбала – какие легенды об их прошлом и нашем будущем таят в себе камни?

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835816

11. Комаров, Вячеслав Васильович.

Нотаріат [Текст] : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2019. - 414, [1] с.

У підручнику на підставі чинного законодавства з урахуванням міжнародної доктрини нотаріату висвітлюються основні інститути та актуальні проблеми нотаріату і нотаріального процесу, його принципи, порядок вчинення окремих нотаріальних дій. Видання містить викладення як теоретичних, так і практичних аспектів нотаріальної діяльності.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, наукових працівників, юристів-практиків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835263

12. Коппель, Олена Арнольдівна.

Міжнародні відносини XX століття [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти / Коппель О. А., Пархомчук О. С. - 5-те вид., розшир. і допов. - Київ : Друк. двір Олега Федорова, 2019. - 386, [3] с.

У книзі на широкому фактичному матеріалі дається аналіз основних тенденцій розвитку міжнародних відносин XX століття. Викладено у популярній формі основні положення програми курсу «Міжнародні відносини та світова політика».

Посібник розрахований на студентів гуманітарних факультетів вищих закладів освіти – бакалаврів та магістрів факультетів міжнародних відносин, істориків, юристів, для абітурієнтів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835907

13. Кошельок, Г. В.

Грошові потоки підприємства: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Кошельок Г. В. ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Бондаренко М. О., 2019. - 389, [2] с.

Монографія присвячена питанням формування грошових потоків на підприємстві з теоретичних, методологічних і практичних аспектів. У роботі обговорюються питання грошових потоків підприємства та їх ролі в системі управління підприємством. Встанов­лено, що на грошові потоки підприємства впливає сукупність факторів, основними з яких є: поділ на зовнішні та внутрішні. Визначено основні проблеми, що стримують розвиток ринку борошна та визначені перспективи розвитку борошно-круп’яної промисловості України.Запропоновано основні напрямки вдосконалення управління грошовими потоками підприємства, одним з яких є прогнозування грошових потоків із використанням принци­пу балансу змінних для чистого грошового потоку, що дозволяє обрати найкращий варі­ант при комплексному прогнозуванні взаємопов’язаних показників.

Монографія розрахована на широке коло читачів: науковців, практичних працівни­ків, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА836196

14. Латиський Євген.

Мій Квебек. Люди, мови і життя у Квебеку і навко­лишній Канаді / Євген Лакінський. — Київ : Нора-Друк, 2018. — 272 с.

Ця книжка – про Квебек, його історію і сьогодення, його проблеми і досягнення, його боротьбу за власну мову й націо­нальну гідність. Квебек – край із власного ідентичністю, традиціями, істо­рією і діалектом. За культурою, він більш європейський, ніж інші провінції. Квебекуа (мешканці Квебеку) – окрема нація; 2006 року це визнав і федеральний парламент Канади. Квебек відрізняється як від решти Канади, так і від Франції.

Це щира і дотепна розповідь автора, який народився і виріс в Україні, а в Квебеку живе з вересня 2000 року.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835955

15. Лінч, Бен (доктор).

Забруднені гени. Новітня програма лікування корінних причин хвороб і оптимізації здоров'я [Текст] / д-р Бен Лінч ; з англ. пер. Ольга Бершадська. - Київ : Форс Україна : BookChef, 2019. - 446, [1] с.

Якщо вам скажуть, що гени можуть "забруднитися", як сорочка чи джинси, а ваше життя та здоров'я безпосередньо залежать від того, як часто ви влаштовуєте їм "велике прання"? Багато десятиліть вважали, що ми не можемо впливати на гени, що наша спадковість – це камінь, який рано чи пізно притисне нас, хоч що ми робитимемо. Однак це не зовсім так. Точніше, зовсім не так. Автор цієї книги – лікар Бен Лінч вважає, що гени "заряджають пістолет", однак не факт, що він вистрелить.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835632

16. Лу Юй

Чайний канон [Текст] / Лу Юй ; пер. [з кит.] та текст Євгенії Гобової, іл. Оксани Булькевич. - Київ : Сафран, 2019. - 119 с.

Сьогодні чай – найпопулярніший напій у світі. Чашка запашного чаю супроводжує душевну розмову, сімейну вечерю, ділову зустріч і навіть медитацію. З чого ж почалася його історія? Хто придумав сушити пух­насті листочки, зібрані на узгір’ях, заварювати і пити їх саме таким чи­ном? Який чай і спосіб приготування – найкращі? Ви можете дізнатися про це та відкрити багато інших таємниць на сторінках першої у світі книги про чай.

Видання здійснено за підтримки Посольства КНР в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835889

17. Малик, Володимир Кирилович.

Двоє над прірвою [Текст] : [повісті] / Володимир Малик. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 381, [1] с. - (Перлини української класики).

Володимир – молодий льотчик-винищувач. Таня – радистка-партизанка. Обоє ризикували життями на фронтах Другої світової війни. Та тепер вони в’язні німецького трудового табору. Нелюдські умови, жорстокі порядки, щоденна гра на виживання – здається, із цього пекла неможливо втекти. Але Тані та Володимиру вдається влаштувати втечу. Тепер найважливіше – повернутися додому. Однак між ними й батьківщиною наче пролягла глибока прірва. Чи вдасться цим двом втриматися над нею і подолати всі випробування?

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА833511

18. Мельниченко, Володимир Юхимович.

Мої духовні криниці [Текст] : ст. та інтерв'ю XXI століття / Володимир Мельниченко ; [упоряд. В. Стеценко]. - Київ : Либідь, 2019. - 748, [3] с.

Представлено близько 150 статей та інтерв’ю Володимира Мельниченка – відомого вченого і публіциста, доктора історич­них наук, академіка НАПН України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. У них у концентрованому вигляді передано визначальний зміст і ключові висновки, живі емоції і хви­люючі подробиці більш як 30 монографій автора, присвячених життю та творчості Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Осипа Бодянського, Михайла Максимовича, Михайла Щепкіна, Михайла Грушевського, Богдана Ступки, а також – діяльності Культурного центру України в Москві, який Володимир Мельниченко очолював у 2001-2015 роках.

Для всіх, хто цікавиться шевченкознавством, гоголезнавством і грушевськознавством, унікальним внеском згаданих великих україн­ців у духовне життя нації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65969

19. Менеджмент міжнародного бізнесу [Текст] : наук.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. 073 "Менеджмент" / [Д. Т. Бікулов та ін. ; за ред. Д. Т. Бікулова] ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 374 с.

У науково-методичному посібнику розкрито сутність наукових основ державного регулювання міжнародного бізнесу, розглянуто інвестування міжнародного бізнесу, стратегічний контроль у менеджменті міжнародного бізнесу, кооперацію в міжнародному бізнесі, а також прогнозування діяльності міжнародних кооперацій та бренд-менеджмент міжнародного бізнесу. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань студентів. Особливістю посібника є його міждисциплінарний характер, який полягає у поєднанні теоретичних положень із різних дисциплін (економіка, маркетинг, психологія, соціологія, філософія).

Науково-методичний посібник рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент», а також викладачів, науковців та для осіб, які цікавляться проблемами менеджменту міжнародного бізнесу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА833870

20. Міхалко, Майкл.

21 спосіб мислити креативно [Текст] / Майкл Міхалко ; [пер. з англ. Т. Бойко]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 396, [1] с.

Звідки Сальвадор Далі черпав ідеї для своїх картин? Він сідав у крісло, під підлокітник якого ставив залізну тарілку. Потім клав на нього руку із затиснутою в ній залізною ложкою. Коли художник майже засинав, ложка падала, голосно дзенькаючи. Митець прокидався, і цієї миті, коли мозок перебував на межі між сновидіннями та реальністю, йому являлися знамениті образи. Та не кваптеся бігти на кухню за посудом! Ваша доза креативу та ідей – у цій книжці. Це портативний тренажер із вигадок, нестандартних підходів і нетипових вирішень типових питань. Сотні трюків, підказок, історій геніїв, головоломок, вправ та мозкових штурмів – креативу бути!

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА833605

21. Места тайны. Дверь в неизведанное [Текст] / [сост. Е. Лесовикова]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 237, [1] с.

В мире существует множество мест, окутанных тайной. Когда оказываешься там, ощущаешь тревогу, становится тяжело дышать и все внутри сковывает леденящее чувство страха. Странные звуки и неясные тени, внезапные порывы ветра, словно чьи-то касания… Такие места называются аномальными зонами, и по всему миру их великое множество. Долина Сан-Луис, Беннингтонский треугольник, Море дьявола, остров Змей. Город-призрак Боди, погребенный пеплом Чайтен, город руин Поджореале, Чернобыль и Припять. Замок Манкастер и его призраки, мрачный замок Торнвуд, гостиница смерти доктора Бейкера – открывая дверь в неизведанное, будьте аккуратнее. Ведь обратной дороги оттуда уже нет…

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА834825

22. Мірамар, Хуан.

Відлуння чужої війни [Текст] : повість. Стамбульські оповідання / Хуан Мірамар. - Київ : Ніка-Центр, 2017. - 207 с.

Твори, подані в цій книжці, вирізняє вишукана мова, тонкий гумор і своєрідний філософський погляд на життя, а також яскравий східний колорит.

Повість «Відлуння чужої війни» вражає своїм захоплюючим динамічним сюжетом. Учений і літератор, колишній перекладач міжнародних миротворчих сил, раптом потрапляє в гущу подій сучасної таємної війни. Далеке минуле простягає щупальця в сьогодення, не тільки примушує головного героя згадати свій військовий досвід, а й спонукає вибирати сторону в чужих для нього арабських і не тільки арабських конфліктах. Наповнені тонким гумором і легкою ностальгією «Стамбульські оповідання» нікого не залишать байдужими, змушуючи полюбити це дивовижне місто – Стамбул, яке так майстерно описує автор, що навіть той, хто ніколи його не бачив, зажадає його відвідати. А галерея персонажів, створена автором, просто вражає своєю реалістичністю і впізнаваністю, викликає відгук у душі.

Для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835595

23. Нахлік, Євген Казимирович.

Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література [Текст] : [монографія] / Євген Нахлік ; НАН України, Ін-т Івана Франка. - Київ : Наукова думка, 2019. - 638, [17] с. : фот. - (Проект "Наукова книга").

В інтердисциплінарній монографії по-новому розглядається проблема світоглядної, ідеологічної, естетичної та літературної еволюції Івана Франка, обґрунтовується її поділ на чотири етапи й докладно висвітлюються з цього погляду взаємини письменника з чільними тогочасними ідеологами – М. Драгомановим, М. Павликом, В. Барвінським та ін., митрополитом Андреєм Шептицьким, біблієзнавча полеміка з Франком священика Миколи Конрада. Досліджується Франкове ставлення до релігії, його участь у діяльності радикальної та національно-демократичної партій і розходження з ними. Значну увагу приділено Франковій еволюції від соціалістичного федералізму до національного державництва, його поглядам на інститут держави та застереженням проти її тоталітарного тиску на особистість, викладеним у філософсько-публіцистичних працях. Ретельно простежуються тенденції революціонізму та еволюціонізму, соборницькі й державницькі акценти, визвольні мотиви у Франковій поезії, розкриваються грані Франкового людинолюбства, його відгуки на трагедію Першої світової війни та російсько-імперську окупацію Східної Галичини. В центрі уваги дослідника також питання інтертекстуальності й типології (перегуки й паралелі з поезією Т. Шевченка, А. Міцкевича, Ю. Б. Залеського, В. Симоненка та ін.), символічної автобіографії, набуття знань і виявів оригінальності.

Для франкознавців (філологів, істориків, філософів, політологів, соціологів, правознавців, психологів), дослідників і викладачів історії української літератури, політичної історії та історії філософської думки в Україні останньої третини ХІХ-початку ХХ ст., а також для всіх, хто зацікавлений у глибшому пізнанні Франкового феномена та його доби.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835738

24. Омельчук, Сергій Аркадійович.

Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців [Текст] : [монографія] / Сергій Омельчук ; Херсон. держ. ун-т. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2019. - 355 с.

У монографії визначено тенденції в розвиткові української лінгводидактики початку XXI ст., проаналізовано лінгводидактичну термінологію з лексико-семантичного, граматичного і стилістичного поглядів. Теоретичне й прикладне значення має узагальнення мовних традицій й дотримання літературних норм у сучасній фаховій термінології. Описано типові порушення, властиві науковому текстові лінгводидактичного спрямування, й запропоновано нормативні відповідники, а також схарактеризовано мовне оформлення сертифікаційних робіт з української мови у форматі ЗНО.

Для лінгводидактів, мовознавців, докторантів, аспірантів, магістрів-філологів, учителів-словесників, а також фахівців з інших наук.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА833427

25. Парамонов, Андрей Федорович.

Улицы старого Харькова [Текст] / Андрей Парамонов. - Харьков : Фолио, 2019. - 376, [2] с. : ил., табл. - (Города Украины).

Об истории улиц Харькова написаны десятки книг и опубликованы тысячи статей в прессе, несколько выдающихся историков и краеведов прошлого и настоящего посвятили этому вопросу свою жизнь. Их имена, авторитет и научные труды должны бы по идее навсегда закрыть вопрос происхождения названия и заселения нашего города. Однако уже сегодня мы можем предъявить новые факты и уникальные документы, которые изменят общепринятое представление о некоторых харьковских улицах, дополнят давние исследования новыми подробностями и деталями.

Эта книга поможет окунуться в прошлое и настоящее Харькова – города молодого с богатой историей, традициями и, конечно же, большим будущим, а изучая историю харьковских улиц (утраченных и уцелевших), читатель непременно увидит то уникальное, то неповторимое, что свойственно лишь этому прекрасному городу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА836123

26. Підкамінь, Леонід Йосипович.

Основи інтелектуальної власності об'єктів науково-технічної творчості [Текст] : навч. посіб. / Л. Й. Підкамінь, А. О. Ангельська, Ю. Г. Добровольський ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича : Рута, 2019. - 291 с.

У посібнику основна увага приділяється формуванню розуміння визначальної ролі інтелектуальної власності як юридично оформленого права на результат творчої діяльності людини, у динаміці розвитку всіх елементів економічної та соціальної життєдіяльності суспільства. Детально описуються характеристики об’єктів науково-технічної творчості, основні принципи їх правової охорони, методики та способи комерціалізації вказаних об’єктів, види ліцензійних угод, особливості державної системи правової охорони та правового захисту автора і правовласника об’єктів інтелектуальної власності Значно розширений матеріал стосовно використання та правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності у мережі Інтернет.

Базовий матеріал навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність», наведений в обсязі, достатньому для викладання студентам вищих навчальних закладів всіх напрямків підготовки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835832

27. Райнгарт, Кармен.

Циклічна історія фінансових криз [Текст] / Кармен Райнгарт, Кеннет Роґофф ; пер. з англ. Олена Кальнова. - Київ : Наш формат, 2019. - 541, [1] с. : мал., табл. - (Бестселер New York Times).

Фінансові кризи існували майже з моменту появи грошей. Упродовж сто­літь інструменти й типи установ трансформувалися, але глибинна природа й підходи людей мало змінилися. Перед початком фінансової кризи найчастіше звучали слова на зразок «цього разу все буде інакше»: фінансисти і політичні лідери запевняли, що керують ситуацією краще, ніж раніше, що стали розумнішими й навчилися на помилках минулого. Однак кризи й далі повторюються, дошкуляючи як багатим, так і бідним країнам. У цій книжці автори мандрують фінансовими злетами й падіннями від часів наполеонівських воєн і до останніх глобальних криз. Райнгарт і Роґофф аналізують досвід 66 держав і показують універсальні причини та спільні ознаки, що були притаманні всім фінансовим колапсам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА837330

28. Рідна моя Україна [Текст] : [обряди, повір'я, пісні, прикмети, прислів'я, приказки] / [уклад. І. І. Сметана]. - Харків : Віват, 2019. - 351 с. : іл. - (Оберіг).

У книжні наведено відомості про українські звичаї й обряди, повір’я, прикмети, символи, народні знання і творчість, про побут і працю українців, а також тексти пісень, народних усмішок, ско­ромовки, лічилки, прислів’я і приказки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА832837

29. Розвиток постмитного аудиту в Україні [Текст] : монографія / [С. С. Брехов та ін. ; за заг. ред. С. С. Брехова] ; Ун-т держ. фіск. служби, НДІ фіск. політики. - Київ : Алерта, 2018. - 325 с. : рис., табл. - (Податкова та митна справа в Україні - т. 123).

У монографії досліджено теоретичні, організаційні та практичні аспекти розвитку постмитного аудиту в Україні. Проаналізовано міжнародні стандарти постмитного аудиту та визначено основні тенденції та пропозицій щодо розвитку та забезпечення ефективності постмитного аудиту в Україні. Визначено нагальну потребу в оновленні процедур застосування системи управління ризиками. Розроблено систему індикаторів встановлення рівня ризиковості суб’єкта ЗЕД і виявлення митних ризиків для цілей постмитного контролю, а також методичні рекомендації щодо здійснення постмитного аудиту за основними його етапами. Запропоновано структуру системи національних стандартів постмитного аудиту та окреслено орієнтири для їх формування, розроблено спеціальний Опитувальник для проведення постмитного аудиту, у якому враховано специфіку процесів, пов’язаних із міжнародною торгівлею суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Видання розраховане на науковців, спеціалістів, діяльність яких пов’язана з окресленою проблематикою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835908

30. Самчук, Улас Олексійович

Ост [Текст] : роман : у 3 т. / Улас Самчук. - Харків : Фоліо, 2019 . - ISBN 978-966-03-8615-0.

Т. 1 : Морозів хутор. - 2019. - 474, [2] с.

Роман «Морозів хутір» є першою частиною трилогії «ОST» («Морозів хутір», «Темнота», «Втеча від себе»). Події роману відбуваються в короткий відрізок часу від Різдва 1918 року до Великодня 1919-го, в складний і тривожний період української історії. Герої книги шукають відповіді на актуальні питання свого часу і питання «вічні»: про революцію, українську державність, мову, культуру, мистецтво. Праця на землі для сім’ї Морозів – це невід’ємна частина духовного життя. Хутір тут є символом усталеного, традиційного світу. Руйнація українського хутора означала знищення української душі. «Морозів хутір» – це блискучий зразок української інтелектуальної прози.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357887/1

31. Самчук, Улас Олексійович

Ост [Текст] : роман : у 3 т. / Улас Самчук. - Харків : Фоліо, 2019 . - ISBN 978-966-03-8615-0.

Т. 2 : Темнота. - 2019. - 474, [2] с.

Роман «Темнота» — другий том трилогії «ОST» («Морозів хутір», «Темнота», «Втеча від себе»). Події роману охоплюють період від громадянської війни до початку другої світової війни. Темнота – це все страшне, трагічне, темне, що принесла радянська влада – війну, голодомор, масові політичні процеси, ГУЛАГ. Головні герої роману – Іван Мороз, його брати, родина. Івана заарештовують як «ворога народу», він проживає роки неволі, катувань, принижень. І, хоча не зломлений фізично і морально, вимушений співпрацювати з радянською владою. Щоб вижити в нових умовах, він виявляє себе здібним, ініціативним господарником, але залишається заруч­ником тоталітарної держави, яка перемелює всіх і все.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357887/2

32. Самчук, Улас Олексійович

На твердій землі [Текст] : [роман] / Улас Самчук. - Харків : Фоліо, 2019. - 347, [2] с.

Наскрізним типом усіх творів У. Самчука є образ сильної особистості: працьовитий селянин («Волинь», «Марія», «Морозів хутір»); енергійний господарник, підприємець («Кулак», «Темнота», «На твердій землі»); інтелектуал («Юність Василя Шеремети»); воїн («Гори говорять», «Чого не гоїть огонь»). Незважаючи на різноплановість героїв, у них багато спільного. Вони неначе творять свій світ, свою реальність, у якій живуть своїм окремим життям.

Життя українських емігрантів у Канаді є темою романа «На твердій землі» (1967). Герой роману Павло Данилів – сильний тип чоловіка-українця, який позбавлений комплексів меншовартості, яскраво виражений індивідуаліст, що хоче жити, а не існувати.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835415

33. Спортивна медицина [Текст] : підруч. для студентів закл. вищ. освіти / [Л. Я.-Г. Шахліна та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. Л. Я.-Г. Шахліної. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України : Олімпійська література, 2019. - 422, [5] с.

У підручнику вперше комплексно подано теоретичний матеріал, що охоплює всі теми курсу спортивної медицини, і практичні роботи для закріплення теоретичних знань. Наведені запитання для самостійної підготовки й контрольні тестові завдання допоможуть студентам оцінити рівень своєї професійної підготовки. Короткий словник медичних термінів, що використовуються в навчальному процесі, полегшить засвоєння матеріалу.

Для студентів, магістрантів, викладачів закладів вищої освіти фізичного виховання і спорту, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів, спортсменів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА834156

34. 100 великих авантюристов [Текст]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 381, [1] с. - (Великие и легендарные). - Бібліогр.: с. 378-379.

Кардинал де Ришелье, княжна Тараканова, Калиостро, Емельян Пугачев, Екатерина Радзивилл, Элеонора Аквитанская, Степан Разин, Сонька Золотая Ручка, Генри Морган, Фрэнсис Дрейк – личности, которые повлияли на ход мировой истории и стали ее частью. Всех их объединяло одно – неуемная страсть к риску. Они скрывались под чужими именами, умело меняя маски. Плели сети политических интриг и шпионили в пользу нескольких государств. Успешно морочили головы и проворачивали блестящие аферы. Они не раз испытывали судьбы и готовы были поставить на карту все. Самозванцы, талантливые мошенники… Одним словом – авантюристы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835165

35. 100 великих женщин [Текст]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга , 2019. - 381, [1] с. - (Великие и легендарные).

Первым программистом, разработавшим алгоритм для вычислительной машины, называют Аду Лавлейс, дочь известного поэта Джорджа Байрона. Вместе с мужем Мари Склодовская-Кюри открыла два химических элемента. Актриса Хеди Ламарр, разозлившись на немецкую торпеду, которая попала в корабль, перевозивший 77 детей, придумала и собрала из пианино... систему кодировки сигналов, благодаря которой сейчас работает вай-фай.

Королевы, политики, предприниматели, актрисы, художницы, спортсменки, адмиралы, ученые, путешественницы – фактически во всех сферах деятельность женщины добивались успеха наравне с мужчинами, иногда опережая их. Королева Виктория, леди мира Элеонора Рузвельт, фея моды Энне Бурда, принцесса математики Софья Ковалевская, первая доктор медицины Элизабет Блэкуэлл и другие выдающиеся представительницы "прекрасного пола", изменившие мир.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА837193

36. 100 великих изобретений [Текст]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 381, [1] с. - (Великие и легендарные).

Пытливый человеческий ум из века в веке генерировал идеи, воплощая их в конкретные предметы. С каждой научно-технической революцией мир вещей менялся до неузнаваемости. То, что казалось невозможным и фантастичным, вдруг становилось реальностью и частью быта. Колесо, бумага, спички, весло и лодка, граммофон, микроволновая печь, автомобиль, телевидение, космический корабль и искусственные спутники, фотоаппарат и фотография – история великих изобретений от первых примитивных орудий труда до современных компьютерных технологий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835157

37. Строґац, Стівен.

Екскурсія математикою. Як через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку [Текст] / Стівен Строґац ; пер. з англ. Анастасія Дудченко. - Київ : Наш формат , 2019. - 255, [1] с.

Математика – це не прісний набір формул. Вона скрізь, якщо знати, куди поглянути. Як розгледіти синусоїди у смужках зебри? Що таке «математика матраців»? Як кидки в баскетболі пояснюють основи лічби? У цій книжці автор проведе математичну екскурсію: від рівня садочка до університетського, даючи можливість будь-кому розібратися в цьому предметі й полюбити його.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835118

38. Теґмарк, Макс.

Життя 3.0. Доба штучного інтелекту [Текст] / Макс Теґмарк ; пер. з англ. Зорина Корабліна. - Київ : Наш формат, 2019. - 428, [1] с.

За час свого існування життя на Землі трансформовувалося кілька разів – від бактерій, чий розвиток повністю закодований у ДНК, до складніших організмів і зрештою людини, яка має вибір та майже миттєво пристосовується до нового середовища. Ця гнучкість дала змогу людству запанувати на Землі. Та попри значні прориви – мову, писемність, друкарський прес, сучасну науку, комп’ютери – усі відомі нам життєві форми залишаються заручниками своєї біологічної «оболонки». Наступний етап – це доба штучного інтелекту, Життя 3.0, що звільниться від біологічних кайданів еволюції і стане господарем власної долі. У цій книжці професор Макс Теґмарк аналізує, якими будуть економічні, правові, військові та соціальні наслідки появи штучного інтелекту і що ця технологія дасть людству.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835117

39. Ткач, Микола Михайлович.

Українська звичаєва культура [Текст] : монографія / Микола Ткач ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 591 с.

Наукове видання є наслідком тривалої праці відомого етнолога М. М. Ткача. На основі значного фахового матеріалу здійснено ґрунтовне комплексне дослідження з традиційної культури українців, зокрема звичаєвої та обрядової. Концепція автора визначається усвідомленням природи традиційної культури та особливостей її побутування в різних сферах і виявах історичного життя народу, розглядом під кутом давніх та сучасних бачень принципів розвитку буття природи і людини в ній. Аргументовано проаналізовано й теоретично визначено сутність таких ключових понять, як культура, традиція, самобутність, духовність, віра, гріх, звичай, обряд, символ. У книзі подано й детально розглянуто у відповідній послідовності розширений матеріал про основні особові, родинні, обрядові, природоохоронні, побутові та громадські звичаї українців, здійснено виклад та науковий аналіз основних календарних і родинних обрядів. Весь матеріал подається з прикладами української фольклору, звичаєвості та обрядовості.

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «мистецтвознавство» й «культурологія» та усіх, кого цікавить українська традиційна культура, етнологія й мова.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА832829

40. Ткаченко, Сергій Іванович.

Невідомий Артюр Рембо [Текст] / Сергій І. Ткаченко. - Київ : Парламент. вид-во, 2019. - 462, [2] с. : фот. - (Скарбниця світового письменства).

Нова книга перекладача і перекладознавця Сергія І. Ткаченка є прикладом гармонійного поєднання практичних і теоретичних аспектів діяльності письменника. Книга складається з трьох розділів. У першому розділі автор представляє свої новітні переклади українською мовою найголовніших віршованих творів видатного французького поета Артюра Рембо. Другий розділ складається з аналітичних есеїв, присвячених кожному з перекладених віршів, причому до сфери аналізу залучено не лише перекладознавчі та літературознавчі, а й мистецтвознавчі та культуролоґічні дослідження. До третього розділу включені французькі оригінали віршів Артюра Рембо, а також охоплені авторським аналізом тлумачення цих віршів українськими, російськими та англійськими перекладачами. 

Книга адресується філологам і фахівцям з проблем художнього перекладу, а також широкому колу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА834261

41. Третяк, Кирило Олегович.

Мінливе обличчя міста, або доля київських фасадів [Текст] / Кирило Третяк. - Київ : Парламент. вид-во, 2018. - 535, [1] с.

У книзі Кирила Третяка "Мінливе обличчя міста, або доля київських фасадів" зібрані матеріали проведеного дослідження щодо перебудов і реконструкцій споруд Києва протягом останніх століть. Читач зможе дізнатись як змінився вигляд сьогоднішньої забудови міста, які елементи декору фасадів були втрачені чи, навпаки, з’явилися.

Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією та архітектурою Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65937

42. Тайны и загадки Николы Теслы [Текст] / [сост. Пернатьев Юрий]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 319 с.

Никола Тесла – уникальная и неординарная личность в истории мировой науки. Его научная деятельность и личная жизнь породили множество мифов, загадок и легенд. По сей день в точности не известно, где правда, а где выдумка в жизнеописаниях одного из самых талантливых изобретателей и мистификаторов XIX-XX столетий. Чудаковатость Теслы проявлялась во многом: он почти всегда ходил в перчатках и патологически боялся микробов. Предпочитал обедать в одиночестве. А прогуливаясь по улице, мог ни с того ни с сего сделать сальто или, остановившись на аллее парка, продекламировать отрывок из «Фауста». Тесла утверждал, что он черпает свои феноменальные знания из огромной библиотеки Вселенной... Говорят, гениальность граничит с безумием. Так чего же было больше в знаменитом ученом – странных и порой пугающих фобий или истинного таланта?

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835006

43. Тесла, Нікола.

Мої винаходи [Текст] : автобіографія / Нікола Тесла ; пер. з англ. Олександри Гординчук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 124, [1], 5 с.

З автобіографії легендарного винахідника в галузях електрики та ме­ханіки довідаєтеся про непересічні здібності юного Тесли, про його робо­ту над собою, перші спроби та найбільші досягнення, а також дізнаєтеся про його погляди на світ і розвиток цивілізації. А ще знайдете прецікаві передбачення щодо майбутнього людства, частина з яких лише нещодав­но почали справджуватись.

Для винахідників – теперішніх і майбутніх – та всіх, хто цікавиться технічним прогресом.        

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА836188

44. Українська вишивка [Текст] / [упоряд. Л. Дем'янишина]. - Одеса : ТЕС, 2018. - 509, [2] с. : кольор. іл. - Назва суперобкл. : Українська вишивка. Північно-Західне Причорномор'я.

Вишивальне мистецтво Одеської області досі невідоме широкому загалу співгромадян і не представле­не у світовій культурній спадщині. Це видання - перша спроба його оприлюднення, введення у культурно-суспільний простір та в науковий обіг. Автори намагались якомога повніше презентувати кращі зразки стародавнього вишивального мистецтва, значимі в історичному, куль­турно-мистецькому і технологічному сенсі. Окрім каталогу вишитих старожитностей регіону, структурованих за принци­пом функціональності окремими розділами, групами, підгрупами, коротких огля­дово-аналітичних передмов фахівців до них, у книзі подаються й інші тематично споріднені матеріали. Зокрема це опис семантики вишиваних образів (мотивів, орнаментів, їх композицій), відомості про сучасних майстрів вишивального мис­тецтва, які працюють у руслі національної традиції і навчають цьому мистецтву молодь та дітей, про людей, які збирають і зберігають вишиті артефакти. Важ­ливою науково - практичною складовою видання є розділ, в якому наводяться матеріали технологічного характеру.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО36776

45. Улгер, Ольга Олександрівна.

Сповідь сучасної Роксолани [Текст] / Ольга Улгер. - Київ : Ніка-Центр, 2019. - 135 с.

Відверта розповідь молодої жінки, яку доля занесла до чужої країни, трохи сумна, трохи іронічна, нікого не залишить байдужім. Вона ґрунтується на любові – до чоловіка і власного дому, до батьків і свого минулого, до рідного міста, рідної мови, рідного народу… Спогади і роздуми про вічне поєднуються з яскравими, сповненими тонкого гумору замальовками чужоземного життя з його колоритними традиціями.

Для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835674

46. Федоришин, Петро Степанович

Світло і тіні чортківських замків [Text] / Петро Федоришин. - Тернопіль : Терно-граф, 2019 . Кн. 1 : Сторінками історії міста (ХI-XVIII ст.) / [наук. ред. Буяк Б. Б., д-р філос. наук, проф.]. - 2019. - 877 с.

Книжка розповідає про історію Чорткова від княжої Доби до першого поділу Польщі (XI-XVIII ст). Вона змушує кожного задуматися над запитанням, хто ми є: народ зі своїм героїчним минулим чи нація, що хворіє безпам’ятством? Адже знання того, що з нами було, є основою національної свідомості, самоідентичності, генетичної перспективи. Наявність великої кількості архівних матеріалів у книжці обумовлена значною дезінформацією, тенденційними судженнями, а інколи зумисними перекрученнями, що проглядаються в раніше опублікованих на цю тему матеріалах. Тому у виданні подано багато давніх документів (звітів, візитацій, листів, реєстрів, фундацій, грамот та ін.), уперше перекладених українською мовою і винесених на широкий загал. Читач може ними ознайомитися, проаналізувати і самостійно видобувати хронологію подій, релігійне, суспільно-політичне та національне тло розвитку Чорткова у сиву давнину та в період пізнього Середньовіччя.

Водночас ці матеріали можуть слугувати дослідникам, краєзнавцям, усім небайдужим до історії рідного краю для подальшого опрацювання теми, стати основою нових краєзнавчих пошуків і публікацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357976/1

47. Фільм "Тіні забутих предків": погляд через півстоліття [Текст] : зб. наук. пр. / [упоряд. Л. Брюховецька] ; Центр кінематогр. студій НаУКМА. - Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Києво-Могилянська академія, 2018. - 251 с. : іл., фот. - (Бібліотека журналу "Кіно-Театр") (Кінематографічні студії ; вип. 9).

Це видання, що виходить з нагоди 90-річчя Національної кіностудії м. О. Довженка, присвячене унікальному фільму Сергія Параджанова «Тіні за­бутих предків». Довкола нього продовжують виникати рефлексії кінознавців всіх небайдужих до шедеврів кіномистецтва.

У книзі йдеться про людей, причетних до створення фільму; подаються архівні матеріали, де зафіксовані враження колег від першої його демонстра­ції 1964 року; оповідається про фестивальні тріумфи, детально аналізується сумнозвісна стаття М. Блеймана «Архаїсти чи новатори?», що мала фаталь­ні наслідки для українського поетичного кіно, а також наводиться історія, що трапилась під час київської прем’єри фільму 4 вересня 1965 року. У вітчизняних дослідженнях розглядається новаторство фільму, його стиль, порівняння картини з першоосновою, окреслюється європейський кон­текст, аналізується операторська майстерність, дається характеристи­ка оригінальної звукової партитури, участі у стрічці гуцулів та ін. Книга містить також фрагменти із зарубіжних (США, Великобританія, Польща) досліджень, присвячених фільму «Тіні забутих предків», а також рецензії на англомовні видання з цієї тематики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА836493

48. Фукуяма, Френсіс.

Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії [Текст] / Френсіс Фукуяма ; пер. з англ.: Тарас Цимбал (розд. 1-7) і Роман Корнута (розд. 8-36) ; [зі спец. передм. авт. до укр. вид.]. - Київ : Наш формат, 2019. - 607, [1] с.

Вивчення розвитку людських суспільств не зводиться до каталогізації видатних постатей, подій, конфліктів і політичних рішень. Щоб зрозуміти основні процеси та поворотні моменти, слід дослідити, як виникали, змінювалися й занепадали політичні інститути – переконує професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма. У другому томі своєї праці він аналізує, як розвивалися та взаємодіяли держава, право й демократія протягом останніх двох сторіч. Автор простежує, чому в одних країнах вдалося встановити демократичні уряди, яким властива відповідальність і підзвітність, а в інших – ні, а також описує небезпечні ознаки, що можуть вказувати на занепад розвинених демократій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС66161

49. Харви, Стив.

Поступай как женщина, думай как мужчина. Почему мужчины любят, но не женятся и другие секреты сильного пола [Текст] / Стив Харви ; [пер. с англ. О. Епимахова]. - Київ : Бомбора™ : Форс Україна, 2019. - 251, [1] с.

В отношениях с мужчинами женщины повторяют одни и те же ошибки, периодически советуясь с подругами, у которых аналогичные проблемы. Но только мужчина может расшифровать поведение других мужчин и подсказать, как правильно действовать в различных ситуациях. Миллионы женщин по всему миру доверились в этом вопросе Стиву Харви, знаменитому радиоведущему суперпопулярного в США "Утреннего шоу Стива Харви". В своей книге, ставшей бест­селлером, он помогает читательницам понять ход мыслей представителей сильного пола и отвечает на множество наболевших вопросов. Например, таких: "Что вы должны, а что не можете требовать от своего мужчины?", "Как распознать маменькиного сыночка и что делать в этом случае?", "Когда знакомить кавалера со своими детьми?", "Какие пять вопросов нужно задать мужчине, чтобы определить серьезность его намерений?". Забавная, а местами суровая, но всегда правдивая – эта книга рассказывает о том, что на самом деле думают мужчины об отношениях с женщинами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835168

50. Чаграк, Наталія Ігорівна.

Освіта людей похилого віку у США (1962-2015 рр.) [Текст] : монографія / Чаграк Наталія Ігорівна. - Івано-Франківськ : Кушнір Г. М. [вид.], 2019. - 383 с.

Світовий процес демографічного старіння суспільства зумовлює переосмислення підходів до пост-пенсійної фази життя та осіб похилого (третього) віку, яких сьогодні розглядають з перспективи людського ресурсу. В умовах глобалізації та інтеграції України до світового освітнього простору, важливим є вивчення теоретичного і практичного досвіду та загальних напрямів державної політики щодо освіти людей похилого віку в розвинених країнах. Автор висвітлює суспільно-політичні, соціально-економічні та педагогічні причини, процесуальні аспекти й змістові складові (принципи, напрями, наслідки) розвитку освіти людей похилого віку у Сполучених Штатах Америки впродовж 1962-2015 рр.

Для наукових працівників, керівників, викладачів та студентів закладів вищої освіти, а також для усіх, хто цікавиться науковою проблематикою у сфері освітньої геронтології, історії освіти, педагогічної компаративістики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА836376

51. Шевченко на кожен день з Яніною Соколовою [Текст] : кн. + відео (за QR кодом) / [упоряд. Є. М. Лебідь-Гребенюк ; відеоматеріали Я. М. Соколової]. - Харків : Фоліо, 2019. - 558, [1] с.

Це видання є унікальним, бо дає читачеві можливість не тільки день за днем увесь рік занурюватися у творчість геніального українського поета Тараса Григоровича Шевченка, а й почути як звучать його поезії у виконанні професійної акторки і популярної телеведучої Яніни Соколової. Видання ілюстроване малюнками, начерками и офортами Шевченка, який до того ж був талановитим художником, академіком гравюри Петербузької академії мистецтв.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА834208

52. Фоєр, Джошуа.

Atlas Obscura. Найдивовижніші місця планети [Текст] / Джоршуа Фоєр, Ділан Тьюрас, Елла Мортон ; [пер. з англ. Н. Гоїн ; іл.: С. Ніколей, Д. Кінан ; фот.: Б. Волш, М. Люсієр]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 464 с.

Для того щоб вирушити в подорож, достатньо… не підніматися з улюбленого крісла. Розгорніть цей фантастичний Атлас, обирайте маршрут та прямуйте відкривати найдивовижніші, найхимерніші, найчарівніші місця планети. Неймовірні світлини, обов’язкові карти, описи місцин з усіх регіонів світу. Ви можете потрапити куди завгодно, навіть до таких потаємних куточків, про які не розкаже жодний путівник чи тревел-шоу. «Atlas Obscura» – це музей дивовижних і нетипових туристичних об’єктів, який надихає на подорож. Затяті мандрівники запевняють: такого вони ще не бачили…

«Акустичні дзеркала» у Ґрейтстоні, Гайґейтське кладовище, фонтани-жартуни палацу Гельбрунн, таємні ліонські коридори, шпигунська станція Тойфельсберґ, курорт-привид Вароша – go! 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС66082

53. Шоха, Тетяна Петрівна.

Правові аспекти екологічного страхування в Україні [Текст] : монографія / Т. П. Шоха ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. - 235 с.

Монографія присвячена дослідженню правової природи –екологічного страхування як елемента структури екологічного права. У роботі сформульовані основні передумови розвитку, ціль та функції цього інституту, проаналізовані особливості складу еколого-страхових правовідносин, з’ясовані особливості страхового інтересу та страхового ризику, здійснено аналіз правового регулювання основних видів екологічного страхування, обґрунтовано теоретичні висновки та практичні рекомендації щодо вдосконалення вітчизняного законодавства.

Видання призначене для широкого кола читачів, може бути використане у викладацькій, науковій, нормотворчій та право­застосовчій діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА835893

 

 

 

 

Підготували: зав. відділу Смоляр І.Е.,

головний бібіліотекар Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138